Община елена наредба
ИмеОбщина елена наредба
страница1/9
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер0.97 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/documents/naredbi/n_mdt.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

emblema

ОБЩИНА ЕЛЕНАНАРЕДБАза определянето и администрирането

на местните такси и цени на услуги

на територията на община Елена


Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 6/27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение №36/27.06.2007 г., Решение № 85/29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г., Решение №100/23.12.2009 г. Решение №2/27.01.2011 г. на Общински съвет-Елена


Глава първа. Общи положения


Чл. 1. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005г./ С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цените на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока за тяхното събиране на територията на община Елена.

Чл. 2. (1) На територията на община Елена се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;

 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

 3. /изм.Реш.№ 2/27.01.2011г./ за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги.

 4. /отменена Реш..№100/23.12.2009 г./ - Раздела за добив на кариерни материали е отменен с Решение № 80/2912.2005 г./

 5. за технически услуги;

 6. за административни услуги;

 7. за откупуване на гробни места;

 8. (нова Реш № 80/29.12.2005 г.) за притежаване на куче;

 9. /отм..Реш.№ 2/27.01.2011 г./;

 10. (изм. Реш. № 80/29.12.2005 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Община Елена предоставя и други услуги, извън тези по ал.1, по цени, определени с тази Наредба.


Раздел първи. Определяне на размера

на местните такси, цени на услуги и права


Чл. 3. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Размерите на местните такси и цените на услугите, предоставяни от общината, се определят в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат в брой или по банков път.

(2) /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Местните такси и цените на услугите, предоставяни от общината, се заплащат предварително или едновременно с предоставянето на услугите, с изключение на тези, за които сроковете са уредени с нормативни актове.

Чл. 4. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи, регламентирани в ЗМДТ:

 1. възвращаемост на пълните разходи, направени от общината във връзка с предоставянето на услугата;

 2. създаване на условия за разширяване диапазона на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

 3. постигане на максимална справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

 4. ефективно използване на човешките и материални ресурси чрез определяне на такси и цени на предоставяните услуги;

 5. за услугите, при които дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:

 1. Преките и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);

 2. Материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);

 3. Разходи за управление и контрол;

 4. Инвестиционни разходи.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете, свързани с неговото прилагане.

Чл. 6. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Размерът на таксата, може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато това се налага за защита на обществения интерес или реализиране на общинската социална политика, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи;

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи (споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет);

Чл. 7. Общинският съвет определя в съответните раздели на тази наредба реда, по който лицата, неползващи определена услуга през съответната година или през период от нея, се освобождават от заплащането на съответната такса.

Чл. 8. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси и услуги, като в този случай разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на приходите от такси.

Чл. 9. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./В случаите, когато предоставянето на услуги се извършва при условията на пазарна конкуренция, основа за определяне размерите на цените на услугите могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи.

Чл. 10. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината;

(2) /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Приходите от такси и цени на услуги, реализирани от второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, постъпват в общинския бюджет и се разходват според приетия от Общински съвет – Елена бюджет за съответната година;

(3) Приходите от извършваните услуги и събираните наеми в звената, работещи на принципа на “делегираните бюджети”, постъпват директно по самостоятелните им бюджети;

(4) Местните такси се събират от общинската администрация, освен тези, за които е регламентирано друго със закон или с тази наредба.


Раздел втори. Промяна на размера

на местните такси, цени на услуги и права


Чл. 11. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Промяна на размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане.

Чл. 12. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и / или при необходимост от промяна размера на таксите и цените.

(2) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси, цените на услугите предоставяни от общината.

(3) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:

 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

 2. препоръки за подобряване на администрирането на таксите, които се внасят за обсъждане от общинския съвет.

Чл.13. Общинската администрация поддържа данни за :

 1. видовете услуги и дейности, за които има определени такси и цени и техните размери;

 2. използваната информация за въвеждане на такси и цени и конкретните методики, използвани за определяне на размера им;

 3. броя на заплатилите такси и ползвателите на услугите – по видове такси и услуги;

 4. броя на изключенията от общата политика;

 5. размера на събраните средства – поотделно за всяка потребителска такса и / или цена на услуга или право.Глава ВТОРА. ОБЩИНСКИ ТАКСИ


Раздел първи. Такса за битови отпадъци


Чл. 14.(1)/изм. с р-е 11/30.12.2003 г./Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

(2)/нова, р-е 11/30.12.03 г./ Границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

(3) /изм., Реш..№ 2/27.01.2011 г./ За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл. 15. (1)/ изм. с р-е 11/30.12.03 г./ Таксата се заплаща :

 1. от собственика (собствениците) на имота;

 2. /изм.Реш..№ 2/27.01.2011 г./ за имот – държавна или общинска собственост от лицето, на което имотът е предоставен за управление;

 3. при учредено вещно право на ползване – от ползвателя;

 4. при предоставяне на особено право на ползване (концесия) – от концесионера.

(2)/ нова с р-е 11/30.12.03 г./ Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3./изм.Реш..№2/27.01.2011 г./ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисляванията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.16.(1) /изм.Реш..№2/27.01.2011 г./ Размерът на таксата за граждани се определя :

1. /изм.Реш.№2/27.01.2011г./ в промили върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.20 от ЗМДТ

2. /нова Реш.№2/27.01.2011 г./ в левове, според количеството на битовите отпадъци за граждани, подали декларация в Община Елена до 30 ноември на предходната година, а за новопостроените или придобитите по друг начин през годината имоти за граждани, подали декларация в 2-месечен срок от датата на придобиване.

(2) /изм.Реш.№2/27.01.2011г./ Размерът на таксата за предприятия се определя:

1. /изм.Реш. №2/27.01.2011 г./ в левове, според количеството на битовите отпадъци за предприятия, подали декларация в Община Елена до 30 ноември на предходната година, а за новопостроените или придобити по друг начин имоти през годината за предприятия, подали декларация в 2-месечен срок от датата на придобиване;

Количеството битови отпадъци за предприятия е равно на обема на декларираните съдове.”

2. когато лицата не са подали декларация в срок, или не са декларирали действителния брой и вид на използваните съдове за битови отпадъци, те заплащат годишната такса върху данъчната оценка по чл.21 от ЗМДТ;

3. при определяне размера на таксата, в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл.15, ал.2, т.1, 2 и 3;

4. таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове върху данъчната оценка по чл.21 от ЗМДТ.

(3) /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Таксата се събира от общинската администрация - МДТ.

Чл. 17. /изм. с р-е №11/30.12.2003 г./(1) Таксата се заплаща :

1. /изм.Реш. №2/27.01.2011 г./ на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължима;

2. /изм.Реш. №2/27.01.2011 г./ на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2)/изм. с р-е №11/30.12.2003 г./ Собствениците на имоти са длъжни:

1. собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота;

2. когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало;

3. за сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл. 18./изм. с р-е №11/30.12.2003 г. (1) Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

(2) /изм. с р-е №100/23.12.2009 г./ Не се събира такса за:

1. /изм.Реш. №2/27.01.2011 г./ сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината, както и за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация по утвърден Образец, от всички собственици на имота до 30 ноември на предходната година.

При промяна на декларираното обстоятелство през годината се подава нова декларация, в едномесечен срок.

За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.”

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, където услугата не се предоставя от общината.

(3) /нова с р-е №100/23.12.2009 г./ В течение на годината, Общинската администрация извършва проверки за обстоятелствата, декларирани по чл.18, ал.2, т.1.Проверката може да се базира и на официална информация за ползване на услуги в недвижимия имот през текущата година на фирмите „Електроразпределение” (разход не повече от 15клвт/h месечно) и „Водоснабдяване и канализация”.”

(4) /нова. с р-е №100/23.12.2009 г./ При констатирано по реда на чл.18, ал. 3 ползване на недвижимия имот, таксата се определя и дължи в пълен размер за годината и се налага глоба в размер на една годишна такса.”

(5) /нова с р-е №100/23.12.2009 г./ Молбите-декларации се подават до Общинската администрация и се обработват от нея и след това се предоставят за одобрение от Общински съвет – Елена.”


Раздел втори. Такса за ползване на пазари,

тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна


Чл. 19. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща предварително от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3) За целите на този раздел се определят зони както следва:

1. Първа зона - централната градска част, включваща пространството между улиците “Иван Момчилов”, “Панайот Хитов”, “Стоян Михайловски”, “Чучур”, “Калето”, “Кършовска”, “Острец”, “Йеромонах Йосиф Брадати”, “Кокиче”, “Робовска”, “Васил Левски”, р. Еленска, “Иван Кирилов” и “Пробуда”, включително и самите улици (Приложение 1);

2. Втора зона - останалата част на града и селата.

(4) /изм. с Реш. №100/23.12.2009 г./ Таксите се определят на квадратен метър, на ден или на месец, както следва:

Номер


Наименование

на таксата

Досегашен размер

Нов размер

ДДС

1.

За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция


1.1

- първа зона на кв.м., на ден

1.00

1.00

не

1.2

- първа зона на кв.м., на месец

15.00

15.00

не

1.3

- втора зона на кв.м., на ден

0.70

0.70

не

1.4

- втора зона на кв.м., на месец

10.00

10.00

не

2.

Отменена Реш.№ 100/23.12.2009 г.

-

-

-

3.

За продажба от лек автомобил, на ден


3.1

- първа зона

6.00

6.00

не

3.2

- втора зона

4.00

4.00

не

4.

За продажба от товарен автомобил или ремарке, на ден


4.1

- първа зона

13.00

13.00

не

4.2

- втора зона

10.00

10.00

не

5.

За търговия с промишлени стоки


5.1

- първа зона на кв.м., на ден

2.00

2.00

не

5.2

- първа зона на кв.м., на месец

30.00

30.00

не

5.3

- втора зона на кв.м., на ден

1.50

1.50

не

5.4

- втора зона на кв.м., на месец

20.00

20.00

не

6.

За ползване на тротоари, площади, улични платна и др., включително за разполагане на маси, столове и витрини, колички, машини за сладолед се заплаща такса за разрешението 3 лв. плюс такса на кв.м. ползвана площ


6.1

- първа зона на кв.м., на ден

0.50

0.70

не

6.2

- първа зона на кв.м., на месец

8.00

10.00

не

6.3

- втора зона на кв.м., на ден

0.30

0.40

не

6.4

- втора зона на кв.м., на месец

5.00

6.00

не

7.

За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки, на кв.м. на ден


2.00


4.00


не

8.

За ползване на места, върху които са орга-низирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други се събира такса

на кв.м на ден


0.30


0.40


не

9.

За ползване на тротоари и обществени площи за разполагане на строителни материали за всеки ден и дърва за огрев след 15-я ден от доставката им


9.1

- първа зона на кв.м., на месец

3.00

3.00

не

9.2

- втора зона на кв.м., на месец

2.00

2.00

не


Чл. 20. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Събирането на таксите по предходния член става от общинската администрация, съответно кметовете на кметства и кметските наместници– за населените места за които отговарят.

Чл.21. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Лицата, желаещи да ползват терени по т.6 на чл.19, ал.4 подават молба за това в общинската администрация. Молбата се разглежда от главния архитект на общината и сектор “УСКП”, и в 7-дневен срок се издава разрешително или мотивиран отказ;

(2) Разрешителното се отнема и съоръженията се премахват в случаите, когато:

1. лицето не заплати дължимата месечна вноска;

2. /нова Реш. № 80/29.12.2005 г./ мястото не се използва;

3. мястото се използва не по предназначение;

4. мястото се използва не от лицето, на което е предоставено;

5. при неспазване на посочените място и площ;

6. когато обществени нужди налагат това.

(3) /нова Реш. № 80/29.12.2005 г./ Разрешителното се отнема със заповед на кмета на община Елена, по предложение на назначена комисия.


Раздел трети. /изм.Реш. №2/27.01.2011 г./

Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги


Чл. 22. (1) /изм.Реш.№ 100/23.12.2009 г./ За ползване на детски ясли и детски градини от родителите или или семействата на роднини, близки или приемните семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето заплащат месечни такси в размери, както следва:

1. със средномесечен доход на член от семейството до 45,00 лв. - 16,00 лв.

2. със средномесечен доход на член от семейството от 45,01 до 60,00 лв.- 20,00 лв

3. със средномесечен доход на член от семейството от 60,01 до 90,00 лв. - 28,00 лв.

4. със средномесечен доход на член от семейството от 90,01 лв. до 140,00 лв.- 32,00 лв.

5. със средномесечен доход на член от семейството над 140,01 лв. - 36,00 лв.

(2) /изм.Реш.№ 100/23.12.2009 г./Таксата по ал.1 се заплаща с 50% намаление за:

1. деца сираци или деца с един родител /починал или неизвестен родител/;

2. деца, на които и двамата родители са студенти редовна форма на обучение;

3. деца, на които родител е с намалена работоспособност 50% и над 50 %;

4. дете настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;

5. второ дете на семейството, когато и двете деца са настанени в детско заведение;

6. трето и следващо дете на многодетни родители.

(3) /изм.Реш.№ 100/23.12.2009 г./ Заплащането на намаления размер на таксата започва от началото на следващия месец, следващ месеца на подаване на декларацията.

(4) /изм.Реш.№100/23.12.2009г./Родителите или настойниците на деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение, съгласно чл.20, ал.1 от ЗНП и посещаващи подготвителни групи в детските градини не заплащат такса, а заплащат само размера на дневния оклад за храна, от който се приспадат отпуснатите от МОМН средства за предоставяне на закуска на деца на 6 години.

(5) /изм.Реш.№ 100/23.12.2009 г./При отсъствие на децата, таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

(6) /нова Реш.№100/23.12.2009г./За ползване на намаленията по ал.1 и 2, родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи правото на преференцията.

Чл.23. (1). /изм. Реш.№36/27.06.2007 г./ Учениците, които ползват общежитие, към СОУ “Ив.Момчилов”, заплащат месечна такса в размер на било 5 лева става 8 лв.

(2) /нова Реш.№80/29.12.2005 г./ За ползване по-малко от ½ от месеца /календарни дни/ се заплащат 50% от дължимата такса.

Чл. 24. /изм. Реш. №80/29.12.2005 г./ (1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашния социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.

(2) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г.Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за доставка на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

(3) /нова Реш.№80/29.12.2005 г./ Лицата, ползващи услугите в системата на домашния социален патронаж, чиито лични доходи са до 85 лв., заплащат месечна такса в размер не повече от 60% от тези доходи, а тези с лични доходи над 85 лв., заплащат реалната издръжка за едно лице.

(4) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./ Ветераните от войните на основание чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните заплащат месечна такса при ползване услугите на домашния социален патронаж в размер на 30% от размера на получаваната от тях пенсия.

Чл. 25. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл. 24 - до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Община елена наредба iconОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Чл. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването,...
Община елена наредба iconОбщина елена наредба за
Условията и реда за упражняване правата на община елена върху общинската част от капитала на търговските дружества
Община елена наредба iconНаредба за опазване на обществения ред в община елена
Приета от Общински съвет Елена с Решение №46 от 22. 09. 1992 г на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения №№38 и...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Община елена наредба iconОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година
Община елена наредба iconНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом