Списък на по-важните публикации
ИмеСписък на по-важните публикации
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер49.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://georgesg.info/belb/personal/kitova/publik_kitova.docx
Списък на по-важните публикации

на проф. дфн Мария Димитрова Китова-Василева


І. МОНОГРАФИИ:

1. Evolución del sistema modo-temporal español desde sus orígenes hasta finales del siglo XVII. Дисертация за присъждане на научната и образователната степен “доктор”. София, 1982.

2а. “Глаголната категория «следходност» и средствета за изразяването ù в съвременния български, испански и португалски книжовен език”, част І. –ГСУ, ФКНФ, т. 82, № 1, 1991: 61–122.

2б. “Глаголната категория «следходност» и средствета за изразяването ù в съвременния български, испански и португалски книжовен език”, част ІІ. –ГСУ, ФКНФ, т. 82, № 2, 1994, 5–32.

3. “La categoría de «posterioridad» y su formalización en búlgaro y en español”. –LynX. Documentos de trabajo. Centro de Estudios sobre Comunicación Interlingüística e Intercultural (4). Valencia, 1996.

4. Морфосинтактични аспекти на българския глагол в съпоставка с глагола в испанския език. “Тилиа”, София, 1995. [В съавторство с доц д-р Недка Гарибова.]

5. La «verosimilitud relativa» y su expresión en español. Colección LUCUS–LINGUA, Anexos de Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura, (8). Еd. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2000.

6. Логико-оценъчната категория “относителна достоверност” и средствата за изразяването ù в съвременния испански книжовен език. Дисертация за присъждане на научната степен “Доктор на филологическите науки”. София, 2001.

7. Логико-оценъчната категория “относителна достоверност” и средствата за изразяването ù в съвременния испански език.Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005.

ІІ. СТУДИИ:

1. Evolución de la categoría gramatical «futurum» en español. Ed. Universidad Central, Bogotá, 1979.

2. Evolución del sistema modo-temporal (indicativo-subjuntivo) del español medieval. Ed. Universidad Central, Bogotá, 1980.

3. “Модално-темпоралната система на класическия испански език”. –ГСУ, ФКНФ, т. 76, № 2, 1982: 81–126.

4. “Форми за изразяване на следходност по отношение на ориентационен момент в миналото. Съпоставителен анализ върху материали от съвременния книжовен италиански и испански език”. –ГСУ, ФКНФ, т. 77, № 1, 1983: 121–144 [в съавторство с доц. д-р Нели Раданова].

ІІІ. СТАТИИ:

1. “Sobre algunos aspectos de la categoría gramatical «condicional» en español”. –Studii şi cercetǎri lingvistice, XXXII, № 3, Bucureşti, 1981: 285–293.

2. “Sobre algunos aspectos del fenómeno voseo”. –Филология, 10–11. София, 1982: 35–48.

3. “Диагностика на грешките, допускани при съгласуване на равнището на предикативната синтагма. Върху материали от испанския и българския език”. –Съпоставително езикознание, ІХ, 5, 1984: 41–48 [в съавторство с гл. ас. д-р Милена Велева].

4. “Sobre algunas desviaciones funcionales de la forma en –SE del imperfecto de subjuntivo en el español de los Siglos de Oro”. –Revue Roumaine de Linguistique, XXX, № 1. Bucureşti, 1985: 377–384.

5. “Forme esprimenti un’azione futura rispetto a un momento di riferimento al passato nell’italiano e nello spagnolo contemporaneo”. –Rassegna italiana di linguistica applicata. Anno XVII–№ 1. Bulzoni Editore, Roma, 1985: 1–31 [в съавторство с доц. д-р Нели Раданова].

6. “Sobre algunos aspectos funcionales de los futuros de indicativo en el Poema de Mio Cid”. –Revue Roumaine de Linguistique, XXXI, № 5. Bucureşti, 1986, 413–427.

7. “Отново за аналогиите в историческото развитие на бъдеще време. (Върху материали от староиспанския, старопортугалския и старобългарския език)”. –Съпоставително езикознание, ІХ, 2, 1986: 5–18.

8. “Intento de aplicación de los cuatro principios coserianos del estructuralismo europeo a nivel del sistema modo-temporal del español clásico”. –Energeia und Ergon. Sprachliche Variation–Sprachgeschichte–Sprachtypologie. Band III: Das sprachtheoretische Denken Eugenio Coserius in der Diskussion (2). Güntеr Narr Verlag Tübingen, 1988: 485–496.

9. “L’espressione della posteriorità nell’italiano e nello spagnolo del Trecento”. –Studia Slavica Hung. № 35/1–2, 1989. Akadémiai Kiadó, Budapest [в съавторство с доц. д-р Нели Раданова.]

10. “Algunos aspectos de la modalidad verbal en español. (Intento de aplicación de una teoría)”. –Omul şi limbajul sǎu. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu. Secţiunea III.e: Lingvisticǎ (37–38). Editura Universitǎţii “Al. I. Cuza”. Iaşi, 1991–1992: 193–213.

11. “La renovación cíclica del futuro: ¿un rasgo tipológico común a las lenguas indoeuropeas?” –Colocviul internaţional de ştiinte ale limbajului. Lingvistică. Semiotică. Poetică. Stilistică, 1. Universitatea “Ştefan Cel Mare”, Facultatea de litere şi ştiinţe. Suceava, 1992: 86–90.

12. “Целевият подход в обучението по граматика (испански език) на университетско равнище. Система от структурни упражнения”. –Чуждоезиково обучение, кн 4. София, 1992: 40–47 [в съавторство с доц. д-р Евгения Вучева].

13. “Procesos analógicos en la evolución histórica del futuro”. –Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid, Arcolibros, 1992: 529–543.

14. “Aspectos de la interrogativa indirecta en las obras de Calderón”. ─Hacia Calderón. Actas del X Coloquio Anglogermano (Passau 1993). Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1994: 9–34.

15. “Algunos aspectos de la modalidad verbal en español”. ─Actas del III Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Salamanca, 22–27 de noviembre de 1993). Tomo I. [Ed. por A. Alonso González, L. Castro Ramos, B. Gutiérrez Rodilla y J. A. Pascual Rodríguez]. Madrid, 1996: 371–385.

16. “Problemas históricos y actuales de las lenguas eslavas. (Con especial atención al búlgaro como representante típico del subgrupo eslavo meridional)”. –Las lenguas y la norma, (I). Ed. Universidad Internacional «Menéndez y Pelayo», Valencia, 1996: 42–60.

17. “La modalidad conjetural y su expresión en español”. –Actas del Simposio Internacional para conmemorar el 35 Aniversario de la creación de la licenciatura en Filología Española. Ed. Universidad de Sofia “San Clemente de Ojrid”. Sofia, 1997: 43–50.

18. “Aproximación al estudio de los medios gramaticales que expresan probabilidad en español”. –Actas del IV Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Logroño, abril de 1997). Ed. por C. García Turza, F. González Bachiller, J. Mangado Martínez. Ed. Universidad de La Rioja, La Rioja, 1998: 553–564.

19. “Предположителността в съвременния испански език. Цели, задачи и методологически апарат”. –Чуждоезиково обучение, кн. 3–4. София, 1998: 9–21.

20. “Модалностите на логиката и модалностите на езика”. –Чуждоезиково обучение, кн. 5. София, 1998: 5–2.

21. “Многопластовите теории за модалността в славянските езици – мост към същността на категорията”. –Съпоставително езикознание, ХХІV, 1999, № 1, 1999:34–56.

22. “Модалността в съвременната испанистика: «модалност», «наклонение», «модус» или стъпка по стъпка в търсене на истината”. –Сборник по приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение. Департамент по съвременна и приложна лингвистика. НБУ. София, 1999: 34–54.

23. “Модалната категория вероятностен епистемологичен статус в съвременния испански книжовен език”, І. –Чуждоезиково обучение, кн. 6. София, 1999: 3–11.

24. “Модалната категория вероятностен епистемологичен статус в съвременния испански книжовен език”, ІІ. –Чуждоезиково обучение, кн. 1. София, 2000: 5–14.

25. “Изразяване на категорията темпорална следходност в испанския и в българския език. Езикова асиметрия при превода”, част І. –БE. XLVIII (1999–2000), 3, София: 41–50 [в съавторство с доц. д-р Людмила Илиева].

26. “El español del siglo XXI: diversidad en la unidad”. –Чуждоезиково обучение”, кн. 2. София, 2000: 3–13.

27. “Acerca del yeísmo hispánico”. –In: Сборник приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение на Департамент «Приложна лингвистика» (ІV). НБУ, София, 2003: 92–98.

28. “Particularidades semántico-funcionales de las cláusulas predicativas ‘fazer + infinitivo’ en el Poema de Fernán González”. –М. Роне, Р. Алварадо, П. Моллов (съст.): Езикът и неговата динамична природа. Юбилеен сборник по случай 70—годишнината на Иван Кънчев. НИБА Консулт ЕООД, София, 2005: 147–157.

29. “Particualridades semántico-funcionales de las perífrasis obligativas en el Poema de Fernán González”. –Чуждоезиково обучение, кн. 4 (с. 3–21); кн. 5 (с. 22–27), София, 2005.

30. “Particualridades semántico-funcionales de las cláusulas yusivas en el Poema de Fernán González”. –«Език. Литература. Култура». Годишник на Департамент «Чужди езици и култури» (VІ). НБУ, София, 2005: 62–73.

31. “Клитиките в конструкциите, образувани с глагол за волеизява + инфинитив, в средновековната Поема за Фернан Гонсалес. –БЕ, LII (2005), 4: 46–58.

32. “Las construcciones perifrásticas con los pares de verbos ‘poder’ / ‘non poder’, ‘saber1’ / ‘non saber1’ en el Poema de Fernán González”. –Сборник, посветен на годишнина от рождението на проф. дфн Йордан Пенчев. БАН, София [под печат].

33. “Aspectos semántico-funcionales de las cláusulas dexar o dexarse + infinitivo en el Poema de Fernán González”. –Mar Campos Souto (ed.): Del LIBRO DE ALEXANDRE a la GRAMÁTICA CASTELLANA. Colección Juso 2. Lugo, Axac: 59–85.

34. “Las estructuras epistémicas del status incluyente y su incompatibilidad con ciertos períodos hipotácticos”. –In: Moenia (9). Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións. Lugo, 2004: 125–146.

ІV. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

1. Introducción a la morfosintaxis diacrónica del español. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1984.

2. Colección de textos para traducción y análisis. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 20012.

3. Curso de gramática práctica del español. Morfosintaxis. “Булвест–2000”, София, 1994 [в съавторство с доц. д-р Евгения Вучева].

V. ПУБЛИКУВАНИ РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ:

1. Е. Косериу. Lecciones de lingüística general. Madrid, Gredos, 1981 (354 стр.) –Съпоставително езикознание, ІХ, 1984, 6, 69–72.

2. I. Kanchev. Manual de Normofonética y Fonología españolas para estudiantes búlgaros. Sofia, “Nauka i izkustvo”, 1986 (170 стр.) –Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, 2, 99–101.

3. Neli Radanova-Kuševa. La struttura del verbo italiano. Corso teorico di morfosintassi dell’italiano. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, (119 стр.) –Съпоставително езикознание, ХІІІ, 1988, 6, 102–104.

4. M. Fogarasi. Nuovo manuale di storia della lingua italiana. Firenze, Le Monnier, 1990, (308 стр.) –Съпоставително езикознание, ХVІІІ, 1993, 2, 78–82.

Свързани:

Списък на по-важните публикации iconСписък на по-важните публикации
Кожухаров, Хр., Проблеми пред българското висше образование, Научни трудове, унсс, т. 2, С., 2007, с. 283-300
Списък на по-важните публикации iconСписък на по-важните научни публикации на проф. Дин иван тютюнджиев
Българската анонимна хроника от ХV в и политическите събития в България в периода 1354-1413 г. Кандидатска дисертация. В. Търново....
Списък на по-важните публикации iconСписък на по-важните публикации на доц д-р Мария Господинова Йорданова
Господинова, М., Колев К., Царева И. 2010. Съдържание на общи феноли, антирадикалова активност и антоциани на череши (сорт Бигаро...
Списък на по-важните публикации iconМониторинг Cor Caroli Bavaria Yachts 2012
В 9 национални всекидневника: в. 24 часа в. Всеки ден 2 публикации в. Дума в. Класа в. Монитор 3 публикации в. Преса -3 публикации...
Списък на по-важните публикации iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
Списък на по-важните публикации iconСписък на по-важните научни публикации на доц д-р Петър Стефанов, преподавател по българска литература във вту "Св св. Кирил и Методий" Авторски книги и съставителства: Излъганият дявол.
Петър Стефанов, преподавател по българска литература във вту “Св св. Кирил и Методий”
Списък на по-важните публикации iconСправка за по-важните публикации
Христов Х. И. Оптимальное проектирование кумулятивных узлов – Дисертация за получаване на научна степен “Доктор на техническите науки”....
Списък на по-важните публикации icon2 2) Списък на публикации (български)

Списък на по-важните публикации iconСписък на цитиранията на публикации на

Списък на по-важните публикации iconРезюмета на по-важните публикации
Това е повестта “Коледна песен”, която тук носи заглавието “Повест Светлое Въскресение или Великден”, явно защото започва да излиза...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом