Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик
ИмеОтчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер197.58 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/otchet2100-151210.doc
ОТЧЕТ

от Георги Йорданов – Председател на Общински съвет- Пазарджик


ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет през 2010г.

/Данните са за периода- м. януари м.ноември,2010г./


Годишният отчет за 2010г. представя резултатите от дейността на Пазарджишкият общински съвет през третата година на мандат 2007-2011г.

В работата си съветът се е ръководил от принципите на законност; гарантиране интересите на жителите на община Пазарджик; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения; публичност и демократичност. Пазарджишкият общински съвет,като колективен орган на местното самоуправление е определял политиката за изграждане и развитие на общината.

През мандат 2007-2011г общинските съветници са 41.

Георги
Димитров

Йорданов

Атанас
Василев
Кръстев 

Бойка
Грозева
Маринска


Блага
Иванова
Йовова


Благо
Атанасов
Петро


Васил
 Иванов
 Попов

в

Георги
Ангелов
Георгиев

Димитър
Илиев
Гинин

Димитър  Василев
 Шулев
Димитър
Спасов
Димитров

Емил
Стоянов
Йончев


Евтим

Николов

Янев


Иван
Калоферов
Шуманов


Иво
Стайков
Русев


Илия
Ангелов
Джамбазов


Йордан
Стефанов
Димитров


Красимир
Георгиев
Първанов

Красимир
Манолов
Темнилов

Любомир
Ангелов
Любомиро


Лъчезар
Димитров
Кръстев

Марина
Костадинова
Манолчева


Надя
Спасова
Клисурска

Неделчо
Атанасов
Пещерлиев


Неделка
 Тодорова
 Янакиева

Петко   Георгиев   Димитров
Петко

Стефанов

КрондевПетър
Ганчев
Горчев


Петър
 Андреев
 Ангелов


Румен
Спасов
Димитров


Ремзи
Яшар
Хюсеин

Райко

Александров
Живков

Роман

Цветанов

Цветков

Сашо
Георгиев
Ангелов


Стоян
Георгиев

Парпулов


Тодор
Иванов
Джамбов

Тодор
Милчев
Тодоров


Христо
Георгиев
Тодоров

Хари
Николов
Хараламбиев


Цветан
Георгиев
НавущановЦанко
Кирилов
Бангьозов


Янко
Борисов
Ангелов
Общинската избирателна комисия през 2010г. е прекратила предсрочно пълномощията на общинските съветници Петър Георгиев Панайотов и Живко Димитров Божилов от група ”Коалиция на предприемачите- Пазарджик” и Красимира Василева Радева- Делева и Благо Атанасов Танков от ПП ”Българска социалистическа партия”, които са подали оставка чрез председателя на общинския съвет. Със свои решения е обявила за избрани общински съветници: Петко Стефанов Крондев и Блага Иванова Йовова, от представителна група ”Коалиция на предприемачите- Пазарджик” и Димитър Василев Шулев и Петко Георгиев Димитров, от листата на ПП ”Българска социалистическа партия”.Общинските съветници Петко Стефанов Крондев и Блага Иванова Йовова са положили клетва на 12.10.2010г., а Димитър Василев Шулев и Петко Георгиев Димитров на 25.11. 2010 г.”

Общински съвет-Пазарджик е представен политически от:
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”
ПП “ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ “ЗА ПАЗАРДЖИК” /ССД, ДСБ, ВМРО/
КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ “ПАЗАРДЖИК”
ПП “АТАКА”
ПАРТИЯ “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”

ПП “ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”
ПП “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”
ПАРТИЯ “РОМА”
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ”
ПП “РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”
НЕЗАВИСИМИ

Регистрираните представителни групи са 8,според партийната принадлежност на общинските съветници в местния парламент:

”Група на левицата - БСП”;”ЦЕНТЪР”,”Коалиция на предприемачите ”Пазарджик”;”ГЕРБ”; ДПС „Движение за права и свободи”;”Алианс за Пазарджик”; ”СДС +” ;”Единство”.

Представителните групи и общинските съветници периодично са се срещали с гражданите: по утвърден график от председателят на съвета, в залата за срещи с граждани,както и в населените места на общината( м.октомври-ПГ”Единство” ”ПГ „СДС +”, ПП“АТАКА”,общинският съветник Т. Тодоров,м.ноември”Група на левицата – БСП”) и др.

ПГ”Единство” е провела 2 среща- разговор, в общинския съвет, на тема:”Спазване Наредбата за обществения ред в община Пазарджик” с представители на институции, граждани, медии и общински съветници.

Съветът на председателите на представителните групи в местния парламент е заседавал 18 пъти и е подпомагал председателя на общинския съвет при определяне дневния ред на всяко заседание на общинския съвет.Председателят е свикал извънредно Съветът на председателите 5 пъти(за върнати от областният управител решения, за изработване на позиция относноЧл.14 от Наредбата за обществения ред в община Пазарджик и пр.)

В защита на Чл.14 от Наредбата се е обявявала и ПП ”Атака”, представена политически в общинския съвет, която е направила допитване до населението чрез подписка през м.ноември,2010г.

Съвет на председателите на представителните групи в местния парламент :

 • Георги Йорданов- председател на Общински съвет- Пазарджик

 • Петър Горчев- председател на ПГ”Група на левицата - БСП”

 • Илия Джамбазов- председател на ПГ”ЦЕНТЪР”

 • Евтим Янев - председател на ПГ ”Коалиция на предприемачите ”Пазарджик”

 • Любомир Любомиров - председател на ПГ”ГЕРБ”

 • Ремзи Хюсеин - председател на ПГ”ДПС-Движение за права и свободи”

 • Тодор Тодоров - председател на ПГ”Алианс за Пазарджик”

 • Красимир Темнилов - председател на ПГ”СДС +”  

 • Благо Петров- председател на ПГ”Единство”  

Общинските съветници са избрани в състава на дванадесет постоянни комисии:

 • “Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитие на самоуправлението”;

 • “Финанси и бюджет”;

 • “Общинска собственост”;

 • “Икономическо развитие, европейски фондове и програми”;

 • “Устройство на територията”;

 • “Здравеопазване и социална политика”;

 • "Опазване на околната среда, селско, горско и водно стопанство";

 • “Култура и вероизповедание”;

 • “Образование и наука”;

 • “За децата, младежта, спорта и туризма”;

 • „Комисия по етика, жалби, сигнали, предложения на гражданите и спазване на наредбите и актовете на общинския съвет”;

 • Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”.

Постоянните комисии са заседавали 136 пъти,по утвърден от председателят на общинския съвет месечен график, в присъствието на повече от половината от техните членове.

Разгледаните материали са 276 ,като 8 от тях са за сведение(отчети,доклади,справки).

Председателят на общинския съвет е разпределял работните материали с резолюция между комисиите, според компетентността им.

Председателите на комисии не са регистрирали писмени възражения по разпределението на материалите пред председателя на съвета.

За всеки материал са давани становища, най-малко от две комисии и задължително от ПК «Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитие на самоуправлението».

Постоянните комисиите са излезли с 695становища, от тях 681 са положителни, 14 отрицателни ,а 26 становища са предложения.

Решенията на постоянните комисии са взети с явно гласуване в присъствие на вносителите или техните представители,които са давали необходимите обяснения, сведения и допълнителна информация.

Оттеглените материали са 7,като 3 материала са оттеглени от общинските съветници, а 4 от общинската администрация.

Общинските съветници са предложили за разглеждане 32 въпроса от компетентността на общинския съвет, от тях 30проекторешения и 2 проекта за декларация и обръщение (1 проекта на Представителна група”Единство” и 1 проект на общинския съветник Тодор Тодоров.)

Общинската администрация е внесла 186 предложенията с проект за решение.

Гражданите са завели в деловодството на общинския съвет 39 писма.

Постоянната комисия ”Комисия по етика, жалби, сигнали и предложения на гражданите и спазване на наредбите и актовете на ОбС” е разгледала 32жалби и сигнали. Комисията е изискала становища по жалбите и сигналите от: общинска администрация( на 26жалби), от РДНСК(на 1) и от ОД МВР(на 1) и е провела 3 срещи с граждани. Получила е отговор от общинска администрация на 20 питания Гражданите са получили 30 писмени отговори.

ИНТЕНЗИВНОСТ НА РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Общ брой заседания 136

ПК ЗОБДРС- 18

ПК Общинска собственост-18

ПК Финанси и бюджет-19

ПК Устройство на територията-10

ПК ООССГВС- 8

ПК Образование и наука- 10

ПК Здравеопазване и социална политика-10

ПК ИРЕФП-5

ПК Култура и вероизповедание- 12

ПК ДМСТ- 11

ПК ЕЖСПГНСА-9

ПК„Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”-6


За отчетният период в ПК „Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” са подадени общо 12 декларации: по Чл. 12, т. 1- 4 декларации, по Чл.12, т. 2- 4,по Чл.12, т. 3-1 и по Чл.12,т.4-3 декларации.

В регистъра са заведени общо 183 декларации,от тях 120 от общински съветници,63 от кметове на населени места, в това число са декларациите на председателя на ОбС и на кмета на община Пазарджик.Регистърът е качен на електронната страница на Общински съвет- Пазарджик и периодично се обновява.


Чл. 12, т. 1

Чл. 12, т. 2


Декларации за промяна в обстоятелствата

Чл. 12, т. 3

Декларации за частен интерес по конкретен повод

Чл. 12, т. 4

52

54

4

10
Общински съветници
Кметове

Чл. 12, т. 1

Чл. 12, т. 2

Декларации за промяна в обстоятелствата

Чл. 12, т. 3

Декларации за частен интерес по конкретен повод

Чл. 12, т. 4

32

31

0

0


За отчетният период е сформирана една Временна комисия за подбор на кандидати за обществен посредник на община Пазарджик. Комисията е провела 6 заседания и е внесла за обсъждане в общинския съвет 3 предложения, с проект за решение за избор на обществен посредник на община Пазарджик, заедно с протоколите от заседанията, подписани от повече от половината от членовете на комисията

Председателят на общинския съвет е внесал за ново обсъждане в общинския съвет,

в 14-дневен срок от получаването им,върнати от областният управител 4 решения на общинския съвет

(решения№46/25.03.2010г.,№67/29.04.2010г.,№101/27.05.2010г.,№146/30.09.2010г.)

Председателят на общинския съвет е свикал общо 13 заседания на общинския съвет.Редовните заседания са общо 11,провеждани най-малко веднъж месечно,

тържествените заседания са 2-по повод Празника на Пазарджик и Деня на българските общини . На 21май- Празника на Пазарджик председателят на общинския съвет е приел, за втора поредна година, гостуваща делегация от град Ставропол,Русия и е обменил опит по местно самоуправление.

Заседанията са провеждани в присъствието на повече от половината от общия брой на съветниците. Проверка на кворума е правена в началото на всяко заседание и в процеса на заседанието, по преценка на председателя или по искане на общински съветник.ЗАСЕДАНИЯ

ПО ДАТИ

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ

ИЗВНРЕДНИ

МАТЕРИАЛИ

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ

ОТТЕГЛЕН МАТЕРИАЛИ

МАТЕРИАЛИ ЗА СВЕДЕНИЕ

1.

04.02.2010 г.

17

1

16

1

0

2.

25.02.2010 г.

19

1

18

0

1

3.

25.03.2010 г.

32

2

30

1

1

4.

22.04.2010 г.

няма кворум
5.

29.04.2010 г.

24

0

21

0

3

6.

20.05.2010г.

тържествена
7.

27.05.2010 г.

21

2

19

2

0

8.

24.06.2010 г.

19

1

19

0

0

9.

24.06.2010 г.

19

1

19

0

0

10.

30.09.2010 г.

23

2

22

1

0

11.

12.10.2010 г.

тържествена

2

1

2

0

0

12.

28.10.2010 г.

23

4

21

1

1

13

25.11.2010 г.

16

3

15

1

0

общо

13

218

18

203

7

8


Отсътвията на общинските съветници от заседания на постоянните комисии са 260,от тях, без заявление до председателя на ОбС са 172.

Отсъствията на общинските съветници от заседания на общинския съвет са 61,

без заявление са 33.

Всички общински съветници са посочили уважителни причини за отсъствията си,с писмени или устни заявления, поради което не е извършена и санкция от председателя на общинския съвет.

Поради липса на кворум са отменени 4 заседания на ПК ИРЕФП.

Заседанието на общинския съвет, свикано на 22 април,2010г. по реда, предвиден в чл.23,ал.1 и ал.4 от ЗМСМА се е отложило, поради липса на кворум.

Председателят на общинския съвет е свикал извънредно заседание на Съвета на председателите на представителните групи в местния парламент, за обсъждане на създалите се ситуации и е отправил предопреждения за последващи парични санкци

и публично оповестяване на отсъствията.

ПГ ”Група на левицата- БСП” е напуснала редовното заседанието на съвета на 28 октомври,2010г., след гласуване на втората точка от дневния ред, с мотива, че предложенията са незаконосъобразни.

В началото на всяко заседание е гласуван дневния ред. Общинската администрация е

предлагала към дневния ред допълнителни точки.

На заседанията на общинския съвет са присъствали: кметът на общината, кметовете на кметства и граждани. Председателят на общинския съвет е давал думата за изказване на кмета на общината по негово искане,както и на кметове на кметства по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства. Кметът на с.Овчеполци Ненко Дачев.се е изказал, относно определянето на концесионера на обект, находящ се в местността ”Маринчова върба”,с. Овчеполци

Всички заседания на общинския съвет са публични и директно са излъчвани по «Телемедия» и радио»Пазарджик», заседанията на Общински съвет Пазарджик и неговите комисии са отразявани с репортажи от ТV9,от вестниците»Пазарджишка Марица»,»Знаме»,»Виделина» и радиата:»Фокус» и »Деж».

Общинските съветници са взели общо 203 решения на заседания на общинският съвет,като 15 от тях не са приети.Общинските съветници са се изказвали по разглежданите предложения, представителните групи са правили реплики по изказванията,получавали са и право на отговор и обяснение на мотивите на своя отрицателен вот.

Трима общински съветници са разкрили наличие на конфликт на интереси и не са участвали в гласуване на проекторешения,за да не се породи основание за съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

Всички гласувания са се извършвали явно. Гласувало се е“за”, “против” и “въздържал се” със системата за електронно поименно гласуване. Резултатите от гласуването

са обявявани веднага. Председателят на общинския съвет се е разпореждал за ново гласуване, след оспорена от общинските съветници процедура по гласуването.

Общинските съветници са упражнили контролните си функции чрез питания към кмета на общината в края на всички заседания,с изключение на тържествените.

Общинският съветник Йордан Димитров е отправили 2 писмени питания към кмета на общината чрез председателя на общинския съвет.

Заседанията са стенографирани по фонозапис и протоколирани от служители в отдел »Обслужване на Общински съвет». Към протоколите са приложени материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

През отчетния период не са регистрирани писмени сигнали, възражения или предложения от общинските съветници за поправки на грешки в протокол, в установения по правилника 7-дневен срок от изготвянето му.

Текстът на нормативните актове на общинския съвет и приемането им по надлежният ред са удостоверени с подписа на председателя на общинския съвет.

Оригиналите са съхрананени в общинския архив. 

Всички решения, взети от Общински съвет- Пазарджик ,мандат2007-2011г.са включени в бюлетини.№№17,18.Бюлетините са предназначени за общинските съветници, общинската администрация и за гражданите.

Осигурен е достъп на желаещите граждани да ги четат на място, в рамките на осемчасово работно време, във всеки работен ден.

Актовете на общинския съвет са разгласявани на населението на общината в 7-дневен срок от приемането им чрез средствата за масово осведомяване, чрез поставянето им на таблото в сградата на общината и чрез интернет страницата на общинския съвет.

На страницата са качени общо 203 решения и 24 наредби. Посещаемостта за периода януари –ноември 2010 г. на интернет сайта на Общински съвет – Пазарджик http://www.obspazardzhik.com/ е висока.


Посещения по месеци,2010г.:

ноември-7400

октомври-7339

септември-4675

август-3865

юли-4975

юни - 6009

май - 4567

април - 5829

март - 6499

февруари - 5837

януари - 6234

Общо за отчетния период:63229


Уникални посетители на месец:

ноември-1999

октомври-1418

септември-1201

август-896

юли-863

юни - 1521

май - 1332

април - 1449

март - 1419

февруари - 1147

януари - 1305

Общо за отчетния период: 14552


До председателят на съвета са подадени 120 заявления за получаване на ксерокопия от даден акт на общинския съвет.На гражданите е осигурявана тази възможност срещу заплащане в информационния център на общината.

Издадени са 115 преписи от оригинала, с разрешение на председателя на общинския съвет, заверени от секретарят на общината.Общинската администрация е изискала 50 копия,общинските съветници-15,кметовете на кметства-2,институциите(Административен съд ,ОД МВР,Комисия за защита от дискриминация и др.)-30,гражданите-18.

През отчетният период са оспорени 11 акта на общинския съвет,заведени са 10 дела .

С Решение №439/08.11.2010 г. АС отменя чл.14от Наредбата за обществения ред в община Пазарджик, срещу което ,в законоустановеният срок, общинският съвет е подал Касационна жалба до ВАС, а с Решение №443/10.11.2010 г. АС отменя Решение №46 от 25.03.2010 г.,прието с Протокол №3 на ОбС.
Информацията за оспорените актове на общинския съвет и заведените дела е качена на сайта на Общински съвет-Пазарджик.

Дейността на общинския съвет и неговите комисии е подпомагана и осигурявана от отдел »Обслужване на Общински съвет»;техническо размножаване и изпращане на материали и покани за заседания на съвета и неговите комисии; водене на протоколи и на присъствени списъци по време на заседанията на съвета и на комисиите,осигуряване на добри условия за работата на общинските съветници,както и други функции, възлагани му от председателя на общинския съвет:организиране на срещи с граждани,с представители на СМИ,посрещане на гости,публикуване на актове,обновяване на сайта на общинския съвет с актуална информация, публикуване на проекторешенията и всички приети решения и наредби.

Организирани са общо 39 приемни дни на председателя на ОбС с 200 граждани,

които са търсили разрешаването на социални, здравни, битови и пр. лични и обществени проблеми.

Информация за дейността на общинският съвет е подавана към населението и чрез брошури, календари с логото на съвета; анкета за избор на ”Общински съветник на годината”, анкети с гражданите и фотоизложба ”Из живота на Общински съвет- Пазарджик”.

Председателят на общинския съвет е указвал контрол върху разходването на парични средства.

За издръжка на дейността на общинския съвета са изразходвани 276131лв..

а материали(почистващи и канцеларски материали,бюлетини,брошури,рекламни материали и пр) 40480.00лв.;за външни услуги(семинари,телефон, информационно обслужванеи пр) 21293.00лв.; за командировки 1103.00лв.;за текуш ремонт(гуми,ксерокс)3509.00лв.; за платени разходи по административни дела 2710.00 и пр./


ИНЖ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


Свързани:

Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложена, изпращам Ви актуализацията на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух 2010 – 2014 г., с молба за...
Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение за изменение на числеността на персонала в бм“суопкд”, направление “Стопанисване и поддръжка...
Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик iconТодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 524 608,08 лв., като размера на исканата...
Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Ви отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., приета...
Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Акт за публична общинска собственост №13/29. 10. 2001 г., с концесионер ет “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, еик 115672439,...
Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно
Относно: Откриване на подготвителна група в оу „Климент Охридски” – гр. Пазарджик
Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик iconИзх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращам Ви предложение и проект за решение, относно намаляване на числеността на общинска администрация Пазарджик, бюджетните...
Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
Отчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение и проект на решение за промяна в структурата на Общинска администрация Пазарджик, касаеща дирекция...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом