Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки
ИмеСписък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер12.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://tryavna.acstre.com/new/assets/Obshtinska_Administraciq/Drugi/Spisyk_na_kategoriite/Spisyk
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ.


1. Информация, съдържаща мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органите или от тяхно име, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от администрациите на съответните органи.

2. Личните данни на служители на общинска администрация и поделенията й, на общинските дружества и др. обработвани от длъжностни лица по Закона за защита на личните данни.

3. Личните данни на гражданите, обработвани от длъжностни лица на общинска администрация по ЗЗЛД.

4. Данни за устройствени планове и специализирани схеми по Закона за устройство на територията чл. 64, ал.2.

5. Данни, свързани с кадастъра и имотния регистър, обработвани и съхранявани по Закона за кадастъра и имотния регистър чл.20.

6. Данни и картен материал за землищата и за държавния горски фонд, създавани, обработвани и съхранявани от общинска служба по земеделие и гори – чл. 17 от Закона за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд.

7. Данни, свързани с Наредбата за обществените поръчки, свързани със сигурността и отбраната – чл.6 от Закона за обществените поръчки.

8. Данни, създавани, обработвани и съхранявани във връзка със Закона за социално подпомагане – чл. 32.

9. Данни, за разпределение и използване на финансови средства от общинският бюджет, свързани със сигурността и отбраната – Закон за устройство на държавния бюджет.

10. Тайна по Закона за държавния служител – служебна тайна – чл. 25.

11. Тайна по Кодекса на труда /служебна информация на контролните органи – чл. 403.

12. Тайна по Закона за отбраната и въоръжените сили - § 1, т.12 от допълнителните разпоредби.

13. Тайна по Закона за статистиката – чл. 22.

14. Тайна по Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта – чл. 105, ал. 3.

15. Тайна по Закона за социално подпомагане – относно личността на подпомагания и размера на помощта.

16.Тайна по Закона за държавната собственост – чл. 70, ал. 2.

Свързани:

Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки iconПримерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки
Статистическа информация за извършената от превозвачите превозна дейност, която не представлява търговска тайна – чл. 3, ал. 3 от...
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки iconСписък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна
Списък на категориите информация в Община д е в н я подлежаща на класификация, като служебна тайна
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки iconСписък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец
Тайна по закона за автомобилните превози ( служебна информация предоставена от превозвачите на Главна дирекция „Автомобилна администрация”)...
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки iconКласифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана
Държавна тайна е класифицираната информация, нерегламентираният достъп до която би създал опасност и/или би увредил интересите на...
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки iconЗакон за защита на класифицираната информация
Чл Този закон урежда обществените отношения, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, както...
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки iconДържавна комисия по сигурността на информацията
Закона за защита на класифицираната информация (ззки) въз основа на решение на дкси по протокол №209-і от 23. 11. 2004 г издава задължителни...
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки iconОбщина иваново
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма)...
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
Въпросът за достъпа на членовете на Висшия съдебен съвет до класифицирана информация не е уреден в Закона за защита на класифицираната...
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки iconНаредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
Приета с пмс №205 от 09. 2002 г., обн., Дв, бр. 87 от 13. 09. 2002 г., в сила от 13. 09. 2002 г., изм и доп., бр. 115 от 30. 12....
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки iconНародно събрание
В ал. 1 думите “сведения, съставляващи държавна тайна” се заменят с “класифицирана информация, представляваща държавна тайна”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом