Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати
ИмеСистема за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер146.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.balbg.com/publications/Georgi Chankov/Sistema za optimizirane na logistichnite razhod

Начин за цитиране:


Чанков, Г., Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати, В: Димитров, П., (ред.), Раковска, М., (ред.), Логистиката Настояще и Бъдеще, С., ИБИС, 2011, с.163-172.


СИСТЕМА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ РАЗХОДИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА МОНЕТНИ АВТОМАТИ


Гл. ас. д-р Георги Чанков

Университет за национално и световно стопанство


Проблем за решаване


Представената система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати се разработва в отговор на влошаващите се условия, в които осъществяват дейността си както предприятието “Вендинг 2000 ООД”, така и множество подобни предприятия, които поддържат и развиват мрежи от монетни автомати, предлагащи топли и студени напитки и закуски.

Разработването на системата включва следните дейности:

   • Проучване на пазарните условия и на логистичните схеми на предприятията в отрасъла;

   • Проучване на техническите възможности за изграждане на система за оптимизиране на разходите;

   • Икономическа обосновка;

   • Оценка на техническата надеждност и икономическата обоснованост;

   • Изготвяне и усъвършенстване на опитен образец на системата при работа в действителни условия.

При монетните автомати обслужването на потребителите се извършва без човешка намеса, което ги прави много удобни за работа на места, при които по различни причини е физически невъзможно (липса на площ) или икономически неизгодно (високи наеми за единица търговска площ, висока цена на работната сила) разкриването на обичайните търговски обекти. Автоматите обаче трябва да бъдат периодически зареждани с консумативи (кафе, захар, пакетирани закуски, напитки и т.н.). Налага се и отстраняването на повреди и неизправности в работата на машините, подмяна на износени части и пр. Предприятията, опериращи в тази пазарна ниша, обикновено възлагат изпълнението на описаните задачи на собствен подвижен екип, който разполага с необходимите технически знания и умения.

Практиката сочи, че потреблението на топли и студени напитки и закуски се колебае силно, както в течение на едно денонощие, така и в продължение на една година. Опитите да се установи някаква закономерност и да се опише кривата на потреблението за всеки отделен обект, като на тази основа се оптимизират дейностите по зареждане, поддръжка и контрол, могат да се провалят заради въздействието на фактори, които по правило не се отчитат предварително – повреди в машините, в т.ч. и в следствие на злоумишлени действия, спад на продажбите вследствие на повишение на продажните цени, наложено от непредвидено поскъпване на суровини, консумативи, гориво, промени в работния график на потребителите към съответните обекти и пр.

При невъзможността за надеждно предвиждане на потреблението подвижните екипи обикновено правят пълна обиколка на всичките си обекти поне веднъж дневно, като в случаи на повреди посещават обектите допълнително. Мрежите от монетни автомати досега са изградени най-вече в големите градове, като често обхващат и прилежащи или близки селища (напр. София – Елин Пелин, Бургас – Слънчев бряг и др.). Екипите на малките предприятия в отрасъла (10 – 15 автомата) изминават големи разстояния (средно 100 км), отнемащи много работно време. По описаната схема, взета от практиката, обслужването на един обект, разположен примерно на 15 км. от базата на предприятието, може да достигне 220-250 лв. месечно. Ако се добави наем от 150-200 лв. (обичайни равнища в практиката), то общите разходи за един обект могат да достигнат 420 - 450 лв. месечно (в т.ч. ремонти, амортизация на превозното средство, работни заплати).

Движението на цените на горивата и на консумативите в последно време затруднява сериозно тази дейност. Основен фактор за влошаване на деловата среда са рязко увеличените през последната година цени на горивата и в по-малка степен цените на основните производствени суровини. Усложненият заради екологичните норми внос на употребявани превозни средства над определена възраст принуждава предприятията да закупуват по-нови и по-скъпи превозни средства, което увеличава дела на амортизационните отчисления в цената на крайната услуга и налага оптимизиране на използването на въпросните средства. Увеличените логистични разходи, придружени от неизбежния спад в потреблението при повишаването на цените на крайните продукти прави експлоатацията на по-отдалечените обекти нерентабилна.

За да остане такъв обект рентабилен, той би трябвало да осигури чист приход от минимум 600 лв. месечно, което не винаги е възможно. Предприятието трябва да закрие отдалечените си обекти, което от своя страна намалява рентабилността и на останалите (поддържането на собствен склад и подвижен екип под определен брой машини също става нерентабилно заради увеличения дял на постоянните разходи) или да опита да намали разходите, без това да става за сметка на качеството на услугата.

Прехвърлянето на увеличението на разходите върху крайния потребител не съответства на деловата философия на “Вендинг 2000 ООД”, което търси начин за намаляване на производствените разходи, без това да е свързано с намаляване на обема на дейността или със снижаване на качеството на предлаганите услуги.


Цели на разработката


Особеностите на работа в отрасъла показват, че резервите за намаляване на разходите са главно по вътрешната за предприятието логистична верига. Икономиите трябва да се изразят в намаляването на относителния дял на разходите за гориво, амортизационни отчисления, наеми за складови помещения и работни заплати в общата себестойност на предлаганата услуга, като намаляването на енергийните разходи е в пълно съзвучие с енергийната политика и политиката по опазване на околната среда в ЕС и в частност България.

Оптимизирането на логистичните разходи е добра възможност за интензивно развиващи се предприятия, залагащи на вертикална интеграция, основана на една технология (автоматизираните продажби). Вертикалната интеграция в случая се изразява в следното: започнало като оператор на мрежа от 6 автомата, предприятие “Вендинг 2000 ООД” овладява поддръжката и ремонта на монетните автомати и е в състояние да предлага на пазара ремонтирани машини с удължен ресурс, предоставяйки им гаранция за безотказна работа от 6 месеца. Следващата стъпка е разработването на такива подобрения към съществуващите модели, които да намерят добър пазарен прием и да поставят основа за производствено сътрудничество с големите производители на такива съоръжения в ЕС.


Разработката има две главни цели:

1. Да намали логистичните разходи на предприятието и да повиши неговата конкурентоспособност;

 1. Да се доведе до степен на технологична зрялост и приложимост за всички подобни предприятия в отрасъла, така че да може да се реализира не само в България, но и на целия пазар на ЕС.

Главната задача на системата е да намали логистичните разходи на предприятието. Както показаха представените по-долу пресмятания, намалението може да достигне до 30%. Системата трябва да позволи обслужването на малките, разпръснати мрежи от монетни автомати да става чрез по-малко на брой и по-кратки като времетраене обиколки на подвижните групи. В предпочитания вариант тя трябва да позволи увеличаването на броя на обслужваните автомати при запазване на същите логистични разходи. Главната икономия, която се преследва в случая идва от относителното или абсолютно намаляване на енергийните разходи, най-вече автомобилно гориво. Възможно по-нататъшно поскъпване на горивата, особено на дизеловото гориво, може само да подчертае навременността на проекта. Намаляването на разхода на гориво води естествено до положителни последици за околната среда. Такива последици носи косвено и забавената амортизация (според очакванията до 25%) на използваните от предприятието транспортни средства, заедно с намаленото потребление на смазочни материали, гуми и пр. замърсители.

Системата трябва да подобри и условията на труд за подвижните екипи като намали броя и времетраенето на обиколките, подпомогне избора на подходящи часове за започване на обиколките, избора на по-подходящи маршрути.

Решение на проблема


След предварителни разговори със специалисти по електроника, електротехника и информатика стана ясно, че техническото изпълнение на проекта принципно е осъществимо чрез подбор на подходящи датчици, предавателни устройства (GSM терминали) и приемници (РС терминали, телефони). Наложително (и напълно възможно) е изработването на принципно нови контролери. Няма пречки да бъде разработена компютърна програма за обработка и визуализация на данните, възможни са различни възможности като сложност, надеждност и цена.

В момента съществуват няколко разработки за контрол от разстояние на подобни обекти. Тези разработки имат само косвено отношение към решаване на посочените проблеми. Патентовани са решения за контрол от разстояние, в т.ч. предупреждаващи за кражби или даващи възможност за безналично електронно разплащане. За пример могат да се посочат следните патенти: European Patent EP1286316 или US Patent 4853684. Едната вероятна причина за отсъствието на разработки с такава насоченост е, че едва напоследък съществуващите технологии дават възможности за приемливи от техническа и икономическа гледна точка решения, а другата е, че производителите на монетните автомати и модули за тях (Италия, Германия) работят за пазари, на които проблемите на българския пазар не стоят така остро. За пример цената на една стандартна порция кафе от монетен автомат в Германия е 0,50 € или три пъти повече от цената на пазара в Бургас (0,30 лв.), при практически изравнени цени на горивата и съпоставими амортизационни отчисления на транспортните средства. В Германия и Италия по-високи са почасовите трудови ставки, за сметка на това цените на консумативите са дори по-ниски от тези в България, така че там стремежът към намаляване на разходите е насочен в друга посока.

Решението трябваше да представлява технологична новост, която е в състояние да намали логистичните разходи и да повиши конкурентоспособността не само на предприятие “Вендинг 2000 ООД”, но и на всички предприятия в отрасъла, които биха се възползвали от нея. Методът на работа при търсенето на решение се основаваше на наблюдения върху пазара, измервания на стойностите по логистичната верига на предприятието и техническите параметри на монетните автомати, съставяне на работни хипотези (схеми), експерименти при тяхното изпълнение и проверка на работата им в лабораторни и в полеви условия. За осъществяване на проекта предприятие “Вендинг 2000 ООД” е изразходвало собствени финансови ресурси в размер на 30 000 лв., възлагайки задачи на собствените си и на привлечени отвън специалисти с икономическо и инженерно образование.


В хода на разработката бяха търсени отговорите на следните въпроси:

 1. Какво е средното разстояние, което един подвижен екип от предприятие, разполагащо с 8-12 машини изминава ежедневно при обслужването на обектите, измерено в км?

 2. Какво време отнемат ежедневните обиколки, измерено в работни часове?

 3. Колко често се налага да се правят извънредни обиколки за отстраняване на технически неизправности?

 4. Какви са техническите възможности за изграждането на системата, в т.ч.:

4.1. Какви са техническите възможности за монтиране на датчици за най-важните показатели – консумативи, техническо състояние на машината и пр.;

4.2. Какви са техническите възможности за изработване на нов контролер (особено за внедряване в автоматите за пакетирани храни);

4.3. Какви са техническите възможности за предаване на сигналите до централен приемник;

4.4. Какви са възможности за съставянето на компютърна програма и интерактивна Интернет-страница за обработка на получените данни и съставянето на карти с оптимални маршрути за обиколка;

 1. Каква ще бъде приблизителната цена за изработването, внедряването, проверката и усъвършенстването на всеки от елементите на системата;

 2. Каква ще бъде долната граница на рентабилност (брой автомати, разстояния между тях, транспортна обстановка, почасово заплащане и пр.) за внедряване на системата в съществуващите предприятия.


За да се отговори на тези въпроси, бяха нужни специализирани познания по икономика на предприятието, логистика, маркетинг, електротехника, радиотехника, компютърно програмиране и управление на компютърни мрежи. При обобщаването на отговорите на въпросите се очертаха следните рискове и неизвестни:

-Технологични рискове

Проектът е осъществим по принцип. Главната въпросителна е свързана с датчиците: наложителна е подробна проверка, която да установи какъв вид датчици могат да работят надеждно в особената среда на монетните автомати. Добавянето на датчик, който следи техническата изправност на автомата (свързан с вграденото устройство за автоматично блокиране на автомата при каквато и да е повреда), е напълно осъществим без никакви пречки. Изработването на предавателните устройства не представлява техническа пречка: има широк избор от образци (GSM терминали), използвани за различни цели. Изготвянето на контролерите не може да създаде затруднения: става въпрос за схеми за подаване и обработка на ограничено количество еднородна информация и решаването на проблема е по силите на привлечените за целта специалисти. Комплектоването на системата датчик – контролер - GSM терминал - РС терминал – телефон – Интернет-страница включва в себе си задачи, които са по силите на средно добре подготвените специалисти по хардуер и софтуер. Блоковата схема на системата е представена по-долу.


Фиг.1. Блокова схема на системата


- Икономически рискове

Основният риск е свързан с високите възможни разходи при разработването, внедряването и проверката на системата в работни условия. Определяща при тези пресмятания е долната граница на рентабилност, изразена в обем производствена дейност (брой автомати, оборот), при която системата позволява възвръщането на вложените средства в срок, съизмерим със срока на амортизация на основните ДМА на предприятието (автомати и превозни средства). Предварителните пресмятания поставиха тази граница на 10 автомата в средно голям град като Бургас, но пресмятанията бяха до голяма степен условни, тъй като зависят и от външни фактори, които не подлежат на контрол. Най-важният фактор са цените на горивата (производна на цената на нефта е напр. и цената на основен консуматив, какъвто са пластмасовите чаши и бъркалки), на електрическата енергия, на основните консумативи (кафе, захар, мляко), работните заплати. При устойчивата тенденция към повишаване на техните стойности (с изключение на замразените по време на кризата заплати) расте вероятността системата да се окаже икономически обоснована за внедряване при повечето предприятия в отрасъла и да слезе под границата от 10 автомата. При положение, че в ЕС подобни високотехнологични системи са по принцип скъпи, може да се разчита и на задгранични продажби, които да свалят дела на постоянните разходи в крайната пазарна цена на системата.


Икономическа обосновка


Разработката е насочена към експлоатацията на монетните автомати, предлагащи топли и студени напитки и закуски. Към средата на 2010 г. в България има около 15 000 действащи монетни автомата, 85-90% от тях са внесени като машини втора употреба и съотв. рециклирани. 8-9000 от тези автомати се управляват от фирми, за които тази експлоатация е основна дейност. Сред фирмите има 10 по-големи оператора, управляващи мрежи от 100 и повече автомата; малко над 300 фирми управляват мрежи с между 10 и 15 автомата, а останалите са единични оператори.

Разчетите за долната граница на реализация са направени по експлоатационната схема на предприятие “Вендинг 2000 ООД” (виж долу) съгласно особеностите на местния пазар в Бургас, на който работят 7 средни по големина фирми (8-12 автомата) и две големи, за които управлението на монетни автомати е основна дейност. Броят на автоматите в тези фирми се движи ориентировъчно между 150 и 200. (Пазарът е силно подвижен поради честите промени в договорните условия за наем, честата смяна на собственост на най-важните обекти, административно правни норми и пр.) Потенциални потребители на новата система са именно тези фирми, за които управлението на монетни автомати е основна дейност. (Единичните оператори по правило не се сблъскват с логистични проблеми.)


Логистична верига на “Вендинг 2000 ООД”


1. Елементи:

 • Монетни автомати: Обект № 1 , Обект № 2, Обект № 3 – 11 обекта, с общо 23 автомата;

 • Склад;

 • Работилница;

2. Връзка между елементите: маршрути, използвани при обслужването – бул. ”Т.Александров”, ул. ”Одрин”, ул. ”Христо Ботев”, бул. ”Булаир”, бул. ”Демокрация”, бул. ”Струга”, бул. ”Димитър Димов”, бул. ”Никола Петков”, бул. ”Проф. Яким Якимов”;

3. Разстояние, изминавано при пълна обиколка (обслужване на всички обекти) - 90 км, при съкратени маршрути със система - 60 км;

4. Времетраене на пълна обиколка с обслужване на всички обекти: 3ч./60 лв.(надница);

5. Честота, времетраене и разстояние на извънредни обиколки за отстраняване на повреди, допълнително зареждане и др. (усреднено за период от 3 месеца, по наблюдения на обслужващия екип, пътни листи): 2 пъти седмично, 80 км, 2,5 ч. + 10%

6. Усреден месечен разход по логистичната верига (работни часове, гориво, телефонни разговори, амортизации, фиг.2):

а. при пълна обиколка раб.часове 3ч. - 60 лв., гориво 16-18 лв., телефонни разговори 4 лв., амортизации – 10 лв. + 10 % (т.5)

б. при съкратени маршрути със система + 10 % (т.5)


Фиг. 2. Усреден месечен разход по логистичната верига в лв.

Легенда: ∆ - обекти, ----- маршрут, ■ – склад, □ – работилница


Фиг.3. Карта на логистичната верига на “Вендинг 2000” ООД: (карти на Бургас 1 и 2)


Доколкото разчетите са направени съгласно особеностите на местния пазар в Бургас, системата е приложима във всички населени места с над 100 000 жители, в които е съсредоточено главното потребление. Особено перспективна е за град София, в който обслужването на мрежата от автомати се сблъсква с острите транспортни проблеми в града (задръствания, големи разстояния, лошо състояние на пътната настилка и др.), които увеличават относителния дял на логистичните разходи в себестойността на услугата.


Пресмятания на себестойността


При тези предварителни пресмятания се очерта желана цел – намаляване на логистичните разходи с 30%, което за посоченото предприятие означава да спести около 300 лв. месечно. Разработката стъпва на наблюденията при 5-годишната дейност на предприятието, като ударението пада върху наблюденията през есента на 2010 г., зимата и пролетта на 2011 г. Те показват, че при липса на информация за състоянието на монетните автомати (наличие на консумативи, техническо състояние и пр.) подвижният екип от двама души прави всекидневни обиколки със средна дължина от 100 км при среден разход на 8 л гориво (при градски условия) или 20 лв. по цени към 01.05.2011 и амортизация на превозните средства от 10 лв. дневно. Разходът на работно време е средно 3 ч. или 60 лв. при разценка 10 лв./работен час. Тук не влизат инцидентните обиколки за отстраняване на повреди. В хода на разработката тези цифри бяха неколкократно доуточнявани и допълвани с данните от нови показатели.

При продажбите на топли напитки основната част от оборота, до 85%, се пада на обикновеното кафе. Към момента производствените разходи за една чаша кафе се колебаят около 17-18 ст. при следните показатели за съществените разходи при мрежа от 10 автомата:

 • 100 продадени чаши кафе дневно;

 • 7,2 лв. амортизация на един автомат (7200 лв. начална цена) дневно;

 • 8,3 лв.разход на кафе дневно при 7,2 г. на порция и единична цена на 11,5 лв. за кг.;

 • 2 лв. гориво на автомат дневно при цена около 2,5 лв. за литър бензин;

 • 0,5 лв. амортизация на транспортно средство дневно (10 000 начална цена за употребяван автомобил при срок за амортизация 5 до 6 години);

 • 2 лв. възнаграждение на персонала на автомат дневно;

 • 1 лв. наем за склад (300 лв. месечно);

 • 2,5 лв. на автомат за потребление на ток, вода, пластмасова чаша и бъркалка, захар.

Усреднено разходите за една порция кафе се движат около 23 ст. При продажна цена на чаша кафе от 30 ст. чистият приход възлиза на 7-8 ст. Целта на проекта е съкращаване на логистичните разходи (гориво, амортизации на транспортно средство, възнаграждения, наем за склада) с една трета, производствените разходи за една чаша кафе трябва да намалеят с 1,7 ст., т.е. увеличение на чистият приход със 17-18 %. Допълнителният общ чист приход от 400-450 лв. месечно при отчитане на среден размер на наемите за разполагане на монетни автомати на територията на учреждения, офис-помещение и др. от около 200 лв. означава увеличение на нормата на печалбата от около 10%.

Условие за отстояване на пазарните позиции е преди всичко намаляване на производствените разходи при запазване на същото качество. Това е определящо за малките предприятия с 10-15 автомата, при които всяко увеличаване на разходите води до намаляване на обема на дейността, което от своя страна добавъчно понижава рентабилността чрез увеличаване на относителния дял на постоянните разходи.

Разработката е насочена главно към тези потребители. Тя залага на възможността внедрената система да се изплати в продължение на 18 - 20 месеца. Общата несигурност на пазара и преди всичко зависимостта от договорите за наемане на търговска площ правят дори средносрочните планове твърде рискови. Тази несигурност се засилва от неяснотата напр. на бъдещето на болниците (обществени учредения или частни предприятия), неяснотата при прилагането на законите за публично-частно партньорство, периодическите смени в общинското и държавното управление и липсата на гаранции за приемственост и спазване на договорните задължения.


Заключение


Главните външни фактори, които затрудняват средносрочното планиране при експлоатацията на монетни автомати са цените на горивата, на храните и консумативите. Общата тенденция за тяхното повишаване работи в полза на проекта, позволяващ оптимизация на логистичните разходи при дейностите по зареждане, поддръжка и контрол на монетните автомати, предлагащи топли и студени напитки и закуски. Системата за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати е технологично решение, новост не само за българския пазар, което позволява да се намалят логистичните разходи и да се увеличи общата рентабилност на предприятията в отрасъла, без това да става за сметка на намаляване на обема на дейността. При посочените показатели разработката има шанс за успешно приложение дори и извън българския пазар.

Свързани:

Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати iconЛогистични разходи
Логистичните разходи възникват във връзка с влагането на производствени фактори за осъществяване на логистичните дейности във всички...
Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати iconИзмерване на резултатите от логистичната дейност
Разходите – определят се по логистичните функции според съответната специфика на функционалната област. Под логистични функции се...
Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати iconСпециалности: "Технология и управление на транспорта" и "Индустриален мениджмънт", "Стопанско управление" Учебната
Основните цели на учебната дисциплина “Основи на логистиката” са да запознае студентите с основите на логистиката и логистичните...
Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати iconС игрални автомати
Чл. Общите задължителни игрални условия и правила уреждат изискванията, които задължително трябва да се спазват при организирането...
Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати iconЕволюция в мениджмънта. Концепция на управлението Управлението/мениджмънта е процес на целенасочено въздействие или взаимодействие върху определена система, с
Управлението/мениджмънта е процес на целенасочено въздействие или взаимодействие върху определена система, с оглед поддържането и...
Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати iconНа дисертационния труд: Проучвания на качеството на извънболничната помощ при лечение на сърдечно-съдови заболявания в България (терапевтични резултати, фактори и препоръки за оптимизиране на здравноосигурителната система)
Тема на дисертационния труд: Проучвания на качеството на извънболничната помощ при лечение на сърдечно-съдови заболявания в България...
Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати iconБорислав Викторов Дойчинов спец. Стопанска логистика, гр. 5507, фак. No. 975463 tema
Основна цел на логистиката е да доставя стоките и услугите до клиентите в точното време, на точното място при възможно най-ниски...
Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати iconКонспект по Езици, автомати и изчислимост
Недетерминирани крайни автомати. Представяне на всеки недетерминиран автомат с детерминиран
Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати iconОсобености на информационно осигуряване на логистичните процеси при производство на козметични изделия
Кационни технологии създава предпоставки за синтез между информационните технологии и методологията на логистиката. Вземането на...
Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати iconТеоретични основи на логистиката (системна концепция в логистиката)
При анализът се използва и т н заменяемост между видовете разходи (разходи за транспорт срещу разходите за поддържането на запаси...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом