Правилни к
ИмеПравилни к
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер212.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://1sou-tg.com/documents/bezopasnost.doc
ул. ”Кап. Данаджиев” 22 e-mail: sou1_tg@abv.bg tel.00359 601 6-30-70 - директор http://www.1sou-tg.com

6-23-92 - пом.-директор ; 6-44-05 - ЗАТСП Р А В И Л Н И К


ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В

I СОУ ”СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА


РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Настоящият правилник е разработен на основание на Закона за здравословни и безопасни условия на труд – ДВ, бр.124/97 г.; Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и Инструкция на МОН от 05.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета - ДВ, бр.61/96 г.Изменение и допълнение на Правилника за осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд във връзка с Заповед № РД 09-19555/17.12.2007 г. на Министъра на образование и науката

Чл. 2 С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в I СОУ “ Свети Седмочисленици”.

Чл. 3 Правилникът се отнася за всички участници в учебно-възпитателния процес – работници, служители, ( педагогически и непедагогически персонал ) ученици, както и за граждани, намиращи се на територията на училището или подпомагащи извънучилищни мероприятия, спортна и екскурзионна дейност и урежда техните права и задължения за осигуряване и контролиране на безопасните условия на възпитание, обучение и труд.

Чл. 4 Изменения и допълнения на правилника се правят от всички членове на I СОУ чрез ПС.

Чл. 5 Контролът по изпълнение на правилника се осъществява от Директора и ПДАД.

Чл. 6 Правилникът влиза в сила от 14.09.2009 г.


РАЗДЕЛ II

Чл. 7 Директорът, съгласно този правилник има следните права и задължения:

1/. Утвържадава правилник за осигуровка на безопасни условия за възпитание, обучение и труд и осигурява организацията и другите условия за неговото приложение, следи за спазването на безопасни условия, като използва административните пълномощия на длъжността си.

2/. Запознава се с действащите нормативни документи в тази област, следи промените и съблюдава приложението им в ръководеното от него училище .

3/.. Възлага на длъжностно лице осъществяването на текущ контрол и

координация по осигуряването на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището.

4/.Изисква изработване и утвърждава инструкциите за правилна безопасна работа с отделни машини, апарати и съоръжения в училището.

5/. Възлага със заповед изпълнението на дейността и мероприятия, свързани със създаването на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището.

6/. Осигурява необходимите средства за противопожарна охрана, индивидуални средства за защита, работно облекло и възлага отговорността по стопанисването, разпределението и отчетността им със заповед.

7/. Разполага в рамките на административните си пълномощия мероприятията по медицинското обслужване на учениците, работниците и служителите.

8/. Контролира санитарно-битовите условия.

9/. Участва в комисията по приема на помещение и съоръжения след извършен или текущ ремонт.

10/. Осигурява своевременно съставяне на акт за допусната трудова злополука или професионално заболяване, както и разследване причините довели до това.

11/. Осъществява взаимодействие с органите на МТСГ, МБ и други органи с дейността по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

12/. Възлага ежегодна профилактика на ел. съоръженията, В И К, отоплителната инсталация в училището.

13/. Осигурява спазването на изискванията на правилника и в неучебно време – провеждането на курсове, избори, празненства и други.

Чл.8. Помощник - директорът по административната дейност съгласно този правилник има следните права и задължения:

1/. Изпълнява възложените му от директора права и задължения по спазване изискванията на настоящия правилник.

2/. Контролира запознаването на учениците и нещатните участници в учебно-възпитателния процес с правилника.

3/. Съдейства и контролира редовното и правилно провеждане на инструктажите и обучението за безопасна работа.

4/. Спира работата на хора , машини и съоръжения, ако прецени, че не са спазени условията за безопасност или представляват опасност за здравето на хората.

5/. Следи за недопускане възлагането на ученици на дейности, несъвместими с техните физически, психически особености и липса на трудови навици.

6/. Контролира спазването на хигиенните изисквания за учение и труд.

7/. Отговаря за кореспонденцията, свързана с въпросите, обект на този правилник.

8/. Отговаря за изпълнението на предписанията на контролните органи за отстраняване на нарушенията по безопасност и хигиена на труда и противопожарните изисквания.

9/. Пряко ръководи изпълняването на мероприятия за подобряване условията на работа, за организиране или недопускане на причини водещи до трудови злополуки и професионални заболявания.

10/. Организира и контролира провеждането на обучението по гражданска отбрана, БД, Противопожарната подготовка и действията при бедствия.

Чл. 9 Учители :

1/ Носят отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и при други учебни форми и дейности, организирани от училището.

2/ Следят за здравословното състояние на учениците и контролират спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес.

3/ Контролират спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците.

4/ Класните ръководители в началото на учебната година извършват начален инструктаж за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд

( срещу подпис ).

Преди коледната, пролетната ваканция и в края на учебната година извършват периодичен инструктаж.

Начален и периодичен инструктаж се извършва и от учителите по физика, химия, физ. възпитание, труд и техника, информатика и информационни технологии.

Инструкцията за безопасните условия на възпитание, обучение и труд да бъде закачена в съответния кабинет.

Новопостъпили ученици да се инструктират в първия им учебен ден.

5/ Класните ръководители запознават учениците си с евакуационния план на училището и с правилата за поведение при бедствия и аварии / пожар, земетресение, радиационна опасност, наводнение, бомбен тероризъм или заплаха /.

6/ В началото на учебната година за всеки ученик от 1. клас се определя съвместно с родителите му най-краткия и безопасен път от дома до училище и обратно и се закупуват светлоотразителни елементи. На учениците от 2. и 3. клас отново се припомнят безопасните маршрути за тяхното движение.

7/ С учениците от 1. до 7. клас учителите да провеждат ежедневно в края на последния час ”минутка” - краткотрайно занимание, напомняне за безопасно поведение на улицата при връщане в къщи. След завършване на учебните занятия учителите да извеждат учениците до улицата и да ги изчакат да се разотидат.

8/ Да наблюдават системно работата на учениците и в случай на нарушаване на правилата на безопасност да вземат незабавни мерки.

9/ Да използват всички електроразпределителни устройства съобразно изискванията на безопасността и хигиената на труда. Забранява се използването на неизправни ел. уреди. Във всички случаи при откриване на повреди в ел. оборудването, измервателни уреди, УТС /появяване на специфична миризма, дим, нагряване на проводници и т.н./ е необходимо да се изключи напрежението.

10/ Да записват установени повреди в ел. инсталацията /ключове, контакти, осв.тела/ в тетрадката, заведена за целта. Да не се извършват самоволно ремонтни работи !

11/ Спазват правилата за безопасност на движението в района на училището и се грижат за безопасността си в училище - при използване на УТС, работа с киселини, основи, с високо напрежение, с компютри и др. Да не оставят без наблюдение включени в ел. мрежа уреди / компютри, касетофони, ел. котлони, телевизори и др./

12/ Всички учители, служители, непедагогически персонал, работещите в стола и павилионите, използващите гаражите и работилниците са длъжни да предотвратяват случаи на насилие при необходимост.

Чл. 10 Учителите по физика и химия носят отговорност за съблюдаване правилата на техниката на безопасност при провеждане на демонстрации и лабораторни работи.

Чл. 11 Преди изпълнение на лабораторни работи и лабораторен практикум учителите по физика, химия са длъжни да посочат конкретните изисквания, свързани със спецификата на упражнението, предупреждават за възможни нещастни случаи.

Чл. 12 Ръководителите на екскурзии са отговорни за съблюдаване правилата на техниката на безопасност за опазване живота на учениците.

Чл. 13 Забранява се посещението на електроразпределителни устройства в промишлени предприятия; посещениятав прпедприятия, работещи с отровни вещества или радиоактивни елементи; на обекти на галваничното производство, рентгенови установки в промишлени предприятия с високо ниво на шум и запрашеност.

Чл. 14 Преди всяка екскурзия учениците се запознават с маршрута, обектите, които ще бъдат посетени и задължително се инструктират /срещу подпис/ относно мерките за безопасност, които трябва да се съблюдават.

Чл.15 Организирането и провеждането на ученически екскурзии и отдих в страната и чужбина става съгласно изискванията на Наредба № 2 от 24 април 1997 г.


РАЗДЕЛ III

УЧЕНИЦИ - ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЗАБРАНИ

Чл. 15 Учениците са длъжни:

1/ Да изслушват внимателно инструктажа и да участват във всички форми на обучението по безопасност и хигиена на труд, обучение и възпитание, които се провеждат от учителите.

2/ Да се разписват за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасност и се задължават най-стриктно да ги спазват.

3/ Да се включат в занятията по защита от бедствия,катастрофи и аварии, противопожарна защита , първа помощ и безопасност на движението, които ще се проведат по график.

Учениците са длъжни:

4/ При предвижване от дома към училище всеки ученик се задължава стриктно да спазва правилата за движение по пътищата.

5/ При пресичане на улиците при изходите на училището всеки ученик е длъжен да се огледа, ослуша и ако не идва превозно средство, да премине.

6/ Да пресича улицата на определените за целта места / светофари и пешеходни пътеки тип „зебра”/

7/ Да се движат по тротоарите.

8/ Да бъдат много внимателни и спазват всички правила при каране на велосипед – движение в дясното платно, даване на сигнал при завиване. Велосипедите да са технически изправни и оборудвани със светлоотразителни знаци. Да не се карат велосипеди пир намалена видимост и хлъзгава настилка

Чл. 16 На учениците е строго забранено :

1/ Самоволно да извършват поправки на ел. уреди, инструменти, ел. инсталации, контакти, ключове, мебели и др.

2/ Внасянето в сградата на училището на запалителни, взривни материали, опасни химикали / кибрит, запалки, бомбички, патрони, пиратки, киселини, основи, живак, фосфор/.

3/ Сядането на прозорците и парапетите и надвесването над тях.

4/ Влизането в кабинети, лаборатории в неучебно време без знанието на преподавателя.

5/ Пушенето в сградата на училището и училищния двор.

6/ Самоволно включване в отсъствието на учител на УТС, ползването на химически реактиви, запалителни материали, съставянето и включването на ел. вериги.

7/ Да играят с остри предмети / игли, пергели, стъкла, триъгълници, ножове, гвоздеи и др. /

8/ Внасянето в училище на семки, както и храни, незащитени от ХЕИ, с неясен произход и качество, продавани от случайни търговци.

9/ Тичането по коридорите, в класните стаи и кабинетите.

10/ Паленето на огньове от отпадни и други материали в двора на училището.

11/ Забранява се качването по катерушките без присъствието на учител по физкултура, както и игрите в района на шахтата и канала в училищния двор.

12/ На учениците I - IV клас се забранява напускането на района на училището преди приключването на последния учебен час.

Учениците нямат право да:

13/ Накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учители, служители и съучениците си, да прилагат физическо и психическо насилие върху тях.

14/ Унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически или полови различия.

Чл. 17 При провеждаване на екскурзии на учениците се забранява:

1/ Навеждането през прозорците на превозните средства, качването и слизането по време на движение, хвърлянето на предмети и др.

2/ Пушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества.

3/ Катеренето по дървета, движението по неосигурени маршрути.

4/ Навеждането през прозорци, тераси, перила на хотели, туристически бази и др.

5/ Къпането във водни басейни, неосигурени със спасители и без разрешението на ръководителя.

6/ Закупуването на храни от улични търговци.

7/Контактите с непознати лица в отсъствието на ръководителя на групата

Чл. 18 Учениците се задължават стриктно да спазват указанията на ръководителя на екскурзията.


РАЗДЕЛ IV

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТА

В УЧЕБНИТЕ КАБИНЕТИ, ЛАБОРАТОРИИ, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ФИЗКУЛТУРНА ПЛОЩАДКА


Чл. 19 За осигуряване на безопасна работа в кабинета по химия е необходимо :

1/ Химическите реактиви трябва да се съхраняват в метален шкаф, който се заключва. Киселините, основите и другите реактиви се съхраняват отделно.

2/ Всички реактиви следва да се съхраняват в пластмасови, стъклени или керамични съдове, затварящи се плътно. На съдовете трябва да са залепени етикети с названието и концентрацията на веществото. На отровните вещества се поставя надпис ”отрова” , а на горящите ”огнеопасно” .

3/ При разреждане на киселини трябва да се налива във водата, а не обратно. Наливането в съдовете на концентрирани разтвори трябва да става на тънка струйка.

4/ Забранено е изливането на химични реактиви, непригодни за по-нататъшна употреба, в канализацията.

5/ Категорично се забранява учениците да работят с концентрирани киселини и разтвори на разяждащи основи.

6/ Необходимо е в кабинета да има запас от неутрализиращи вещества, в случай на попадане на киселини или основи върху кожата на човека или дрехите.

7/ Лесно възпламеняващи се течности /етер, бензин, ацетон/ по време на провеждане на опити трябва да се поставят далеч от нагреватели, които могат да предизвикат възпламеняването

им. Преливането на тези течности трябва да става над специална кювета, като не се допуска разливането им.При работа с такива течности не бива да се пуши, да се пали кибрит или запалка.

8/При разливане на етер , бензин или други лесно запалими течности в лабораторията да се загасят всички нагревателни уреди и спиртни лампи, а помещението да се проветри.

9/ Категорично се забранява използването на бензин като гориво.

10/ Не бива да се пали спиртна лампа от друга горяща спиртна лампа. За избягване на взрив не се допуска изгаряне на спирта повече от 2/3 от обема на съда.Спиртните лампи да не се гасят чрез духане, а само с капачките им.

11/В химическите лаборатории се обзавеждат аптечки с необходимите медикаменти за оказване на помощ при необходимост.

12/ Забранява се достъпа до хранилището на други лица освен учителите по химия. Учителите носят отговорност за недопускане на други лица в хранилището

Чл. 20 За осигуряване безопасната работа в кабинета по физика е необходимо :

1/ Преди използване на ел. уреди е необходимо старателно запознаване с описанието им и преди да се включи да се провери съответства ли напрежението в мрежата на това, за което е предназначен уредът.

2/ Уредите, използвани от учениците, трябва да имат ограничаващи устройства, изключващи възможността за поражения от ел. ток.

3/ При съставяне на ел. вериги съединителните проводници трябва да бъдат гъвкави, добре изолирани, с накрайници. Сечението на проводниците трябва да съответства на големината на тока, течащ през тях.

4/ Инструментите, използвани в ел. монтажните работи трябва да имат изолирани ръкохватки.

5/ Наличието на напрежение във веригата може да се проверява само с уреди, а не по физиологичното му действие.

6/ С цел избягване на поражение от статично електричество всички кондензатори веднага след опитите се разреждат.


Чл. 21 За осигуряване на безопасна работа в компютърния кабинет е необходимо :

1/ При работа с компютрите учениците трябва да са разположени на разстояние 0,50 - 0,70 м от екрана, а разстоянието между очите и клавиатурата да е 0,40 - 0,50 м.

2/ При работа с компютрите се изисква учениците да стоят изправени на столовете, с удобно разположени върху масите ръце, така че да се постига максимално удобство при работата с клавиатурата и мишката.

3/ Не се разрешава провеждане на две последователни занятия без осигуряване на активна почивка между тях от 10-15 мин.

4/ При работа в компютърната зала учениците трябва да внимават за опасности свързани с неизправности в ел. инсталацията / оголени кабели, повредени контакти, ел. ключове, щепсели и др. / и при откриването на такива да предупреждават незабавно преподавателя, без да правят опити да ги поправят.

5/ При движение в залата учениците да не се допират до захранващите кабели на компютрите и друга техника, както и до кабелите на компютърната мрежа.

6/ Компютрите и останалата техника в залата се включват само след разрешение на преподавател.

7/ При влизане в залата учениците са длъжни да изчакват напускането й от тези, за които занятията са приключили.

8/ Поради наличието в залата на ел. инсталация по работните маси, се забранява внасянето на напитки и течности.

Чл.22 За осигуряване на безопасна работа в кабинета по труд и техника е необходимо:

1/ Да не се влиза в кабинета без разрешение от преподавателя.

2/ Да не се пускат и пипат машините без присъствие на учителя.

3/ Да не се играе с електрическите системи и елементи.

4/ Да се работи само с работно облекло.

5/ Работното място се почиства само при спрени машини и агрегати.

6/ Абсолютно се забранява игра с инструменти в учебния кабинет.

7/ Преди всяка нова задача се прави допълнителен конкретен инструктаж.

8/ Работното място се оставя винаги в почистено състояние.

Чл. 23 За осигуряване на безопасните условия във физкултурния салон и физкултурната площадка е необходимо :

1/ Уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени.

2/ Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване.

3/ Да се поддържа в изправност закрепването на спомагателните части / винтове, обтегачи и др. /

4/ Да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намалят удара при отскоци от уреди или от евентуални падания.

5/ Да се осигурят средства за увеличаване на триенето между контактните части на тялото и уреда.

6/ Ръководителят на упражнението трябва да оказва помощ при изпълнението на трудните моменти от упражнението и да осигурява пазене в случай на несполучливи опити / прескоци, отскоци и др. /.

7/ Абсолютно необходимо е да се следи за физическото и психическо състояние на учениците и при наличие на отклонения от нормалното да не се изисква изпълнение на трудните елементи.

8/ Физкултурната площадка трябва да бъде постлана с масивна настилка, да бъде с намалена твърдост за да не се допускат наранявания и травми при евентуални падания.

9/ Баскетболните табла и хандбалните врати трябва да бъдат закрепени здраво или стабилизирани с тежести.

10/ Траповете за скачане трябва да бъдат дълбоко разкопани.

11/ При хвърляне на уреди строго се забранява да се съблюдава да няма хора на мястото около попаденията или периметъра, в който би попаднал евентуално изпуснатия уред.

12/Да не се използват физически износени уреди , криещи опасност от нараняване.


РАЗДЕЛ V

САНИТАРНО - ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ

А: ОТОПЛЕНИЕ.

Чл. 24 При работа, свързана с голямо физическо напрежение или движение, температурата на работните помещения трябва да бъде 16-18 C, а в останалите и при седяща работа в кабинети, лаборатории 18-20 C .

Чл. 25 Необходимо е да се поддържа постоянна температура в работните помещения, като не се допускат колебания по-големи от 5-6 C.

Чл. 26 При използване на допълнително локално отопление да се използват само стандартни ел. уреди.

Б: ВЕНТИЛАЦИЯ.

Чл. 27 В междучасията и през почивките да се осигурява неколкократна обмяна на въздуха в учебните помещения.

В: ОСВЕТЛЕНИЕ.

Чл. 28 В кабинетите и класните стаи да се съблюдават действащите норми за осветление.

Чл. 29 Естественото и изкуствено осветление в стаите е необходимо да отговаря на БДС 1786-84

Чл. 30 За изкуствено осветление в учебните стаи се използват газоразрядни (луминисцентни) осветителни тела

Чл. 31 Прозорците и осветителните тела да се почистват най-малко веднъж месечно.

Г: ШУМ И ВИБРАЦИИ.

Чл. 32 За лабораториите и кабинетите са задължителни санитарните норми за шум и вибрации.


РАЗДЕЛ VI

ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

А: Задължения на педагогическия и помощния персонал.

Чл. 33 Учителите и служителите в I СОУ са длъжни :

а/ Отговарят за взриво и пожаробезопасността в поверените им работни помещения, като спазват изискванията на действащите норми, правилници и предписания.

б/ Заявяват и осигуряват необходимото противопожарно оборудване и следят за изправността на числящите им се противопожарни съоръжения.

в/ Учителите запознават учениците с правилата по противопожарна охрана за ползване на наличните средства за гасене и провеждат периодически проверки по знанията и изпълнението на правилата.

г/ Следят за състоянието на пътищата за евакуация, правилната експлоатация на отоплителните и електрически инсталации, съгласно противопожарните строително-технически норми.

д/ Недопускат при никакви обстоятелства съхраняване на пиротехнически изделия, запаси керосин, бензин и др.огнеопасни вещества и материали в помещения, където се обучават учениците.

е/ Провеждат с учениците обучение по противопожарния минимум.

Б: Противопожарни изисквания към учебните кабинети, лаборатории и работилници.

Чл. 34 На територията и в помещенията на I СОУ да се поддържа чистота. Всички горими отпадъци и смет да се изнасят своевременно.

Чл. 35 Евакуационните изходи трябва да бъдат устроени и поддържани съобразно изискванията на противопожарните строително-технически норми.

Чл. 36 В кабинетите масите, столовете, а също леглата в общежитието трябва да са разположени така, че изходите да бъдат свободни.

Чл. 37 В таваните и мазетата е забранено складирането на горими материали. Изключение се допуска само за парокотелното отделение.

Чл. 38 Системно да се прави проверка на изправността на ел. инсталации и съоръжения. Да не се допускат ел. искри, къси съединения и претоварване на ел. мрежа.

В: Основни правила за използване на различни средства за гасене на пожари и запалвания.

Чл. 39 За гасене на твърди горими материали да се използват вътрешни пожарни кранове и кофпомпите.

Чл. 40 За гасене на лесно запалими и горими течности да се използват пожарогасители с въглероден диоксид или прахови пожарогасители.

Чл. 41 При запалване на електрически инсталации, апарати и съоръжения трябва незабавно да се изключва напрежението. При невъзможност за изключване да се гаси само с пожарогасители с въглероден диоксид.


РАЗДЕЛ VII

ЕЛ. ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

1/ Тоководещите части на ел. машини и инсталации, намиращи се на достъпна височина трябва да бъдат сигурно изолирани или оградени.

2/ За да не се допусне нещастен случай при евентуално нарушение на изолацията, токопроводимите части на електроконсуматорите и съоръженията, които нормално не са под напрежение, трябва да бъдат прецизно или електрообезопасени по друг начин, против допирно напрежение, съгласно изискванията на специалните правилници.

3/ Състоянието на изолацията и сигурността на елетрообезопасяването трябва да бъдат проверявани най-малко 2 пъти в годината.

4/ Експлоатацията на подвижни електроконсуматори за напрежение над 42 V , които не са с двойна изолация на корпуса се допуска само ако се захранват чрез контакти и щепсели тип “Шоко” или са осигурени против допирно напрежение с помощта на автоматично изключващо устройство.

5/ Забранено е подправянето на стопяемите вложки на предпазителите. При изгарянето им те трябва да бъдат заменени с фабрично калибровани.

6/ Прокарването на ел. проводници от силови и съобщителни инсталации в една и съща тръба е забранено.

7/ Всички ел. табла трябва да бъдат заключени.

8/ Категорично се забранява проверяването за наличие на напрежение с “опитване” с пръсти и проба на “искра” .

9/ При работа да се използват лични предпазни средства, като гумени диелектрични килимчета, ръкавици и ръчни инструменти с добре изолирани дръжки

/ клещи, отверки и др. /


ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ДЪРВОДЕЛЦИТЕ КЪМ I СОУ


През време на работа работникът е длъжен да изпълнява следното :

1/ да работи с установените лични предпазни средства ;

2/ да не отвлича вниманието си с други неща и лица ;

3/ да не допуска други лица до машината или включвателя, да не разрешава друг да работи със зачислената му машина ;

4/ при напускане, макар и за кратко време работното място или при спиране на ел. ток да изключи електромотора ;

5/ да следи за състоянието на лагерите, нагеяването им ;

6/ да не почиства, смазва или регулира машината през време на движението й ;

7/ да извършва производствените операции по указания му безопасен начин ;

8/ да работи със специално работно облекло, дадено му за целта, като същото бъде добро закопчано, а косите добре прибрани ;

9/ през време на работата да не затрупва работното място ;

10/ да не пуши в работилницата ;

11/ ръцете на работника, обслужващ циркуляра, да не се приближават повече от 30-40 см до триона. Когато изработват къси детайли, да се употребява дървен тласкач ;

12/ във време на движение на триона да не се отстраняват с ръка падналите изрезки по плота на циркуляра, да не се почиства, смазва или поправя циркуляра и плота ;


ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В КОМПЮТЪРНАТА ЗАЛА НА I СОУ


1/ При работа с компютрите учениците трябва да са разположени на разстояние 0,50 - 0,70 м от екрана, а разстоянието между очите и клавиатурата да е 0,40 - 0,50 м.

2/ При работа с компютрите се изисква учениците да стоят изправени на столовете, с удобно разположени върху масите ръце, така че да се постига максимално удобство при работата с клавиатурата и мишката.

3/ Не се разрешава провеждане на две последователни занятия без осигуряване на активна почивка между тях от 10-15 мин.

4/ При работа в компютърната зала учениците трябва да внимават за опасности свързани с неизправности в ел. инсталацията / оголени кабели, повредени контакти, ел. ключове, щепсели и др. / и при откриването на такива да предупреждават незабавно преподавателя, без да правят опити да ги поправят.

5/ При движение в залата учениците да не се допират до захранващите кабели на компютрите и друга техника, както и до кабелите на компютърната мрежа.

6/ Компютрите и останалата техника в залата се включват само след разрешение на преподавател.

7/ При влизане в залата учениците са длъжни да изчакват напускането й от тези, за които занятията са приключили.

8/ Поради наличието в залата на ел. инсталация по работните маси, се забранява внасянето на напитки и течности.


ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ОГНЯРИТЕ ВЪВ І СОУ


Преди есенно – зимния сезон отоплителните съоръжения и уреди се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само стандартни уреди и съоръжения.

В котелните помещения не се допускат:

1/ Извършването на работи,несвързани с обслужването на съответната инсталация;

2/ Употребата на нефтопродукти, лесно запалими и горими течности, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация на оборудването.

3/ Изтичане на гориво от захранващата инсталация;

4/ Подаването на гориво при загасени и неизстинали горелки;

5/ Запалването на горивната инсталация, работеща на течно гориво без предварително продухване;

6/ Работа при неизправна автомивка и КИП;

7/ Употреба на горелки без автоматична защита;

8/ Оставянето на работещи котли без контрол;

9/ Сушенето на горими предмети и материали върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;

10/ При снежни бури, масови поледици и отлетявания на парната инсталация се осигурява режим на работа, който де изключва възможността за аварии и усложняване на обстановката;


ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИТЕ ВЪВ І СОУ


1/При извършване на ел. монтажни работи да се изключват уреди с изолирани ръкохватки;

2/ Да не се извършват ремонтни работи при включени електрическо захранване;

3/ Състоянието на изолацията и сигурността на електрообезопасяване да се проверят най-малко два пъти в годината.

4/ Да не се пипат открити тоководещи части

5/ Забранено е поправянето на стопяемите вложки на предпазителите;

6/При евентуално запалване на електрическата инсталация, апарати или съоръжения незабавно да се изключи напрежението, да се гаси само с пожарогасители с въглероден диоксид;


ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ПРИСЛУЖНИЧКИТЕ ВЪВ І СОУ

1/ Почистването на стъклата на прозорците, на перилата да става с особено внимание, като навеждането навън е минимално;

2/ При подготвянето на дезинфекционните разтвори, поставянето на хлорна вра да се спазват точните съотношения, посочени от медицинското лице, с цел предотвратяване на инхалирането на отровни газове / хлор и др./;

3/ При работа с препарати като кислол, кислин, белина да се работи с гумени ръкавици и да се поставя марлена превръзка на устата;

4/ Почистването на сняг,лед в района на училището да става с подходящо облекло и обувки, за да се избегнат навяхвания и счупвания;

5/ При хигиенизирането двора и районите около училището отпадъците да се изхвърлят на определените за това места, а да не се горят с цел намаляване на пожарната опасност и избягване замърсяването с отровни вещества отделени при горенето


ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ І СОУ


1/ При работа с компютър трябва да разстоянието от екрана да е 0,50 – 0,70 м, а разстоянието между очите и клавиатурата да е 0,40 – 0,50 м.

2/ При работа с компютрите трябва да се стои изправен на стола, с удобно разположени върху масите ръце, така че да се постига максимално удобство при работа с клавиатурата и мишката.

3/ На всеки час непрекъсната работа с компютър се препоръчват 15 min почивка;

4/ При работа трябва да се внимава за опасности свързани с неизправности в ел. инсталацията и при откриване на такива да се предупреди електротехника без да се прави опити да ги поправят;

5/ Забранява се включването на отоплителни уреди извън специално оборудвани за тази цел пожаробезопасни места;


ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА РАБОТНИЦИТЕ ПО ПОДДРЪЖКА ВЪВ І СОУ


През време на работата работникът е длъжен да изпълнява следното:

1/ Да работи с установените лични предпазни средства;

2/ Да не отвлича вниманието си с други неща и лица;

3/ Да не допуска други лица до машината , да не разрешава друг да работи със зачислената му машина;

4/ При напускане, макари и за кратко време работното място или при спиране на ел.ток на съответното съоръжение;

5/Всички неизправности засягащи безопасността и здравето на работниците на инсталациите или повреди на МТБ да се отстраняват на време. Ако това е невъзможно се спират от експлоатация или се ограничава достъпа до съответното място;

6/ работното място и работното оборудване да се поддържат в техническа изправност;

7/ Работното място и работното оборудване и пътищата към тях се почистват редовно;

8/ Да извършва производствените операции по указания му безопасен начин;

9/ Да работи със специално работно облекло, дадено му за целта, като същото бъде добре закопчано, а косите добре прибрани;

10/ През време на работата да не затрупва работното място;

11/ Да не пуши в работното място;

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕ

Пропускателния режим през работните дни се осъществява по утвърден от директора график . от Василка , Съби Стефанов Христов.

През почивните дни охраната се осъществява в определени часове в ежемесечен график от Съби Стефанов Христов.

Задължения по време на осъществяване на пропускателния режим.

1.Влизането в училището да става само с представяне на лична карта и записване на данните от нея в дневника на пропуска.

2.За ежедневно влизащите в училище възрастни, придружаващи малки ученици да се изготвят от класните ръководители списъци и с пълните данни на лицата. Пропускането на тези лица става след като няма възражение от РПУ.

3.В училище не се допускат лица със съмнително поведение, употребили алкохол и с обемни багажи.

4.Ученици в училището се допускат след представяне на лична карта.

5. Не се допуска използването на училищния двор и спортната площадка от граждани.Там могат да пребивават ученици от училището до 19,30 часа през месеците септември – март и до 20,30 часа през месеците април – август. Абсолютно се забравяна пушенето и употребата на алкохол в двора и на спортната площадка.

6. Забранява се влизането на пътни превозни средства в двора на училището,изключение се допуска само за колите използващи гаражите към Община Търговище и тези снабдяващи стола.Западният портал да се отключва от охраняващия само при необходимост.Северният портал да се отключва при необходимост и да се заключва веднага след преминаване на автомобила. Шофьорите, влизащи с коли в училище до стола или гаражите да опазват живота и здравето на преминаващите през двора.

7. Забранява се спирането на пътни превозни средства пред порталите на училището.


Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 14.09.2009 г.


Утвърждавам!

ДИРЕКТОР:

/С.ЗАФИРОВА/

Свързани:

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Правилни к iconПравилни к
Чл. 1 Настоящият правилник допълва Правилника за дейността на оу „П. Р. Славейков” и е неразделна част от него
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом