Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер232.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/001691219.docx
00169-2012-0019BG-Ловеч: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ловеч, ул. "Търговска" №22, За: Найден Вълчев, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688280, E-mail: obshtina@lovech.bg, Факс: 068 601261

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача: www.lovech.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител на СМР, вкл. и подготовка на строителна площадка по проект "Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч””

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изграждане
Място на изпълнение: гр. Ловеч
Код NUTS: BG315

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка е разделена на 3 обособени позиции, по които се предвижда изграждането на следните обекти: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ III, кв.9, по плана на гр. Ловеч, жк. Младост. Предвижда се ново строителство на сграден фонд с общо РЗП 639.59 м2, съгласно типовите изисквания за изграждане на ЦНСТ в т.ч: Конструкцията от стоманобетон, изграждане на външните стени с тухли; вътрешните преградни стени по пакетните системи на сухото строителство; Вертикалните клонове за ВиК и ОВ тръби се затварят с влагоустойчив гипсокартон на конструкция. Подовите настилки са ламиниран паркет в стаите, гранитогрес в дневната зона и теракот в обслужващите помещения. Външните тераси се оформят с настилка от щампован бетон. Фасадите, означени с дървена обшивка се обличат с 8 см. топлоизолация и дървена облицовка с хоризонтално членение. Дограмата е PVC с К-стъкла. Вратата на котелното помещение е метална, димоуплътнена, отговаряща на изискванията на Наредба № 2 за ПСТН от 1987 г. Ще бъде озеленена и площ за игри и почивка на открито. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Изграждане на Център за настаняване от семеен тих в УПИ XVIII – за социални дейности, кв. 9022, Северна индустриална зона, гр. Ловеч, Община Ловеч и Център за настаняване ат семеен тип в УПИ XX – за социални дейности, кв. 9022, Северна индустриална зона, гр. Ловеч, Община Ловеч”. Сградите в обособена позиция 2 са сходни. Проектирани са на два етажа без сутерен с РЗП 712,75 м2 за всеки обект (1425,50 м2 общо за двата). Конструкциите са монолитни, скелетно-гредови с бетонови колони, шайби, греди и плочи. Стълбища от стоманобетон. Вътрешните стени са решени като преградни от тухлена зидария. Външните стени са от тухлена зидария с кухи тухли. На всички външни ограждащи елементи и бетоновата настилка на партера, ще се изпълни топлоизолация, Външната дограма ще се изпълни от трикамерни PVC. Вътрешните врати в помещенията ще се изпълнят от шпервани плоскости. Вратите на складовите помещения и котелното ще са стоманени. Покривната конструкция е дървена, върху стоманобетонова плочи. Страничните бордове на покривите ще завършват с шапка от мозайка. Отводняването на покривите е външно. Въздуховодът на вентилацията на приземния етаж е изведен над покрива и е обзидан с тухлена зидария. Предвидено е изпълнението на околовръстен дренаж около сградата. Във всички помещения е предвидена вентилация. Отоплението на сградите ще става от газов котел в партерното ниво и алуминиеви радиатори в помещенията. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - "Изграждане на Защитено жилище в УПИ II - за обществено жилищно строителство, битов комбинат, гаражи и обществено обслужващи дейности, кв. 12, гр. Ловеч”. Конструкцията е скелетно-гредова от стоманобетонови колони, шайби, греди и плочи. Съществуващата сграда е със стоманобетоново стълбище и дървена подова конструкция за останалата част от сградата. За съществуващата сграда е предвидено пожарообезопасяване на подовите конструкции. Предвидено е да се правят отвори в съществуващата сграда само там където има съществуващи прозорци. Премахната ще бъде съществуваща тераса за да не падне. Съществуващата стена между стълбищните рамена се премахва и се монтират парапети. В сутерена се зазижда съществуващият отвор между котелното и антрето. Новопредвидената пристройка ще се изпълни по монолитен начин. Вътрешните стени са решени като преградни от тухлена зидария. Външните стени са от тухлена зидария с кухи тухли. На всички външни ограждащи елементи и бетоновата настилка на партера, ще се изпълни топлоизолация, Външната дограма ще се изпълни от трикамерни PVC. Вътрешните врати в помещенията ще се изпълнят от шпервани плоскости. Вратите на складовите помещения и котелното ще са стоманени. Покривната конструкция е дървена, върху стб. плочи. Страничните бордове на покривите ще завършват мозайка. Отводняването на покривите е външно. Въздуховодът на вентилацията на приземния етаж е изведен над покрива и е обзидан с тух

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45100000, 45110000, 45113000, 45210000, 45215000

Описание:

Работи по подготовка на строителната площадка
Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи
Работи по оформяне на строителната площадка
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи, крематориуми и обществени тоалетни

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция 1-481068,46 лв. без ДДС Обособена позиция 2-1115924,58 лв. без ДДС Обособена позиция 3-177411,36 лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС

1774404.4 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. Гаранцията за участие се внася за всяка обособена позиция по отделно и е както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - "Изграждане на „Център за настаняване от семеен тип в УПИ III, кв.9, по плана на гр. Ловеч, ж.к. Младост” – 4 500,00 (четири хиляди и петстотин) лева. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ XVIII – за социални дейности, кв. 9022, Северна индустриална зона, гр. Ловеч, Община Ловеч и "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ XX – за социални дейности, кв. 9022, Северна индустриална зона, гр. Ловеч, Община Ловеч” – 11 000,00 (единадесет хиляди) лева. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - "Изграждане на Защитено жилище в УПИ II - за обществено жилищно строителство, битов комбинат, гаражи и обществено обслужващи дейности, кв. 12, гр. Ловеч” – 1 600,00 (хиляди и шестстотин) лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата (Образец №27). Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на община Ловеч: IBAN BG22IORT80463300081201 BIC IORTBGSF при "Инвестбанк" АД, клон Ловеч 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС за конкретната обособена позиция от настоящата обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Ловеч, и че е със срок на валидност – най – малко 2 години след издаване на Разрешение за ползване и протокол на комисия на Възложителя за приемане на обекта (Образец №28). При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Схемата на плащане на поръчката е следната: Аванс – до 35% от стойността на договора в 20 /двадесет/ дневен срок от подписването му, представяне на банкова гаранция за стойността на аванса и представяне на фактура. Гаранцията се освобождава пропорционално при всяко междинно плащане. Междинно плащане – извършва се до 30 /тридесет/ дни след актуване и представяне на документи съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (протокол за приемане на извършени СМР – образец Акт 19, публикуван на www.bgregio.eu) и издаване на фактура. Общият размер на авансовото и междинното плащане не може да бъде повече от 65% от стойността на договора – при максимален размер на авансовото плащане от 35%. Окончателно плащане – в 30 /тридесет/ дневен срок след подписване на протокол за приемане на извършени СМР и след издаване на разрешение за ползване. Окончателното плащане не би следвало да е по – малко от 35 % от стойността на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Ако участника не отговаря на изискванията на чл. 47 ал.2 от ЗОП ще бъде отстранен от процедурата. Изискванията на чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 1.при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2.при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3.при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4.при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5.при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6.при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 7.във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; 8.в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: ПЛИК „1” - “Документи за подбор”:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;2.оферта;3.регистрационни документи на участника: подава се от участника, всеки член в обединението и подизпълнителя;4.споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка;5.нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;6.документ за внесена гаранция за участие;7.декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, 2 и 5 ЗОП;8.копие от СБ, ОПР и справка за приходите от строителство за всяка от предходните 3 финансови години;9.справка за оборот и за оборот от строителство през последните три години или от датата на учредяване;10.декларация за наличие на застраховката за професионална отговорност – съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ (Чуждестранните лица декларират наличие на застраховка за професионална отговорност съгласно националното им законодателство);11.декларация, съдържаща списък с изпълнени договори сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 5 години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е или е започнал дейността си, придружена с препоръки за добро изпълнение;12.декларация, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя от V категория строежи;13.заверено копие на Удостоверение за дейност, съгласно изискванията на Наредба №6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, издадено от ДАМТН;14.списък на ключовите експерти, които ще отговарят и участват в изпълнението на предмета на обществената поръчка;15.декларации за разположение от експертите;16.документи, удостоверяващи квалификация, професионален опит и необходимата правоспособност за изпълнение на съответната дейност от предложените експерти;18.декларация, съдържаща броя на наетия персонал към момента на подаване на офертата,19.декларация за налична механизация;20.декларация за оглед на обектите;21.декларация за участието на подизпълнители;22.декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв;23.декларация, че участникът приема условията на проекта на договор;24.декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП;25.декларация за приемане на етичните клаузи; ПЛИК “2” “Предложение за изпълнение на поръчката”:1.предложение за изпълнение на поръчката;2.декларация по чл.56, ал.1, т.9 от ЗОП за срок на изпълнение на поръчката;3.декларации за съответствие и др.п. за влаганите материали;4.ПОИС; ПЛИК “3” “Предлагана цена”: 1.ценово предложение придрожено от Анализи на единичните офертни цени на всички видове работи по КСС;2.линеен календарен план; 3.диференциална диаграма за разпределение на капиталните вложения; 4.интегрална диаграма, показваща общата сума на капиталните вложения. Договорът за създаване на обединение трябва да е с нотариална заверка на подписите и да отговаря на следните изисквания: -да е посочен Възложителят и уникалният номер на процедурата в Регистъра за обществени поръчки на АОП, за която се обединяват; -да е определен водещ съдружник, който ще подписва документите; -водещият съдружник да има минимум 50% участие (под обединение, неперсонифицирано дружество, да се разбира споразумение между две или повече лица за постигане на обща цел и същите имат волята да уредят дяловото си участие); -да е описана формата на участие на всеки от съдружниците – парично участие, човешки ресурси, друго; -да е отразено, че водещият съдружник е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всички съдружници; -да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора; -да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора; -да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнението на договора; -да е записана банковата сметка на обединението

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.копие от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходи от строителство за всяка от предходните три финансови години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. (с изключение на новорегистрираните), заверени съгласно изискванията на Закона за счетоводството; 2.справка за общия оборот и за оборот от строителство през последните три години или от датата на учредяване – попълва се Образец № 6 към Документацията за участие; 3.декларация за наличие на застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Чуждестранните лица декларират наличие на застраховка за професионална отговорност съгласно националното им законодателство попълва се Образец № 7 към Документацията за участие.
Минимални изисквания: 1.Участниците следва да са реализирали оборот общо за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) не по-малък от два пъти прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. 2.Участниците следва да са реализирали оборот от строителство общо за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) не по-малък отдва пъти прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. 3.Участниците трябва да притежават Застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За чуждестранните участници се изисква наличие на еквивалентно право. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по – горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. В случай, че участникът предвижда използване на подизпълнител/и, изискуемият оборот за всеки отделен подизпълнител се определя съобразно вида и дела на неговото участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Списък – декларация на основните договори за строителство, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка и изпълнени през последните пет приключили финансови години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите Списъкът следва да включва предмет на договорите, техните стойности, датите на подписване, срок и място на изпълнение, кратко описание на извършените дейности по договора и получателите и да бъде придружен с поне 2 препоръки за добро изпълнение. Препоръките следва да съдържат стойността, предмета на договора и описание на основните дейности, изпълнени по договора, както и информация за това •изпълнен ли е договора качествено, професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания, за всеки отделен договор. Препоръките трябва да са приложени за съответните договори от списъка . 2.Декларация, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя – попълва са Образец №9 - подават се от участника, всеки член в обединението и подизпълнителя ( в зависимост от вида дейност, която ще изпълняват) 3.Заверено копие на Удостоверение за дейност, съгласно изискванията на Наредба №6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. 4.Списък на ключовите експерти за изпълнение на поръчката, които ще отговарят и участват в изпълнението на обществената поръчка – членове на екипа от експерти на участника, с информация за притежаваното от тях образование, квалификация и с посочен ръководител на екипа и заемана позиция в екипа от всеки ключов експерт. 4.1.Професионални автобиографии, собственоръчно подписани от съответните ключови експерти - попълва се Образец № 14 към Документацията за участие; 4.2.Документи, приложени към професионалните автобиографии удостоверяващи квалификация, професионален опит и необходимата правоспособност за изпълнение на съответната дейност от експертите за изпълнение на поръчката /копия, заверени от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала/, в т.ч.: -диплом/и за завършено образование; удостоверения за професионално обучение; -сертификати за придобита професионална квалификация; -копия от трудови/служебни книжки; -копия от договори – трудови и/или граждански, доказващи изискуемия опит; -други, които участниците считат за приложими; 5.Справка от НАП за броя на действащите трудови договори. 6.Декларация за оглед на обектите 7.Декларация за притежаваната механизация придружена от заверени копия на регистрационни талони на превозните средства, фактури за закупуването им, договор за лизинг или заверени копия от договори за отдаване под наем придружени със заверени документи за собственост на името на наемодателя (талони, фактури), съгласно договора за наем
Минимални изисквания: 1.Участникът в настоящата процедура трябва да има опит в изпълнението на договори сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Участникът трябва да бъде вписан и регистриран в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за строежи от пета категория. Чуждестранните лица представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното им законодателство. В случай, че Участникът участва като обединение, всички членове на обединението следва да са регистрирани за строежи от съответната категория (V категория строежи) 3.Участникът следва да притежава Удостоверение за дейност, съгласно изискванията на Наредба №6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. 4.Участникът трябва да разполага, през целия период на осъществяване на обществената поръчка, с екип включващ минимум следните ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, а именно: 4.1.Ръководител екип/технически ръководител – образователна степен магистър инженер, отговарящ на чл.163а от ЗУТ, стаж по специалността минимум 5 години, постоянен трудов договор с Участника; 4.2.Координатор по ЗБУТ – съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. към него, да притежава подходящо образование, както и удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” и минимум 2 /две/ години стаж на подобна позиция на строителни обекти - може да се изпълнява от някой от останалите членове на екипа.; 4.3.Водещи специалисти /трима/ - ВиК, Електро и ОВК – образователна степен магистър инженер, отговарящ на чл.163а от ЗУТ, стаж по специалността минимум 3 години, трудов или граждански договор с Участника 5.Участникът трябва да докаже, че разполага с назначени по трудов договор минимум 10 (десет) строителни работника, което се доказва със справка актуално състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП. Участникът попълва декларция Образец № 15; 6.Участникът да е направил предварителен оглед на обекта за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката. 7.Участникът трябва да докаже, че разполага минимум с необходимото (собствено или наето) оборудване за изпълнение на поръчката по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 и №2 - самосвал – минимум 2 бр., багер – минимум 1 бр., автобетоносмесител – минимум 1 бр., автобетонпомпа – минимум 1 бр., иглен вибратор – минимум 1 бр., виброрейка – минимум 1 бр., машина за полагане на мазилки и замазки, пневматична трамбовка, инвентарни скелета. Обособена позиция №3 - самосвал – минимум 2 бр., багер – минимум 1 бр., автобетоносмесител – минимум 1 бр., автобетонпомпа – минимум 1 бр.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) ; тежест: 60
Показател: ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) ; тежест: 40


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 472612 от 29.02.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

17.08.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

27.08.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 28.08.2012 г. Час: 10:00

Място

Залата на Общински съвет, гр. Ловеч

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в Община Ловеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

Съгласно чл.64, ал.3 от ЗОП Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет адрес www.lovech.bg. Желаещите да получат документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да я изтеглят безплатно от официалния сайт на Община Ловеч - http://www.lovech.bg/wps/portal/

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процедура за възлагане на обществена поръчка. Решението се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1.изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2.получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.08.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ III, кв.9, по плана на гр. Ловеч, жк. Младост”.

1) Кратко описание

Предвижда се ново строителство на сграден фонд с общо РЗП 639.59 м2, съгласно типовите изисквания за изграждане на ЦНСТ в т.ч: Конструкцията от стоманобетон, изграждане на външните стени с тухли; вътрешните преградни стени по пакетните системи на сухото строителство; Вертикалните клонове за ВиК и ОВ тръби се затварят с влагоустойчив гипсокартон на конструкция. Подовите настилки са ламиниран паркет в стаите, гранитогрес в дневната зона и теракот в обслужващите помещения. Външните тераси се оформят с настилка от щампован бетон. Фасадите, означени с дървена обшивка се обличат с 8 см. топлоизолация и дървена облицовка с хоризонтално членение. Дограмата е PVC с К-стъкла. Вратата на котелното помещение е метална, димоуплътнена, отговаряща на изискванията на Наредба № 2 за ПСТН от 1987 г. Ще бъде озеленена и площ за игри и почивка на открито.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

3) Количество или обем

Предвижда се ново строителство на сграден фонд с общо РЗП 639.59 м2, съгласно типовите изисквания за изграждане на ЦНСТ в т.ч: Конструкцията от стоманобетон, изграждане на външните стени с тухли; вътрешните преградни стени по пакетните системи на сухото строителство; Вертикалните клонове за ВиК и ОВ тръби се затварят с влагоустойчив гипсокартон на конструкция. Подовите настилки са ламиниран паркет в стаите, гранитогрес в дневната зона и теракот в обслужващите помещения. Външните тераси се оформят с настилка от щампован бетон. Фасадите, означени с дървена обшивка се обличат с 8 см. топлоизолация и дървена облицовка с хоризонтално членение. Дограмата е PVC с К-стъкла. Вратата на котелното помещение е метална, димоуплътнена, отговаряща на изискванията на Наредба № 2 за ПСТН от 1987 г. Ще бъде озеленена и площ за игри и почивка на открито.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ XVIII – за социални дейности, кв. 9022, Северна индустриална зона, гр. Ловеч, Община Ловеч и Център да настаняване от семеен тип в УПИ XX – за социални дейности, кв. 9022, Северна индустриална зона, гр. Ловеч, Община Ловеч”

1) Кратко описание

Сградите в обособена позиция 2 са сходни. Проектирани са на два етажа без сутерен с РЗП 712,75 м2 за всеки обект (1425,50 м2 общо за двата). Конструкциите са монолитни, скелетно-гредови с бетонови колони, шайби, греди и плочи. Стълбища от стоманобетон. Вътрешните стени са решени като преградни от тухлена зидария. Външните стени са от тухлена зидария с кухи тухли. На всички външни ограждащи елементи и бетоновата настилка на партера, ще се изпълни топлоизолация, Външната дограма ще се изпълни от трикамерни PVC. Вътрешните врати в помещенията ще се изпълнят от шпервани плоскости. Вратите на складовите помещения и котелното ще са стоманени. Покривната конструкция е дървена, върху стоманобетонова плочи. Страничните бордове на покривите ще завършват с шапка от мозайка. Отводняването на покривите е външно. Въздуховодът на вентилацията на приземния етаж е изведен над покрива и е обзидан с тухлена зидария. Предвидено е изпълнението на околовръстен дренаж около сградата. Във всички помещения е предвидена вентилация. Отоплението на сградите ще става от газов котел в партерното ниво и алуминиеви радиатори в помещенията.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

3) Количество или обем

Сградите в обособена позиция 2 са сходни. Проектирани са на два етажа без сутерен с РЗП 712,75 м2 за всеки обект (1425,50 м2 общо за двата). Конструкциите са монолитни, скелетно-гредови с бетонови колони, шайби, греди и плочи. Стълбища от стоманобетон. Вътрешните стени са решени като преградни от тухлена зидария. Външните стени са от тухлена зидария с кухи тухли. На всички външни ограждащи елементи и бетоновата настилка на партера, ще се изпълни топлоизолация, Външната дограма ще се изпълни от трикамерни PVC. Вътрешните врати в помещенията ще се изпълнят от шпервани плоскости. Вратите на складовите помещения и котелното ще са стоманени. Покривната конструкция е дървена, върху стоманобетонова плочи. Страничните бордове на покривите ще завършват с шапка от мозайка. Отводняването на покривите е външно. Въздуховодът на вентилацията на приземния етаж е изведен над покрива и е обзидан с тухлена зидария. Предвидено е изпълнението на околовръстен дренаж около сградата. Във всички помещения е предвидена вентилация. Отоплението на сградите ще става от газов котел в партерното ниво и алуминиеви радиатори в помещенията.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Изграждане на Защитено жилище в УПИ II - за обществено жилищно строителство, битов комбинат, гаражи и обществено обслужващи дейности, кв. 12, гр. Ловеч”.

1) Кратко описание

Конструкцията е скелетно-гредова от стоманобетонови колони, шайби, греди и плочи. Съществуващата сграда е със стоманобетоново стълбище и дървена подова конструкция за останалата част от сградата. За съществуващата сграда е предвидено пожарообезопасяване на подовите конструкции. Предвидено е да се правят отвори в съществуващата сграда само там където има съществуващи прозорци. Премахната ще бъде съществуваща тераса за да не падне. Съществуващата стена между стълбищните рамена се премахва и се монтират парапети. В сутерена се зазижда съществуващият отвор между котелното и антрето. Новопредвидената пристройка ще се изпълни по монолитен начин. Вътрешните стени са решени като преградни от тухлена зидария. Външните стени са от тухлена зидария с кухи тухли. На всички външни ограждащи елементи и бетоновата настилка на партера, ще се изпълни топлоизолация, Външната дограма ще се изпълни от трикамерни PVC. Вътрешните врати в помещенията ще се изпълнят от шпервани плоскости. Вратите на складовите помещения и котелното ще са стоманени. Покривната конструкция е дървена, върху стб. плочи. Страничните бордове на покривите ще завършват мозайка. Отводняването на покривите е външно. Въздуховодът на вентилацията на приземния етаж е изведен над покрива и е обзидан с тухлена зидария. Предвидено е изпълнението на околовръстен дренаж около сградата.Отоплението ще става от газов котел в полуподземния етаж и алуминиеви радиатори в помещенията.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000, 45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

3) Количество или обем

Конструкцията е скелетно-гредова от стоманобетонови колони, шайби, греди и плочи. Съществуващата сграда е със стоманобетоново стълбище и дървена подова конструкция за останалата част от сградата. За съществуващата сграда е предвидено пожарообезопасяване на подовите конструкции. Предвидено е да се правят отвори в съществуващата сграда само там където има съществуващи прозорци. Премахната ще бъде съществуваща тераса за да не падне. Съществуващата стена между стълбищните рамена се премахва и се монтират парапети. В сутерена се зазижда съществуващият отвор между котелното и антрето. Новопредвидената пристройка ще се изпълни по монолитен начин. Вътрешните стени са решени като преградни от тухлена зидария. Външните стени са от тухлена зидария с кухи тухли. На всички външни ограждащи елементи и бетоновата настилка на партера, ще се изпълни топлоизолация, Външната дограма ще се изпълни от трикамерни PVC. Вътрешните врати в помещенията ще се изпълнят от шпервани плоскости. Вратите на складовите помещения и котелното ще са стоманени. Покривната конструкция е дървена, върху стб. плочи. Страничните бордове на покривите ще завършват мозайка. Отводняването на покривите е външно. Въздуховодът на вентилацията на приземния етаж е изведен над покрива и е обзидан с тухлена зидария. Предвидено е изпълнението на околовръстен дренаж около сградата.Отоплението ще става от газов котел в полуподземния етаж и алуминиеви радиатори в помещенията.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

Свързани:

Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-ловеч: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Агенция "пътна инфраструктура" областно пътно управление ловеч, ул. Васил Йонков 5, За: инж. Георги Грозданов, р българия 5500, Ловеч,...
Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
...
Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ловеч, Търговска №22, За: Найден Вълчев, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688280, e-mail:, Факс: 068 688280
Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-ловеч: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Държавна психиатрична болница-Ловеч, ул."Княз Александър Батенберг" №1, За: Райно Георгиев Райнов, рбългария 5500, Ловеч, Тел.: 068...
Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-ловеч: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Държавна психиатрична болница-Ловеч, ул."Княз Александър Батенберг"№1, За: Райно Георгиев Райнов, рбългария 5500, Ловеч, Тел.: 068...
Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: инж. Валентин Карастоянов, България 1092, София, Тел.: 02 9220720, e-mail:,...
Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Търговище, пл."Свобода", За: Мариана Тодорова, Република Търговище 7700, Търговище, Тел.: 0601 68751, e-mail
Bg-ловеч: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-кричим: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община кричим, площад "Обединение" №3, За: Антоанета Кръстева, рбългария 4220, Кричим, Тел.: 03145 2047, e-mail: kmet
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом