От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14




ИмеОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер43.67 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://fett.tu-sofia.bg/forms/fs/Protokol-FETT-36.doc
ПРОТОКОЛ No. 36


От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 25.09.2007 г. от 1400 часа.


При списъчен състав от 29 члена на ФС присъстват 23.

При списъчен хабилитиран състав от 23 члена на ФС присъстват 18.


Отсъстват: проф. Рачо Иванов, доц. Димитър Алексиев, доц. Евгени Попов, доц. Марин Маринов, доц. Пани Карамански, докт. Пламен Кънчев.


Дневен ред:

1. Приемане на учебен план за специалност Електроника за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

2. Приемане на учебен план за изравнително обучение за специалност Електроника за образователно-квалификационна степен “магистър”.

3.Текущи


= С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.

= Проф. д-р Марин Христов, Декан на ФЕТТ предложи и ФС единодушно прие

с явно гласуване за протоколчик на ФС до края на мандата му да бъде избрана гл.ас. д-р инж. Лилия Пиндева.

= Проф. д-р Марин Христов, Декан на ФЕТТ предложи и ФС единодушно прие комисия по провеждане на тайно гласуване в състав:

Председател: доц. д-р Александър Лирков

Членове: доц. д-р Иво Илиев

доц. д-р Славка Цанова


По точка първа от дневния ред:


= проф. Марин Христов, Декан на ФЕТТ, предложи промяна в учебния план за образователно-квалификационна степен “бакалавър” на специалността Електроника, съгласно утвърдената референтна рамка от АС на ТУ – София.

= След дискусия се проведе явно гласуване със следният резултат:


= С резултат 20 “ЗА”, 0 ”ПРОТИВ” и 3 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” беше приет учебният план за образователно-квалификационна степен “бакалавър” на специалността Електроника, изготвен от Комисията за учебни планове към ФЕТТ.


= С резултата 23 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” беше прието до месец юни 2008 година да се изготви и приеме актуализиран план за ОКС “бакалавър” за специалността Електроника.


По точка втора от дневния ред:

= доц. Анна Андонова, Зам.декан УД при ФЕТТ, предложи учебния план за изравнително обучение за специалност Електроника за образователно-квалификационна степен “магистър.

= След дискусия се проведе явно гласуване със следният резултат:


= С резултат 23 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” и 0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” беше приет учебният план за изравнително обучение за специалност Електроника за образователно-квалификационна степен “магистър”.


По точка трета от дневния ред:

= По доклад от проф. Георги Михов, Ръководител на катедра ЕТ, беше предложено второ удължаване на трудовият договор на проф. Стефан Овчаров с една година, считано от 09.01.2008 г.

= След тайно гласуване се получи следният резултат:

проф.Стефан Овчаров - удължение - 21 “ЗА” 2 “ПРОТИВ” 0 “БЕЛИ”


Списъчният състав на ФС е 29 души, редуцираният състав е 29 души, присъствали 23, кворум 20, гласували са 23.

= В резултат от гласуването беше прието на проф. Стефан Овчаров да бъде продължен трудовият договор с една година, считано от 09.01.2008 г. Продължението е второ.


= По доклад от проф. дтн Тихомир Таков, Ръководител на катедра КТППМЕ беше предложено да се обяви конкурс за редовен асистент към катедра КТППМЕ по научна специалност 02.20.02 “Микроелектроника” за нуждите на ФФОЕ със срок 1 месец от датата на публикуване в ДВ.

= След тайно гласуване се получи следният резултат:



обявяване на конкурс към кат. КТППМЕ - 20 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” 0 “БЕЛИ”

Списъчният състав на хабилитирани и притежаващи степен “доктор” членове на ФС е 25 души, редуцираният състав е 25 души, присъствали 20, кворум 17, гласували са 20.

= В резултат от гласуването беше прието да се обяви конкурс за редовен асистент към катедра КТППМЕ по научна специалност 02.20.02 “Микроелектроника” за нуждите на ФФОЕ със срок 1 месец от датата на публикуване в ДВ.


= По доклад от проф. д-р Рачо Иванов, Научен ръководител на ТУЕС към ТУ – София беше предложено да се увеличат с по 1 час седмично за СИП часовете по български език и литература за учебната 2007/08 г. в ТУЕС към ТУ – София.

= След явно гласуване се получи следният резултат:



23 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” 0 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”


Списъчният състав на ФС е 29 души, редуцираният състав е 29 души, присъствали 23, кворум 20, гласували са 23.

= В резултат от гласуването бе прието да се увеличат с по 1 час седмично за СИП часовете по български език и литература от учебната 2007/08 г. в ТУЕС към ТУ – София.


= По доклад от проф.д-р Марин Христов, Декан на ФЕТТ, беше предложено да се обявят допълнителни дати за дипломни защити в периода от 19.ХІ. до 23.ХІ.2007 г. , отнасящи се за студенти, които ще кандидатстват за задочна магистратура. Срокът за подаване на документи и класиране за магистър да се удължи до 30.11.2007 г.

= След явно гласуване се получи следният резултат:



23 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” 0 “въздържал се”

Списъчният състав на ФС е 29 души, редуцираният състав е 29 души, присъствали 23, кворум 20, гласували са 23.

= В резултат от гласуването бе прието да се обявят допълнителни дати за дипломни защити в периода от 19.ХІ. до 23.ХІ.2007 г. , отнасящи се за студенти, които ще кандидатстват за задочна магистратура. Срокът за подаване на документи и класиране за магистър да се удължи до 30.11.2007 г.


= По молба от студентката Емилия Драгоева, ІV курс,за отпускане на допълнителни точки като кръгъл сирак за класиране за ОКС магистър.

= След явно гласуване се получи следният резултат:



23 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” 0 “въздържал се “

Списъчният състав на ФС е 29 души, редуцираният състав е 29 души, присъствали 23, кворум 20, гласували са 23.

= В резултат от гласуването бе прието да се отпуснат 10 допълнителни точки на студентката Емилия Драгоева, ІV курс като кръгъл сирак за класиране за ОКС магистър.


Декан на ФЕТТ:

/проф. д-р инж. М. Христов/


Протоколчик: /гл.ас. д-р инж. Л. Пиндева/

Свързани:

От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 30. 10. 2007 г от 14
При списъчен състав от 28 члена на фс присъстват 25, редуциран състав на 28, кворум 19
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 19. 02. 2013 г от 14 часа
Проведено е електронно гласуване за „Приемане на предложения за хонорувани преподаватели във фетт през летния семестър на уч. 2012/2013...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 20. 02. 2007 г от 14
Отсъстват: проф. Т. Таков, доц. Е. Попов болен, студент М. Грозданова, студент П. Петров, студент Д. Христова
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 23. 01. 2007 г от 14
Отсъстват: доц. Е. Шойкова, доц. П. Горанов, доц. Т. Василева, докт маг инж. П. Кънчев, студент М. Грозданова
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 13. 12. 2011 г от 14
Деканът доц. Емил Манолов запозна фс с писмото на кс, според което кс не приема проведените избори за заместник декани и утвърждаването...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 12. 2007 г от 14
Отсъстват: доц. Евгений Попов – болен, доц. Михаил Анчев, студент Калин Борисов, студент Мартин Катинов
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 11. 12. 2007 г от 14
Отсъстват: доц. Евгений Попов – болен, доц. Ива Бетова-Божинова, студент Калин Борисов, студент Мартин Катинов
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 20. 03. 2007 г от 14
Отсъстват: доц. А. Кръстева болна, доц. Е. Попов болен, доц. Е. Шойкова – в чужбина, доц. Е. Димитров, доц. П. Карамански, доц. Т....
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 10. 02. 2009 г от 14
Възлагане на занятия за хонорувани преподаватели за летния семестър за учебната 2008/09г
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 11. 07. 2007 г от 14
Отсъстват: доц. А. Кръстева болна, доц. Д. Алексиев – в чужбина, докт. П. Кънчев, студент Й. Георгиева, студент С. Георгиева, студент...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом