Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting
ИмеСчетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер24.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.aubg.bg/RapidASPEditor/MyUploadDocs/B.3_Travel_Reporting.doc

Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures

Отчитане на командировки Travel Reporting

Общи изисквания


АУБ заплаща необходимите разходи, направени при служебни пътувания за нуждите на университета. Освен дневни разходи, университетът няма да заплаща никакви лични разходи.


Прекият ръководител на пътуващия трябва да одобри присъщите разходи за пътуване и да се увери, че те са в съответствие с процедурите.


Процедури за отчитане на командировки:


 1. Командировките се отчитат чрез Отчет за командировка.
 1. Отчетът се изготвя от служителя на АУБ или трето лице, което е било командировано за сметка на Университета.
 1. Разходните документи за командировката се прилагат към отчета. Следните документи могат да се приемат:
 • Оригинални билети,
 • Фактура за самолетен билет, ако самолетният билет е купен в България.
 • Фактура и фискален бон за гориво, закупено в България.
 • Фискален бон за гориво, закупено в чужбина.
 • Фактура и фискален бон за нощувки в хотели в България.
 • Разписки или други документи за нощувки в чужбина.
 • Разписки за нощувки в частни квартири или апартаменти.
 • Карти, билети или други оригинални документи за вътрешен транспорт в чужбина.
 • Разписка за дневни, ако са разрешени. За максимален размер на дневни се считат сумите, определени от правителството на САЩ: http://www.state.gov/m/a/als/prdm/ (за чужбина) и http://www.gsa.gov (за САЩ). Ръководството на университета може да определи по-ниски размери на дневните.
 1. Прекият ръководител трябва да одобряви Отчета за командировка.
 1. След това Отчета се представя в счетоводния отдел.
 1. Счетоводният отдел преглежда разходните документи и може да поиска допълнителнти разяснения или информация, особено в случаите, когато документите не са на български език. Командированят и ниговия пряк ръководител трябва да следват инструкциите, дадени от отдел счетоводство.
 1. Business office може да извърши плащане по командировки след одобрението на Отчета от прекия ръководител и счетоводния отдел.

General


AUBG will pay for the necessary costs incurred by the traveler while traveling on University business. Except for per diem, the institution will not pay for costs of a personal nature.


The immediate supervisor of the traveler is responsible for approving and reviewing all travel for compliance with this procedure and appropriateness of the items claimed.


Procedures for Reporting Travel Expenses:


 1. Travel expenses are reported through a Travel Report.
 1. Travel Report is prepared by AUBG officer or the one who travels on the account of the University.
 1. Supporting expense documents are attached to the Travel Report. The following documents will be accepted:
 • Original tickets;
 • Invoice for air ticket, if the air ticket is bought from Bulgaria.
 • Invoices and cash register receipts for oil and petrol, if bought in Bulgaria.
 • Cash register receipt for oil and petrol, if bought from abroad.
 • Invoices and cash register receipt for accommodation in hotels (in Bulgaria).

 • Cash receipt or other documents for accommodation in hotels abroad.
 • Cash receipt from individuals, for accommodation in private rooms.
 • Cards, tickets or other original documents for internal transportation abroad.
 • Documents establishing travel dates for per diems, if allowed.

Standard rates determined by the US Government listed in http://www.state.gov/m/a/als/prdm/ (foreign per diem rates) and http://www.gsa.gov (US per diem rates) are the maximum rates.

The management of the University may establish lower rates.


 1. The immediate supervisor must approve the Travel Report.
 1. The Travel Report is then submitted to the Accounting Office.
 1. The Accounting Office reviews the supporting documents and may require additional clarifications or explanations, especially if the documents are not in Bulgarian. The traveler and his (her) supervisor are required to follow the instructions given by the Accounting Office.
 1. The Business Office is allowed to make the payment, after approval by the immediate supervisor and the Accounting Office.
Одобрен на: 01 ноември 2003 Approved: 01 Nov 2003

Последни промени: 01 юли 2005 Last Modifications: 01 July 2005

Свързани:

Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting iconСчетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Вътрешни трансфери Interdepartmental Transfers

Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting iconСчетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Процедури за дълготрайни активи Procedures for Fixed Assets
Дълготрайни са активи (ДА) използвани многократно в процеса на работа на Университета и са със себестойност на придобиване над 150...
Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting iconСчетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Изисквания за плащанията Payment Requirements
Всички плащания към трети страни – фирми, се извършват въз основа на оригинална фактура
Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting iconСчетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Разходни документи Expense Documents
Ауб ще възстановява суми за направени разходи само след представяне на следните документи
Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting iconСчетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Ползване на служебен/ друг транспорт Use of University or Other Transport
Процедура за ползване на университетски или друг транспорт при служебни пътувания
Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Отчитане на разчетите с доставчици характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане
Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting iconЗначими счетоводни политики 31 март 2012
...
Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting iconЗначими счетоводни политики 30 юни 2012
...
Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting iconДоклад за дейността
Топливо” ад към 31. 03. 2010 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане...
Счетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Отчитане на командировки Travel Reporting iconДоклад за дейността
Топливо” ад към 31. 03. 2011 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом