Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер98.65 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-ob-porachki-Sitovo-2006-2007-190508.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършения одит на финансовото управление

за спазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки

в Община Ситово за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2007 г.


Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2007 г. и на основание заповед на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – Варна. За резултатите от одита е изготвен одитен доклад, който е връчен на кмета на общината на 21.09.2007 г.

Одитният доклад е приет с решение № 102/23.04.2008 г. на Сметната палата, с което са потвърдени констатациите и изводите в доклада.


ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ


Одитът обхваща цялостния процес за възлагане на обществени поръчки в общината за периода 01.01.2006 г. до 30.06.2007 г.

През одитирания период в общината са проведени 13 процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и са сключени 7 договора без процедури въз основа на три оферти. Една процедура е прекратена. По реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) няма проведени процедури.


1. Спазване изискванията на нормативните актове, свързани с планирането, организацията, провеждането и контрола при възлагане на обществени поръчки

1.1. Организация на процеса за възлагане на обществени поръчки

В общината не съществува практиката да се планират обществените поръчки за следващата година.

В утвърдения Устройствен правилник на Общинската администрация не са посочени писмени процедури и правила във връзка с организацията, провеждането, възлагането и контрола на обществените поръчки. Липсва писмен регламент за разпределяне на задълженията и отговорностите на длъжностните лица, пряко ангажирани с процеса.

Разпределението на отговорностите и задълженията на длъжностните лица в общинската администрация е извършено от кмета на общината чрез утвърдени длъжностни характеристики. За организирането и провеждането на търгове и конкурси по ЗОП е определен главен специалист „Общинска собственост и БКС”, който подготвя документацията, изпраща информация на Агенцията за обществени поръчки и съхранява досиетата за проведените процедури. Дейността на юриста на общината е сведена само до участие в комисиите при провеждане на процедурите.

Организацията на процеса при възлагане на обществени поръчки в общината частично е регламентирана в действащата Система за финансово управление и контрол (СФУК). В глава втора „Процедура за контрол върху разходите” са посочени кратки указания относно: обявяване на обществена поръчка; вземане на решение от кмета за откриване на процедура съгласно изискванията на ЗОП и осъществяването на предварителния контрол от финансовия контрольор преди сключването на договора. Съществуващите в този вид писмени правила са в сила от м. ноември 2005 г. и са формални в частта, регламентираща организацията на процеса за възлагане на обществени поръчки. В елементите на СФУК е посочен писмен регламент за осъществяването на вътрешен контрол от финансовия контрольор и главния счетоводител на общината. СФУК не е актуализирана в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

В общината не са изготвени други вътрешни актове, свързани с прилагането на нормативните изисквания на ЗОП и НВМОП.


1.2. Спазване на изискванията на нормативните актове при възлагане на обществени поръчки и установени нарушения на проведените процедури


Проведени процедури през периода от 01.01.2006г. до 30.06.2006 г. по реда на НВМОП („Държавен вестник (ДВ)”, бр. 84/2004 г.):

През този период са проведени: открит конкурс за проект, открит конкурс и осем процедури договаряне с покана.

Открит конкурс за проект

С решение № 01/01.05.2006 г. на кмета на общината е стартирала процедура “открит конкурс за проект” по НВМОП (ДВ, бр. 84/ 2004 г.) за изработване на инвестиционен проект за изграждане на канализационни клонове по ул. “Образцова”, “Дръстър” и други в с. Искра. В хода на провеждане на конкурса за проект са представени оферти. В резултат от процедурата е сключен договор на стойност 15 000 лв. (с ДДС).

Дейността, която кметът на общината е възложил чрез процедурата “открит конкурс за проект” по НВМОП, по своята същност е “услуга” и подлежи на възлагане по общия ред на НВМОП. При процедурата “конкурс за проект” възложителят не може да изисква оферти. В резултат на конкурса за проект не може да се достигне до сключване на договор за обществена поръчка. Възложителят не е избрал правилно процедурата, чрез която да избере изпълнител на обществената поръчка. Това е причина проведеният открит конкурс за проект по НВМОП да не съответства на нормативните изисквания.

Открит конкурс

С решение № 6 от 05.05.2006 г. на кмета на общината е открита процедура открит конкурс по реда на НВМОП (ДВ, бр. 84/2004 г.) за “Изграждане на улична битова канализация ІІ етап в с. Искра”. Предвидено е средствата в размер на 300 000 лв. да се осигурят от “Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда” (ПУДООС) след провеждането на процедура за определяне на изпълнител. Изборът на процедурата е по чл. 3, ал. 2 от НВМОП (ДВ, бр. 84/2004 г.). Изпратено е в срок обявление за малка обществена поръчка едновременно до “Държавен вестник” - за обнародване, и до Агенцията за обществени поръчки (АОП) - за вписване в Регистъра на обществени поръчки (РОП). В обявлението за обществената поръчка възложителят е поставил изискване към кандидатите да са “български физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон (ТЗ)”. Това условие е ограничително с оглед разпоредбата на чл. 9 от ЗОП.

В определения от възложителя срок е подадена една оферта от лице, което не отговаря на изискванията, посочени от възложителя. На основание чл. 24, ал. 1, т. 1, предл. 2 от НВМОП (ДВ, бр. 84 от 2004г.) процедурата е прекратена със заповед на кмета.

Договаряне с покана

За периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2006 г. са проведени 8 процедури на договаряне с покана по реда на НВМОП (ДВ, бр. 84/2004 г.) за строителство, доставки и услуги. Стойността на обществените поръчки към момента на вземане на решение за откриване на процедура договаряне с покана допуска възлагането им по реда на чл. 2, ал. 3 от НВМОП (ДВ, бр. 84/ 2004 г.), въз основа на поне три ценови оферти.

В 5 случая възложителят е мотивирал избора на процедура договаряне по НВМОП с необходимостта от спешно възлагане на обществената поръчка. Тези обществени поръчки са финансирани със средства от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

В останалите 3 случая като мотиви за избора на процедура на договаряне с покана са посочени едновременно чл. 53 от НВМОП и стойноста на обществената поръчка, която допуска прилагане на реда по чл. 2, ал. 3 от НВМОП.

Всички процедури на договаряне с покана са проведени по правилата на чл. 54 и следващите членове от НВМОП.

Действията на възложителя сочат липса на необходимата квалификация на кадрите в общината за разграничаване на основанията за прилагане на различните режими за възлагане на малки обществени поръчки съгласно НВМОП.

За две от процедурите - “Доставка на агрохимически препарати за пръскане против комари” и “Пръскане против комари чрез авиационно третиране”, в поканите за участие възложителят е определил размера на гаранцията за изпълнение в абсолютна стойност, като е посочил едностранно начина за представяне на гаранциите – внасяне на парична сума. По този начин са ограничени правата на участващите в процедурата сами да определят формата на представяне на гаранции.

Проведени процедури през периода от 01.07.2006г. до 30.06.2007 г. по реда на НВМОП (ДВ, бр. 53/2006 г.):

През този период са проведени три процедури открит конкурс и една процедура договаряне с покана.

С решение № 22 от 11.07.2006 г. на кмета на общината е открита процедура договаряне с покана по реда на НВМОП (ДВ, бр.53/2006 г.) за изграждане на улична битова канализация ІІ етап в с. Искра със средства от ПУДООС. Основания за избора на тази процедура е прекратената процедура открит конкурс на основание чл.24, ал.1, т. 1, предл. 2 от НВМОП, проведен на 30.06.2006 г. В обявлението за обществена поръчка възложителят е поставил изисквание към участниците да са български физически или юридически лица, регистрирани по ТЗ или Закон за задълженията и договорите. Това условие е ограничително с оглед чл. 9 от ЗОП. При изпращане на обявлението за публикуване в “ДВ” и за вписване в РОП не е съобразен минималния 33-дневен срок по чл. 35, ал. 1 от НВМОП (ДВ, бр.53/ 2006 г.). Процедурата е проведена като са спазени изискванията на наредбата. С решение № 23/11.07.2006 г. на възложителя е определен за изпълнител “КОНСОРЦИУМ” СИТОВО и е сключен договор на 19.09.2006 г. В договора за изпълнение е включена клауза, че същият “се счита за сключен в 7-дневен срок от подписване на договор за финансиране между община Ситово и ПУДООС, София.” Към 31.12.2006 г. договорът е прекратен поради това, че с ПУДООС не е сключен договор за финансиране на обекта.

За същия обект с решение № 3 от 09.05.2007 г. на кмета на общината е открита процедура открит конкурс за определяне на изпълнител. Процедурата е проведена при спазване на изискванията на наредбата. За изпълнител на обществената поръчке е определен “АБАК ДС” ООД, класиран на първо място, и на 25.06.2007 г. е сключeн договор за изпълнение.

С решения №№ 24 и 25 от 18.09.2006 г. и 19.09.2006 г. на кмета на общината са открити две процедури открит конкурс за “Доставка на 90 хиляди литра газьол за нуждите на община Ситово за 2006/2007 г.” и “Доставка на 200 тона въглища на община Ситово за 2006/2007 г.”. Откриването на процедурите е извършено в съответствие с изискванията на чл. 35 и чл. 36 от НВМОП (ДВ, бр. 53/2006 г.). Разглеждането, оценката и класирането на офертите е извършено в сроковете и нормативите, определени с чл. чл. 37-42 от наредбата. В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 от наредбата от кмета са сключени договори за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място.

За доставка на 200 тона въглища на общината за 2006/2007 г. от комисията е определен изпълнител “Пиринска консултанска компания” ООД. На 24.11.2006 г. между кмета и доставчика е сключен договор за изпълнение на малка обществена поръчка. Към датата на сключване на договора от изпълнителя не е внесена определената гаранция за изпълнение в размер на 1000 лв. Същата е внесена на 27.11.2007 г. след сключването на договора, с което е нарушено изискването на чл. 32, ал. 1, т. 2 от НВМОП (ДВ, бр.53/ 2006 г.).

През одитирания период без проведени процедури за възлагане на малки обществени поръчки с изискане на три оферти е извършен избор на изпълнител в 7 случая. За разглеждане на офертите са назначени комисии, от които са съставени протоколи.

От възложителя на обществени поръчки не е изпратена информация до АОП за четвърто тримесечие на 2006 г. и първото тримесечие на 2007 г. за всички малки обществени поръчки, реализирани при условията на чл. 2 от наредбата без проведени процедури, с което не са спазени изискванията на чл. 34, ал. 5 от НВМОП (ДВ, бр.53/2006 г.).


2. Обществени поръчки, възложени при свободен избор на изпълнител

С четири договора (два от 14.08.2006 г. и два от 15.08.2006 г.) от общината е възложено на ЕТ “Експрес 92 Н. Петков”, Силистра, да извърши ремонт на отоплителни инсталации в две училища, целодневна детска градина и кметство на територията на общината. Общата стойност на четирите договора без включен ДДС е 27 488 лв.

При проверката на сключените договори е установено: предметът на всички договори е един и същ – ремонт на отоплителна инсталация; за извършване на услугата са сключени договори с един и същ изпълнител и договорите са сключени по едно и също време. Извършено е разделяне на обществена поръчка, в резултат на което изпълнителят е избран напълно свободно вместо въз основа на поне три оферти. Нарушен е чл. 15, ал. 6 от ЗОП, във връзка с § 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на НВМОП.

За периода от 01.01.2006 до 31.12.2006 г. на общината е доставено гориво за служебните автомобили на стойност 54 930 лв. (45 775 лв. без ДДС), а за първото полугодие на 2007 г. - за 22 862 лв. (19 052 лв. без ДДС). Доставката на горива за нуждите на общината е ежегодно повтаряща се дейност. През 2006 г. в нарушение на чл. 3, ал. 2 от НВМОП, възложителят не е организирал и провел процедура по НВМОП за избор на доставчик на гориво за служебните автомобили. Това е предпоставка същото нарушение да бъде извършено и през 2007 г.

През одитирания период от общината са извършени разходи за доставка на хранителни продукти за детски градини и ученически столове, както следва:

- за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. в размер на 20 121 лв. (без ДДС);

- за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2007 г. в размер на 9 403 лв. (без ДДС).

Доставките на хранителни продукти е ежегодно повтаряща се дейност и са извършени от различни доставчици без сключени договори. В нарушение на чл. 2, ал. 3 от НВМОП (ДВ, бр. 84/2004 г.), във връзка с чл. 2, ал.1 от НВМОП (ДВ, бр. 53/2006 г.), през 2006 г. възложителят не е избрал изпълнител на обществената поръчка за доставка на хранителни продукти въз основа на поне три оферти.


3. Оценка на управленските решения, свързани с възлагане на обществени поръчки

Проведените процедури за възлагане на обществените поръчки в повечето случаи са в съответствие с основните принципи на ЗОП. Допуснати са пропуски и нарушения поради:

- липсата на вътрешни правила относно планирането, организирането, възлагането и контрола на обществените поръчки и ясно разграничаване на отговорностите и задълженията на длъжностните лица в общинската администрация;

- неосъществен вътрешен контрол на проведените процедури в общината;

- недостатъчно оказана юридическа помощ на възложителя при изготвяне на решенията за възлагане на обществени поръчки и вида на проектодоговорите;

- липса на писмени правила за движението на документацията между отделите в администрацията, както и между длъжностните лица, участници в процеса на възлагането, провеждането и възлагането на обществените поръчки.

- общинското ръководство не разполага с квалифицирани служители с професионални качества и лична отговорност, което затруднява организацията на цялостния процес по възлагане на обществени поръчки.


На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, се дават следните препоръки на кмета на общината:

1. Да се организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за детски градини и ученически столове в общината.

2. Да се организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на гориво за служебните автомобили на общината.

3. Да се актуализира СФУК в съответствие с изискванията на ЗФУКПС.

4. Да се разработят специални вътрешни правила, които да регламентират възлагането, провеждането и контрола на обществени поръчки, като избор на приложим ред и процедура за възлагане, определяне на гаранциите, определяне на изискванията за участие, изпращане на информация до АОП.

5. Да се предприемат мерки за повишаване на квалификацията на служителите, ангажирани с обществените поръчки.


Срокът за изпълнение на препоръките от кмета на общината е три месеца от получаване на настоящия доклад.

На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, длъжностните лица следва да уведомят писмено Сметната палата за предприетите мерки по изпълнение на препоръките.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, и е приет от Сметната палата с решение № 102/23.04.2008 г.


Николинка ГРОЗЕВА,

директор на

Териториалното поделение

на Сметната палата - Варна


Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом