Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
ИмеАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
страница11/16
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер1.62 Mb.
ТипСправочник
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/CMD/2012/spravochnik_CMD_new.doc
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Plant medicine

Професионална квалификация: Агроном

Форми на обучение: Редовно

Анотция

Международният магистърски курс Plant medecine е първи по рода си в България и в Европа и предоставя уникалната възможност за подготовка на бъдещите специалисти по растителна защита по общи учебни планове и програми, с взаимно признаване на получените дипломи от още 11 европейски университета:

University of Bari Aldo Moro, Bari (Italy), Faculty of Agriculture

Agricultural University, Tirana (Albania), Faculty of Agriculture and Environment

University “Fan S. Noli”, Korce (Albania), Faculty of Agriculture

Agricultural University of Athens (Greece), Faculty of Crop Sciences

University of Zagreb (Croatia), Faculty of Agriculture

University of Osijek (Croatia), Faculty of Agriculture

University of Prishtina (Kosovo under UNSC Resolution 1244/99), Faculty of Agriculture and Veterinary

South East European University, Tetovo (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Institute for Environment and Health

University of “St. Cyril and Methodius”, Skopje (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Faculty Agricultural Sciences and Food

University of Belgrade (Serbia), Faculty of Agriculture

University of Novi Sad (Serbia), Faculty of Agriculture

Обучаваните в настоящия магистърски курс ще могат да проведат част от подготовката си в избран от посочените по-горе университети или да участват във виртуални класове чрез платформата Second life.

Международният магистърски курс Растителна медицина си поставя за цел да даде задълбочени научни и технологични познания, благодарение на които специалистът ще може да създава и прилага иновации в защитата на растенията и растителните продукти и да подобрява качествени, количествени и хигиенно-санитарни характеристики на растителните продукти, най-вече чрез прилагане на Интегрирана растителна защита.

Изучавани дисциплини според завършената област на висше образование


Дисциплини

ОКС бакалавър

Растениевъдство

Растителна защита

Основни дисциплини

Зоология


Земеделска акарология и нематология


Биологичен контрол


Фитосанитарен контрол


Прогноза и сигнализация


Фитофармация


Земеделие с хербология


Приложна фитопатология (микология, вирусология, бактериология)

Неинфекциозни болести

Микотоксини

Взаимоотношения растение-вредител

Синантропна ентомология

Растителни генетични ресурси

Генетични източници за устойчивост

Интегрирано управление на вредителите

Органично земеделие

Екотоксикология на пестицидите

Машини и съоръжения за третиране с РЗ препарати

Фитосанитарен контрол на посевен и посадъчен материал

Избираеми дисциплини

Безопасност на храните

Микробиални препарати в растителната защита

Растения за растителна защита

Английски език

Информационни технологииФорма на дипломиране: Писмен дължавен изпит или Защита на магистърска теза

Възмжности за реалиция: Завършилите Международния магистърски курс Растителна медицина ще могат да се реализират като ръководни и експертни кадри в системата на Българската Агенция по Безопасност на Храните и нейните областни дирекции; експертни кадри в Националната консултативна система по земеделие към МЗХ, в частни консултантски звена, в държавни и частни фирми, занимаващи се с растителната защита, приложението и контрола на пестицидите, интегрираното и биологичното производство на растения и растителни продукти; агрономи по растителна защита в частни, общински и държавни земеделски стопанства; в сферата на растителнозащитната наука и висшето образование след получаване на докторска степен или след успешно положен конкурсен изпит.


Област на висшето образование

Аграрни науки и ветеринарна медицина

Професионално направление „Животновъдство”


Магистърски курс „Селекция и репродукция на животните

Професионална квалификация: Зооинженер

Форми на обучение: Редовно и Задочно

Анотация

Селекцията и репродукцията са основни дейности в животновъдството. Не е възможна не само ефективност на производството, но и каквато и да е дейност без подходящите, за производствената технология, животнитни и без тяхното възпроизводство. Селекцията е изкуството на зоотехниката и целта на магистърския курс е чрез задълбочаване на знанията в областта на генетиката, селекцията и репродукцията да подготви специалисти с широк мироглед и висока пластичност способни да намерят най- добрите решения при управление на живата материя така, че да бъдат задоволени максимално потребностите на човека, с минимални вреди за животните. Това е особено актуално сега, когато възприятията за чавешката дейност, за използваните технологии на производство, за моралните аспекти на стопанската дейност са изключително разннообразни.

Изучавани дисциплини според завършената област на висше образование


Дисциплини

ОКС бакалавър

СПН/ДПН/СОВО

ДПН/ДОВО

Основни дисциплини
Организация и управление на селекцията и репродукцията

Приложна математика

Моделиране на генетичните процеси в популацията

Методи и модели за анализ на генетичната информация

Приложение на съвременните биотехнологии при развъждането на животните

Моделиране на селекционния процес

Планиране на селекцията - селекционни програми

Съхранение и устойчиво използване на генетичните ресурси

Физиология на репродукцията

Технология на изкуственото осеменяване

Ембриотрансфер

Хигиена на репродукцията

Патология на репродукцията

Компютърни технологии в развъждането и репродукцията

Избираеми дисциплини
Генетични ресурси и особености на селекцията в говедовъдството и биволовъдството

*

*

Генетични ресурси и особености на селекцията в овцевъдството и козевъдството

*

*

Генетични ресурси и особености на селекцията в коневъдството

*

*

Генетични ресурси и особености на селекцията в свиневъдството

*

*

Генетични ресурси и особености на селекцията в птицевъдството

*

*

Генетични ресурси и особености на селекцията в рибовъдството

*

*

Генетични ресурси и особености на селекцията в пчеларството

*

*

Генетични ресурси и особености на селекцията в бубарството

*

*

Генетични ресурси и особености на селекцията при кучета и котки

*

*

Хранене на разплодни животни

**

**

Репродукция на говеда и биволи

**

**

Репродукция на овце и кози

**

**

Репродукция на свине

**

**

Репродукция на коне

**

**

Репродукция на птици

**

**

Репродукция на кучета и котки

**

**

Репродукция при рибите

**

**

Репродукция на пчели и буби

**

**

Репродукция при човека

**

**

* - избираеми дисциплини първи семестър

** - избираеми дисциплини втори семестър


Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза

Възможности за реализация:

Магистрите по селекция и репродукция са с конкретна подготовка за специализираните органи и администрации - Развъдните асоциации, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция, Станциите и центровете по изкуствено осеменяване и трансплантация на ембриони, но са незаменими и за Научни институти, лаборатории, Ведомства, Учреждения, свързани с животновъдство въобще.

Водеща катедра: „Животновъдни науки”, тел.: 032/654 352


Магистърски курс „Оценка и контрол в животновъдството

Професионална квалификация: Зооинженер

Форми на обучение: Редовно и Задочно

Анотация

Курсът ще повиши бакалавърските познания в областта на: организацията, експлоатацията и управлението на конвенционална, биологична или промишлена животновъдна ферма; персоналната, селищна ш гранична профилактика; упортебата на опасни химични и биологични средства и прапарати за лечение и саниране на околната среда; системите на контрол върху критичните точки при отглеждане на животните, получаването и преработката на суровини и продукти от тях и други.


Изучавани дисциплини според завършената област на висше образование


Дисциплини

ОКС

бакалавър

СПН/ДПН/СОВО

ДПН/ДОВО

Основни дисциплини
Технико-технологична и производствена оценка на животновъдни обекти

Хигиенни и екологични аспекти по опазване на околната среда при експлоатация на животновъдни обекти

Евроинтеграция и нормативна база в животновъдството

Организационна структура и отчетност в животновъдството

Оценка и контрол на храненето (трофология)

Оценка и контрол на селекцията и репродукцията

Оценка и контрол на движението на животните и търговията с тях

Профилактични програми и програми за надзор в животновъдството

Оценка и контрол на продуктите от животински произход

ехнико-технологична и производствена оценка на животновъдни обекти

Хигиенни и екологични аспекти по опазване на околната среда при експлоатация на животновъдни обекти

Евроинтеграция и нормативна база в животновъдството

Избираеми дисциплини

Гранична зоопрофилактика и контрол

*

*

Контрол и мониторинг на остатъчните вещества в животновъдството

*

*

Защита и хуманно отношение към животните

*

*

Етика и деонтология в животновъдството

*

*

Фуражен и пасищен мениджмънт

*

*

Технологии и добри фермерски практики в говедовъдството (овцевъдството, птицевъдството, свиневъдството и др.)

**

**

* - избираеми дисциплини първи семестър

** - избираеми дисциплини втори семестър

Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза

Възможности за реализация:

 • специалисти и експерти по животновъдство в частни, държавни и международни организации, фирми, инспекции и сдружения.

 • ръководители, представители, консултанти и експерти във фирми производители и доставчици на животни и животински продукти.

 • научни и преподавателски кадри.

 • да продължат обучението си в научно-образователната степен „доктор”.

Водеща катедра: „Животновъдни науки”, тел.: 032/654 341

Магистърски курс „Водоплаващи и нетрадиционни стопански полезни птици

Професионална квалификация: Зооинженер

Форми на обучение: Редовно и Задочно

Анотация

Магистърският курс има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на отглеждането и развъждането на водоплаващи и нетрадиционни стопански полезни птици, както и по преработката и маркетинга на получената от тях продукция.

Необходимостта от организирането на такъв курс е продиктувана от непрекъснато разширяващото се производство. През последните години износът на продукция от водоплаващи се увеличи в пъти в резултат на високата рентабилност на производството и международната пазарна ниша. Понастоящем България е сред първите три страни по производство на втлъстен черен дроб. Едновременно с това интересът към отглеждане на нетрадиционни стопански полезни птици (щрауси, фазани, токачки, пъдпъдъци, кеклици и др.) значително нарастна от страна на производители търсещи алтернативи в своя бизнес и потребители с по- високи изисквания. Създадоха се различни по големина производствени структури нуждаещи се от обучени и висококвалифицирани кадри.

В учебният план са застъпени актуални проблеми на храненето, селекцията, репродукцията и технологиите на отглеждане на птиците, преработката, маркетинга и мениджмънта на птицевъдната продукция.

Изучавани дисциплини според завършената област на висше образование


Дисциплини

ОКС

бакалавър

СПН/ДПН/СОВО

ДПН/ДОВО

Основни дисциплини

Генетика и селекция на птици

Хранене на птици

Хигиена, строителство и експлоатация на птицевъдни сгради

Угояване на водоплаващи за производство на деликатесен (втлъстен) черен дроб

Интегрирано отглеждане на водоплаващи и аквакултури

Здравеопазване и хуманно отношение

Репродукция при птиците

Ембриология и инкубация на яйца

Преработка на птицевъдна продукция

Щраусовъдство

Ловно стопанство

Мениджмънт и маркетинг на птицевъдната продукция

Избираеми дисциплини

Орнитология

*

*

Европейска аграрна политика

*

*

Приложна информатика

*

*

Биоразнообразие в защитените територии

**

**

Преработка на отпадъчни суровини от птицевъдството

**

**

Аграрно право и нормативи в животновъдството

**

**

* - избираеми дисциплини първи семестър

** - избираеми дисциплини втори семестър


Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза

Възможности за реализация:

 • ръководители на технологични звена и структури за производство на птицевъдна продукция и разплодни птици.

 • специалисти в консултантски и търговски фирми с предмет на дейност в областта на птицевъдството и търговията с птицевъдна продукция.

 • ръководители в средната и висша държавна и общинска администрация.

 • продължат обучението си в образователната и научна степен «доктор».

Водеща катедра: „Животновъдни науки”, тел.: 032/654 341

Магистърски курс „Управление на генетичните ресурси и продукцията в овцевъдството

Професионална квалификация: Зооинженер

Форми на обучение: Редовно и Задочно

Анотация

Магистърският курс има за цел да подготви специалисти в областта на управлението на генетичните ресурси в овцевъдството и мениджмънта на овцевъдната продукция. В курса се изучават дисциплини и теми свързани и с козевъдството.

Преминалите курса на обучение получават задълбочена подготовката в областта на овцевъдството и козевъдството.


Изучавани дисциплини според завършената област на висше образование


Дисциплини

ОКС

бакалавър

СПН/ДПН/СОВО

ДПН/ДОВО

Основни дисциплини

Генбанки, съхранение и управление на генетичните ресурси в животновъдството – I част

Производствени системи, организация и управление на производството на овцевъдна продукция - I част

Информационни системи и комуникации

Английски език

Производствени системи, организация и управление на производството на овцевъдна продукция - IІ част

Съхранение и управление на генетичните ресурси в овцевъдството и козевъдството

Развъдни стратегии и методи за оценка на РС на овце в малки и големи популации

Механизирани технологии в овцевъдството и козевъдството

Зоопрофилактика на овце и кози

Избираеми дисциплини

Маркетинг на овцевъдни продукти

*

*

Развъдната дейност в европейското и българското законодателство

*

*

Хранене на овце от различни продуктивни направления

*

*

Търговия на овце и овцевъдни продукти

**

**

Козевъдство

**

**

Приложение на овчарски и пастирски кучета в овцевъдството

**

**

Традиционни продукти и изделия от овцете

**

**

Пасищни растителни ресурси за овце и кози

**

**

* - избираеми дисциплини първи семестър

** - избираеми дисциплини втори семестър


Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза

Възможности за реализация:

 • мениджъри и експерти в развъдни овцевъдни и козевъдни организации

 • мениджъри и технолози в овцевъдни и козевъдни ферми.

 • експерти в различни държавни и общински административни служби.

 • да продължат обучението си в образователна и научна степен «доктор».

Водеща катедра: „Животновъдни науки”, тел.: 032/654 351

Магистърски курс „Управление на системите за производство на

безопасни и качествени храни

Професионална квалификация: Зооинженер

Форми на обучение: Редовно и Задочно

Анотация

Квалификационната характеристика на магистърския курс включва придобиване на знания за:

 • Приложимото законодателството за безопасност на храните

 • Технологиите за производството на безопасни и качествени храни

 • Разработване, внедряване и поддържане на ДХПП и ДЗП

 • Анализ на опасностите в отделните етапи от производството

 • Разработване и водене на НАССР система

 • Проследимост и изтегляне на храни от пазара

 • Лабораторните методи за анализ на хранитеИзучавани дисциплини според завършената област на висше образование


Дисциплини

ОКС

бакалавър

ОКС

професионален бакалавър

СПН/ДПН/СОВО

ДПН/ДОВО

Основни дисциплини
Почвознание и агрохимия

Растениевъдство

Зеленчукови култури

Овощарство

Лозарство

Физиология на растенията

Генетика на растенията

Говедовъдство и биволовъдство
Овцевъдство и козевъдство
Свиневъдство
Птицевъдство
Месо и месни продукти
Мляко и млечни продукти
Хидробионти
Европейско и национално законодателство за управление на системите за качество и безопасност на храните.Производство на безопасна и качествена зърнена продукция. Добри земеделски практики при производството на зърнена продукция.Производство на безопасни и качествени плодове и грозде. Добри земеделски практики при производството на плодове и грозде.Производство на безопасни и качествени зеленчуци. Добри земеделски практики при производството на зеленчуци.Производство на безопасни и качествени фуражи за храна на животните. Добри производствени практики.Технологии на производство на храни от растителен произходАнализ на риска при производството на храни за човешка консумация от растителен произход.Производство на безопасни и качествени животински продукти - месо и мляко. Добри фермерски практики в свиневъдството, овцевъдството и говедовъдството.Производство на безопасни и качествени птичи продукти - яйца и месо. Добри фермерски практики в птицевъдството.Производство на безопасни и качествени храни от хидробионти. Добри рибовъдни практики.Технологии за производството на млечни, месни, птичи, яйчни и рибни продукти и консерви.Анализ на риска при производството и търговията на храни за човешка консумация от животински произход.Избираеми дисциплини


Анатомия и морфология на растенията

Основи на селекцията при растенията

Генно модифицирани растения

Растежни регулатори в растениевъдството

Оранжерийно производство на зеленчуци

Анатомия и физиология на домашните животни
Хранене на животните
Генетика и селекция на животните
Здравеопазване и хуманно отношение към животните
Лабораторни методи за анализ на почви и повърхностни водиЛабораторни методи за анализ на храни от растителен и животински произходДобри производствени и хигиенни практики при производството на храни от животински и растителен произходДобри пчеларски практики за производството на медПроизводство на гъбиПроизводство на билки
Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза

Възможности за реализация:

 • мениджъри по безопасност и качество в хранителната индустрия

 • БАБХ, фирми за разработване на НАССР системи и сертифициране

 • КЗП и браншови организации като експерти и консултанти при производството на безопасни и качествени храни и др.

 • да продължат обучението си в образователна и научна степен «доктор»

Водеща катедра: „Животновъдни науки”, тел.: 032/654 324


Област на висшето образование

Социални, стопански и правни науки”

Професионално направление „Икономика”

Магистърски курс „Счетоводво и контрол

Професионална квалификация: Икономист

Форми на обучение: Редовно и Задочно
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Свързани:

Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив списък на второ класиране по входящ номер
Записването на класираните кандидат-студенти ще се извърши на 30 и 31 юли в аграрен университет
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив списък на трето класиране по входящ номер
Записването на класираните кандидат-студенти ще се извърши на 06 и 07 август в аграрен университет
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив
Зво, чл. 10. /1/ от Наредбата за прием, обучение и движение на студенти, специализанти и докторанти, а у- 2006, и в съответствие...
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив правилни к
Член (1) Центърът по предприемачество ( цп ) е обслужващо звено в структурата на Аграрен университет – Пловдив
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Технологии за възстановяване на увредени почви е предназначен за студентите от специалността Екология при Аграрен университет Пловдив....
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconПравилни к за прием на студенти в медицински университет-плевен
Му – Плевен, Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Плевен – pl 10 – V01 – 25. 09. 06, стр от
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconСправочник за прием на студенти
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите специалностите “медицинска...
Аграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в iconНа книги, депозирани 22 до 28 февруари 2007 г
Аграрен университет. Пловдив. Сборник от правилниците за устройството и дейността на Аграрния университет Пловдив и неговите основни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом