Обяснителна записка
ИмеОбяснителна записка
страница1/3
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер354.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/Statii/bujet2008obiasnitelna-sait.doc
  1   2   3


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към проекта за Бюджет 2008 г. на Община Русе


Проектът за Бюджет 2008г. на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи:

- Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2008 г. /ДВ бр.113/2007 г./

- Постановление на МС № за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2008 г.

- Решение на МС на Р България № 20/21.01.2008 г.за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2008 г.

- Разчетни натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2008 г. за Община Русе, съгласно Решение № 20/21.01.2008 г. утвърдени от Министерство на финансите.

- Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, утвърдена от Общинския съвет в изпълнение на изискванията на чл.9 а от Закона за общинските бюджети.


Общата рамка на бюджет 2008 г. е 99 162 662 лв.текущ бюджет82 057 022лв. (държавни дейности –38 375 090 лв., местни дейности –43 681 932 лв. ) и капиталов бюджет -17 105 640 лв.


ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА


При разработване на приходната част на бюджета са съобразени:


- Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. субсидии от Централния бюджет.

- Допълнителните корекции на държавните приходи с утвърдените от Министерство на финансите натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2008 г. за Община Русе.

- Прогнозите от отдел „Местни данъци и такси” за приходите с общински характер.

В синтезиран вид приходната част на бюджет 2008 г. на Община Русе може да се представи по следния начин:


Таблица 1 / лева /

ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИП Р И Х О Д И
Държавни

Общински

Всичко

а

1

2

3

І.Субсидии от ЦБ

38 375 090

3 637 500

42 012 590

1.Обща допълваща

38 375 09038 375 090

2.Обща изравнителна
2 534 100

2 534 100

3.Зимно поддържане
93 300

93 300

4.Целева за КР
1 010 100

1 010 100

В т.ч. Основен ремонт пътища
215 700

215 700

ІІ.Приходи с общински характер

В т.ч.Собств.прих.делег.б-ти

39 114 624

452 480

39 114 624

452 480

1.Данъчни приходи
14 825 000

14 825 000

2.Приходи от собственост
3 796 471

3 796 471

3.Общински такси
10 594 644

10 594 644

в т.ч.за битови отпадъци
6 633 144

6 633 144

4.Глоби,санкции и наказ.лихви
110 000

110 000

5.ДДС и др.данъци в/у прод.
-618 491

-618 491

6.Други неданъчни приходи
413 300

413 300

7.Продажба общ.имущество
9 990 000

9 990 000

8.Помощи, дарения и други
200

200

9.Приходи от концесии
3 500

3 500

ІІІ.Заеми
3 100 400

3 100 400

Усвояване заем Дох.здание
3 500 000

3 500 000

Погасяване заем ПУДООС
-399 600

-399 600

ІV.Трансфери ( - )
-167 000

-167 000

1.ОФД
-100 000

-100 000

2.Драматичен театър
-30 000

-30 000

3.Куклен театър
-32 000

-32 000

4.ПГпо туризъм проект 2007
- 5 000

- 5 000

V.Друго финансиране

- 87 000

- 87 000

1.Задължения по фин.лизинг
-87 000

-87 000

VІ.Преходен остатък 2007г.
15 189 048

15 189 048

-Такса битови отпадъци
4 031 835

4 031 835

-Туристическа такса
175 482

175 482

-Продажба общинско имущество

2 360 000

2 360 000

-Център "Надя" дом.насилие
30 000

30 000

-Капиталови разходи
29 019

29 019

-Капит.р-ди програма ФАР
4 104

4 104

-Собств.ср-ва дел.б-ти

Образование

Култура
185 592

134 449

51 143

185 592

134 449

51 143

-проекти в образов.2007 г.
135 884

135 884

-цел.ср-ва видеонабл.у-ща
48 000

48 000

-Цел.ср-ва бедств. и аварии
197 506

197 506

-ПГпо туризъм проект 2007
5 000

5 000

За разпределение
7 986 626

7 986 626

Всичко приходи

38 375 090

60 787 572

99 162 662Подробно разшифровката на приходите по видове приходоизточници е отразена в Справка - Приложение № 1.


Държавни приходи

Общата допълваща субсидия – 38 375 090 лв. е приход с държавен характер за финансиране на делегираните от държавата дейности остойностени чрез разработените и утвърдени с Решение на МС № 20/21.01.2008 г стандарти.

Останалите държавни приходи : Обща изравнителна субсидия – 2 534 100 лв. за покриване на разходи от местно значение, за зимно поддържане на пътищата – 93 300 лв. и за капиталови разходи- 1 010 100 лв., от които 215 700 лв. целево за основен ремонт на пътища.


Приходи с общински характер

При планирането на местните приходи е извършен сравнителен анализ на изпълнението на приходите към 31.12.2007 г. и са отразени промените по Наредбата за

местните такси и цени на услуги ( такси за ползване на детски градини, ясли и домове за социален патронаж). Планирани са допълнително 650 000 лв. постъпления от патентен данък (чл.1 ал.2 от ЗМДТ), които до 31.12.2007 г. постъпваха в републиканския бюджет. Отразена е промяна в размера на данък при придобиване на имущества в увеличение от 2 % на 3 % (заложена в проекта на Наредбата за местните данъци - чл.47 ал.2 от ЗМДТ). Плана за приходите от такса битови отпадъци е съобразен с утвърдената от Общински съвет план-сметка с Решение №…….. Отразени са и нови предложения за приходи от стопанисване на общинската собственост. Планираното постъпление от продажба на общинско имущество – 9 990 000 лв. включва:

- Приходи от продажба на дълготрайни материални активи – 5 550 000 лв.( продажба на терен и триетажен корпус по бул.”Г.Делчев” 35 / АОНСУ / - 4 800 000 лв., продажба на жилищни имоти на граждани по административен ред ,притежаващи жилищен спестовен влог – 250 000 лв.; продажба имоти в с.Николово - 50 000 лв., с.Тетово - 50 000 лв. и по ул.”Г.Делчев” бивша баня - 400 000 лв.

- Приходи от продажба на недълготрайни материални активи – 4 440 000 лв.

( отстъпено право на строеж – 800 000 лв.; продажба на терени в м. „Слатина” – 1 740 000 лв.

м.”Лагера” -1 400 000 лв.и продажба на земя без търг- 500 000 лв.)

Значителен дял в приходите на бюджет 2008 г. има преходният остатък от 2007 г. 15 189 048 лв. В таблицата има разшифровка на средствата в преходния остатък, които имат целеви характер за покриване на определени разходи.

В приходната част на бюджета със знак минус са планирани разходите за погасяване на безлихвен заем от ПУДООС - 399 600 лв., за финансиране на културните институти ОФД, Драматичен театър и Куклен театър по договор с Министерство на културата общо за 162 000 лв., за възстановяване на ПГ по туризъм – 5 000 лв. целеви средства по проект от 2007 г. ( от преходния остатък ) и за обслужване на финансов лизинг – 87 000 лв.


РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Представеният за обсъждане бюджет на Община Русе за 2008 г.в размер на
  1   2   3

Свързани:

Обяснителна записка iconA. обяснителна записка

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
Обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом