Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г
ИмеПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.56 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1329352885.doc
  1   2   3   4   5


РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ДОГОВОРИ ПО МЯРКА 312 ”ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПИЯТИЯ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.


Съдържание:


Цели и обхват на Ръководството …………………………………………………………… 2


Министерство на земеделието и храните .............................................................................. 2


Дирекция “Развитие на селските райони” на Министерство на земеделието и храните. Отговорности и функции ........................................................................................ 2


ДФ „Земеделие, Разплащателна агенция. Отговорности и функции …………………. 3


Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. ……………………………….. 6


Цели на мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г. ……… 7


Обхват на допустимите за финансиране дейности ……………………………………….. 7


Допустими кандидати ………………………………………………………………………... 8


Допустими разходи …………………………………………………………………………… 9


Недопустими разходи ………………………………………………………………………… 9


Финансови условия ……………………………………………………………...………….. 10


Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Основни положения при изпълнение на проекта ………………………………………………………………… 10


Изплащане на финансовата помощ ………………………………………………………. 14


Указания за изпълнение и отчитане на дейностите по проекта ……………………… 21


Консултантски услуги ............................................................................................................. 26

Задължения на ползвателя след получаване на финансовата помощ ……………….. 27


Публичност и прозрачност ………………………………………………………………… 31


Цели и обхват на Ръководството

Настоящото Ръководство е предназначено за ползватели, които изпълняват проекти и договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.

Ръководството има за задача да улесни ползвателите като им предостави конкретна и синтезирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договорите им за безвъзмездна финансова помощ, подписани с ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Основните цели на Ръководството са:

 • да осигури качествено и навременно изпълнение на дейностите, заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ от страна на ползвателите на финансова помощ, като очертае по-важните моменти, свързани с процеса на изпълнение и отчитане на одобрените за финансиране дейности;

 • да създаде добри практики за изпълнение и отчитане на дейностите, заложени в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.


Министерство на земеделието и храните

Министерство на земеделието и храните е отговорната институция за подготовката на програмните документи за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Като такава МЗХ осигурява:

 • приемане на необходимите нормативни и административни разпоредби в съответствие с чл. 9(1) на Регламент (EC) 1290/2005 г., за осигуряване ефективна защита на финансовите интереси на Общността;

 • подходящи системи за управление и контрол на място на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., с оглед ясно определяне и разделение на функциите между управляващия орган и другите органи включени в прилагането на политиката за развитие на селските райони;

 • ефективно функциониране на системите за управление и контрол на ПРСР през целия програмен период.


Дирекция “Развитие на селските райони” на Министерство на земеделието и храните. Отговорности и функции

Дирекция “Развитие на селските райони” на Министерство на земеделието и храните изпълнява функциите на Управляващ орган. Управляващият орган е отговорен за ефикасното, ефективното и коректно управление и прилагане на ПРСР. Управляващият орган изпълнява следните функции:

 • гарантира, че изборът на дейности за финансиране по ПРСР съответства на приложимите критерии за подпомагане по програмата съгласно законодателството;

 • създава и поддържа електронна система за събиране на статистическа информация, подходяща за наблюдение и оценка на ПРСР;

 • събира информация за базовите индикатори, включително данни за икономическото развитие на отделните сектори в национален/регионален план, както и за социално-икономическите характеристики на селските райони;

 • гарантира, че бенефициентите и другите отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПРСР, са информирани за задълженията им, произтичащи от предоставянето на помощта, поддържат отделна счетоводна система, свързана с програмата, и са наясно с изискванията за предоставянето на данни на управляващия орган и записването на всички продукти и резултати;

 • следи за спазването на съответните срокове при оценяване прилагането на програмата в съответствие с Общата рамка за наблюдение и оценка и предоставя резултатите от оценката на съответните национални власти и Европейската комисия;

 • осигурява необходимата информация за Разплащателната агенция за обезпечаване на ефективното изпълнение на Програмата за мерките и дейностите, прилагани от управляващия орган;

 • осъществява контрол на процеса по изпълнението на делегираните на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателната агенция, функции;

 • организира, координира и отговаря за прилагането на мерките по ос 4 Лидер и "Техническа помощ";

 • координира работата на Комитета по наблюдение, организира и участва в провеждането на неговите заседания и подготвя нужните данни и анализи за работата му, в т.ч. на постоянните работни групи към него;

 • координира и подпомага работата на управителния съвет към управляващия орган на програмата;

 • осигурява спазване на задълженията, отнасящи се до осигуряване публичността на програмата, като организира информационните дейности и осигурява публичността на НСП и ПРСР в съответствие с изискванията на Европейската общност съгласувано с дирекция "Връзки с обществеността и протокол";

 • изготвя годишните доклади за напредъка по прилагането на програмата и след одобрение от Комитета по наблюдение ги предоставя на Европейската комисия;

 • изпълнява и всички други функции на управляващ орган на ПРСР, произтичащи от приложимото право на ЕС и националното законодателство, като:

а) организира и координира работата по изготвянето на програмни документи за развитие на земеделието и селските райони;

б) осъществява координация с програмите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Дирекцият организира и координира и другите дейности на министерството по управление на европейски фондове извън посочените в чл. 37, ал. 1 (УП на МЗХ), включително по наблюдението, оценката, отчета и публичността на програма САПАРД до нейното приключване.


ДФ „Земеделие, Разплащателна агенция. Отговорности и функции

Съгласно изискване на Европейската комисия в България, като страна-членка на Европейския съюз е създадена структура, която управлява финансовите средства, отпускани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския земеделски гаранционен фонд (ЕЗГФ). Структурата, отговорна за прилагането на всички схеми за подпомагане със средства, осигурени от ЕЗГФ и ЕЗФРСР е единствената акредитирана в България Разплащателна Агенция (РА). Функциите на Разплащателната Агенция се изпълняват от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). В зависимост от произхода на финансиране и изискванията към начина на управлението, тези схеми са групирани в следните направления – директни плащания, механизми за регулиране на пазара, мерки за развитие на селските райони и мерки, свързани с рибарство и аквакултури.

В съответствие с отговорностите си Разплащателната Агенция изпълнява следните функции:

 • одобряване на проекти, оторизация и контрол на плащанията;

 • извършване на плащанията;

 • осчетоводяване на плащанията.

За да изпълнява тези функции, Разплащателната агенция е структурирана по начин, който да осигурява ясно разграничаване на правата и отговорностите на всички оперативни нива и разпределение на тези функции.

По отношение на съвкупността от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на Програмата за развитие на селските райони, административните задължения на ниво Централно управление на РА са разделени между:

Отдел „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (Отдел „ДПМРСР”)

и

Отдел „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (Отдел „ОППМРСР”), като

Прилагането на мерките (с някои изключения, като дейностите по техническа помощ, мерки “Прилагане на стратегиите за местно развитие”, “Междутериториално и транснационално сътрудничество”, “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия” и др.) се извършва от Отдел „ДПМРСР”, а оторизацията на плащанията от Отдел „ОППМРСР”.

Административните задължения на регионално ниво са разделени съответно между:

28-те разположени в административните областни градове на страната отделa „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” към Областните дирекции на ДФ „Земеделие” (отдел „ПСМП” към ОД на ДФЗ) към РА, чиято методическа работа се ръководи от Отдел „ДПМРСР”

и

разположените в 11-те икономически области на Република България 11 отдела „Регионална разплащателна агенция - РА” към Областните дирекции на ДФ „Земеделие” (отдел „РРА – РА” към ОД на ДФЗ), които представляват местните органи по оценка на извършените разходи по одобрените проекти.

За целите на това ръководство и само за описаните в него процедури за кандидатстване, се прави следното кратко пояснение: условно кандидатстването става на два етапа: първо се кандидатства за одобрението на проекта (подаването на документите за одобрение на проекта е на регионално ниво в един от 28-те отдела „ПСМП” към ОД на ДФЗ), а след това се кандидатства за изплащане на одобрените, но вече извършени разходи (подаването на документите за плащане е на регионално ниво в един от 11-те отдела „РРА – РА” към ОД на ДФЗ).


отдели „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” към ОД на ДФЗ – 28бр

отдели РРА-РА към ОД на ДФЗ – 11бр

Благоевград

Благоевград

Бургас

Ямбол

Варна

Варна

В. Търново

В. Търново

Видин

Монтана

Враца

Плевен

Габрово

В. Търново

Добрич

Варна

Кърджали

Кърджали

Кюстендил

Благоевград

Ловеч

Плевен

Монтана

Монтана

Пазарджик

Пловдив

Перник

София

Плевен

Плевен

Пловдив

Пловдив

Разград

Разград

Русе

Разград

Силистра

Разград

Сливен

Ямбол

Смолян

Кърджали

София-град

София

София

София

Стара Загора

Хасково

Търговище

Велико Търново

Хасково

Хасково

Шумен

Варна

Ямбол

ЯмболСлед като даден проект е одобрен за подпомагане по някоя от мерките от ПРСР и съответно има сключен договор с ДФ „Земеделие”- РА, изпълнението му трябва да се извършва в съответствие с подписания договор и нормативната база, която регламентира финансирането.

Отдел „ОППМРСР” към РА е отговорен за осигуряването на точна оценка на извършените разходи по одобрен за подпомагане проект по мерките от ПРСР, в съответствие с регламентите на ЕС, както и с изискванията на българското законодателство, с цел гарантиране финансовите интереси на Общността.

Оценката на разходите включва:

 • Проверка за съответствие с критериите за финансиране на заявките за плащания;

 • Калкулация на инвестиционните разходи;

 • Определяне на реално направените разходи и съответствие на извършените плащания с одобрените дейности;

 • Оторизация на плащанията;

 • Архивиране;

 • Последващо наблюдение и контрол на проекта.


Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. е изготвена в съответствие с Националния стратегически план (НСП) за развитие на селските райони на България за периода 2007-2013г., в който поставените общи цели са базирани изцяло на Стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони, на основните приоритети на ЕС, свързани със създаването на работни места, растеж и устойчивост, чрез отчитане на социално-икономическите условия в селските райони на Република България и съгласуваност с политиките на ЕС по отношение на опазване на околната среда, чрез управление на природните ресурси.

В този смисъл, Програмата е изготвена в унисон с всички приоритети на Стратегическите насоки на Общността, разпределението на ресурсите между ключовите области на развитие на селските райони се основава на идентифицираните нужди на агро-хранителния сектор, околната среда и населението в селските райони в Република България, като са взети предвид и възможностите, предоставяни от други инструменти на Общността за подкрепа на подобряването на околната среда и качеството на живот в селските райони.

Един от приоритетите на Общността е изграждане на местен капацитет за заетост и разнообразяване на икономиката в селските райони. Този приоритет е заложен в ПРСР чрез мерките по ос 3. С прилагане на мерките по ос 3 се цели, чрез подобряване именно на жизнените условия и създаване на нови възможности за заетост в селските райони, да се спре демографския и икономически срив, което от своя страна осигурява дългосрочна социална и икономическа стабилност в тези райони.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconСеминари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г
Мярка 111: „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г icon„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони : европа инвестира в селските райони
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом