На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна
ИмеНа 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна
страница1/14
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.58 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/Podroben protokol 57-19-09-2007.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ПРОТОКОЛ № 57


На 19.09.2007г. от 9.00 до 18.00ч. се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна г-н Борислав Гуцанов.


Присъстват 48 общински съветници, отсъстват 3:

Гено Веселинов ГЕНОВ

Кремена ЙОРДАНОВА Пенева

Николай Филев ДЖАГАРОВ


Борислав ГУЦАНОВ:

Имаме нужния кворум, можем да започнем работа. Преди да пристъпим към обсъждане на дневния ред, уважаеми колеги, имаме нов колега - общински съветник независимо, че това е последна сесия на общинския съвет. Знаете че досегашният общински съветник – Аврам Тодоров, вече е заместник Областен управител и на негово място влиза г-н Светлан Димов Стоянов, моля г-н Калев, като представител на Общинска избирателна комисия и г-н Стоянов за полагане на нужната клетва.


Живко КАЛЕВ:

Уважаеми господин Председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници и гости на заседанието на общинския съвет. Дори и на последната си сесия, Общинския съвет – Варна обновява своя състав. Причината за това е, че с Заповед на Министър Председателя на Република България, г-н Аврам Тодоров е назначен за заместник областен управител. Той встъпи в длъжност, поради което неговите правомощия, като общински съветник, бяха прекратени. С голямо удоволствие Ви съобщавам, че със свое Решение № 539/22.08.2007г., Общинската избирателна комисия в Община Варна, обявява г-н Светлан Димов Стоянов за избран за общински съветник на Община Варна. Моля г-н Стоянов за полагане на клетва.


Борислав ГУЦАНОВ:

Следва долуподписаният Светлан Димов Стоянов избран за общински съветник на изборите на местна власт, проведени на 26.10.2003г., декларирам, че полагам следната клетва: Заклевам се в името на Република България.


Светлан СТОЯНОВ:

Заклевам се в името на Република България.


Борислав ГУЦАНОВ:

Да спазвам Конституцията и законите на страната.


Светлан СТОЯНОВ:

Да спазвам Конституцията и законите на страната.


Борислав ГУЦАНОВ:

И във всичките си действия да се ръководя.


Светлан СТОЯНОВ:

И във всичките си действия да се ръководя.


Борислав ГУЦАНОВ:

От интересите на гражданите от варненската Община.


Светлан СТОЯНОВ:

От интересите на гражданите от варненската Община.


Борислав ГУЦАНОВ:

И да работя за тяхното благоденствие.


Светлан СТОЯНОВ:

И да работя за тяхното благоденствие.


Борислав ГУЦАНОВ:

Заклех се.


Светлан СТОЯНОВ:

Заклех се.


Борислав ГУЦАНОВ:

Уважаеми колеги, престъпваме към обсъждане на дневният ред. Предлагам Ви тази част от дневният ред, която ви е раздадена с почерният списък, да не го предлагат Председателите на Постоянни комисии, а по-скоро, ако имате други допълнения извън това, което ви е раздадено, или да отпаднат някои текстове или цели точки. Г-н Ташков, заповядайте.


Георги ТАШКОВ:

Колеги, предлагам освен това, което е записано с маслен шрифт, като допълнение по предварително обявения дневен ред, за проект за дневен ред, да включим още една точка, която е тъй като материала е постъпил след заседанието на комисията:

- съгласуване на План за регулация и застрояване на УПИ ІV- 84 “за курортно жилищно строителство”, УПИ VІ-95, “за курортно жилищно строителство”, кв. 16 и УПИ VІІІ-106-107 “за курортно жилищно строителство”, кв. 18 по плана за регулация и застрояване на к.к. “Златни пясъци”.


Ивайло БОЯДЖИЕВ:

- предлага да отпадне точката от ПК “Социални дейности и жилищна политика”, учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот, общинска собственост. Става въпрос за хосписа, а вчера комисията по “Здравеопазване” единодушно прие решение, тъй като тя е оторизираната комисия, а хосписа е здравно заведение, да не се гласува това нещо тъй като е в противоречие със сега действащото така да се каже нормативно устроено, групова практика здраве и комисията единодушно реши тази точка да бъде предложена за отпадане. Аз правя изказване от името на цялата комисия.

- едно процедурно решение: предлагам да се даде думата на нашия бивш колега г-н Марешки, според него да не е повече от две минути, за изявление във връзка с практики по търгове на общинските фирми. Това нещо да бъде дадено преди първа точка, за две минути, като един жест към нашия колега г-н Марешки. Благодаря.


Стефка ГОСПОДИНОВА:

Искам да допълня, след почернения дневен ред към точката “Финанси и бюджет”, още три решения на комисията “Финанси и бюджет” от 17.09.:

- опрощаване на неплатените в пълен размер такси за ползвани социални услуги по приложен от Домашен социален патронаж списък;

- допълване на чл. 47, ал.1 от Приложение 1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

- приемане на отчета за дейността на Местната комисия по Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове към Националния компенсационен жилищен фонд за периода 2004г. – 2007г. /І-во полугодие/.


Диан ДАСКАЛОВ:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, позволявам си за първи път да добавя в Пленарна зала още три решения на заседание на Постоянната комисия “Образование”, което се състоя вчера. Те са обществено значими за това си мисля, че могат да бъдат в дневния ред включени:

- предоставяне на право на училищата да се разпоредят със средствата от наемите на обекта за упражняване на търговска дейност, включително и здравни кабинети, отдадени чрез търг или конкурс от Община Варна и разположени на територията на учебни заведения.

- даване на съгласие за формиране на паралелки под минимален брой на учениците в паралелка съгласно приложението към чл. 2, ал. 1 на Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. в ОУ “Св.Климент Охридски”, с. Константиново

- даване на съгласие за утвърждаване на една маломерна общообразователна паралелка в VIII клас в ОУ “Кап. Петко войвода” /17 ученика/ за учебната 2007/2008 година.

- определяне на такса за право на участие с доклад и/или научно съобщение на Националната конференция с международно участие Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век за 2007 год.


Панко АНЧЕВ:

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, моля да бъде включена във дневния ред, като за култура, две нови предложения:

- откриване процедура за деактуване на Паметник на българо-съветската дружба от частна-държавна в публична-общинска собственост

- откриване на процедура по деактуване на имот частна-държавна собственост в публична-общинска. Става дума за Дома на художника на улица “Крали Марко” във Варна. Моля да бъдат включени и двете предложения.


Бранимир БАЛАЧЕВ:

Господин Председател, освен това, което е с черното включен в дневния ред, моля Ви на мястото на т.8 от проекта за дневен ред да включим:

- приемане на предложението на “ДКЦ – 1 “Света Клементина” – Варна” ЕООД за сключване на договор за инвестиционен кредит в размер на 150 000 лв.;


Пламен НАЧКОВ:

Аз искам да предложа допълнително, освен гледаните точки, които са в комисията, допълнително да бъдат включени, следните точки:

- Общински съвет – Варна дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право (с почасов график) на върху имоти или части от тях със спортно предназначение – общинска собственост, в полза на спортни клубове;

- Общински съвет – Варна предоставя за безвъзмездно стопанисване и управление помещенията на стол № 5, находящ се в сутерена на ДКЦ, описано под № 7 в АОС № 1121/14.05.99 г., на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – д-р Марко Ант. Марков – Варна” ЕООД.

- да бъде допусната процедура за замяна на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи земя в м.”Франга дере” и м.”Кокарджа”;

- приема предложението за сключване на договор за инвестиционен кредит между Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко А.Марков”ЕООД-гр.Варна и УниКредит Булбанк АД

- увеличение на капитала на “Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар – д-р Марко Ант. Марков - Варна” ЕООД чрез непарична вноска.

- към “Жилища за прехвърляне от настаняване наематели” в “Продажби” жилище, да се добави жилище находящо се в ж.к.”Младост”, бл.110, вх.5, ет.6, ап.59, АОС 4540/07 г.


Гергана ГОСПОДИНОВА:

В точка “Социални дейности”, предлагам:

- отпускане целева финансова помощ на сдружение с нестопанска цел в обществена полза”МЕНСА ВАРНА”.

Искам да направя едно пояснение, към предложението на д-р Бояджиев, за оттегляне на точката за хосписа. Пред мен е факс от Министерството на труда и социалните грижи, което изисква наше решение, защото проекта с които сме кандидатствали, до момента е минал всички етапи и се нуждае от една такава конкретизация, така че Министерството е наясно, кое е редно и законно, мисля повече от уважаемия колега Бояджиев.


Янко СТАНЕВ:

Като последна точка от дневния ред, точка на ПК “Обществен ред и сигурност”, предлагам:

- промени в Наредбата за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Варна, по конкретно чл. 52.


Ивайло БОЯДЖИЕВ:

Нищо не е настъпило като промяна и предвижване на документи, те единствено са подадени в Министерство на социалните дейности. Няма никаква активност и разглеждане на документи от Община Варна. Те просто са подадени. Така че, това е поредния опит. Ние имаме решение на общинския съвет и многократно сме го тълкували това решение. То е пратено, с такова решение г-н Янко Станев с неговата фондация спечели проект от Социалното министерство, така че няма никаква промяна в обстоятелствата, за да се налага вкарването на тази точка. Многократно обсъждана от Общинския съвет социално едикливно решение на общинския съвет. Благодаря.

Красен ЖЕЛЕЗОВ:

Господин Председател, уважаеми колеги, аз предлагам на вашето внимание, отмяна на едно решение взето преди няколко месеца. А то е под № 4793-4, касаещо учредяване безвъзмездно право на строеж на Централен универсален магазин град Варна. С това решение е учредено безвъзмездно право на строеж на “ЦУМ Варна” АД, за изграждане на многоетажни паркинги от асансьорен тип, подземно пространство, представляващ частна-общинска собственост под нивото на улица “Княз Борис І”, в участъка на улица “Шипка”, на запад до кръстовище на улица “Воден”, ул. “Колони”, бул. “Княз Борис І”, включително и улица “Мусала” в участъка от кръстовището на улица “Аспарух” с ул. “Преслав”, до кръстовището на ул. “Княз Батенберг”, както и са учредени части от терени, представляващи улична регулация в обхват, непосредствено пред границата на поземлен имот. Цитирани са от микрорайон. По продължение на ул. “Княз Батенберг, бул. “Княз Борис І”, ул. “Воден”. Аз твърдя, че това решение е взето в явна вреда на Община Варна и на варненци. Ни е като общински съветници, трябва да сме достатъчно отговорни да не правим подаръци на когото и да било по този начин, това касае цялата централна част на град Варна. Моля ви, да го включим в дневния ред и да гласуваме неговата отмяна. Благодаря.


Иван ЛИЛОВ:

Аз искам да направя едно разяснение във връзка с хосписа, това твърдение, че единодушно е взето решение от комисията по “Здравеопазване” го оспорвам, защото в дневния ред на комисията по “Здравеопазване”, нямаше такава точка.Когато завърши разглеждането на всички точки, които бяха, аз запитах: Завършихме ли по дневния ред? Казаха: Завърших. И след това, когато си заминах се взема такова решение.


Борислав ГУЦАНОВ:

Благодаря, така че аз ще го подложа на гласуване дали да влезе или не в дневния ред. Колеги, други виждания за дневния ред? Невиждам. Няколко предложения от моя страна, които да бъдат включени към точката “Собственост и стопанство”:

  • изграждане на завод за преработка на твърди битови отпадъци;

  • замяна на собственост между Община Варна и държавата, а именно на земя представляваща частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1874/30.01.2000 г. от 157 /сто петдесет и седем/ дка, представляваща сметище за строителни отпадъци на северния бряг на Варненското езеро в Южна промишлена зона.

- разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна, кметовете на райони и кметства към Община Варна за вземане на решения за временно изпълняващи длъжностите Кмет на Община Варна, кметове на райони и кметства в Община Варна във връзка с предстоящите избори.

- разглеждане на постъпило заявление от д-р Делян Друмев-общински съветник, за възстановяване на изплащане на възнаграждение.


Красен ЖЕЛЕЗОВ:

Аз например господин Председател, чакам един отговор от Кмета, за който бях направил питане. Аз бях направил две питания в предходната сесия. На единия получих отговор, на другия не съм получил отговор, който е много съществен и смятам и това касае един доклад на Сметна палата, който го поисках и не ми бе предоставен, сега все още не е предоставен, а имаше оповестения в средствата за масова информация, че той е налице, представен е и е перфектен по всички показатели.

Бранимир БАЛАЧЕВ:

Аз също смятам, че тълкованието е неправилно, тъй като това, че независимо, че това е последната сесия на общинския съвет мандата е до двадесет и седми октомври. Така че ние можем да зададем своите въпроси и да получим отговорите и по този начин и обществеността да научи какви са отговорите на тези въпроси. Не мисля, че аргументацията е правилна, е вярна. Има кой, в края на краищата ние тия въпроси не ги задаваме само за себе си, ние ги задаваме най-вече обществеността да научи по един или друг проблем, каква е позицията на общината и на общинския съвет, така че не виждам пречка. Точката трябва да остане.


Борислав ГУЦАНОВ:

Колеги, нямам нищо против, да не се превърне само в предизборно студио ми е молбата. Да не стане както предната сесия два часа и половина говорихме по първа точка от дневния ред. Това е мотива ми. Иначе нямам нищо против, ако всеки може да си сложи самичък ограничения и да бъде коректен. Да, но да не стане пак до обяд да говорим по тази точка от дневния ред. Господин Кирил Йорданов. Заповядайте господин Кмете.


Кирил ЙОРДАНОВ:

Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, дами господа, аз съм на ваше разположение за вашите въпроси, както на всички сесии до тук. Може и да се загуби повече време, но си струва за сметка на един бих казал ако не влезе в дневния ред тази точка пресилен извод, че няма готовност, желание за отговор на въпросите. Какво е това нещо.


Борислав ГУЦАНОВ:

Колеги, с тази уговореност, че наистина всеки един ще задава въпросите си, наистина в рамките на умереното, а не да стане предизборно студио. Надявам се, че осъзнавате, че не е нормално цял да не да говорим по тази точка. Оттеглям си моето предложение, нека да остане в дневният ред. Но ви моля наистина да се съобразявате, че все пак имаме нормално заседание, а не дебати на предстоящи избори. Мисля, че всички са наясно. Ще моля да бъдат коректни, когато задават въпросите си. Сега, колеги да преминем по същество.

Има две предложения:

- на д-р Бояджиев, което така ми се струва, че ще има дебат в залата, за това него ще го подложа на гласуване. Който е да бъде изкарано от дневния ред проблемът с хосписа.

Резултат от явно гласуване: за – 10, против – 10, възд. – 12, Не се приема. Остава в дневния ред.


- на г-н Железов, в дневният ред да влезе като точка отмяна на наше решение, относно “ЦУМ”, независимо, че би трябвало октомври месец, ако всичко е нормално да започне строежа на тази дупка след 20 години. Би трябвало, ако всичко е нормално. Така че, аз ще го подложа на гласуване, моля Ви се. Който е съгласен, да бъде включена тази точка в дневният ред, предложена от г-н Железов, моля да гласува.

Първото гласуване на предложението завърши с резултати от явно гласуване:

за – 10, против – 10, въздържали се – 16. Не се приема.


Обявените резултати бяха оспорени от общинския съветник Красен Железов: Последва второ поименно явно гласуване, което завърши с резултати:

за – 10, против – 18, въздържали се – 18, отсъстват - 5. Не се приема.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна iconОбщински съвет варна
На 19 септвмври 2007 г се проведе  Петдесет и шестото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински...
На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна iconНа 21 май 2008 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе Седмото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет Варна г-н
На 21 май 2008 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе Седмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя...
На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна iconПротоко л
Двадесет и седмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай Апостолов,...
На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна iconПротоко л
На 04 май 2005 г., от 09. 00 до 17. 00 ч се проведе Двадесет и седмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...
На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна iconПротоко л
На 25 януари 2006 г от 09. 00 до 17. 00 ч се проведе Тридесет и седмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...
На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна iconНа 16 май 2007 г от 09. 00 до 15. 00 ч се проведе Петдесет и четвъртото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет
На 16 май 2007 г от 09. 00 до 15. 00 ч се проведе Петдесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...
На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна iconНа 16 март 2007 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе   Петдесет и второто заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет
На 16 март 2007 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе   Петдесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...
На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна iconНа  13 юни 2007 г от 09. 00 до 16. 30 ч се проведе   Петдесет и петото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет
На  13 юни 2007 г от 09. 00 до 16. 30 ч се проведе   Петдесет и петото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...
На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна iconНа 21 февруари 2007 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе   Петдесет и първото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински
На 21 февруари 2007 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе   Петдесет и първото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството...
На 19. 09. 2007г от 00 до 18. 00ч се проведе петдесет и седмото заседание на Общински съвет-Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна iconНа 25 април 2007 г от 09. 00 до 16. 00 ч се проведе   Петдесет и третото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински
На 25 април 2007 г от 09. 00 до 16. 00 ч се проведе   Петдесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом