Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г
ИмеРешение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер26 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.admincourt-pz.bg/aktove-2008/303-2008.doc
Р Е Ш Е Н И Е №271

гр. Пазарджик, 21.07. 2008 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд-Пазарджик, X състав, в открито заседание на петнадесети юли през две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ГЕОРГИ ВИДЕВ

2. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

при секретаря Антоанета Метанова и при участието на младшия прокурор П., като разгледа КНАХД № 303 по описа на съда за 2008 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Касационното производство е образувано по касационна жалба от С. С. Н., в качеството й на едноличен търговец с наименование ЕТ "АПС-Светла Николова", седалище гр. Пазарджик, ул. Е. № … ет…. против Решение № 273 от 02.04.2008 г., постановено по НАХД № 312/2008 г. по описа на Районен съд-Пазарджик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1173-0034111 от 22.01.2008 г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - Пазарджик.

С посоченото наказателно постановление на основание чл. 180, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на ЕТ "АПС-Светла Николова" от гр. Пазарджик, е наложена имуществена санкция в размер на 17 054,84 лв.

В жалбата се навеждат касационни основания за неправилно приложение на материалния и процесуалния закон.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Настоящият съдебен състав приема, че разглежданата касационна жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

За да потвърди процесното наказателно постановление, въззивният съд правилно е приел, че извършеното нарушение се потвърждава категорично от събраните по делото доказателства, както и че при издаването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да лишават нарушителя от правото му на защита.

Изложените от касационния жалбоподател аргументи в насока недоказаност на извършеното нарушение, не могат да бъдат споделени.

Следва да се приеме, че констатираното нарушение е доказано напълно и безпротиворечиво, като въззивният съд е проверил изцяло и задълбочено твърденията на жалбоподателя и е установил, че същите остават недоказани. Действително, по време на проверката от страна на едноличния търговец е била представена нова фактура, издадена от австрийското дружество, което обаче не влияе по никакъв начин на извода за извършеното нарушение, изразяващо се в неначисляване на дължимия ДДС в предвидените от закона срокове след извършване на доставката.

Установява се също така, че не са налице съществени процесуални нарушения, които да накърняват правото на защита на жалбоподателя и да водят до отмяната на наказателното постановление.

Изводите на Районния съд се възприемат изцяло от настоящата касационна инстанция, тъй като се потвърждават напълно от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

С оглед на изложеното, съдът счита жалбата за неоснователна, а обжалваното решение на Районен съд-Пазарджик за правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

РЕШ И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 273 от 02.04.2008 г., постановено по НАХД № 312 / 2008 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. РЕШЕНИЕТО Е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ 2. /П/

Свързани:

Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г iconРешение№87 Пазарджик, 05. 03. 2008 г. В името на народа административен съд гр. Пазарджик
...
Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г iconОбщински съвет пазарджик наредб а
Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик,приета с Решение№211/12. 11. 2009г.,взето с Протокол №18 на Общински съвет-Пазарджик,...
Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г iconРешение №251 Пазарджик, 14. 07. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на четвърти юли две хиляди и осма година в състав
Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г iconРешение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г
Административен съд пазарджик, четвърти състав в публично заседание на осми септември две хиляди и осма година в състав
Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г iconРешение №145 гр. Пазарджик, 11. 04. 2008 г
Административен Съд гр. Пазарджик, III състав, в публично заседание, на тринадесети март, две хиляди и осма година, в състав
Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г iconРешение №140 Пазарджик, 08. 04. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на двадесети март през две хиляди и осма година в състав
Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г iconРешение №341 гр. Пазарджик, 25. 09. 2008 г
Административен съд пазарджик, четвърти състав в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и осма година в състав
Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г iconРешение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав
Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г iconРешение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г
Административен съд Пазарджик. I състав, в открито съдебно заседание на пети март две хиляди и осма година в състав
Решение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г iconРешение №241 гр. Пазарджик, 08. 07. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на седми юли през две хиляди и осма година в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом