Доклад Месец юн и 2010
ИмеДоклад Месец юн и 2010
страница1/6
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/documents/dokladi/analiz_sotsialnite _potrebnosti.docx
  1   2   3   4   5   6
Анализ на ситуацията и оценка на


потребностите от социални услуги


в ОбщинаЕлена


Доклад


Месец юни 2010


1. Въведение


Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в ОбщинаЕлена е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво и разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Елена и Област Велико Търново за периода 2011-2015 г.

Общинското планиране се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни – общинска администрация, ОбС - Елена, дирекция „Социално подпомагане” гр. Елена, ДБТ гр. Велико Търново - филиалЕлена,ръководителина социалните услуги, РУП гр. Елена, МБАЛ„Д-р Д. Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена, „Медицински център I – Елена” ЕООД, МКБППМН към Община Елена, представители на целевите общности и рисковите групи.

Проучването е координирано от работна група, която е определена със заповед на кмета на Община Елена и включва представители от общинска администрация, Общински съвет- Елена, Обществен съвет за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Елена и ръководители на социални услуги и институции на територията на общината.

Предварителният аналитичен доклад обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги вОбщина Елена и ще допринесе за изработване на общинска стратегия и планиране на дейности за подобряване качеството на живот на населението на община Елена. Анализът е съобразен с приоритетите, заложени в Общинския план за развитие, Общинската стратегия за закрила на детето и Програмата за закрила на детето.

Събирането на статистическата информация за състоянието на Община Елена по различни показатели, изготвянето на карти –описание на социалните услуги, както и проучването на потребностите на целевите групи и планирането на социалните услуги се извърши през май - юни 2010 г. Проведени са работни срещи, на които са обсъждани проблемите в социалната сфера, идентифицирани са потребностите на конкретните рискови групи и тенденциите в развитието на социалните услуги на територията на общината.


2. Методология


2.1. Цели и обхват на проучването


Проучването на ситуацията в Община Елена е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината. Оценката на потребностите енеобходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните и други партньори за развиване на съществуващите социални услуги иразкриване на новии в по-широк план - да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на Община Елена.

Основната цел на анализа е определяне на нуждите на рисковите групи на територията на общината, планиране и осигуряване на качествени социални услуги, развиване на вече съществуващите и предоставяне на нови такива, подобряване на достъпа до тях отнуждаещите се жители на община Елена.


Целите на проучването са:

 • Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в ОбщинаЕлена – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието;

 • Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди /общности/ и групи по отношение на тяхната социална интеграция и социализация;

 • Да се определи кои са индивидите и групите в риск – какви са техните характеристики, брой и териториално разположение, какво е отражението на рисковите фактори върху тях;

 • Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както и подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социални услуги, мерки за преодоляване на създадените проблемии за превенция на риска.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на социалните услуги в ОбщинаЕлена,като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги.


Териториален и времеви обхват.

Анализът обхваща територията на Община Елена. Планираните услуги и мерките за социално включване ще се изпълняват в общината през периода 2011 – 2015 година.

Изводите от анализа на ситуацията и събраните данни са важни за адекватно планиранена предвижданите социалниуслуги и за избора на тяхната форма.


2.2. Методи за проучването и анализ на ситуациятав Община Елена


Работната група работи, мотивирана отнеобходимостта за изработването напълен анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги като база за изработване на адекватна общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги, които да допринесат за решаване на социалните проблемина населението в ОбщинаЕлена.


Използваните методи за събиране на информация включват:

 • Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от общинска администрация и местно-базираните държавни институции;

 • Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението на ключови рискови групи и ползватели на социални услуги по населени места;

 • Срещи и дискусии на представители на общинската администрация, ОбС,Дирекция «СП», ръководители на социални услуги в общината, ДБТ, МКБППМН, целеви общности и групи в риск.

Налични източници на информация:

 • Информация, анализи и данни от Дирекция «Социално подпомагане» гр.Елена;

 • Статистически бази-данни,събирани и актуализирани от:

  • институции на областно ниво - РИО на МОМН, РЦЗ, РЗОК, ТСБ, СУ на НАП, НОИ, ДБТ;

  • общинска администрация Елена – ГРАО идирекциите, отговорни за социални, образователни и хуманитарни дейности и други;

 • Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РУП, Детска педагогическа стая, които текущо документират своя опит и практика и разполагат със статистика за специфични групи на деца в риск;

 • Данни, документация и експертиза за действащите социални услуги в общинаЕлена;

 • Училища, детски градини, МБАЛ„Д-р Д. Моллов – Елена” ЕООД, „Медицински център I – Елена” ЕООД,лични лекари и други, които разполагат с информация за състоянието на свързаните сектори със социалните услуги.

За изготвяне на анализа са използвани количествени качествен методи за събиране на статистическа информация от институциите в област Велико Търново. След получаване на статистическите данни е направена оценка, за да се откроят проблемните места и да се определят съответните потребности от развитие на социалните услуги. Проведени са и разговори с бенифициентите, които получават съответните социални услуги по Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси”, дейност “Домашен помощник”, “Социален асистент”, “Личен асистент”, чието мнение е взето при определяне натенденциите в развитието на социалните услуги. Проведени са разговори и с ръководителите на социалните услуги, установени са проблемни моменти и са очертани направленията за работа.

3. Описание на ситуацията в община Елена


3.1. Обща характеристика на общината

Община Елена е разположена в Северния централен район на Република България и заема най-южните части на област Велико Търново, високите части на Предбалкана и Балкана, като границите й достигат до Старопланинското било по северните склонове на Средна Стара планина (Елено-Твърдишкия дял) и предпланините северно от него.

Община Елена граничи с шест общини от пет области: на север и северозапад съответно с Община Златарица и Община Велико Търново; на североизток - с Община Антоново от област Търговище; източната граница е с Община Сливен; на юг, по билото на Стара планина, граничи с общините Твърдица от област Сливен и Гурково от област Стара Загора.

Град Елена отстои на 41 километра от град Велико Търново; на 20 километра от град Златарица; на 71 километра от град Антоново; на 75 километра от град Котел; на 79 километра от град Сливен; на 40 километра от град Твърдица; на 52 километра от град Гурково.

Територията на общината е 671,39 квадратни километра и е с надморска височина от 100 до 1536 метра. Релефът е разнообразен - от хълмисто-равнинен в северните части до ясно изразен планински в южните, характеризиращ се със стръмни склонове и дълбоко врязани речни долини. Преобладаващите терени са с надморска височина 300-600 метра и наклони 20-30 градуса, което утежнява условията на ползване.

На територията на общината се намират природните резервати „Бяла крава”, представляващ планинска местност с букови гори и варовикови скали и „Хайдушки чукар”, на територята на който има вековни букови и дъбови гори. Важна природна забележителност е връх „Чумерна” (1536 метра), който е най-високият връхвЕлено-Твърдишкия дял на Стара планина.

Климатът в община Елена е умерено-континентален с характерни за планинските райони климатични явления. В котловината преобладават летните валежи, които помагат да се запази свежестта и зеленината на растителността в околностите на града до късна есен. Снежната покривка се появява обикновено в началото на декември и се губи около средата на март.

Въздухът е чист и благоприятства лечението на астма и белодробни болести. Това се дължи предимно на младите иглолистни насаждения и гъстите широколистни гори, разположени върху значителна част от повърхността на котловината.

Почвената покривка е пъстра и разнообразна. Почвите са предимно плитки светлосиви и кафяви горски, а по поречията на реките в тесни ивици- алувиално-ливадни. Основни почвообразуващи скали са: пясъчници, мергелни шисти, варовици, конгломерати и др. Хумусният хоризонт е тънък (10-15 см). Голямата нарязаност на релефа и изсичането на горите са създали условия за силно развитие на почвена ерозия.

Община Елена е богата на водни ресурси. Изворите, разположени в планинската част, дават началото на по-големите реки Веселина, Костелска, Еленска, Мийковска и Бебровска, които са притоци на река Златаришка. Водните течения имат посока юг-север. Речните русла са с големи наклони, вдълбани от ерозионни процеси. Реките са с дъждовно-снежно подхранване. Дебитът им е непостоянен, като пълноводието е през пролетния сезон. Освен тези реки, територията на общината е прорязана от множество малки и големи долове с непостоянни водни течения.

Преди години на река Веселина е изграден язовир "Йовковци", разположен почти изцяло на територията на общината, от който се водоснабдяват повече от 25 населени места - градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Златарица, Елена, Дряново и други. Язовирът предлага добри условия за спортен риболов.

Освен този язовир, има изградени още осем микроязовира, ползвани предимно за напояване и развъждане на риба за любителски риболов.

Повърхностните и подземни води са изцяло зависими от климатичните фактори и изменението в състоянието и режима им следват изцяло тяхната промяна.

В общината няма открити залежи на полезни изкопаеми. Единствено речните русла се използват като източници за добиване на инертни материали.

Община е богата на горска растителност. Най-разпространени от широколистните дървесни видове садъб, габър, явор, липа, бук и др. Като техни спътници се срещат бряст, клен, ясен, череша, круша, киселица и др.; от храстите най-често се срещат глог, шипка, леска, дрян и др.

Община Елена се състои от 124 населени места, от които град е само общинският център. Пет от селата са центрове на кметства - Беброво, Каменари, Константин, Майско и Палици, а в 17 от останалите села са назначени кметски наместници. Основната част от населението е съсредоточено в града и в няколко по-големи села, разположени по основните пътища.

Голяма част от населените места са с население до 20 души. Това са села, разположени в планинската част на общината. В тях живеятпредимно хора на пенсионна възраст. Повече млади хора има в селата с преобладаващо малцинствено население- Беброво, Каменари, Константини Майско.3.2 Население – демографска характеристика

Общият брой на населението на община Елена към 1 февруари 2010г. е 10988 души, в това число 5389 мъже (49%) и 5599 жени (51%). 6400души живеят в града. Съотношението на градското към селското население е около 52:48. До 18- годишна възраст са общо 1845 или 16.79 % от всички. В трудоспособна възраст са 6405 души или 58.29%, а в пенсионна-2738 души или 24.91 %, т.е. възрастовата структура на населението в община Елена е регресивна.

структура на населението

Разпределението на населението по населени места е следното (по данните на ГРАО община Елена):

-най-голям дял заема населението в общинския център, следвано от това вселатаМайско, Константин, Беброво и Каменари

Характеристика на населението по населени места в общината

Общински център, кметства

Общо

Мъже

Жени

Деца

Трудоспособна възраст

Пенсионери

до 7

7-13

14-17

Ж

М

Ж

М
10988

5389

5599

658

700

487

2993

3412

1704

1034

1.Град Елена

6144

2976

3168

309

352

245

1802

1995

923

518

2.Бадевци

24

14

10

2

-

1

3

4

5

9

3.Беброво

377

187

190

26

25

20

90

108

66

42

4.Бойковци

74

41

33

1

4

2

11

24

20

12

5.Блъсковци

75

37

38

4

2

-

11

22

23

13

6.Буйновци

106

51

55

1

4

-

21

30

33

17

7.Гърдевци

80

40

40

3

-

3

17

17

20

20

8.Дебели рът

9

4

5

-

-

-

2

2

3

2

9.Дрента

119

62

57

-

1

2

12

30

44

30

10.Илаков рът

151

78

73

8

5

19

31

40

28

20

11.Каменари

245

120

125

18

12

6

68

84

35

22

12.Константин

1192

583

609

85

98

77

351

367

138

76

13.Костел

103

45

58

1

1

2

7

17

48

27

14.Лазарци

45

21

24

-

-

-

5

10

19

11

15.Майско

1253

638

615

174

147

82

367

394

53

36

16.Марян

116

56

60

-

2

2

23

28

36

25

17.Мийковци

70

34

36

-

2

-

9

20

25

14

18.Палици

215

91

124

9

17

11

46

47

53

32

19.Руховци

155

78

77

4

6

2

27

45

47

24

20Средни колиби

97

59

38

2

5

2

18

27

15

28

21.Тодювци

116

62

54

2

6

4

19

31

29

25

22.Чакали

106

46

60

3

4

4

25

23

30

17

23.Яковци

116

66

50

6

7

3

28

47

11

14

Данните са актуалникъм 1 февруари 2010г.

Разпределението на населението по образователна степен показва, че най-голям дял от общото население заемат лицата с основно образование – 34,91 %, със средно образование – 33,56 %, с висше – 4,2 % (по данни от Преброяване 2001 г.).

Население на 7 и повече години по степен на образование по данни отПреброяване – 2001 година

Година2001

Образователна степен/ниво

Дял от общото население (%)

Без образование

227

2,13

Незавършено начално

632

5,92

С начално образование (до 4 клас)

1590

14,90

Основно (7-8 клас)

3725

34,91

Средно образование (до 11 клас)

3580

33,56

Полувисше (2-3 години колеж)

390

3,66

Висше (университет и др.)

448

4,20

Непоказано

46

0,43

Дете

31

0,29

Общо

10669

100

Очертаващата се тенденция на увеличаване на отрицателния прираст поради влошена демографска структура и засилващите се икономически проблеми, предполагатнамаляване на броя на населението. Това има силно негативно влияние върху социално-икономическото развитие на общината.

Според статистка на РЦЗ (данните са взети от сайта на РЦЗ гр. В.Търново)

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Доклад Месец юн и 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Доклад Месец юн и 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Доклад Месец юн и 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Доклад Месец юн и 2010 iconЗакононарушения през месец декември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември...
Доклад Месец юн и 2010 iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Доклад Месец юн и 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Доклад Месец юн и 2010 iconЗакононарушения през месец ноември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец ноември...
Доклад Месец юн и 2010 iconЗакононарушения през месец март 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2010 г в района на риосв велико...
Доклад Месец юн и 2010 iconЗакононарушения през месец април 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2010 г в района на риосв...
Доклад Месец юн и 2010 iconЗакононарушения през месец юни 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2010 г в района на риосв велико...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом