Заседанието присъстваха 21. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 21. Относно
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер151.32 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 30.doc
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 30/ 25.02.2010 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 21.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №553

1.На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА Добрички общински съвет, гр.Добрич приема отчета за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка, със следното допълнение:

към обектите по приложение № 2 на докладната записка да се включат читалищните сгради в с.Ловчанци и в с.Овчарово.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Предоставяне на целеви средства на СНЦ „Управление на отпадъците – Регион Добрич”.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е : №554

1. Добрички общински съвет, град Добрич на основание чл.21, ал.1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, одобрява сумата от 67980( шестдесет и седем хиляди деветстотин и осемдесет) лева, представляваща целево участие на Община Добричка за закупуване на компактор от страна на СНЦ „ Управление на отпадъците – Регион Добрич”, като разхода се отнесе в параграф 55-00 на общинския бюджет за 2010 г. в дейност „Чистота”.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 3

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Радостин Стефанов Абаджиев, “Против”- нямаше; “въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров.

2. Добрички общински съвет, град Добрич на основание чл.21, ал.1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, одобрява сумата от 7295 (седем хиляди двеста деветдесет и пет) лева, представляващи целеви средства за извършване на подготвителни дейности за кандидатстване по ОП „Околна среда 2007-2013” от страна на СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич”, като разхода се отнесе в параграф 10-20 на общинския бюджет за 2010 г., в дейност „Други дейности по икономиката”.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Радостин Стефанов Абаджиев, “Против”- нямаше; “въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за профилактика и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка към 31.12.2009 г.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е : №555

1.На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА Добрички общински съвет, гр.Добрич приема отчета за изпълнение на Програмата за профилактика и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Разглеждане на исканията за придобиване право на собственост върху земеделски земи от ползвателите им съгласно Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани на територията на община Добричка

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е : №556

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.21, ал.5 от Наредбата за оземляване на малоимотни и безимотни граждани, Добрички общински съвет удовлетворява исканията на лицата, подали молби за придобиване право на собственост върху ползваните от тях имоти съгласно решения с № 255/07.05.2001 г., №485/27.06.2002 г. и №544/26.09.2002 г. на Общински съвет.( Приложение 1)

2. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев, “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Писмо от Кмета на общината относно: докладна записка от Димитър Тодоров Минев – кмет на с.Одринци, общ.Добричка и протокол от общоселско събрание за вземане на решение от Добрички общински съвет.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №557

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 2465,00 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от отдаването под наем и продажба на общински имоти в с.Одринци, община Добричка, през 2009 г. да се изразходват за частичен ремонт на покрива на сградата на бившето училище.

2.На Председателски съвет да се обсъдят дейностите от местно значение, които ще се определят от ОбС съгласно изискванията на чл.8, ал.5 от ЗОС.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев, “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Безвъзмездно предоставяне право на строеж върху имот общинска собственост в с.Смолница, община Добричка, на Българската православна църква за изграждане на църква.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №558

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС, чл. 6, ал. 2 от Наредба №4 на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет обявява дворно място с площ 1000 кв.м./хиляда кв.м./, отредено за църква, представляващо незастроен УПИ ХХVІІ, кв. 33 по плана на с. Смолница, община Добричка, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, “Против”- нямаше; “въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал. 6, т.2 от ЗОС, чл. 64, ал.1, т.2 от Наредба №4 на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет дава съгласието си да се учреди на Българската православна църква, безвъзмездно право на строеж, за строителство на църква, върху терен от 1000 кв.м./хиляда кв.м./, представляващ УПИ-ХХVІІ в квартал 33 по плана с. Смолница, община Добричка, след изготвяне на акт за частна общинска собственост.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 4

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, “Против”- нямаше;“въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев.


3. Възлага на кмета на община Добричка последващите съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Безвъзмездно предоставяне право на строеж върху имот общинска собственост в с. Житница, община Добричка, на Българската православна църква за изграждане на църква.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №559

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1,т.1, ал.2 т.6 от ЗУТ, Добрички общински съвет дава съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ на с. Житница изразяваща се в преотреждане на УПИ І, кв.24 по плана на с. Житница, община Добричка, от “битови услуги” на „за църква”.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС, чл. 6, ал. 2 от Наредба №4 на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет обявява дворно с площ от 1600 кв.м. /хиляда и шестстотин кв.м./, представляващо УПИ І, кв.24 по плана с. Житница, община Добричка, публична общинска собственост за имот частна общинска собственост.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал. 6, т.2 от ЗОС, чл. 64, ал.1, т.2 от Наредба №4 на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет дава съгласието си да се учреди на Българската православна църква, безвъзмездно право на строеж за строителство на църква, върху терен от 1600 кв.м./хиляда и шестстотин кв.м./ представляващ УПИ-І в квартал 24 по плана с. Житница, община Добричка, след изготвяне на акт за частна общинска собственост.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, “Против”- нямаше; “въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев

4. Възлага на кмета на община Добричка последващите съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от Административна сграда за бръснарски услуги в с.Ф.Дянково, община Добричка – публична общинска собственост.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №560

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.18 ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласието си да бъде отдадена под наем част от административна сграда – публична общинска собственост за бръснарски услуги с площ от 16 кв.м. в с.Ф.Дянково, община Добричка, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 3/три/ години, проведен по реда и условията на Наредба №4 на Добрички общински съвет, гр. Добрич.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от Административна сграда за офис в с.Бдинци, община Добричка – публична общинска собственост.

Внася: П.Петков

Кмет на общината


Р Е Ш Е Н И Е: №561

1. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.18, ал.1 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си да бъде отдадена под наем част от административна сграда – публична общинска собственост за офис с площ от 40 кв.м в с.Бдинци, община Добричка, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 3/три/ години, проведен по реда и условията на Наредба №4 на Добрички общински съвет.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от сграда „Автоспирка” за млекопункт в с.Ф.Дянково, община Добричка – публична общинска собственост.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №562

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.18 ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласието си да бъде отдадена под наем част от сграда Автоспирка – публична общинска собственост за млекопункт с площ от 24 кв.м в с.Ф.Дянково, община Добричка, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 1/една/ година, проведен по реда и условията на Наредба №4 на Добрички общински съвет.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Жалба от ЕТ „Джими-Джемайдин Белбер” от с.Бенковски представляван от Джемайдин Сали Белбер относно: проведен търг с явно наддаване на общински обект в с.Бенковски община Добричка

РЕШЕНИЕ: №563

1.На основание чл.107 и следващи АПК – Добрички общински съвет, Добрич изгражда комисия в състав: Димчо Маринов Димов - председател и членове: Стелиян Георгиев Маринов, инж.Петър Стефанов Петров, Радостин Стефанов Абаджиев, Пламен Недев Петров, която да провери наведените твърдения и обстоятелства в жалбата на ЕТ „Джими-Джемайдин Белбер” от с.Бенковски представлявана от Джемайдин Сали Белбер.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 1


ОТНОСНО: Докладни записки относно: Осигуряване на средства за изпълнение на проекти по ОП»Регионално развитие» и ОП»Развитие на човешките ресурси» .

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №564

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с изискванията на ДДС № 7/04.04.2008 г. раздел ІІІ, т.20 и ДДС № 8/04.04.2008 г. Добрички общински съвет, гр.Добрич приема да се извърши прехвърляне на бюджетен кредит от § 9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”, както следва:

1.Временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетна сметка –

общо 622 800 лв.

2.В дейност „Озеленяване” § 1020 „Разходи за външни услуги” – 7080 лв.

3. За проекта”Придобиване на умения и постигане на обществена активност за участие в Местна инициативна група и приемане на Стратегия за местно развитие на територията на община Добричка по Програмата за развитие на селските райони – 20 000 лв. – под формата на временен безлихвен заем за срок до 30.08.2010 година.

4.Възлага на кмета на общината да извърши последващи законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Информация за изразходваните средства по т.1.2.4. «Резерв за непредвидени и неотложни разходи» от Решение № 289/26.02.2009 г. на Добрички общински съвет за приемане на бюджета на община Добричка за 2009 година.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №565

1.ПК приема Информацията за изразходваните средства по т.1.2.4. «Резерв за непредвидени и неотложни разходи» от Решение № 289/26.02.2009 г. на Добрички общински съвет за приемане на бюджета на община Добричка за 2009 година и предлага същата да се внесе за обсъждане в заседанието на ОбС.

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО: Докладни записки и писма относно: Осигуряване на средства за издръжка на футболните клубове през 2010 г. в селата Победа, Дончево, Стожер, Стефан Караджа, Бенковски, Овчарово.

Внасят: Кметове на населени места и Председателите на ФК


Р Е Ш Е Н И Е: №566

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъдат отпуснати по 2 500 лева за издръжка през пролетния полусезон на 2010 г. на Футболните клубове в селата: Победа, Дончево, Стожер, Стефан Караджа, Бенковски и Овчарово.

В края на всеки полусезон ръководствата на Футболните клубове да внасят информация за спортната си дейност.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Молба от Стоян Йорданов Георгиев от с.Одърци, община Добричка относно отпускане на средства за ремонт на къщата му, поради възникнал пожар в следствие на късо съединиение.

РЕШЕНИЕ: №567

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич не удовлетворява молбата на Стоян Йорданов Георгиев от с.Одърци, община Добричка, за отпускане на средства за ремонт на къщата му в следствие на възникнал пожар.

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 4


ОТНОСНО: Молба от Станко Сергиев Стоянов от с.Хитово, община Добричка относно отпускане на парична помощ за ремонт на къщата му, поради възникнал пожар в следствие на късо съединение.

РЕШЕНИЕ: №568

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич не удовлетворява молбата на Станко Сергиев Стоянов от с.Хитово, община Добричка за отпускане на средства за ремонт на къщата му в следствие на възникнал пожар.

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 7


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА/


Свързани:

Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом