Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ИмеНаредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
страница1/5
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://ivanyane.com/zakoni/NZRP.docx
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Публикувана: http://www.sofiacouncil.bg

Приета с Решение № 508 по Протокол № 54 от 28.07.2005 г. Допълнена (ал. 4 в чл. 57) с Решение № 685 по Протокол № 63 от 21.11.2005 г. Допълнена (чл. 17а) с Решение № 741 по Протокол № 64 от 24.11.2005 г.; Допълнена (Раздел І А) с Решение № 279 по Протокол № 76 от 27.04.2006 г.; Допълнена с Решение № 464 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г.; Допълнена с Решение № 576 по Протокол № 84 от 20.07.2006 г.; Допълнена с Решение № 710 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.; Изменена с Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Столична община от 08.02.2007 г.; Изменена с Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община от 28.02.2008 г.; Допълнена с Решение № 448 по Протокол № 17 от 04.07.2008 г.

Глава първа.

Общи разпоредби

Чл. 1. (1) Тази наредба определя реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на райони и кметовете на кметства.

(2) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението й, за нуждите, за които е предоставена.

(3) Наредбата не се прилага:

1. при разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

2. при упражняване правата на Столична община (СО) върху общинската част от капитала на търговски дружества с общинско участие и върху капитала на едноличните търговски дружества;

(4) С отделни наредби на Столичен общински съвет (СОС) се уреждат и условията за:

1. рекламната дейност на територията на СО;

2. преместваемите обекти;

3. изграждане и управление на зелената система на СО;

4. гробищните паркове;

5. базисните пазарни цени на недвижимите имоти на СО;

6. реда за провеждане на търговска дейност на територията на СО;

7. реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества;


8. провеждане на търгове и конкурси за управление и разпореждане с общинска собственост;

9. реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община;

10. реда за провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионер.

11. реда за получаване и управление на дарения;

12. реда за придобиване, управление и разпореждане със спортни имоти и съоръжения на територията на СО.

Чл. 2. (1) Общинската собственост е публична и частна.

(2) Публична общинска собственост са имотите, определени със закон или обявени от СОС за такива.

(3) Промяна в характера на обектите на общинската собственост от публична в частна и обратно, може да стане само с решение на СОС, с изключение на имотите, публична общинска собственост, определени за такива със закон.

(4) Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, които имат право да внасят проекти за решения в СОС. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост и конкретните мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия план за регулация и застрояване, становища на съответния кмет на район, дирекция "Общинска собственост" и дирекция "Архитектура и градоустройство" при СО.

(5) Подробни устройствени планове или техни изменения, засягащи недвижим имот, публична общинска собственост, когато предвиждат мероприятия, които налагат промяна на публичната в частна общинска собственост, се одобряват след решение на СОС.

(6) Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна в характера на собствеността от публична в частна, или обратно, се извършва с решение на СОС.

Чл. 3. Всички решения на Столичен общински съвет по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, с изключение на случаите, в които се изисква друго квалифицирано мнозинство.

Глава втора.

Придобиване на имоти и вещи

Раздел I.

Придобиване на имоти

Чл. 4. (1) Столичната община придобива възмездно или безвъзмездно собственост и други ограничени вещни права върху имоти и вещи по силата на закон или въз основа на сделка.

(2) С решение на Столичния общински съвет Столична община придобива възмездно собственост чрез:

1. покупка на имоти или части от тях;

2. принудително отчуждаване;

3. замяна на имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически или юридически лица или на държавата;

4. замяна на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически или юридически лица или на държавата;

5. обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху имот - частна общинска собственост;

6. изграждане, надстрояване и пристрояване от Столична община;

7. делба;

(3) Столична община придобива без решение на Столичен общински съвет възмездно в собственост имоти при условията и по реда на чл. 15, чл. 17, чл. 199 и § 8 от ЗУТ с изключение на случаите по чл. 75, ал. 3 от наредбата.

(4) Столична община придобива без решение на Столичен общински съвет безвъзмездно в собственост имоти и вещи:

1. определени със закон;

2. предоставени в собственост със закон;

3. чрез дарение от държавата - с акт на компетентен държавен орган, от физически или юридически лица;

4. по давност;

5. по завещание.

(5) Договорите, с които се придобиват имоти от Столична община, се сключват в писмена форма от кмета на СО, след издадена от него заповед по ал. 2 и ал. 3, или сключен предварителен договор по ал. 3, и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията в Службата по вписвания, а при придобиване на държавни имоти - по местонахождението на държавния имот.

Чл. 5. (Отм. - § 3 от ПЗР на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община от 08.02.2007 г.)

Чл. 6. (1) СОС прогласява погасеното по давност право на строеж при условията на чл. 67, ал. 1 от ЗС. Решението на СОС се взима, след представен протокол от комисия, образувана към всеки район, включваща в своя състав служители от дирекции: "Общинска собственост", "Правно-нормативно обслужване" и "Архитектура и градоустройство", която да установи, че е изтекъл петгодишния законов срок от сключването на договора и няма започнало фактическо строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво.

(2) СОС прогласява придобивна давност по отношение на имоти, които общината е придобила по силата на § 7 от ЗМСМА и ЗОС, които подлежат на реституция при условията на ЗВСОНИ. Решението на общинския съвет се взема, след съставен протокол от комисия, определена със заповед на кмета на съответния район, включваща в своя състав служители от дирекции: "Общинска собственост", "Правно-нормативно обслужване" и "Архитектура и градоустройство". С протокола се установява, че е изтекъл петгодишния законов срок от влизане в сила на ЗОСОИ. Към протокола се прилагат договори за наем или други договори за управление, или данни за ползване на имота за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, които удостоверяват непрекъснатото владение върху имота.

Чл. 7. (1) Столична община завладява безстопанствени имоти на територията си. За целта, комисия, определена със заповед на кмета на съответния район, в състава на която влизат представители на дирекции: "Общинска собственост", "Правно-нормативно обслужване" и "Архитектура и градоустройство", съставя констативен протокол за наличието на безстопанствения имот и неговото състояние.

(2) Кметът на Столична община издава заповед за завземане на имота (за установяване владението върху имота). Със заповедта се конкретизират мерките, които трябва да се вземат за привеждане на имота в състояние да бъде използван по предназначение.

(3) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО.

(4) СОС прогласява придобивна давност по отношение на завладените безстопанствени имоти при условията на чл. 79, ал. 1 от ЗС. Решението на общинския съвет се взема, по предложение на кмета на общината, след съставяне на констативен протокол от комисия, образувана към всеки район, включваща в своя състав служители от дирекции: "Общинска собственост", "Правно-нормативно обслужване" и "Архитектура и градоустройство". С протокола се установява, че е изтекъл десетгодишния законов срок от издаване на заповедта на кмета на общината за завладяване на безстопанствения имот. Към протокола се прилагат договори за наем или други договори за управление, или данни за ползване на имота за нуждите на органите на Столична община или на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, които удостоверяват непрекъснатото владение върху имота.

Чл. 8. (Отм. - § 3 от ПЗР на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община от 08.02.2007 г.)

Чл. 9. Сгради, постройки, съоръжения или части от тях могат да се придобиват от СО чрез извършване на ново строителство, надстрояване и пристрояване за сметка на Столична община или на трети лица.

Раздел II.

Придобиване на парични средства, вещи и съоръжения

Чл. 10. (Отм. - § 3 от ПЗР на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община от 08.02.2007 г.)

Чл. 11. Договорите за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други дълготрайни активи, се сключват от кмета на СО или от кметовете на райони, в рамките на предвидените по бюджета средства.

Чл. 12. (1) Вещите, необходими за административни и стопански нужди на СОС и Столичната общинска администрация, районните общински администрации и кметствата, се закупуват от съответния кмет или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Вещите, необходими за административни и стопански нужди на звената, работещи на самостоятелна бюджетна сметка, се закупуват от ръководителя на звеното или упълномощено от него длъжностно лице.

Раздел III.

Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура

Чл. 13. (1)Финансирането на изграждането на общинската техническа инфраструктура - улици, улично осветление, водопроводи и канализация, се осигурява от бюджета на Столична община, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго.

Чл. 14. (1)По изключение изграждането на обектите на техническата инфраструктура върху имоти, общинска собственост, може да бъде финансирано и реализирано от физически и юридически лица по възлагане от общината при едновременното наличие на следните условия:

1. изрично писмено искане на потенциалния изпълнител и изразено от него съгласие да извърши работата на свой риск;

2. съответните елементи на техническата инфраструктура да са предвидени с устройствена схема или подробен устройствен план за територията

3. обекта да не е включен в годишната инвестиционна програма на Столична община или на експлоатационите дружества;

4. потенциалният изпълнител, да има качеството на инвеститор на една или повече сгради, които следва да бъдат свързани с мрежите на техническата инфраструктура

5. изготвен от потенциалният изпълнител идеен инвестиционен проект, придружен с доклад за съответствие;

(2) Възлагането по ал. 1 става с договор за поръчка от кмета на Столична община.

(3) Когато е направено искане по ал. 1, но се засягат имоти, частна собственост, договорът за поръчка се сключва след като Столична община придобие имотите чрез дарение или покупка по пазарни цени, при наличие на финансова възможност. Договорът за покупка се сключва от Кмета на СО, след решение на Столичен общински съвет.

Чл. 15. (1) Изграждането на съответния обект или група обекти на техническата инфраструктура се възлага с договор за безвъзмездна поръчка, който се сключва от Кмета на Столична община с физическото или юридическо лице, поискало възлагането.

(2) Проектирането и изграждането на обектите, предмет на договора по ал. 1, е изцяло за сметка на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят е длъжен да изгради обекта при спазване на всички нормативни актове за извършване на строителство и благоустройство. В случай, че причини вреди на трети лица при изпълнение на проектирането и строителството, в отношенията между страните отговорност носи единствено той.

(4) Изпълнителят има право да превъзложи изпълнението изцяло или отчасти на свои подизпълнители, за чиято работа той отговаря като за своя пред Възложителя - Столична община.

(5) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по установения ред, включително и чрез своите компетентни контролни органи с правомощия, предвидени в нормативен акт.

(6) Построеният обект остава в собственост на Столична община, която по своя преценка извършва процедурите за предаването му на съответното експлоатационно дружество.

(7) Всички обекти на интелектуалната собственост, създадени в резултат на, или свързани с проектирането и изпълнението на обекта, остават в собственост на Столична община.

(8) Изпълнителят е длъжен да оформи авторските права върху всички проекти, карти, схеми, планове и други подобни, отнасящи се до обекта, като права върху произведение, създадено по поръчка по чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права, принадлежащо на Столична община.

(9) С приемането на завършения обект от страна на компетентните органи правото за използване на инвестиционния проект се прехвърля автоматично и става собственост на Столична община.

Глава трета.

Управление на имоти и вещи общинска собственост

Раздел I.

Управление на имоти публична общинска собственост

Чл. 16. (1) Кметът на СО организира, ръководи и управлява имотите, предназначени за осъществяване функциите на СОС и Столичната общинска администрация, както и контролира управлението на имотите - публична общинска собственост по чл. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОС.

(2) Управлението на имотите - публична общинска собственост по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС се извършва от кметовете на райони, кметовете на кметства.

(3) Управлението на имотите - публична общинска собственост, предоставени с решение на Столичен общински съвет на специализирани предприятия и юридически лица на общинска бюджетна издръжка, се извършва от ръководителите им.

(4) Поддържането и ремонтите на имотите - публична общинска собственост, се извършва от лицата, които ги управляват в рамките на предвидените в бюджета на общината средства от специализираните предприятия и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка.

(5) Имоти - публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури по тяхно искане, след решение на Столичен общински съвет, със заповед на Кмета на Столична община.

Чл. 17. (1) С решение на СОС, части от имоти, публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем за срок до пет години, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

(2) С решението си СОС определя начина за отдаване под наем - търг или конкурс.

(3) Търгът или конкурсът се провеждат по реда и при условията на наредбата за провеждане на търгове и конкурси.

(2) Заповедта се издава въз основа на констативен акт. В акта трябва да бъдат посочени данни за: собствеността, физическото или юридическото лице, което владее или държи имота, основанието за това, предложението на кмета на Столична община (в определените от тази наредба случаи), писмото, с което кметът на района е задължил лицето в определен срок доброволно да освободи имота и за неизпълнението на това задължение.

чл. 17а. (1) С решение на Столичния общински съвет части от имоти, публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, се отдават под наем на частни училища и детски градини, открити и лицензирани по Закона за народната просвета при следните условия:

а) за срок до 5 години;

б) след провеждане на конкурс;


в) при начална наемна цена в размер на 50 % от цената по Наредбата

за базисните пазарни цени на недвижимите имоти на Столичната община.

(2) Договорите за наем по ал. 1 се сключат от кмета на Столичната община или от упълномощено от него лице.

Чл. 18. (1) Изземването на общински имоти, които се владеят или държат без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта от които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на района, на чиято територия се намира имота.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество iconОбщинскисъве т
...
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество iconОбщина своге, софийска област наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество глава първа общи разпоредби
Чл (1) с тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Своге. С...
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество iconРешение №576
За изменение и допълнение на “Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество iconОбявление по реда на чл. 8, Ал. 10 От закона за общинската собственост и чл. 7 От наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
По реда на чл. 8, Ал. 10 От закона за общинската собственост и чл. 7 От наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане...
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, и чл. 5 ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско...
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 39 от зос и чл. 60 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане...
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 39 от зос и чл. 60 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане...
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 5 ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско...
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 5 ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом