Съдържание
ИмеСъдържание
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер149.13 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/64a08e5f1e6c39faeb90108c430eb120.doc
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ”АД


ПРОГРАМА


за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление


СЪДЪРЖАНИЕ


І. Общи положения…………......………………………….……………… 2


ІІ. Цели и принципи на програмата………….....………….…………….. 2


ІІІ. Приложение на програмата……….....……………….………………. 3 1. Регистрация на акционерно участие…….....………………………3

 2. Покупко продажба на акции…………….....……………………….4

 3. Забрана за разкриване на вътрешна информация…….....………...4

 4. Разкриване на информация на акционерите……….....…….……...5

 5. Участие на акционерите в Общото събрание……….....….……….6

 6. Дивидентна политика…………………………….……....….………6

 7. Роля на управителните органи за прилагане на принципите на добро корпоративно управление…………………................………….…..7

 8. Директор за връзки с инвеститорите…………….....….…………...8І. Общи положения


Настоящите програма на “Албена Инвест Холдинг” АД за добро корпоративно управление се основава на определените от българското законодателство принципи за добро корпоративно управление посредством разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК, Закон за счетоводството, Закона за независим финансов одит и на принципите за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, утвърдени от Комисията за финансов надзор.

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Албена Инвест Холдинг” АД, определя принципите и политиката, от които ще се ръководят Надзорният и Управителният съвет на дружеството, за подпомагане на мениджмънта при организиране на дейността на дружеството, осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права и подобряване процеса на разкриване на информация.

В основата на концепцията на Албена Инвест Холдинг” АД за добро корпоративно управление е стремежът да се увеличи доверието на националните и международните инвеститори в управлението на дружеството. Тъй като акционерите не могат да упражняват функциите си в ежедневното управление, те делегират правата си на мениджърите на дружеството. Според принципите на добро корпоративно управление, управителните органи на Дружеството трябва да осигурят гарантиране на интересите на акционерите, справедливо разпределение на печалбата и увеличаване тяхното благосъстояние.

Ползването на тази програма, изпълнението на разпоредбите на ЗППЦК и Устава на дружеството, прилагането на принципите на корпоративно управление от страна на Надзорния и Управителния съвет на дружеството, ще допринесе за подобряване представянето на Дружеството пред инвеститорите и изпълнение на дългосрочните цели на управлението на предприятието.

Задачата на дружеството е да осъществява своята дейност по управление на финансовите си ресурси и дъщерните си дружества така, че да увеличава непрекъснато тяхната икономическа ефективност и възможности, развивайки способностите и потенциала на човешките и технологичните си ресурси в интерес на своите акционери, кредитори, клиенти и доставчици и на обществото като цяло.

Албена Инвест Холдинг” АД е учредено през 1996 година. Той е правоприемник на Приватизационен фонд АЛБЕНА ИНВЕСТ АД, преименуван през 1997 година на „АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД. Дружеството е регистриран в Добрички Окръжен съд по фирмено дело № 1494/1996 г., БУЛСТАТ 124044376 и е учредено за неопределен срок. Седалището и адресът му на управление: КК. Албена, Административна сграда офис 219, тел. 0579 / 6 21 91; Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.”Св.Ив. Рилски” № 33-35, тел.02/ 953 24 73, 951 60 53, факс: 02/ 951 65 53; e-mail: office@albhold.com; Интернет страница: www.albhold.com;


ІІ. Основни принципи и цели на програмата


Предметът на дейност на „Албена Инвест Холдинг” АД е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансирания на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон.

„Албена Инвест Холдинг” АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. Дружеството е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия.


Целите и принципите , които си поставя Надзорния и Управителен съвет на „Албена Инвест Холдинг” АД с настоящата програма са:


 • Защитава правата на акционерите;

 • Третира равнопоставено всички акционери независимо от броя на притежаваните от тях акции;

 • Да осигури своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана със „Албена Инвест Холдинг” АД относно важни проблеми на финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството;

 • Да подпомогне на мениджърскоро управление на „Албена Инвест Холдинг” АД за осъществяване на ефикасния контрол върху дейността на дружеството;

 • Постигане на икономически резултати на равнища, които да защитават интересите на акционерите, като гарантират максимална доходност при допустими нива на риск. Диверсификация на вложениията и дейността;

 • Активно участие в управлението на дъщерните дружества за постигане на по-висока икономическа ефективност чрез внедряване на нови технологии, подобряване на организационната структура на дружествата, усъвършенстване организацията на работа и повишаване квалификацията и професионалните умения на човешкия фактор;

 • Разработване и внедряване на програми за финансиране на инвестиционни проекти;


ІІІ. Приложение на програмата


 1. Регистрация на акционерното участие


„Албена Инвест Холдинг”АД е публично дружество с капитал от 5 500 000 лева, разпределени в 5 500 000 безналични поименни непривилегировани акции с право на глас с номинал един лев всяка.


Дружеството има сключен договор с „Централен Депозитар” АД, като заплаща ежегодно такса за поддържане на своя регистър. „Албена Инвест Холдинг”АД получава на електронен носител актуален списък на своите акционери към края на всеки месец. За провеждане на общите събрания на акционерите и при изплащане на дивиденти дружеството получава от „Централен Депозитар” АД списъка на акционерите на магнитен носител.


Всеки акционер на „Албена Инвест Холдинг”АД за притежаваните си акции има издадена депозитарна разписка от Централен Депозитар АД. Дружеството е раздало голям брой от депозитарните разписки на своите акционери, като начините са: акционерите да си ги получат лично от офиса на дружеството в гр. София или по пощата, като препоръчано писмо след изпращане на молба. В архива на дружеството се съхраняват не потърсени от акционерите депозитарни разписки.


В случай на изгубена или унищожена депозитарна разписка директорът за връзки с инвеститорите насочва акционерите към инвестиционен посредник – регистрационен агент, за изваждане на дубликат.


2. Покупко-продажба на акции


Акциите на „Албена Инвест Холдинг”АД се търгуват на официалния пазар на "Българска фондова борса - София" АД, сегмент А, с което е осигурено правото на всеки акционер и потенциален инвеститор да продава, купува и прехвърля акции на дружеството, чрез лицензиран инвестиционен посредник, ако притежава депозитарна разписка за тях. Инвестиционният посредник има право и да издаде дубликат на депозитарната разписка, ако му бъде поръчана тази услуга. Покупко-продажбата на акции и издаването на дубликат на депозитарна разписка са платени услуги на инвестиционните посредници. Справка за лицензираните инвестиционни посредници може да се получи на телефона на „Комисията за Финансов Надзор”: тел. 02/ 94 04 999, 0900-32-300, Интернет страница: www.fsc.bg.


Всеки акционер взел решение за продажба на акциите си, може да се информира от Директора за връзки с инвеститорите на „Албена Инвест Холдинг” АД за цената на акциите на дружеството, които се търгуват на Българската фондова борса.

Информация за цената на акциите може да се получи и от специализираните ежедневници в-к Пари, в-к Дневник и на страницата на „Българска Фондова Борса – София” АД www.bse-sofia.bg.


3. Забрана за разкриване на вътрешна информация


Корпоративното управление на „Албена Инвест Холдинг” АД не допуска по никакъв начин търговия с вътрешна информация и сделки за лично облагодетелстване.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет са задължени да оповестят всеки материален интерес, който те или свързани с тях лица имат по отношение на сделки или дейности, касаещи дружеството.

Дружеството разкрива информация и за редица други нормативно установени обстоятелства при тяхното настъпване. Особено значение се отдава на вътрешната информация, влияеща върху цената на ценните книжа. Това е всяка информация, свързана с дейността на емитента, която не е публично оповестена, ако публичното и оповестяване би могло да окаже значимо влияние върху цената на ценните книжа на емитента, по която те се търгуват на регулиран пазар, поради нейния ефект върху правата, задълженията, финансовото състояние или общо върху дейността на емитента. Задължението за уведомяване в този случай се изпълнява от дружеството до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 работни дни от вписването.


В „Албена Инвест Холдинг” АД се поддържа актуален списък на служителите на холдинга и всички лица, които работят за него по граждански договор и имат постоянен до вътрешна информация. Те са запознати със законовите им задължения във връзка с притежаваната от тях вътрешна информация и с предвидените наказателни, административни и дисциплинарни санкции при нарушаване на тези задължения. Списъкът да се съхранява за срок 5 години от неговото изготвяне или актуализиране.


4. Отчитане правата, интересите и ролята на заинтересуваните лица


1. Заинтересовани лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството – клиенти, доставчици и др.

2. За отчитане правата, интересите и ролята на заинтересованите лица, Надзорния и Управителния съвет ще насърчава съвместната работа между дружеството и заинтересованите лица, за осигуряване стабилно развитие на дружеството.

За тази цел, на заинтересованите лица ще бъде предоставяна информация за дейността на дружеството, която би спомогнала за вземане на правилни решения.


5. Равнопоставено отношение към всеки акционер.


Корпоративното управление на „Албена Инвест Холдинг“ АД осигурява равно третиране на акционерите, включително на миноритарните и чуждестранните акционери.

Всички акции на „Албена Инвест Холдинг“ АД са от един и същ клас. Дружеството няма издадени акции с особени права. Всички акционери имат еднакви права да гласуват. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Всеки потенциален инвеститор може да получи информация за правата на гласуване с акциите на холдинга преди тяхната покупка.

Всяка евентуална промяна в правата за гласуване може да стане само с решение на общото събрание на акционерите


6. Разкриване на информация пред акционерите


Холдингът постига едно високо ниво на прозрачност по отношение на своите акционери и на инвестиционната общност посредством:


 • Периодично и текущо разкриваната информация пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен Депозитар АД и избраната информационна агенция;

 • Интернет страницата на холдинга, която предоставя данни за холдинга, включително структура, стратегия, органи, документи, отчети, сравнителни таблици, цените на акциите за текущия ден , консолидирани данни, дейност и информация за дъщерните дружества, снимков материал и много други;

 • Членство в неправителствени организации на българския бизнес, участия във форуми, семинари и други публични прояви;

 • По телефона, по пощата, по електронната поща;

 • В офисите на холдинга в гр. София, ул.”Св. Ив. Рилски” № 33-35 са отворени за акционери и техните въпроси всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа, а в к.к. Албена, административна сграда стая 219, вторник и четвъртък от 14.00 да 16.00 часа;

 • Посредством интерактивната връзка - формуляр за запитвания на интернет - страницата на холдинга www.albhold.com/;


Своевременното, пълно и точно разкриване на информация гарантира защита правата на акционерите на холдинга.


Албена Инвест Холдинг” АД полага грижата инвеститорите да имат бърз, равен за всички и икономичен достъп до информацията, необходима за вземане на инвестиционни решения.


7. Участие на акционерите в Общото събрание


Общото събрание на акционерите се провежда най-малко един път в годината, не по-късно от края на първото полугодие. Съгласно разпоредбите на ЗППЦК, поканата за свикване на Общото събрание се обявява в Търговския регистър и в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди провеждането му. Поканата, заедно с всички материали по дневния ред се изпращат на Комисия за финансов надзор, “Централен Депозитар” АД и на електронна медия в регламентирания срок.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Всеки акционер има право на толкова гласа в общото събрание, колкото е броят на неговите акции. Акционерите вземат решения относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството. Присъстващите на общото събрание акционери избират и освобождават членовете на НС, определят тяхното възнаграждение по реда на закона и ги освобождава от отговорност; назначават и освобождават дипломирани експерт-счетоводители; одобряват годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители. С решение на общото събрание се разпределя печалбата на дружеството, попълва се фонд “Резервен” и се изплаща дивидент.

Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

Акционерите получават пълна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание. Те имат възможност да задават въпроси към управителния и надзорния съвет по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност.

Всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата на дружеството, пропорционално на притежаваните от тях акции.

В рамките на общото събрание всеки акционер може да зададе въпроси към ръководството на холдинга независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Редовното годишно общо събрание на холдинга се провежда в неработен ден с цел да улесни акционерите, желаещи да участват в него.


8. Дивидентна политика


Правото на дивидент е правото да се получи част от чистата печалба, която Албена Инвест Холдинг” АД реализира при осъществяване на дейността си през предходната финансова година. За да се материализира правото на дивидент трябва да е приет одитирания годишен финансов отчет и да има решение на общото събрание на акционерите за разпределяне на печалбата. В случай, че общото събрание на акционерите приеме решение за изплащане на дивидент, на всеки акционер се предоставя възможност да получи съответната парична сума. Право на дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите на 14-я ден след деня на общото събрание, взело решението за разпределяне на печалбата. Началната дата на изплащане на дивидента се определя от общото събрание на акционерите, но тя е не по-късно от три месеца от датата на събранието.

В деня, следващ датата на общото събрание на акционерите, приело решение за изплащане на дивидент, Албена Инвест Холдинг” АД уведомява Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Централен Депозитар и избраната информационна агенция.

Надзорния и Управителният съвет на холдинга предприема мерки за осъществяване на процедурата по раздаването на дивидентите на акционерите: изисква от „Централен Депозитар” АД списък на акционерите, имащи право да получат дивидент и сключва договор с депозитара и с банка за изплащане на дивидента.

Холдингът е разработил и притежава система за регистрация на собствеността на акционерите в капитала на дружеството. В базата данни се съхранява и обработва информация за акционерите на холдинга, акциите и прехвърлянето им, дивидентите и тяхното изплащане. Базата данни се обновява редовно с информацията, подавана от Централен Депозитар АД, а по отношение на изплащането на дивидентите - и от банката, която изплаща дивиденти.

Албена Инвест Холдинг” АД демонстрира последователна тенденция за разпределяне на дивиденти. Дивиденти са разпределяни през 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 година, само през 2000 година дивидент не е разпределян. В резултат на това акционерите на холдинга получават добра възвръщаемост на вложениията си.


Политиката на изплащане на дивиденти цели максималното улесняване на акционерите.


Дивидентите могат да се получат по следните начини:


  • Лично или чрез пълномощник от офиса на дружеството;

  • По посочена лична банкова сметка;

  • Чрез клоновете на избрана от нас банка в цялата страна през месеците септември - декември всяка година;

  • За акционерите които са придобили акции при инвестиционен посредник могат да си получат дивидента при съответния ИП през месеците септември – декември всяка година;


9. Роля на управителните органи за прилагане на принципите на добро корпоративно управление


„Албена Инвест Холдинг” АД има двустепенна система на управление- Надзорен и Управителен съвет.Двустепенната система на управление спомага и за по-прецизното насочване на вниманието към задълженията и функциите на членовете на управителния съвет и по ефективен контрол.

Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорен съвет.

Управителният съвет и Надзорният съвет се състои от трима члена. Броят на членовете на Управителния и Надзорния съвет към момента е минимално възможният по закон и по устав. Това дава възможност за оперативност и бързина при вземането на решения. Членовете на Надзорния и Управителния съвет избират помежду си съответно Председател на Надзорния и Председател на Управителния съвет.

Една трета от членовете на Управителния и Надзорния съвет са "независими" членове, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Те не са свързани с холдинга по начин, че решенията им да са повлияни от друго, освен от интересите на холдинга.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет се събират на редовни заседания, за всички текущо изникнали въпроси от тяхната компетентност те се събират и на извънредни заседания. За техните заседания се изготвят предварително подробни материали с цел вземането на информирани решения. На заседанията по правило присъстват всички членове. За заседанията на Надзорния и Управителния съвет се съставят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Изготвянето на протоколите и тяхното съхранение (минимум 5 години) е задължение на директора за връзки с инвеститорите на дружеството.

Управителният орган на холдинга се отчита за дейността си пред акционерите на редовните годишни събрания.


Изисквания към членовете на НС и УС:


 • Да ръководи дружеството като добър мениджър и да притежава необходимият икономически усет при взимането на решения, които помагат на дружеството да се развива;

 • Да бъде лоялен към дружеството и да предпочита интереса на дружеството пред своя личен;

 • Да не разпространява вътрешна информация за дружеството след като престане да бъде член на съответния орган;

 • Изискването от ЗППЦК 1/3 от състава на НС на „Албена Инвест Холдинг” АД да бъдат независими членове е изпълнено. Всички членове на НС и УС притежават необходимо образование и са пряко отговорни пред акционерите за дейността си;10. Директор за връзки с инвеститорите


Директорът за връзки с инвеститорите има подходящата опит и квалификация за осъществяване на своите задължения. Той насърчава добрите взаимотношения между дружеството, неговите акционери и потенциални инвеститори.


Задължения на Директор за връзки с инвеститорите:

 • Да осъществява ефективна връзка между Управителния съвет на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на дружеството;

 • Да предоставя на акционерите информация относно текущото финансово състояние на дружеството както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори;

 • Да отговаря за изпращането в законоустановения срок на материалите за свикване на общи събрания до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

 • Да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на НС и УС;

 • Да отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията, Централния Депозитар, БФБ и избраната информационна агенция;

 • Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание;

 • Директорът води регистър за изпратените отчети и уведомления до регулаторните органи, регистър за постъпилите искания и предоставените на акционери материали за общо събрание и регистър за постъпилите искания и предоставената информация от акционери и инвеститори. Главният счетоводител съхранява финансовите отчети и докладите на одиторите към тях.Настоящата Програма за прилагане на международно признатите практики за добро корпоративно управление е приета на заседание на Надзорния и Управителния съвет на „Албена Инвест Холдинг” АД на 02.04.2003 година, изменена и допълнена на 24.03.2008 година.


Прокурист и чл. на УС:

/С. Кирякова – р.р./


Член на УС /Д. Маринова - Иванова/

Свързани:

Съдържание iconСъдържание съдържание 2 встъпление 3
Речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани при работата на съдебните служители 34
Съдържание icon«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1

Съдържание icon3. Оптимално водно съдържание – wopt
Параметри, определящи уплътняването са: уплътнителната работа А; водното съдържание (w), и обемната плътност на скелета (d). Зависимостите...
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом