Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия …
ИмеНаучни трудове на русенския университет 2010, том …, серия …
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер25.04 Kb.
ТипИзложение
източникhttp://phdproject.uni-ruse.bg/files/article/Dinami4en_model_navesna_sistema.doc

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2010, том …, серия …Динамичен модел на навесна система на земеделски агрегат в средата на софтуерната система ADAMS


Светлин Стоянов


Създаване на динамичен модел на навесна система посредством съвременен инженерен софтуер: Материалът представя един подход за повишаване на възможностите при изследване и проектиране – прилагане на съвременен инженерен софтуер. Този подход позволява изследване на мехатронни системи, каквито са всички съвременни машини. Докладът представя модел на навесна система за селскостопански машини. Моделът позволява изследване на динамичните характеристики, определяне на собствените честоти и форми, вътрешните за системата сили, задаване на рандомизирани смущения.

Key words: динамика на машините, мехатроника, компютърно моделиране, навесна система, селскостопански машини, трептения, вибрации, собствени честоти и форми.

ВЪВЕДЕНИЕ


Съвременните машини са мехатронни системи. Процеса на тяхното изследване обхваща цялата система, изградена от механична, електронна и софтуерна подсистеми, работещи съвместно. Този подход стои в основата на съвременното разбиране за динамиката на машините и определя необходимостта от „компютърно подпомогнатото” (computer aided) изследване.

Целта на материала е разработване на съвременни ефективни и високопроизводителни методи и средства за изследвания в областта на динамиката на машините.

На фиг. 1 е представен динамичен модел на колесна машина, изграден от управляеми еластични и дампиращи елементи, а на фиг 2 – на цялостна система от машина и агрегат [1].Фиг. 1. Моделиране на окачванетоФиг. 2. Модел на колесна машина и агрегат

ИЗЛОЖЕНИЕ


Механичния модел на навесна система, на основата на който е изграден виртуалния модел, е представен на фиг. 3. Кинематчните смущения, задавани на модела, се описват със следните зависимости

(1)

и

(2).
Фиг. 3. Динамичен модел на навесна система


Натоватването при работа на плужните тела се моделира посредством силите:

(3)

и

(4).

Моделиране в работната среда на MSC.ADAMS


Разработения динамичен модел в средата на софтуерната система ADAMS (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical System) е представен на фиг. 4. Той дава възможност за изследване на процеси и характеристики, изследването на които е трудно и в немалко случаи дори невъзможно посредством конвенционалните методи. Например определяне на вътрешните за системата сили, задаване на рандомизирани смущения, изследване на собствените честото и форми на свободните трептения.

Фиг. 4. Виртуален модел на навесна система за изследване на динамичните характеристики

Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.
ЛИТЕРАТУРА


[1] Изследване на някои вибродинамични показатели на колесни машини и агрегати, проект № 2005-АТФ-01, ръководител доц. д-р инж.Руси Гецов Русев


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия … iconНаучни трудове на русенския университет 2010, том …, серия …
Русчук (Русе) и Западна Европа във фотографското изкуство, ще се опитам да докажа тезата си, че фотографията е един от многото пътища...

Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия … iconНаучни трудове на русенски университет – 2010, том серия
Сравнителни изследвания на бензинови двигатели при работа с бензин и втечнен въглеводороден газ

Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия … iconАкадемично издателство на аграрния университет
От 15 март 2012 г започва събирането на научни статии за сборника научни трудове на аграрния университет – пловдив, том LVІ. За да...

Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия … iconНадежда Маринова Нанчева доцент към катедра физика на Русенския Университет А. Кънчев
Г. Георгиев, Б. Златов, Н. Нанчева, Д. Попов, К. Терзийски, Върху образуването на fa- центровете в kcl: Na, Научни трудове на виммесс,...

Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия … iconПловдив, том 32,кн. 5, 133-137
Луднева Д.,Т. Петрова(2004), Изследване минералния състав на плодови пюрета за деца,Научни трудове –Пловдивски университет „Паисий...

Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия … iconСписък с публикациите на доц. Анастасия Бънкова, към 15. 11. 2010 г
Бънкова, А., И. Михайлова (2010).”Конфликти и справянето с тях в организационни мрежи”,Научна конференция с международно участие...

Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия … iconСписъ к
Осма научнопрактическа конференция с международно участие “Екологични проблеми на българското земеделие в Европейски съюз”, Научни...

Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия … iconМетодика за натоварване на триещи се повърхности при сработването им. //Научни трудове на вту "А. Кънчев", т. ХХVІ, Серия 3, Русе, 1984, с. 26. Тончев, Г
Тончев, Г., Станев Л. Методика за натоварване на триещи се повърхности при сработването им. //Научни трудове на вту “А. Кънчев”,...

Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия … iconСписък на научни трудове
А. Научни трудове, свързани с изучаване патогенетичните механизми на стрес-индуцираните нарушения в имунния отговор

Научни трудове на русенския университет 2010, том …, серия … iconНаучни трудове на д-р николай борисов спасов
Научни трудове, на основата на които е защитена дисертация (образователна и научна степен доктор, диплома №26839 от 08. 2000 г.)

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом