Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа
ИмеТема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер74.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsa-virtualeducation.com/documenti/tema5.doc
ТЕМА 5. ТЕОРИЯ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА


Високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа продължително време. Тези възможности на спортиста са тясно свързани с двигателното качество издръжливост.Ключови думи:

 • Работоспособност

 • Издръжливост

 • Мощност

 • Обща издръжливост

 • Специална издръжливост

 • Скоростна издръжливост

 • Силова издръжливост

 • Скоростно-силова издръжливост

 • Скокова издръжливост

 • Зони на относителна мощност

 • Анаеробна алактатно осигуряване

 • Анаеробно гликолитично осигуряване

 • Анаеробно-аеробно осигуряване

 • Аеробно-анаеробно осигуряване

 • Аеробно осигуряване
Основна идея:

Издръжливостта е специфична характеристика на човешката дейност и отразява способността спортиста да запази продължително време своята работоспособност в определената дейност.

Основни знания:

1. За изясняване на основните понятия – работоспособност, издръжливост и видове издръжливост; 2. За познаване на зоните на относителна мощност; 3. За факторите, от които зависи издръжливостта.

Основни умения:

1. Да се разграничават различните видове издръжливост; 2. Да се определят общата и специална; 3. Да използват познанията си за факторите на издръжливостта при изграждане на високоефективна методика за нейното развитие.


I.Основни понятия


Характеристиката на издръжливостта се определя от две основни понятия: скорост /интензивност/ и продължителност.

Издръжливостта е частен случай на работоспособността и разкрива възможностите на организма за продължителна работа без снижаване на нейната ефективност.


Работоспособността е широко понятие и определя възможностите на човека за работа изобщо, включително и способността му за реализиране на максимален за неговите възможности обем. Имаме обща и специфична работоспособност.


Двете понятия не са синоними.

Основен критерий за издръжливостта е произведението от скоростта и времето за изпълнението на определена двигателна дейност. Зависимостта между тези два параметъра е хиперболична и може да се изрази по следния начин - V.t=const. Това означава, че издръжливостта може да се измерва по два начина: чрез времето, за което се извършва дадена работа без намаляване на скоростта или чрез величината на скоростта за определено време.

Двигателната дейност в спорта се характеризира с повишаване на мощността и ефективността на специфичната работа в определен спорт или дисциплина, т.е издръжливостта в една или друга степен е винаги конкретна. Тясната специализация в спорта, обаче е възможна само върху солидна обща издръжливост (елемент на базовата подготовка).

Следователно от спортнопедагогическа гледна точка различаваме:

Обща издръжливост. Способност на спортиста да изпълнява продължително време физическа дейност, с умерена интензивност при участие на голяма част от мускулния апарат и оказва положително въздействие върху неговата спортна специализация.

Тя доминира в спортовете: лека атлетика – средни и дълги бягания; плуване; гребане, кану-каяк, колоездене на шосе, спортните игри /футбол, баскетбол, хандбал/, триатлон, спорните единоброства /борба,бокс/ и др.

Необходима ли е обща /аеробна/ издръжливост във вашия спорт или дисциплина?

За да знаете повече!

Основните параметри, характеризиращи общата издръжливост са свързани с аеробния енергообмен: пулсова честота (ПЧ) – до 150 уд/min; концентрация на LA в кръвта – до 2 mmol/l;. Тази работа се изпълнява предимно от бавните /червените/ мускулни влакна. Някои автори наричат тази издръжливост аеробна.


Специална издръжливост, която характеризира продължителността и ефективността на специфичната работа в избрания вид спорт /дисциплина/.

Специалната издръжливост може да се характеризира по-пълно, като се конкретизират компонентите на интензивността – скорост и величина на съпротивлението. Когато специфичната работоспособност е свързана с високи изисквания към скоростните възможности на спортиста се определя като скоростна издръжливост. Тази специфична работоспособност, която се характеризира с преодоляването на значително съпротивление (собствено тегло, противник и т.н.) се определя като силова издръжливост, а когато интензивността на специфичното натоварване в някои спортове и дисциплини се определя от еднаквите значения на съпротивлението и скоростта тази специфична работоспособност е скоростно-силова издръжливост. Особена разновидност на скоростно-силовата издръжливост е т.нар. скокова издръжливост типична за спортните игри.

Скоростната издръжливост е специфична за: 200,400, 800, 1500 m в леката атлетика, плуване – 200, 400, 800 m; кънки бягания – 1000 m; спортни игри – баскетбол, футбол, хокей на лед, хандбал, водна топка; спортните единоборства и др.

Силовата издръжливост е специфична за: гребане, спортна гимнастика, ски бягане, спортни единоборства – борба, кану-каяк, плуване.

Скоростно-силовата издръжливост е специфични за спортните игри, колоездене, кънки бягания, спринтови бягания в леката атлетика, хвърлянията в леката атлетика.

Скоковата издръжливост е характерна за волейбола, баскетбол, хандбал и др.

Каква е специалната издръжливост във Вашия спорт /дисциплина/!


Задачата е да се търси оптимален работен режим за усъвършенстване на специфичната работоспособност на спортиста. За тази цел се използват различни класификации на физическата дейност. Според В.С. Фарфел (1949) като критерий /показател/ служи пределната продължителност за изпълняване на дадено физическо натоварване в зависимост от неговата мощност: t=f(v). Тази зависимост се изразява в четири зони на относителна мощност:

зона на максимална мощност – с пределно време на работа до 20 s;

зона на субмаксимална мощност – от 20 s до 5 min;

зона на голяма мощност – от 5 до 30 min;

зона на умерена мощност – над 30 min.

В последните години водещ критерий се явява не поддържането на мощността, а параметрите на доминиращия за съответната зона източник на енергия, който осигурява физическата дейност. За тази цел най-удобни са цикличните, количествено измерими спортове. Интересна класификация по зони на енергетично осигуряване прави В.Е.Борилкевич (1982). Той определя пет зони на енергично осигуряване /примерите са в леката атлетика/:

зона на анаеробно (алактатно) осигуряване – 100 и 200 m;

зона на анаеробно (гликолитично) осигуряване – 400 m;

зона на смесено (анаеробно-аеробно) осигуряване – 800 и 1500 m;

зона на смесено (аеробно-анаеробно) осигуряване – 3000, 5000, 10000 m;

зона на аеробно осигуряване (свръхдълги разстояния) – 42,195 m.

II.Фактори на издръжливостта


Ще разгледаме онези фактори на издръжливостта, които са тясно свързани с изясняване същността на тренировъчните методи. Те са енергетични, спортно-технически и психологически, които са в една или друга степен взаимно обвързани и характеризират моторния потенциал на спортиста.


Биоенергетични фактори
Фиг.1. Динамика на биохимичните процеси, доставящи енергия на мускулната дейност
Основният източник на енергия на човешкия организъм е Аденозинтрифисфорна киселина /АТФ/. При извършването на някакъв вид двигателна дейност, АТФ започва да се изчерпва. Възстановяването/ресинтез/ на АТФ в спорта се извършва за сметка на два големи типа реакции: анаеробни/без присъствие на кислород/ и аеробни /с присъствие на кислород, погълнат от въздуха/. При възстановяването на АТФ първо се включват анаеробните реакции, които са основно две /фиг.1/:

анаеробна алактатна – креатинфосфатна реакция- продължителност от 2-3 до 20-22 сек.;

анаеробна-гликолитична. – анаеробна гликолиза – продължителност от 20-22 сек до 2-3 мин..

След това се включват аеробните реакции след 3-5 мин.

Спортно-технически фактори


Енергетичните фактори са важна, но не единствена предпоставка за постигането на високи спортни резултати,. Едно от главните условия за повишаване на равнището на издръжливостта е рационалното (ефективно) използване на енергетичния потенциал в условията на конкретната двигателна дейност, т.е бързо, точно, икономично.

Например!

При цикличните спортове ( бяганията в леката атлетика, плуване, гребане, колоездене)един от най-разпространените показатели на икономичността е т.нар. енергетична цена на метър от пътя. Това е отношението на енергийния разход към изминатото разстояние, известно още като “константа на пътя”. Колкото тя е по-малка, толкова по-висока е икономичността.

При спортовете със сложна динамична и кинематична структура (спортни игри и единоборства) един от главните резерви за подобряване на икономичността е премахването на излишните движения.


Психологически фактори


Психологическите фактори са свързани с екстремалния характер на тренировъчната и състезателна дейност в големия спорт. Практиката е доказала, че някои от тях влияят на спортното постижение като:

 • осъзната мотивация и нагласа за системна, свързана с тежки изпитания тренировъчна и състезателна дейност;

 • мобилизационна готовност и волево усилие;

 • умението на спортиста да регулира своето емоционално състояние.


Посочените фактори на издръжливостта са взаимосвързани и се проявяват комплексно в специфичните условия на двигателната дейност.


КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ


 1. Дайте определение за издръжливост и работоспособност! Разграничете ги!

 2. Някои автори дефинират издръжливостта като способност на спортиста да се противопоставя на умората. Адекватна ли е тази дефиниция?

 3. Дефинирайте общата и специалната издръжливост!

 4. Какви видове издръжливост разграничаваме в зависимост от компонентите на интензивността (скорост и съпротивление)?

 5. Определете петте зони за енергетичното осигуряване на организма като използвате за пример беговите дисциплини на леката атлетика!
Зони на енергетично осигуряване (наименование)

Разстояния (m)


 1. Разкрийте динамиката на биоенергетичните процеси, доставящи енергия за реализиране на мускулната дейност!

 2. Какви други фактори (от спортно-техническа гледна точка) влияят върху икономичността на реализиране на енергетичния потенциал на спортиста? Разкрийте тяхната същност и я обвържете с вашия спорт!

 3. От какви психологически фактори се определя реализацията на енергетичния потенциал във вашия спорт?Свързани:

Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Тема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа icon„Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация в изпълнение на
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом