Какво е програма „Учене през целия живот ?
ИмеКакво е програма „Учене през целия живот ?
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер228.33 Kb.
ТипВопрос
източникhttp://erasmus.shu.bg/wp-content/uploads/2010/10/Erasmus-guide-for-outgoing-students1-1.docx
Шуменски университет

Епископ Константин Преславски”

Пътеводител на Еразъм-студента


OБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Какво е програма „Учене през целия живот”?


Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – LLP) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно сътрудничество. Тя стартира през 2007г. и е продължение на програма „Сократ”.


Какво е „Еразъм”?


Секторна програма „Еразъм” е подпрограма на програмата „Учене през целия живот” и подпомага разширяването на сътрудничеството във висшето образование. Тя стартира през 1987 г. като програма на Европейската общност за студентска мобилност. В момента тя дава възможност на хиляди студенти, преподаватели и административен персонал да осъществят мобилност в друга страна.

Повече информация за програмата можете да намерите на erasmus.shu.bg .


Студентите и „Еразъм”?


Секторна програма „Еразъм” осигурява на студентите шанс да се обучават или стажуват в университет или компания в страна от Европейския съюз, ЕИП, Турция и др. за период от 3 до 12 месеца. За да подпомогне още повече студентите си, програмата осигурява и финансова подкрепа за периода, прекаран в чужбина.


Кой финансира секторна програма „Еразъм”?


Секторна програма „Еразъм” се финансира с подкрепата на Европейската комисия.


Как се осъществява обменът?


Обменът по секторна програма „Еразъм” се извършва на базата на двустранни споразумения, сключени между Шуменския университет и други университети или компании. В така наречените Bilateral Agreements/ Letters of Intent е вписан точният брой студенти, времето за обучение или практика, както и направлението, по което те могат да се обучават или стажуват.

На базата на сключените договори Шуменският университет (ШУ) кандидатства за финансова подкрепа към Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който преценява по предварително зададени условия, колко мобилности ще финансира.


Кой администрира секторна програма „Еразъм” в Шуменския университет?


Секторна програма „Еразъм” в ШУ се администрира от Центъра за международно сътрудничество и проекти (ЦМСП) с пряк ръководител Заместник-ректорът по международно сътрудничество – доц. д-р Румяна Тодорова. Това е звеното, към което можете да се обръщате при интерес към Програмата, което ще Ви помага и напътства в подготовката и осъществяването на мобилността.

Административният координатор към когото можете да се обърнете е Ирина Стоянова, ЦМПС, сградата на Ректората, етаж 1, стая 106, тел.: 054/832101, факс: 054/830371, e-mail: еrasmus@shu-bg.net


Кой определя броя на заявените към ЦРЧР места и направлението им?


Броят на заявените от ШУ места се определя от всеки факултет. Преди момента на подаване на кандидатурата за финансова подкрепа Институционалният Еразъм координатор подава информация за активните договори на ШУ, тяхното направление и т.н, както и статистическа информация за мобилността в предходните 3 академични години. На базата на тази информация всеки факултет преценява колко студенти може да изпрати и къде. След получаването и обобщаването на информацията, Административният координатор я подава в ЦРЧР. Веднъж подадена, информацията не може да бъде коригирана.


Колко време мога да уча или стажувам в чужбина?


Минималната продължителност на периода за обучение по студентска мобилност е три календарни месеца (един триместър), а максималната е дванадесет календарни месеца (пълна академична година).

Минималната продължителност на периода на практика по студентска мобилност е три календарни месеца (един триместър), а максималната е дванадесет календарни месеца (пълна академична година). Ако практиката е по време на лятната ваканция, тя може да бъде по-кратка от 3 месеца, но само ако по академични причини тримесечният период не може да се осъществи. Дори и тогава практиката не може да бъде по-кратка от десет седмици.


Кой определя парите (гранта), които ще получа?


Средствата, които Еразъм студентите получават, се изчисляват на базата на месечни ставки, определени от Центъра за развитие на човешките ресурси. Университетът е длъжен да спазва ставките, както и да запазва пропорцията помежду им.

Размерът на месечните ставки е различен за различните държави, но е един и същ за всички студенти, осъществяващи мобилност в една и съща държава по мобилност в една и съща държава, но в различна институция. Работодателите могат да плащат труда на студентите при мобилност с цел практика, но това не представлява част от гранта.


Ще покрие ли грантът разходите ми в чужбина?


Грантът не е стипендия и няма за цел да финансира всички разходи на студента в чужбина. Той е замислен така, че да покрива разликата в стандарта на живот между България и страната, в която ще се осъществи мобилността. Трябва да се има предвид, че студентът трябва да бъде готов за собствен принос към финансирането на Еразъм периода си.


Мога ли да използвам финансиране от други източници по време на Еразъм периода?


Студентите, осъществяващи мобилност, както с цел обучение, така и с цел практика:

Нямат право:

 • Да получават финансиране на мобилността си от други Европейски фондове.

Имат право:

 • Да получават възнаграждение от приемащите работодатели, което да комбинират с Еразъм-гранта (важи само за студенти, които осъществяват мобилност с цел практика).

 • Да получават финансиране от български работодатели, ШУ, фондации, частни спонсори, неправителствени организации, стипендии от източници, различни от европейските фондове и др.

 • Да поискат евентуално финансова подкрепа за пътните си разходи от Студентския съвет на Университета, която може да бъде осигурена при положение, че СС разполага с налични средства.

За да получат финансиране студентите трябва да напишат доклад до Ректора на ШУ с копие до Председателя на Студентския съвет и да приложат към него копие от писмото-покана, което са получили от приемащата институция. В доклада те трябва да опишат подробно, каква е причината да поискат финансиране.)


Ще запазя ли правото си на стипендия докато съм в чужбина?


Шуменският университет гарантира правото на студента да продължи да получава университетска стипендия, независимо от участието си в мобилност по секторна програма „Еразъм”.


Какво ще стане със студентския ми заем докато съм в чужбина?


Студентите запазват студентския си заем по времето на престоя си в чужбина.


Академични такси?


Студентът е длъжен да заплати таксата/таксите си за обучение към ШУ за семестъра/семестрите, през който/които ще се обучава/ ще бъде на практика в чужбина като Еразъм-студент и да се запише в деканата, който отговаря за него, но е освободен от заплащане на такси за обучение, регистрация, явяване на изпити, ползване на библиотеки и лаборатории и др. за съгласувания курс на обучение в приемащата институция.

Студентите могат да заплащат малки такси за осигуровки, студентски съюзи, за ползването на помощни материали като фотокопия, лабораторни материали и т.н на същите основания, на които те се заплащат от студенти на приемащата институция.

NB! Студентът заплаща таксата за обучението си и се записва в деканата преди заминаването си в чужбина.


Къде мога да намеря моите права и задължения като Еразъм-студент?


Правата и задълженията на всеки Еразъм-студент са вписани в Студентската Еразъм харта, която можете да намерите на

http://erasmus.shu.bg/bg/za_programata/studentska-mobilnost/.


Ще ми бъде ли признат периода на практика/обучение, прекаран в чужбина?


Според Университетската харта Еразъм студентите трябва да получат пълно признаване на периода им на престой в чужбина, независимо от това дали е във вид на обучение или практика.

Студентска мобилност с цел обучение.

Шуменският университет гарантира пълното признаване на периода на обучение на всички Еразъм-студенти.

Признаването се основава на споразумението за обучение, което студентът попълва и получава, подписано от ШУ и от приемащата институция. Всички вписани в споразумението за обучение дисциплини следва да бъдат вписани и в академична справка, а за да има признаване, то представянето на студента следва да бъде оценено с положителна оценка.

Признаването може да стане само при условие, че студентът е спазил продължителността, записана в договора за мобилност с цел обучение или поне не е преустановил обучението по-рано от минималното, посочено в този пътеводител време.

Периодът на обучение може да НЕ бъде признат при условие, че студентът не е успял да постигне академичното ниво, изисквано от приемащата институция или по някакъв друг начин не е удовлетворил условията за пълно признаване на Еразъм периода, поставени от приемащото висше училище и ШУ.

Студентска мобилност с цел практика.

Шуменският университет гарантира на своите студенти пълно академично признаване на тяхната мобилност с цел практика. Това става само при условие, че студентът е спазил продължителността, записана в договора за мобилност с цел практика или поне не е преустановил практиката по-рано от минималното посочено в този пътеводител време. Периодът на практика може да не бъде признат при условие, че студентът не е изпълнил нито едно от условията, записани в споразумението за обучителна практика или не е достигнал предвиденото ниво на професионални умения, изисквано от приемащата институция или по някакъв друг начин не е удовлетворил изискванията за пълно признаване на Еразъм периода поставени от приемащата институция и ШУ.


Може ли да се наложи да върна част или пълната сума на получените средства?


Ако студентът не успее да изпълни изискванията, заложени в курса на обучение по време на престоя си в чужбина, може да се наложи искане за частично или пълно възстановяване на индивидуалния грант. Това се отнася и до неосъществяването на заложения в договора на студента период на обучение или практика. Всеки престой под 3 календарни месеца, с изключение на единственото описано положение в този пътеводител, се смята за нелегитимен и изисква пълно възстановяване на средствата.

Когато студентът се е върнал по-рано от договорения период, но е стоял минимум 3 /три/ месеца в приемащия университет, тогава той/тя трябва да върне субсидията само за определения брой месеци, в които не е бил/а в приемащата институция, съгласно сключения договор на студента с ШУ. Допустимото по-ранно завръщане, без възстановяване на финансови средства, не се отнася за тримесечните периоди на престой.

Финансовите средства, които подлежат на възстановяване се изчисляват въз основа на следната уравнителна таблица:


Престой от първия (1-я) до включително десетия (10-я) ден, следващ последния пълен месец на Еразъм периода, не се добавя към реалния престой на студента, т.е ако студентът има престой от 4 месеца и 1-10 дни, то реалния му/й престой е 4 месеца.

Престой от единадесетия (11-я) включително до двадесетия (20-я) ден, следващ последния пълен месец на Еразъм периода, се добавя към Еразъм-периода като половин месец, т. е ако студентът има престой от 4 месеца и 11-20 дни, то реалния му/й престой е 4,5 месеца.

Престоят след двадесет и първия (21-я) ден, следващ последния пълен месец на Еразъм периода, се добавя като пълен календарен месец, т.е престоят след 21-я ден на четвъртия месец се брои за реален престой от 5 календарни месеца.
В случай, че студентът няма успешно положен изпит по нито една от посочените в Споразумението за обучение дисциплини или не е изпълнил нито едно от заложените в Споразумението за практика условия, то той/тя следва да възстанови цялата получена субсидия.


Ще мога ли да получа заверка на семестъра/ семестрите, през които съм бил/а в чужбина?


Според решение, взето на Академическия съвет на ШУ (Протокол №1/01.10.2011г.), студентите, обучаващи се по секторна програма „Еразъм”, имат право на служебна заверка на семестъра (извън разрешената в Правилника за структурата и организацията на учебния процес в ШУ), по време на който са били извън страната за осъществяване на обучението си по програмата.


КАНДИДАТСТВАНЕ И ОСЪЩЕСТЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА
Как можем да кандидатстваме?


Подадените от факултетите и ревизирани бройки мобилности се обявяват на информационните табла в сградите на ШУ, в сайта на ШУ (http://erasmus.shu.bg/proekti-stipendii-i-mobilnost/obqvi-za-studentska-mobilnost-za-akademi4nata-2011-2012), в страницата на Еразъм на ШУ във Фейсбук http://www.facebook.com/, както и в катедрите на ШУ. Актуалните обяви могат да бъдат намерени на посочените места от средата на месец март. След изтичането на срока, посочен в обявите, те остават на сайта във вид на архив.

Пакетът документи и критериите за легитимност на кандидатите могат да се открият на

http://erasmus.shu.bg/bg/za_programata/studentska-mobilnost/kriterii-za-kandidatstvane/ и http://erasmus.shu.bg/bg/za_programata/studentska-mobilnost/dokumenti_za_kandidatstvane/

Допълнителна информация за университетите, посочени в обявите, може да бъде намерена в секция „Партньори” на сайта на ШУ http://erasmus.shu.bg/bg/partniori/.

Посочените в обявите документи се подават в Центъра за международно сътрудничество и проекти (ЦМСП).

Предупреждаваме студентите да не пропускат сроковете за кандидатстване, описани в съответната обява, защото ЦМСП няма да приема документи след крайния срок за подаването им.


За колко университета мога да кандидатствам?


Студентите могат да подадат документи само за един университет или компания. В случай, че не успеят да преминат успешно селекцията, имат право да кандидатстват отново при следващото обявяване на места.

NB! Студентите имат право да кандидатстват за същата или различна институция.


Интервю!?!


След обработването на подадените документи кандидатите се уведомяват по е-mail за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто за подбор. Интервюто се състои от една или две части в зависимост от специалността на студента.

Ако студентът е от филологическа специалност (в която се изучава съответния език) или притежава международно признат сертификат за владеене на езика, на който ще осъществи мобилността, то той/тя преминава само през интервю.

Ако обаче студентът е записан в специалност, която не е филологическа, няма сертификат или пък желае да осъществи мобилност на език, различен от този, който учи, то той/тя подлежи на изпит за проверка на езиковата компетентност. Изпитът се извършва от преподаватели от катедра Английска филология на ШУ.

NB! Информацията за членовете на селекционната комисия и за останалите кандидати за мобилността е конфиденциална.


Какво ще се случи, ако пропусна сроковете за кандидатстване на обявите през месец март или пък не съм одобрен за мобилност?


В такъв случай студентът може да се възползва от обявите за незаети места. Обявите се появяват през месец септември и срокът им е съобразен със срока за кандидатстване в приемащата институция. Подалите документи студенти подлежат отново на гореописаната селекция.

Как ще разбера, че съм одобрен/а?


След като комисията, провеждаща селекцията, изпрати протокола в ЦМСП, Административният Еразъм координатор уведомява по e-mail всички кандидати за резултатите от проведената селекция, независимо дали са одобрени или не. Резултатите от селекцията могат да бъдат намерени и на http://erasmus.shu.bg/bg/za_programata/studentska-mobilnost/rezultati_ot_selekcia/. В случай, че студентът има възражения, той трябва да се обърне към Административния Еразъм координатор.


Одобрен/а съм, ами сега?


След като е уведомен, че е селектиран, студентът трябва да реши кога да проведе периода си на мобилност – през зимния или летния семестър. За тази цел той/тя трябва да провери академичния календар на приемащата институция. За улеснение, студентите могат да използват секция „Партньори” на сайта на ШУ, в който има линкове „Полезна информация” (http://erasmus.shu.bg/bg/partniori/), които препращат към академичния календар. Ако такъв не е посочен на дадения сайт, студентът трябва да се свърже с посоченото на сайта лице за контакти и да получи от него информация.

Веднъж взел решение, студентът трябва да изпрати на Административния Еразъм координатор (erasmus@shu-bg.net) писмо, съдържащо:

 • Имената му/й (на латиница, по документ за самоличност);

 • Специалността му/й;

 • Годината в която се обучава;

 • Избрания период на мобилност.

Веднага щом получи информацията, Административният Еразъм координатор я изпраща до приемащата институция, с което я уведомява за одобрените от ШУ кандидати за обучение или практика.

Веднага след това студентът е вече избран, трябва да отвори отново сайта на висшето учебно заведение, в което ще се обучава и да се информира за процедурата за кандидатстване. За улеснение на студентите в секция „Партньори” на сайта на ШУ има линкове „Полезна информация”, които насочват.

Процедурата на кандидатстване включва изпращането на:

 • Заявление/апликационен формуляр (application form);

 • Споразумение за обучение/практика (learning/training agreement + quality commitment за студентите, осъществяващи практика);

 • Други документи, посочени от институцията, например заявление за настаняване в общежитие (accommodation form), академична справка и др.

NB!

 1. Заявлението за настаняване в общежитие не е задължителен документ, някой университети не разполагат с база за настаняване на студентите, затова не предлагат такава услуга.

 2. Студентите сами осигуряват превода на академичните справки, които трябва да изпратят в приемащата институция.

На сайта на институцията може да намерите и информация за ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ срок за подаване на конкретните документи. Пропускането на този срок за много от университетите означава дисквалификация на получените документи. В някои от университетите (напр. университетът в Ковънтри, Великобритания) съществува изискването документите за Еразъм студенти да се приемат до запълване на местата, отредени за такива. Постъпилите по-късно документи получават автоматичен отказ. Във връзка с това съветваме студентите да подготвят комплектите си в най-кратък срок.


Къде мога да намеря информация, полезна за бъдещото ми пребиваване и обучение в приемащата институция?


ECTS GUIDE/ERASMUS GUIDE FOR INCOMING STUDENTS/ INTERNATIONAL STUDENT GUIDE са част от наименованията, използвани от институциите за ръководствата, в които описват важната за Еразъм студентите информация.

В тях можете да намерите данни, свързани с процедурата по регистрация в институцията и полицията, за получаване на разрешение за пребиваване, кандидатстване за общежитие, организация на институцията, система на оценяване, цени и условия на предлаганите общежития, информация за обществен транспорт, забавления, библиотеки, лаборатории и т.н.

В случай, че в тази брошура липсват нужните сведения, студентът може да се свърже с координатора на съответната институция (данните му могат да бъдат намерени в секция „Партньори” на erasmus.shu.bg).

Порталът Ploteus http://ec.europa.eu/ploteus/ също предоставя на студентите възможност да получат информация за образователната система, настаняване, стандарт на живот и други.


Кой ще организира пътуването и настаняването ми?


Еразъм студентът сам организира пътуването и настаняването си до и в приемащата организация. Той/тя може да получи информация от бивши Еразъм-студенти, като за целта може да потърси техните електронни адреси на erasmus.shu.bg в секция Студентска мобилност, „Регистър на бившите Еразъм-студенти”. Освен това студентите могат да се свържат с координатора в приемащата институция, който може да им предостави исканата от тях информация.

Студентът може да получи информация и от портала Плотеус http://ec.europa.eu/ploteus/ .


Как да си подготвя документите?


Студентите попълват формулярите си сами. Те трябва да проверят учебния план на специалността, по която се обучават и да се запознаят с предлаганите от приемащата институция дисциплини или модули.

При избора си на дисциплини и попълването на споразумението за обучение студентите трябва да се допитат до Еразъм координатора на катедрата, която провежда обучението им, имената на всички координатори могат да бъдат намерени на http://erasmus.shu.bg/bg/kontakti/. Изборът на дисциплини се прави изцяло по описанията им, които присъстват в сайта на приемащия университет, като се обръща специално внимание дали съвпадат в най-голяма степен с описанието на дисциплините в учебния план на студента. Студентът не може да изучава дисциплини, които вече е изучавал в ШУ.

Вече подготвения комплект, съдържащ всички изисквани от приемащия университет документи (в 3 оригинала), подписани от студента и от катедрения координатор (там, където е приложимо), както и копие от сайта на приемащия университет или писмо от координатор, съдържащо информация за академичния календар и нужните документи за кандидатстване се предава в ЦМСП. Два от тях биват изпращани на приемащия университет, а третият се запазва в досието на студента. Административният Еразъм координатор представя за подпис документите на Институционалния координатор и едва след това ги изпраща на посочения от приемащия университет адрес.

Студентите трябва да имат предвид, че подписването на документите от Институционалния координатор отнема време.


Колко кредита трябва да натрупам по време на обучението си?


Броят на кредитите, които студентът трябва да натрупа по време на обучението си в чужбина е различен и съответства на реализирания период на мобилност.

 • За тримесечен престой – 20 ECTS кредита;

 • За престой от един семестър – 30 ECTS кредита;

 • За пълна академична година – 60 ECTS кредита;Acceptance letter/Invitation letter


След като ШУ изпрати документите на студентите и те бъдат разгледани и одобрени от приемащата институция, студентът получава на посочения от него адрес оригинален документ (с печат и подпис) Acceptance letter/ Invitation letter. Този документ трябва да се депозира в ЦМСП заедно с подписаното Споразумение за обучение/споразумение за практика + ангажимент за качество. Подписаните споразумения могат да бъдат копия, изпратени от приемащата институция, тъй като оригиналите могат да бъдат задържани до извършването на възможните в тях промени (до 1 месец след пристигането на студента на място).


Еразъм периодът ми наближава, какво трябва да направя?


Одобрените за мобилност студенти, които са получили потвърждение, че са приети от приемащата институция трябва да подготвят следния комплект от документи, който трябва да бъде предаден в ЦМСП на ШУ: 1. Да получат и подадат:

 • Оригинално писмо-покана, изпратено от приемащата институция;

 • Копие от здравна застраховка или Европейска здравно осигурителна карта. Здравната застраховка се отнася до студентите, осъществяващи мобилност в страна извън ЕС и ЕИК и може да бъде направена от която и да е застрахователна компания. Европейската здравно осигурителна карта се издава само на студенти, осъществяващи мобилност в страни от ЕС и ЕИК (за повече информация вж. http://www.ezok.bg/);

 • Уверение за статуса на студента към момента на подписване на договора;

 • Копие на лична карта;

 • Копие от подписано и подпечатано от приемащата институция Споразумение за обучение/практика. За студентите, осъществяващи мобилност с цел практика, се изисква и документ за ангажимент за качество;

 • Копие от документ, издаден от банка, за разкрита сметка в евро на името на студента. ШУ препоръчва разкриването и използването на сметки в Райфайзенбанк, защото при превод на субсидията в други банки, на студента могат да бъдат наложени такси за превод;

 • Линк или документ с описанието на дисциплините, които ще изучават в приемащия университет (важи само за студентска мобилност с цел обучение);

 • Копие от студентската книжка (студентите са длъжни да представят и оригинала на книжката при представянето на копието); 1. Да изтеглят от erasmus.shu.bg, да попълнят и подадат:

 • Декларация за студентска мобилност с цел обучение/практика;

 • Декларация по закона за защита на личните данни;

 • Нотариално заверено пълномощно, даващо право на близък на студента човек да го представлява пред Шуменския университет за времето, през което студентът ще бъде извън страната. Модел на пълномощното може да бъде намерен на erasmus.shu.bg.

 • Декларация към пълномощното;Как и кога ще сключа договора си за мобилност?


Договорът, който дава право на студента да получи субсидия се сключва между студента и Ректора на ШУ, но само след подаването на документите посочени по-долу и не по-рано от 3 седмици преди заминаването.

Договорът се подписва в два идентични екземпляра: единият от тях остава в студентското досие, а другият се получава от студента. В договора са описани правата и задълженията на студента по използването на субсидията, изискванията към отчетните документи и др.


Как и кога ще получа гранта си?


Студентът може да получи гранта си само по банков път и то след като е подал в ЦМСП документ, издаден от банка, удостоверяващ номера на сметка в ЕВРО, издадена лично на името на студента. Препоръчваме използването на съществуващи или разкриването на нови сметки в Райфайзенбанк, защото в противен случай банката може да начисли такси за превод на сумата, които студента следва да заплати.

Преводът на субсидията става само след сключен договор между студента и Ректора на ШУ.

NB! Шуменският университет не може да направи плащане на гранта, преди да е получил финансиране от ЦРЧР. Във връзка с това, студентите, избрали да осъществят мобилността си през зимния семестър на академичната година, трябва да бъдат готови да посрещнат разходите в началото на мобилността си сами.


Мога ли да направя промени (в дисциплините, които съм избрал/а да изучавам в приемащото висше училище)?


Студентът може да прави промени в дисциплините, които е избрал да изучава, но това трябва да стане в рамките на 1 месец от пристигането му в приемащата институция. Това става чрез попълване на секцията Промени в първоначалната учебна програма/ първоначалното споразумение за обучение (Changes to original proposed study programme/ learning agreement). В нея се попълват кодовете и точните имена на дисциплините (по начина, по който са указани в каталога на курсовете или в сайта на институцията), които студентът смята да премахне или добави в споразумението за обучение, както и точните ECTS кредити, съответстващи на дисциплината. В тази секция не се изписват дисциплините, които се запазват.

Всички последвали промени в Споразумението за обучение, които се налагат, трябва да бъдат съгласувани между трите страни и да бъдат извършвани своевременно.


Мога ли да направя промени в Споразумението за практика?


Студентът може да прави промени в Споразумението си за практика, но това трябва да стане в рамките на 1 месец от пристигането му в приемащата институция.

Всички последвали промени в Споразумението за практика, които се налагат, трябва да бъдат съгласувани между трите страни и да бъдат извършвани своевременно.


Как трябва да отчета периода си на мобилност?


Веднага след завръщането си от чужбина или съобразно срока за отчитане на мобилността, записан в договора на студента, студентът е длъжен да представи пред ШУ следните документи: • Академична справка (Transcript of records/Transcript of work). Тя трябва да бъде издадена на студента от приемащата институция и да бъде изготвена в съответствие със Споразумението за обучение или Споразумението за практика. Споразумението за практика включва Споразумение за качество за провеждане на студентска практика. Академичната справка трябва да удостоверява покритите лекционни и семинарни часове, положени изпити (в случаите на работа по проект или разработване на дипломна работа трябва да представи писмо от ръководителя на проекта или научния ръководител с подпис и печат на приемащия университет);

 • Отчет за проведеното обучение по образец, достъпен на erasmus.shu.bg

 • Споразумение за обучение/ практика (Learning/Training Agreement), подписано и подпечатано от координатора на катедрата (само в случай, че документът не е бил изпратен на ШУ).

 • Confirmation for Eramus student’s arrival – потвърждение за пристигане на студента в приемащата институция. Студентът трябва да изтегли бланката от erasmus.shu.bg и да я представи на координатора в приемащата институция за попълване и подпис (само в случай, че документът не е бил изпратен на ШУ).

 • Certificate of University Attendance – сертификат, удостоверяващ Еразъм периода в приемащия университет. Студентът трябва да изтегли бланката от erasmus.shu.bg и да я представи на координатора в приемащата институция за попълване и подпис.

 • Оригинални фактури, бордни карти и билети за пътуване, на които са указани точните цени. При пътуване в или през страна извън ЕС, студентът е длъжен да представи международен паспорт и копие на паспорта с наличните в него печати за влизане и излизане от страната. Копието и паспортът се сверяват и паспортът се връща на студента.

В случаите, когато студентът не разполага нито с печати в паспорта си, нито с бордни карти и билети, той трябва да представи договора си за наем на квартирата или общежитието, което е използвал, с вписани в него дати на настаняване или освобождаване, както и квитанции за платен наем.

След получаването на всички гореописани документи счетоводителят на секторна програма „Еразъм” изготвя на студента авансов отчет, който съдържа подробно описание на получените от студента до момента средства, както и на тези, за които студентът е представил документи. Към отчета биват прикрепени всички разходо- оправдателни документи, които студентът е представил пред ШУ и могат да бъдат отчетени (оригинални билети и фактури и копие на сертификата, удостоверяващ Еразъм периода), след което студентът проверява и разписва отчета си и добавя информация за извършената от него дейност.

 • Протокол от извършената процедура за признаване на изпити и практика.Какво трябва да направя, за да може да ми бъде признато обучението/практиката?


ШУ има разработена Европейска система за трансфер на кредити (ECTS). Успешно положените изпити се признават срещу молба, адресирана до Декана на съответния факултет (молбата се закупува от книжарницата в Университета). Към нея студентът прикрепя академичната справка, получена от приемащия университет, копие от споразумението за обучение, както и на направените промени (ако има такива) и описание на изучаваните от него дисциплини/ извършената от него работа. Молбата се подава в деканата, отговарящ за студента, след което се назначава комисия, която се запознава с представените документи и признава получените от студента кредити. В резултат на това комисията изготвя протокол.

NB! Кредитите в ШУ се присъждат според действащия учебен план, по който протича обучението на студента. Студентът държи като приравнителни изпити всички дисциплини от учебния план на съответния семестър, по който няма признати кредити.


Като задължителни, избираеми или факултативни дисциплини ще ми бъдат признати курсовете, които съм изучавал/ изучавала по време на обучението ми в чужбина?


За задължителни могат да бъдат признати дисциплини, изучавани в приемащия университет, които съвпадат поне 80% с хорариума и съдържанието на дисциплините, изучавани в ШУ.

За избираеми могат да бъдат признати всички дисциплини, чието учебно съдържание е в рамките на професионалното направление на студента.

За факултативни могат да бъдат признати всички дисциплини с успешно положен изпит, независимо дали са в или извън рамките на професионалното направление.


Ще ми бъдат ли признати дисциплини, които са вписани в учебния план на следващ семестър и не са били изучавани по време на семестъра, в който съм бил в чужбина?

Ако студентът е натрупал кредити по дисциплина от предстоящ или следващ семестър, те му се зачитат и дисциплината отпада от плана му за съответния семестър.


Повече информация за секторна програма „Еразъм” можете да намерите на:


ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪРА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ ВИ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ ВЪВ ВАШАТА МОБИЛНОСТ!
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

[]


Свързани:

Какво е програма „Учене през целия живот ? iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Какво е програма „Учене през целия живот ? iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Какво е програма „Учене през целия живот ? iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Какво е програма „Учене през целия живот ? iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Какво е програма „Учене през целия живот ? iconПроект „Да празнуваме заедно" по Програма „ Учене през целия живот"
Посещение в град Даламан, Турция от 16. 11. до 21. 11. 2009 г по проект „Да празнуваме заедно” по Програма „ Учене през целия живот”...
Какво е програма „Учене през целия живот ? iconПрограма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма "еразъм"
Вту «СВ. Св. Кирил и методий» програма на европейската комисия «учене през целия живот»
Какво е програма „Учене през целия живот ? iconФестивал за учене през целия живот
Организатори: Регионален инспекторат по образованието – Сливен и местен Съвет за учене през целия живот
Какво е програма „Учене през целия живот ? iconКонкурс за набиране на външни оценители на предложения по Програмата за учене през целия живот за 2008 селекционна година
Във връзка със селекцията на кандидатурите по Програмата за учене през целия живот за 2008 г., Црчр обявява покана за кандидатстване...
Какво е програма „Учене през целия живот ? iconПриложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот”
Какво е програма „Учене през целия живот ? iconПрограма „учене през целия живот
Регистрационен номер
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом