Заседанието присъстваха 18. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 18. Относно
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер169.91 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 50.doc
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 50/ 25.08.2011 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 18.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011 г.

Внася: Петко Петков –

кмет на община Добричка


Р Е Ш Е Н И Е: № 909

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети Добрички общински съвет, гр.Добрич приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011 г.

Поименно гласували: “за”- 13; “против”-0; “въздържали се ” - 5

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, Иван Колев Димитров; “Против”- нямаше; “въздържали се” – инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Осигуряване на средства за изпълнение на проекти по ОП”Развитие на човешките ресурси”

Внася: Петко Петков –

кмет на община Добричка


Р Е Ш Е Н И Е : № 910

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема да се извърши прехвърляне на бюджетен кредит от § 9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”, както следва:

1.Временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетната сметка.

- за осигуряване на заетост по проект „Нов избор-развитие и реализация” – 30 000 лв. 2.Възлага на кмета на общината последващи законови действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Добричка, град Добрич.

Внася: Петко Петков

Кмет на община Добричка


Р Е Ш Е Н И Е: № 911

На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози, Добрички общински съвет, гр.Добрич определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници на територията на община Добричка, град Добрич, за един километър пробег по съответната тарифа, както следва:

1.Дневна тарифа-цена за 1 км.пробег – 1.00 лв.

2.Нощна тарифа-цена за 1 км.пробег – 1.20 лв.

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Молбата от Иванка Василева Банчева от с.Одърци, община Добричка, относно отпускане на финансова помощ в размер на 200 лв. за закупуване на лекарства.


РЕШЕНИЕ: № 912

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на финансова помощ в размер на 50 лв. на Иванка Василева Банчева от с.Одърци, община Добричка за закупуване на лекарства.

За изразходваните средства да се представят необходимите финансови документи в Общината.

Гласували: “за”- 17 “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Молбата от Ренгинар Кадир Яшар от с.Ловчанци община Добричка, относно отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. за лечение на детето й Асан Мустафа Асан.


РЕШЕНИЕ: № 913

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. на Ренгинар Кадир Яшар от с.Ловчанци, община Добричка за лечение на детето й Асан Мустафа Асан.

За изразходваните средства да се представят необходимите финансови документи в Общината.

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Кандидатстване на община Добричка за продължаване на дейността по проект „Създаване и функциониране на Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение от 7 до 18 години в община Добричка” с капацитет 50 места в делегирана държавна дейност.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е : № 914

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.2, т.10 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Добричка 2011 – 2015 г., Годишен план за 2012г. на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Добричка 2011 – 2015 г и Общински план за развитие 2007 – 2013 г., Добрички общински съвет, град Добрич:

1.Дава съгласие община Добричка да кандидатства пред МТСП за откриване на социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа”, като делегирана от държавата дейност, в съответствие с утвърдените с Решение на МС №265/29.04.2011 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г.

2.Дава съгласие Центъра за обществена подкрепа да бъде разкрит с капацитет 50 места, обслужващ персонал 8 щатни бройки, в т.ч: ръководител – 1 бр., социален работник – 2 бр., психолог – 2 бр., педагог – 2 бр, логопед – 1 бр.

3.Дава съгласие Центъра за обществена подкрепа да бъде разкрит считано от 01.03.2012 г., с цел осигуряване на устойчивост на финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051Po001-5.2-06 ”Социални услуги за социално включване” проект „Създаване и функциониране на Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение от 7 до 18 години в община Добричка”.

4.Възлага на кмета на община Добричка последващи законови действия.

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Кандидатстване на община Добричка за продължаване на дейността по проект „С грижа за хората за независим и достоен живот в община Добричка” с капацитет 32 места (18 домашни помощници и 14 социални асистента) в делегирана държавна дейност.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е: № 915

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.2, т.2 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Добричка 2011 – 2015 г., Годишен план за 2012г. на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Добричка 2011 – 2015 г и Общински план за развитие 2007 – 2013 г., Добрички общински съвет, град Добрич

1.Дава съгласие община Добричка да кандидатства пред МТСП за откриване на социална услуга в общността „Социален асистент”, като делегирана от държавата дейност, в съответствие с утвърдените с Решение на МС №265/29.04.2011 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г.

2.Дава съгласие да бъде разкрита социална услуга в общността „Социален асистент” с капацитет 40 места, обслужващ персонал 20 щатни бройки, в т.ч: социален асистент – 20 бр.

3.Дава съгласие социалната услуга в общността „Социален асистент” да бъде разкрита считано от 01.03.2012 г., като осигуряване на устойчивост на финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051Po001-5.2-07 ”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3.

4.Възлага на кмета на община Добричка да предприеме необходимите действия.

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Писмо от Д.Николова – председател на СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич” относно: Обсъждане на ІІ-ри вариант на Споразумение за партньорство между община Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич”, изпратен до Председателя на Добрички общински съвет с изх.№ 42 от 18.08.2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е: № 916

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич принципно приема примерният проект на Вариант ІІ на Споразумение за партньорство между общините Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич” изпратен от Председателя на УС на СНЦ” Управление на отпадъците – регион Добрич” до Председателя на Добрички общински съвет с изх.№ 42 от 18.08.2011 г. със следните допълнения:

  • Чл.3 се допълва така:

- В т.14 след думите „ органи на местната власт и” да отпадне текста „ да получават тяхното решение по проблеми, изискващи съвместни действия” и се замести с текста: „след тяхното решение да извършват дейности по възникнали проблеми, изискващи съвместни действия”

  • Чл.4 се изменя така:

- В т.6 отпада текста „доставка на машините и съоръженията, които ще се изграждат върху собствените им терени”.

- В т.7 след думите „публичност на проекта” се добавя „доставка на машините и съоръженията”

- В т.9.3. текста „в период от 5 години след изтичане на срока по договора за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ” се заменя с текста „В период от 5 години, след въвеждане в експлоатация на депото”

  • Чл.6 се допълва така:

  • В ал.2 след думите „процентно съотношение” се добавя „на ползване”.

  • В ал.6 след думите „в проектното предложение” се добавя: „с изключение на тези, отнасящи се за претоварните станции,”

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Изменение и допълнение на решение № 575/23.03.2010 г. за учредяване на право на прокарване на подземен електропровод през имоти общинска собственост.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е : № 917

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.7, ал.2 от ЗОС; чл.193,ал.6 от ЗУТ и чл.73, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет изменя и допълва свое решение №575/23.03.2010 г., както следва: „в т.3 се добавя имот с №000174, а в т. 6 се добавя имот с №000126 – път ІV клас ”

ІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.

ОТНОСНО:Докладна записка относно: Учредяване право на прокарване на кабелна линия 20 кV от съществуващ ЖР стълб № 26, на ВЕЛ 20 кV извод Стефаново до поземлен имот с идентификатор 69242.12.9 по плана на с. Стефаново през общински път.

Внася: Петко Петков

кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е: № 918

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.193,ал.6 от ЗУТ, Добрички общински съвет дава съгласие да се прокара кабелна линия 20kV от съществуващ ЖР стълб №26 на ВЕЛ 20 kV извод Стефаново до поземлен имот с идентификатор 69242.12.9 по плана на с.Стефаново през общински път с дължина 230 л.м. на „Тони –ЕМ – 81 – 83”ЕООД, ЕИК 103598333, със седалище и адрес на управление град Варна, район Младост, жк Възраждане, бл.49, вх.1, ап.9, представлявано от Антон Атанасов Георгиев.

ІІ. Възлага на Кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, за продажба на общинска земя на собственика на построена върху нея сграда в село Плачи дол, община Добричка.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината


РЕШЕНИЕ: № 919

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.41, ал.2 от ЗОС, Добрички общински съвет одобрява изготвената по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС пазарна оценка на стойност 3 500 (три хиляди и петстотин) лева, без ДДС за имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV 304, кв. 35 по плана на с.Плачи дол, община Добричка, надвишаваща данъчната оценка на имота възлизаща на 1550,40 лв.

ІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, за продажба на общинска земя на собственика на построена върху нея сграда в с. Ведрина, община Добричка.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината


РЕШЕНИЕ: № 920

І. На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, Добрички общински съвет одобрява изготвената по реда на чл.22, ал. 3 от ЗОС пазарна оценка на стойност 4 764 лв. ( четири хиляди седемстотин шестдесет и четири лева) без ДДС за имот, частна общинска собственост, дворно място с площ 1 140 кв.м. представляващо УПИ ХІV – общ. кв.6 по плана на с. Ведрина, община Добричка, надвишаваща данъчната оценка на имота възлизаща на 2 599,20 лв.

ІІ. Възлага на Кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Учредяване право на прокарване на подземен елекетропровод Ср.Н от ГРУ в имот 20359.40.24 с. Дебрене до ВС „Стожер” в землището на с. Стожер, община Добричка, през имоти общинска собственост.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината


РЕШЕНИЕ: № 921

І.1 На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.7, ал.2 от ЗОС; чл.193,ал.6 от ЗУТ и чл.73, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие да се прокара подземен електропровод Ср.Н от ГРУ в имот 20359.40.24 с.Дебрене до ВС „Стожер” през следните имоти общинска собственост:

1. № 000146 с начин на трайно ползване (НТП) полски път;

2. № 000144 с начин на трайно ползване (НТП) ІV клас път;

3. № 000150 с начин на трайно ползване (НТП) полски път;

4. № 000149 с начин на трайно ползване (НТП) полски път;

5.№000040 с начин на трайно ползване (НТП) пустееща необработваема земя, частна общинска собственост, актуван с АОС №1321/15.12.2004 година, вписан в Агенция по вписванията под №145, том І, вх.рег.№713/13.01.2005 г.

6. № 000039 с начин на трайно ползване (НТП) депо за битови отпадъци, частна общинска собственост, актуван с АОС №5796/12.07.2011 година, вписан в Агенция по вписванията под №87, том ХІХ, вх.рег.№7041/19.07.2011 г.

на „ВЕСТО”ЕАД, ЕИК 103980286, със седалище и адрес на управление град Варна, район Приморски, ул. „Ген.Колев” №104, ет.5, ап.32, представлявани от Е3 Проджет ЕАД Ивайло Атанасов

ІІ. Възлага на Кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост в с. Подслон, община Добричка.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината


РЕШЕНИЕ: № 922

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.53, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет:

1.Дава съгласие да се извърши продажба на:

- УПИ ХV-общ., кв.18 – частна общинска собственост, съобразно действащия ПУП на с.Подслон, община Добричка от кмета на общината чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2.Одобрява определената по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС пазарна оценка, надхвърляща по размера си данъчната оценка и я определя за начална при провеждането на търга както следва:

- УПИ ХV-общ, кв.18 по плана на с.Подслон с площ от 820 кв.м. – 2 050 лв. без ДДС.

3.Възлага на Кмета на община Добричка последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Разрешение за реконструкция на въздушна мрежа НН, с УИП от ТП в с. Владимирово, с. Одринци и с. Долина, община Добричка.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината


РЕШЕНИЕ: № 923

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.67, ал.2 от ЗЕ, Добрички общински съвет дава съгласие на „ЕОН България мрежи” АД град Варна, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Девня” №2, ЕИК 104518621, да използва безвъзмездно тротоарите – общинска собственост в селата Владимирово, Долина и Одринци, община Добричка, за поддържането (реконструкцията) на въздушните електропроводи.

ІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 2

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, “Против”- нямаше; “въздържали се” – Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев;


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за монтаж на апарат за топли напитки в сградата на община Добричка, град Добрич.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината


РЕШЕНИЕ: № 924

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и във връзка с чл.18, ал.1 и 2 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет дава съгласие да бъде отдадена под наем част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на община Добричка, град Добрич за монтаж на комбиниран апарат за топли и студени напитки и пакетирани закуски с площ от 1 /един/ кв. м., чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 години.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Разрешение за преминаване и подобряване състоянието на полски пътища - общинска собственост, чрез поставяне на временна настилка

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 925

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; §7, ал.1 , т.4 от ПЗР на ЗМСМА; чл.190,ал.5 от ЗУТ, Добрички общински съвет дава съгласие да се извърши временна реконструкция, чрез полагане на трошенокаменна настилка с площ 159 350 кв.м., съгласно приложения проект, с цел осигуряване на превозването на извънгабаритното оборудване на ветроенергиеен парк в землищата на с.Стожер, с.Стефаново, с.Славеево, с.Дебрене и с.Соколник, община Добричка на „Еко Енерджи Уиндпауър” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ж.к. Бриз, комплекс Панорама, вх. А, ап. 6, ЕИК 200214401, представлявано и управлявано от Анна Чавдарова Цонева и Илия Иванов Пенчев.

ІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Учредяване на право на прокарване на кабелна линия ниско напрежение от съществуващ стълб №100 до разпределително табло в УПИ ІХ-147, кв.35 по плана на с.Карапелит, община Добричка през имот публична общинска собственост.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината


РЕШЕНИЕ: № 926

І.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.7, ал.2 от ЗОС; чл.193,ал.6 от ЗУТ и чл.73, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие да се прокара кабелна линия ниско напрежение от съществуващ стълб №100 на ул.Първа до разпределително табло в УПИ ІХ-147, кв.35 по плана на с.Карапелит, община Добричка през имот публична общинска собственост – по тротоара на ул.Първа и през него до УПИ ІХ-147, кв.35 с дължина 5,00 м. поради липса на друго техническо решение на

„СЪНИ ЕЛ” ЕООД, ЕИК 124124712765, със седалище и адрес на управление с.Карапелит, община Добричка, ул.”Първа” №40, представлявано от Димитър Събев Минов.

ІІ. Възлага на Кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ ПУП – ПП; Инвестиционен проект „Кабелна линия средно напрежение захранваща 21 броя ветрогенератори, в землищата на с.Стожер, с.Стефаново, с.Соколник, с.Славеево и с.Дебрене, община Добричка

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 927

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА; чл.130 от ЗУТ във връзка с чл.150, ал.1 и ал.6 от ЗУТ, Добрички общински съвет одобрява Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ 1. Подробно устройствен план – Парцеларен план; 2. Инвестиционен проект „Кабелна линия Средно напрежение, захранваща 21 броя ветрогенератори, в землищата на с.Стожер, с.Стефаново, с.Соколник, с.Славеево и с.Дебрене, община Добричка, област Добрич.

ІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Таня Божанова Господинова, Мария Пасева Христова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Димитър Стоилов Димитров, Пламен Недев Петров, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Стоянов Илиев, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” –нямаше.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА/


Свързани:

Заседанието присъстваха 18. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 18. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 18. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 18. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 18. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 18. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 18. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 18. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 18. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 18. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом