Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер50.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/licence_docs/2012/akt_Formulyar_CPO_izmenenie_201

Национална агенция за професионално образование и обучение


(Попълва се от заявителя)


Формуляр


за изменение на лицензията на Център за професионално обучение (ЦПО) от НАПОО, съгласно чл. 22, ал. 7 от ЗПОО


Моля, прочетете указанията преди попълване!


1. Учебна документация в ЦПО

Моля, опишете:


1.1. Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение и Националните изпитни програми.


(Моля, добавете редове!)


 1. Човешки ресурси за осигуряване на професионалното обучение в ЦПО


Моля, дайте информация за:


2.1. Административен персонал (образование, квалификация) – ръководител на центъра, технически сътрудници, счетоводител и др.
(Моля, приложете списък на административния персонал)


2.2. Осигуреността на професионално обучение по теория и практика с обучаващи. Съответствие на преподавателите по теория и практика с изискванията, съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професии – образователно-квалификационна степен, свидетелство за правоспособност, специална научна подготовка и други.
(Моля, приложете списък на преподавателите и техните актуални CV)


Моля, попълнете следната таблица:

по ред

Професия, специалност

Преподавател по теория

Преподавател по практика

(Моля, добавете редове!)


3. Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение в ЦПО


Моля, посочете:


3.1. Наличие на материална база за професионалното обучение по теория и практика (учебни кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборатории, работилници и други).


ЗАДЪЛЖИТЕЛНО попълнете следната таблица:


по ред

Професия, специалност

База за обучение по теория

База за обучение по практика


1. Сграден фонд*

В горната таблица опишете за ВСЯКА професия и специалност поотделно базите за теория и практика. Например:

 • производствена сграда с 3 цеха за производство на електрически двигатели, офиси, лаборатории и ремонтни работилници”;

 • административна сграда на 4 етажа с офиси, зали за теоретично обучение, конферентни зали, компютърни зали”.


2. Материална база за обучение по теория и практика - учебни кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборатории, работилници и други*


2.1. Материална база за обучение по теория*

Опишете за ВСЯКА професия и специалност конкретните бази, които ще използвате за целите на теоретичното обучение. Например: специализирани кабинети за теоретично обучение по предметите от професионалната подготовка, професионална библиотека и др.


2.2. Материална база за обучение по практика*

Опишете за ВСЯКА професия и специалност конкретните бази, които ще използвате за целите на практическото обучение. Например:

 • специализирани кабинети за обучение по предметите от професионалната подготовка,

 • лаборатории,

 • работилници,

 • кабинети за компютърно обучение и др.


Посочете приблизителната площ на помещенията. За всяка една от базите посочете броя на работните места за обучаващите се.


3. Оборудване за професионалното обучение (учебно-технически средства, уреди, устройства, механизми, машини, инсталации и други)*

3.1. Оборудване за професионалното обучение по теория*

Опишете за ВСЯКА от посочените бази в таблицата обзавеждането и оборудването за теоретичното обучение

Например:

 • схеми;

 • компютър за всеки обучаван с необходимия основен софтуер;

 • Интернет;

 • професионални софтуери, използвани в отделните специалности;

 • съвременна техническа литература;

 • черна/бяла дъска;

 • екран, диа- или кинопроектор, мултимедия и др.


3.2. Оборудване за професионалното обучение по практика*

Опишете за ВСЯКА от посочените бази в таблицата обзавеждането и оборудването за практическото обучение

Например:

 • демонстративни апарати и машини;

 • схеми;

 • лабораторни схеми и макети;

 • съоръжения и апарати по отделните специалности;

 • съвременна измервателна апаратура и диагностична техника;

 • инструменти;

 • техническо оборудване за практически и ремонтни дейности;

 • компютър за всеки обучаван с необходимия основен софтуер;

 • Интернет;

 • професионални софтуери, използвани в отделните специалности;

 • скенер и принтер;

 • копирна и разпечатваща техника и др.


4. Учебни материали и пособия*

Опишете за ВСЯКА от посочените бази в таблицата обзавеждането и оборудването за обучението.

Например:

 • комплекти техническа документация (правилници, инструкции, проекти, работни карти и др.);

 • табла;

 • макети;

 • съвременна справочна и каталожна литература;

 • съвременна техническа литература и др.


*ВАЖНО! За всяка една професия и специалност дайте Вашата оценка за съответствието на посочената от Вас база за обучение с базата за провеждане на професионално обучение, описана в ДЪРЖАВНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ. Държавните Образователни Изисквания са публикувани на електронен адрес: www.navet.government.bg, рубрика “Държавни Образователни Изисквания”.


(Моля, добавете редове!)Приет от УС на НАПОО на 27.05.2009 г. с протокол № 07

Изменен и допълнен с протокол № 1 от 18.01.2012 г.


Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В са представени специалностите, включени в професията “Монтьор на железопътна техника”, съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом