Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
ИмеНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер139.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/06/изменение_на_наредба_преместваеми_октомври_2012
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИTE ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ /НРПОТДОДЕГО/, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №226, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 11.06.2009 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ, ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 226, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 11.06.2009Г., РЕШЕНИЕ № 119, ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 22.04.2010Г., РЕШЕНИЕ № 148, ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 13.05.2010Г., РЕШЕНИЕ №440, ПРОТОКОЛ № 31 ОТ 25.11.2010Г., РЕШЕНИЕ № 505, ПРОТОКОЛ № 33 ОТ 16.12.2010Г., РЕШЕНИЕ № 160, ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 17.05.2012Г., РЕШЕНИЕ № 189, ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 31.05.2012Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ


ВНОСИТЕЛ : ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ.

Проект


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Пловдив чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: pno@abv.bg


МОТИВИ:


I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА НА НРПОТДОДЕГО.

НАРЕДБАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКА И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ е приета с решение №226 взето с протокол №11 от 11.06.2009г., като в последствие същата е била изменена и допълнена с Решение №119, взето с протокол №11 от 22.04.2010г., и Решение №148, взето с протокол №12 от 13.05.2010г., Решение №440, взето с протокол № 31 от 25.11.2010г., Решение № 505, взето с протокол № 33 от 16.12.2010г., Решение № 160, взето с протокол № 9 от 17.05.2012г., Решение № 189, взето с протокол № 10 от 31.05.2012г. на Общински съвет – Пловдив.

След влизането в сила на Наредбата, на основание чл.17,ал.1 от ЗНА, във връзка с чл.53 от Указ №883 за прилагане на ЗНА периодично бяха проверявани резултатите от прилагането на същата, в следствие на което бяха констатираха някои пропуски, затрудняващи приложението на Наредбата, отстраняването на които ще доведе до подобряване работата по прилагането на същата, както и до повишаване на контрола за съблюдаване на законовите и подзаконови изисквания спрямо разполаганите на територията на община Пловдив преместваеми обекти.

II. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА:

Оптимизиране на условията и реда за поставяне, ползване и премахване на преместваемите обекти на територията на гр. Пловдив.

III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА: За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Синхронизиране действията на различните структурни звена на територията на община Пловдив имащи отношение към поставянето, ползването и премахването на преместваемите обекти на територията на гр. Пловдив.

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.


VI. М О Т И В И :

1. Правни основания: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, във връзка с чл.17, ал.1 и 2, чл.11, ал.3 и чл.26 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК и чл. 56 от ЗУТ

2. Фактически основания: Необходимостта от отстраняване на допуснатите пропуски, в Наредбата, което от своя страна ще доведе до подобряване работата по прилагането на същата, както и до повишаване на контрола за съблюдаване на законовите и подзаконови изисквания спрямо разполаганите на територията на община Пловдив преместваеми обекти.


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, приета с решение №226 взето с протокол № 11 от 11.06.2009 на Общински съвет Пловдив, изменена с Решение № 226, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009г., Решение № 119, Протокол № 11 от 22.04.2010г., Решение № 148, протокол № 12 от 13.05.2010г., Решение №440, протокол № 31 от 25.11.2010г., Решение № 505, протокол № 33 от 16.12.2010г., Решение № 160, взето с протокол № 9 от 17.05.2012г., Решение № 189, взето с протокол № 10 от 31.05.2012г. на Общински съвет Пловдив, както следва:


§1. Текстът на чл. 1 ал. 4 се изменя следва: „Преместваеми обекти, свързани със събиране на подписки и други обществени и политически прояви, благотворителни и спортни мероприятия, в които Община Пловдив е съорганизатор се разрешават по схема, одобрена от главния архитект на Община Пловдив и разрешението за ползване на общински имот за такъв вид прояви и мероприятия се издава по реда на Наредбата за осигуряване на обществения ред и за тях не се заплаща такса за поставяне и ползване на общински имот.”

§2. Създава се нова ал. 8 към чл. 1: „Маси за открито сервиране, леки слънцезащитни устройства към масите за открито сервиране, като тенти, чадъри, леки оградни съоръжения с височина до 0,70 м, не са преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, не попадат в обхвата на чл. 57а от ЗУТ и се разрешават, разполагат и отстраняват по ред определен с тази наредба.”

§3. Текстът на чл. 5, ал. 1, т. 2 добива следния вид: „Мобилни – които се монтират в началото и се прибират след края на работния ден - колички, стойки, маси, щендери и други”.

§4. Текстът на чл. 5, ал. 2, т. 2 добие следния вид: „Кампанийни и сезонни – преместваеми обекти за провеждане на краткотрайни обществени и атракционни мероприятия, върху терени общинска собственост, за период не по-дълъг от 3 месеца, както и за традиционни продажби (мартенски и коледни).”

§5. Текстът на чл. 5, ал. 3, т. 2 се изменя както следва: „Хладилни витрини, автомати за храни и напитки и др. артикули за търговия на самообслужване, търговски маси и други”

§6. Текстът на чл. 7 ал. 1 като придобие следния вид:„Разполагането на всички видове преместваеми обекти на територията на АИР и Публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив: Площад Централен- ул. „Княз Александър I Батенберг”-площад „Римски стадион”-ул.Райко Даскалов”- до пешеходния мост, и прилежащите им пешеходни пространства се извършва на основание одобрена от Общински съвет-Пловдив схема по предложение на Кмета на Община Пловдив след положително становище на ЕСУТ при Община Пловдив.Схемата за разполагане на преместваемите обекти в по-горе посочените зони се възлага и изработва, по реда на ЗОП, от дирекция „Устройство на територията” при Община Пловдив”

§7. Текстът на чл. 8 ал. 3 се изменя както следва: „Схемите за разполагане на СПО в определените зони за търговия се изработват по реда на ЗОП, след възлагане от общинската (районната) администрация”.

§8. Текстът на чл.10 ал. 1 добива следния текст: „Разрешения за ползване на общински имот за разполагане на преместваеми обекти с кампаниен характер за срок до 3 месеца се издават на основание на подадени заявления по реда на тяхното постъпване от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него зам.-кмет за територия АИР и ЦГЧ и от кметовете на съответните райони или упълномощени от тях зам.-кметове, като разрешението за ползване представлява и разрешение за поставяне.”

§9. Текстът на чл. 10 ал. 2 се променя както следва: : Необходими документи при ползвател физическо или юридическо лице по Търговския закон /ТЗ/:

1. Заявление

2. Справка за липса на задължение към Община Пловдив (служебно)

3. Справка от Търговския регистър (служебно)

........ 4. Удостоверение от регистър БУЛСТАТ – при необходимост.

§10. Текстът на чл.11. добива следния вид: „Ред за разполагане на маси за открито сервиране, хладилни витрини, чадъри, тенти и други”

§11. Текстът на чл. 11 ал. 3 се изменя както следва:Не се разполагат маси за открито сервиране на тротоари по-тесни от 3 метра и на по малко от 3 кв.м – за обекти, подлежащи на категоризиране, съгласно Закона за туризма.”

§12. Текстът на чл. 11 ал.6 придобива следния вид: „Не се разполагат маси за открито сервиране, хладилни витрини и други пред фасадата на търговските обекти - разположени в съседство, освен в случаите, когато е представено нотариално заверено съгласие от собствениците на тези търговски обекти”.

§13. Текстът на чл. 11 ал. 7 добива следния вид: „Върху зоните за разполагане на маси за открито сервиране, се разрешава ползването само на леки преместваеми слънцезащитни устройства с подвижна отваряема конструкция като чадъри, сенници, чийто носещи елементи не са трайно закрепени към поземления имот, а за територията на АИР и Публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив: Площад Централен- ул. „Княз Александър I Батемберг”-площад „Римски стадион”-ул.Райко Даскалов”- до пешеходния мост, и прилежащите им пешеходни пространства само чадъри в цветовата гама от бяло до охра по приложение № 1. Устройствата трябва да са без рекламни надписи.

§14. Текстът на чл. 11 ал.8 добива вида: „Не се разрешава разполагане на маси за открито сервиране, хладилни витрини и други извън площта и размерите посочени в одобрената схема”.

§15. Текстът на чл. 11 ал. 9 добива вида: „Забранява се покриването и заграждането на определените по тази наредба зони за разполагане на хладилни витрини, маси за открито сервиране и др., с материали и конструкции, изграждащи покриви, стени и прегради, както и нарушаване целостта на настилката, а за „Пешеходна зона І на гр. Пловдив” не се допуска поставяне на прегради, заграждения, кашпи и други, освен леки прозрачни прегради с височина до 60 см. Не се допуска поставяне на подиуми, на изкуствена декоративна растителност и на бутафорни пластични елементи

§16. Текстът на чл.11, ал.14 добива следната редакция: „Разрешението за ползване на общински имот за разполагане на хладилни витрини, маси за открито сервиране и други се издава въз основа на заявление, подадено лично от заявителя или негов представител с нотариално заверено пълномощно.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Одобрена схема.

2. Справка за липса на задължения към Община Пловдив (служебно).

3. Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма


§17. Раздел ІV - „Места за паркиране за служебни нужди” се отменя.

§18. Текстът на чл. 33 ал. 3 се изменя както следва: „Кмета на Община Пловдив или Кмета на съответния район назначава със заповед комисия за провеждане на търга, одобрява протокола от проведения търг. В комисията задължително участва и правоспособен юрист. В състава на комисията може да се предвиди участието на външни експерти, когато има необходимост от специални знания. В заповедта задължително се определят резервни членове – за председател и юрист”

§19. Текстът на чл. 33 ал. 9 се изменя както следва: Условията на търга по ал. 1, т. 1 - 12 се разгласяват чрез обявление поне в един местен ежедневник и на интернет страницата на Община Пловдив/районната администация, най-малко 14 дни преди датата на търга. Обява се поставя и на таблото за обяви на община Пловдив /таблото за обяви на съответното районно кметство

§20. Текстът на Чл. 33 ал.11 добива следния вид: „Задължителните документи за участие в търг са:

1. заявление за участие по образец;

2. за юридически лица – справка от Търговския регистър, лична карта – за физически лица;

3. удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата;

4. декларация, че участникът не е длъжник по договор с община Пловдив и не владее или държи общински недвижим имот без правно основание;

5. изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

6. документ за закупени книжа;

7. документ за внесен депозит при търг;

8. декларация за произход на средствата по образец;

9. справка за липса на задължения към Община Пловдив (служебно);

10. други документи, указани в заповедта за обявяване на търга”

§21.Текстът на чл. 34 ал. 2 се изменя както следва: „Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от председателя на комисията на последователни суми над началния размер на таксата, разграничени със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на предложенията за участие в търга Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.

§22. Текстът на чл.39 ал.1 се изменя както следва: „Документацията за проведените търгове се съхранява в съответното административно звено в Община Пловдив или районната администрация, провело тръжната процедура”.

§23. Текстът на чл. 40 ал. 3 добива следни вид: „Кмета на Община Пловдив или Кмета на съответния район назначава със заповед комисия за провеждане на конкурса, одобрява протокола от проведения конкурс. В комисията задължително участва и правоспособен юрист. В състава на комисията може да се предвиди участието на външни експерти, когато има необходимост от специални знания. В заповедта задължително се определят резервни членове – за председател и юрист.”

§24. Текстът на чл. 40 ал. 11 се изменя както следва: „Задължителните документи за участие в конкурса са:

1. заявление за участие по образец;

2. за юридически лица – справка от Търговския регистър, лична карта – за физически лица

3. удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата;

4. декларация, че участникът не е длъжник по договор с община Пловдив и не владее или държи общински недвижим имот без правно основание;

5. изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

6. документ за закупени книжа;

7. документ за внесен депозит;

8. декларация за произход на средствата по образец;

9. справка за липса на задължения към Община Пловдив (служебно);

10. други документи, указани в заповедта за обявяване на конкурса.

§25. Текстът на чл.43 ал.1 добива следния вид: „Документацията за проведените конкурси се съхранява в съответното административно звено в Община Пловдив или районната администрация, провело конкурсната процедура”.

§26 . Текстът на чл. 44 ал. 2 се изменя както следва: „На сайта на Община Пловдив се публикува и поддържа публичен регистър на всички обекти действащи по тази наредба.”

§27. Текстът на чл. 45 придобива следната редакция:„Разрешенията за ползване на общински имот издадени по реда на тази наредба се отнемат със заповед на Кмета на Община Пловдив и/или упълномощено от него лице:

- когато мястото не се използва по предназначение,

- когато не се използва от лицето, на което е предоставено,

- при неспазване на изискванията на настоящата Наредба;

- при обществени нужди, налагащи това действие или започване на процедура по прилагане на подробен устройствен план на съответната територия.”

§28. Текстът на чл. 45а добива следния вид:”Разрешенията за поставяне на преместваем обект върху общински имот издадени по реда на тази наредба се отнемат със заповед на Кмета на Община Пловдив и/или упълномощено от него лице:

- при неспазване на изискванията на настоящата Наредба;

- при обществени нужди, налагащи това действие или започване на процедура по прилагане на подробен устройствен план на съответната територия;

- извършване на рекламна дейност от и върху преместваем обект, без същата да е разрешена по реда и условията на Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Пловдив;

- при отпадане на правното основание за издаване на разрешението за поставяне;

- в случай, че не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;

- когато обекта не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и ал.3, т.1 от ЗУТ;

- при отнемане на издадено разрешение за ползване на общински имот, поради наличие на някое от основанията по чл.45 от Наредбата.”

§29. Текстът на чл.46, ал.1 добива следния вид:

1. Когато са поставени в чужд имот без правно основание или отпаднало правно основание;

2. Когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;

3. Не отговарят на правилата и нормите за устройство на територията;

4. Не отговарят на изискванията на чл.169, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 6 от ЗУТ;

5. Представлява реклама, забранена със закон или поставена в отклонение на Наредбата за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив;

6. Срокът на разрешението за поставяне е изтекъл, или същото е отнето със заповед на Кмета;

7. Срокът на разрешението за ползване на общински терен е изтекъл,или същото е отнето със заповед на Кмета;

8. Не отговаря на изискванията на настоящата Наредба”

§30. Текстът на чл.46, ал.2 добива следния вид: Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от служителите на ПОИ за зона АИР, ЦГЧ или служители по чл. 223, ал. 2 в съответната районна администрация в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал. 1, които могат да направят възражение в тридневен срок от връчването му”.

§31. Текстът на Чл. 46 ал.8 се изменя както следва: „При неспазване на срока за доброволно премахване, обектът се премахва принудително със съдействието на полицията, по ред определен от Кмета на общината (района) за сметка на собственика (ползвателя) на обекта, като направените разходи по премахването на обекта се събират от собственика (ползвателя) по реда на чл. 417 от ГПК.”

§31. Създава се нов чл. 46а със следното съдържание:

ал. 1. Обекти по чл. 1 ал. 8(нова) от наредбата се отстраняват както следва:

  • За зона АИР, ЦГЧ след съставяне на констативен протокол за нарушение на наредбата от Пловдивски общински инспекторат, Кметът на Общината издава писмено разпореждане за незабавно отстраняване на обектите.

  • За останалата територия на община Пловдив след съставяне на констативен протокол от районната администрация, Кметът на съответния район издава писмено разпореждане за незабавно отстраняване на обектите.

ал. 2 Когато собственика (ползвателя) на обекта по ал. 1, поставен в чужд имот е неизвестен, констативния протокол и писменото нареждане за незабавно отстраняване се връчват на собственика на имота. В този случай собственика на имота е задължен да го отстрани за своя сметка в указания в разпореждането срок.

Ал. 3 Когато собственика (ползвателя) на обекта по ал. 1, поставен върху имот – общинска собственост е неизвестен, констативния протокол и писменото нареждане за незабавно отстраняване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели, на определените за това места в сградата на общинато или района.

Ал. 4 При неспазване на срока за отстраняване, обектът се отстранява принудително със съдействието на полицията, по ред определен от Кмета на общината (района) за сметка на собственика (ползвателя) на обекта.

Ал. 5 Обектите по чл. 1, ал. 8(нова), както и материалите и вещите, налични след премахване на обектите, се съхраняват на определено от Община Пловдив или района място, като собственика на обекта дължи обезщетение в размер, определен в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги за охраната им. За наличните материали и вещи се съставя протокол от ПОИ, в който същите се описват подробно по количество и вид, като в протокола се вписват направените разходи по премахването на обекта и пренасянето на материалите и вещите.

Ал. 6 При неизвестен собственик обектите, материалите и вещите по предходната алинея при изтичане на едногодишен срок, същите стават собственост на Община Пловдив (района) на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за собствеността. Ако в едногодишния срок, собственикът поиска предаване на материалите и вещите, същият дължи обезщетение в размер на 10% от стойността им и разходите по пренасяне то и пазенето им.

Ал. 7 При неизвестет собственик, материалите и вещите по ал. 6, стават собственост на Община Пловдив (район) след изтичане на петгодишен давностен срок на основание чл. 80 от Здакона за собствеността.”

§32 Текстът на чл.47.добива следния вид : „(1). Наказва се с глоба от 300 лв. до 1000 лв. или имуществена санкция от 500 до 1500 лв., ако не подлежи и на по-тежко наказание, търговец или ползвател на преместваем обект, който:

1. Постави преместваем обект в нарушение настоящата Наредба;

2. Съзнателно извърши действия по непредоставяне или възпрепятстване проверка на длъжностно лице;

3. Не изпълни писмено нареждане на длъжностно лице за явяване и предоставяне на необходимите писмени документи за извършване на проверка.

4. Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди след премахване на преместваемия обект.

5. Ползва преместваем обект, поставен в нарушение с настоящата Наредба за извършването на търговска или друга дейност.

(2). Наказва се с глоба или имуществена санкция от 1000 лв. до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, търговец или ползвател на преместваем обект, който наруши чл. 11 ал. 7 от тази Наредба.

(3). При повторно нарушение глобите или имуществена санкция по предходните два члена се удвояват.”

§33. В §7 отпада текстът „предвиден в Наредба по чл. 8 от ЗОС” и се заменя с „раздел V”

ІІ. Възлага на Кмета на Община Пловдив да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, приета с решение №226, взето с протокол № 11 от 11.06.2009 на Общински съвет Пловдив, изменена с Решение № 226, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009г., Решение № 119, Протокол № 11 от 22.04.2010г., Решение № 148, протокол № 12 от 13.05.2010г., Решение №440, протокол № 31 от 25.11.2010г., Решение № 505, протокол № 33 от 16.12.2010г., Решение № 160, взето с протокол № 9 от 17.05.2012г., Решение № 189, взето с протокол № 10 от 31.05.2012г. на Общински съвет, влиза в сила от ............. г.

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Пловдив.


Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Пловдив е приета с Решение № ………, взето с протокол № …….. от ……………….. година.

Свързани:

Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми iconНаредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия
Чл. /1/ Тази наредба урежда реда за поставяне и ползване, както и реда за премахване на преместваеми обекти за търговия на територията...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми iconПроект Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за изменение и допълнение на наредба №42 от 6 юли 2001 Г. За лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Г., решение №148, взето с протокол №12 от 13. 05. 2010 Г., решение №440, взето с протокол №31 от 25. 11. 2010Г., решение №505, взето...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми iconНаредба за изменение и допълнение на
...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми iconИздадена от министерство на регионалното развитие и благоустройството и министерство на транспорта и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на наредба №9 от 1999 г за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио-...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми iconОтче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г
Трън; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; Наредба за определяне размера на местните данъци...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми iconІ. Предложенията за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич са следните
Община Добрич обявява публично обсъждане на предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми iconПроект за изменение и допълнение на наредба №1 на общински съвет несебър
В администрацията на Общински съвет е постъпило искане от Бизнес Асоциация „ Слънчев бряг” във връзка с изменение и допълнение на...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
На общински съвет пловдив, изменена с решение №226, взето с протокол №11 от 11. 06. 2009Г., Решение №119, протокол №11 от 22. 04....
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми icon3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4
Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия маси, павилиони, кабини и други съгласно чл. 56 От зут 
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом