Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно
ИмеЗаминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер94.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tu-sofia.bg/Erasmus/Erasmus/SM-obuchenie/SM-Zaminavane/SM-Ukazania-za-zaminavane-na-s
ЗАМИНАВАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ” – ETAП 2


ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ


МНОГО ВАЖНО:

 1. АКО НЯМА ДРУГИ УКАЗАНИЯ, ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ВЗЕМАТ ПО 1 ЕКЗ. ОТ ВСИЧКИ ДОЛУПОСОЧЕНИ ДОКУМЕНТИ СЪС СЕБЕ СИ В ЧУЖБИНА;

 2. СТУДЕНТИТЕ ОСТАВЯТ ПО 1 ЕКЗ. ОТ ВСИЧКИ ДОЛУПОСОЧЕНИ ДОКУМЕНТИ НА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ОТ ТЯХ ЛИЦЕ ЗА СПРАВКА И СВЕДЕНИЕ.


№ 11 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И КРЕДИТИТЕ В ЧУЖБИНА – 1 екз.

Попълва се от студента и се подписва от декана на факултета.

Името на приемащия университет и адреса се изписва на чужд език - вземат се от договора за обучение (Bilateral Agreement), Писмо покана (Invitation/Acceptance letter и.т.н./etc. ).

Отбелязва се по каква специалност ще се обучава студента, какво ще бъде заданието на за обучение.

 • В таблицата се огражда или се подчертава семестъра, който съответства на периода на обучение, когато студента ще подготвя курсов/дипломен проект в чуждестранния университет.

 • В таблицата под съответния семестър се попълват двете колони, като се нанасят съответните дисциплини, изучавани в ТУ – София и дисциплините, които ще се изучават в чуждестранния университет (когато студента отива на семестриално обучение).

Студентът предава подписаната от декана декларация на Дирекция “СВО”.


№12 ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ (APPLICATION FORM) – 3 екз.

 • Sending institution = Изпращаща институция, т.е. ТУ София

 • Receiving Institution = Приемаща институция, т.е. Европейски университет Department Coordinator = Факултетен координатор. Записват се данните на координатора от факултета.

Факултетният координатор/Координаторът на договор се подписва на посоченото място.

 • Institutional coordinator = Ръководителят на програма Еразъм в ТУ София – Зам. Ректор УД .

 • Неговите данни се вземат от от Сайта на ТУ София и се записват в първата кутия на документа.

 • Field of study= област на обучение - от таблицата с области на знание се избира област на знание, която максимално съответства на заданието на обучението;

 • Student personal data: посочват се личните данни на студента по постоянен и временен адрес

 • Language Competence = Езикови Умения. Отбелязва се само една степен. Избира се степента, която съответства на знанията на студента.

 • Mentor = настойникът от приемащото предприятие

 • Supervisor =научният ръководител в ТУ - София

В по-долу посочените изречения се записва следното:

 • Diploma/degree for which you are currently studying: записва се една от формите на обучение: B/M/PhD.

 • Number of higher education study years prior to departure abroad: записва се броя на годините на обучение преди текущата, например ако студента е в 4 курс, се записва 3.

Документът се подписва от студента, от факултетния координатор / Научния ръководител / координатора на договора и се предава в Дирекция “СВО” в комплект с другите документи за подпис от Институционалния координатор.

Преди заминаването, студентът получава 2 екземпляра от документа, които се предават на научния ръководител в приемащия университет и един екземпляр остава към досието на студента в Дирекция “СВО”.


№13 ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ(LEARNING AGREEMENT) – 3 екз.

Документът се състои от 2 страници. Попълва се и се подписва само първата страница.

Първата страница се попълва и подписва преди заминаването на студента в чужбина. Обяснение на понятията, които се съдържат на тази страница:

 • Sending institution = Изпращаща институция, т.е. ТУ София

 • Host Institution = Приемаща институция, т.е. Европейското предприятие

 • Department Coordinator = Факултетен координатор. Факултетният координатор се подписва на посоченото място.

 • Institutional coordinator = Ръководителят на програма Сократ/Еразъм в ТУ София – Зам. Ректор УД

 • Department Coordinator = Факултетен координатор

 • Subject area= област на знание - записва се кода и областта на знание, от таблицата с кодове и области на знание, която съответства на специалността в ТУ – София и на заданието за практика.

 • Course unit title /колоната по средата на таблицата/ = Заглавие на курса.

В тази колона при семестриално обучение се записват изучаваните дисциплини със съответния брой кредити; при подготовка на курсов/дипломен/ PhD проект – загалавието на темата.

След като се попълнят горните данни, документът се подписва от студента, от представители на ТУ (факултетен координатор/научен ръководител и декан) и се предава на Дирекция “СВО” в комплект с другите документи за подпис от Институционалния координатор. Най-долната кутия се подписва от приемащия университет.

Преди заминаването си студентът получава 2 екземпляра от документа, които се предават на научния ръководител/международния отдел в приемащия унивреситет и един екземпляр остава към досието на студента в Дирекция “СВО”.

Втората страница се попълва, ако има промяна в предварително записаните изучавани дисциплини или в темата на проекта. Промяната трябва да стане в срок до 1 месец от заминаването.

След завръщането си в България, студентът предава заверения документ с подпис и печат от приемащия университет в Дирекция “СВО”.

№ 14 СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ОБУЧЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИ КРЕДИТИ (TRANSCRIPT OF RECORDS) – 3 екз.

Този документ се подписва и подпечатва само от европейския университет. Въпреки това обаче, преди заминаването си студента предава и този документ в Дирекция “СВО” за проверка. Състои се от 2 страници и два вида оценка за свършената работа: с букви от А до F и кредити ECTS.

Задължително се посочват оценки за извършеното от студента обучение по време на престоя в чужбина.

Оценки Fи FX са неприемливи тъй като показват слабо ниво на обучение.

След завръщането си студента предава документа за отчет на обучението в Дирекция “СВО” .

Понятия и указания:

 • Sending institution = Изпращащ университет, т.е. ТУ София

 • Receiving Institution = Приемаща институция, т.е. европейския университет.

 • Duration of training in months – попълва се продължителността на практиката в месеци

 • ECTS credits– кредити по системата ЕСТК.

Студентът получава 2 екземпляра от документа, които се предават в международния отдел на приемащия университет, а един екземпляр остава към досието на студента в Дирекция “СВО”.

Подписват се от научния ръководител или международния отдел от приемащия университет и се слага печат.

След завръщането си в България, студентът предава заверения документ в Дирекция “СВО”.

Забележка: Когато приемащият университет изисква академична справка за изучаваните дисциплини, студентите представят в дирекция СВО поотделно справки за всяка от образователно-квалификационните степени - бакалавър и магистър

 • справките се изготвят от студентска канцелария

 • превеждат се на съответния работен чужд език

 • превода се заверява в студентска канцелария


№ 15 СЕРТИФИКАТ (УДОСТОВЕРЕНИЕ) ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ И ПОЛУЧЕНИ КРЕДИТИ – 3 екз.

В този сертификат студентът попълва само името си и името на приемащия университет.

Един екземпляр остава към досието на студента в Дирекция “СВО”. Студентът предава 2 екземпляра от документа на научния ръководител или международния отдел от приемащия университет за обработка.


Датите на пристигане, на заминаване, и получените кредити се попълват от научния ръководител или международния отдел от приемащия университет и се слага печат.

.

№ 16 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СТУДЕНТА С НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА – 1 екз.

В декларацията се попълват лични данни на Еразъм студента.

Като номер на договор и дата на договора се посочват № и датата на личния договор, който студента сключва с ТУ София (например SМ 05/20....-20.....).

Студентът записва името на приемащия университет на чужд език, личните си данни и съдържанието на декларацията по образец.

Подписът и датата се поставят в присъствието на нотариус, а не преди това.
Студентът предава оригинала на нотариално заверената декларация в Дирекция “СВО” за съхранение в досието на Еразъм студента.


№ 17 ЛИЧЕН ДОГОВОР С ТУС ЗА СТУДЕНТСКА СУБСИДИЯ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ – 3 екз.

Студентът попълва следното:

и дата на договора - от регистър в Дирекция “СВО”.

Лични данни – от личната си карта

По т. 2


 • Период на обучение – съгласно посочения период в поканата от приемащия университет.

 • Име и адрес на приемащия университет –данните се вземат от двустранния договор за обучение, поканата и.т.н.

 • Област на знание - данните се вземат от таблицата с кодове и области на знание

 • на двустранния договор - данните се вземат от таблица с двустранните договори за практика в Дирекция “СВО”.

Точка 3 – размер на субсидията се попълва от Дирекция “СВО”.

По т. 4 – всички банкови реквизити – от личната банкова сметка в евро.

В Дирекция “СВО” студентът представя копие от банковия документ за личната банкова сметка в евро за изплащане на субсидията с банков превод.

Записват се име, адрес, BIC на банката, IBAN сметка, титуляр, валута и др.

По т. 5 се попълва името на координатора на договора или на преподавателя, който организира обучението на заминаващите студенти - данните се вземат от двустранното споразумение, работната програма и/или заданието за практика.

Договорът се подписва от студента и/или упълномощеното от него лице съгласно представено нотариално заверено пълномощно и се предава в Дирекция “СВО” за подписване (утвърждаване) от :

 • директора на Дирекция “Финанси” или негов заместник.

 • ректора на ТУ или негов заместник

Дирекция “СВО” предава договора в Дирекция “Финанси” за банков превод на субсидията. Дирекция “Финанси” изпращат 1 екз. от договора в БНБ като основание за превода и оставят по 1 екз. към финансовите документи и 1 екз. в Дирекция “СВО” за съхранение към досието на студента.

№ 18 ПЪЛНОМОЩНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА – 1 екз.

В пълномощното се попълват лични данни на Еразъм студента , лични данни на упълномощеното от него лице и съдържанието на пълномощното по образец.

Подписът и датата се поставят в присъствието на нотариус, а не преди това.

Студентът предава копие от нотариално завереното пълномощно в Дирекция “СВО” за съхранение в досието на Еразъм студента.

Ако студентът получава стипендия, е необходимо специален текст по този повод в същото пълномошно, или се издава съвсем отделно пълномощно.


№ 19 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ – 1 екз.

В декларацията студентът попълва лични данни и № на договора за студентска мобилност –обучение с ТУ - София.

Декларацията се подписва от студента и се предава в Дирекция “СВО”за съхранение в досието на Еразъм студента.


№ 20 ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНТА – 1 екз.

Попълва се от студента от т. 1 до т. 14.

В т. 1 студентът записва № СМ на договора с ТУ София.

В т. 8 се записва областта на знание - данните се вземат от таблицата с кодове на знание (за обучение)

В т. 10 се записват брой години на обучение преди настоящата, т.е. ако студента е 5-ти курс, се пише 4.

В т. 11 се попълва име и адрес на приемащия университет - данните се вземат от договора с университета, предприятието, обявата, поканата и.т.н.и се записват на чужд език.

В т. 12 се попълва икономическия сектор в който работи приемащия университет/предприятие - данните се вземат от таблица с кодове на икономически сектори.(за практика)

В т. 13 продължителността на обучението съответства на посочената в договора за студентска мобилност с ТУ - София.

В т. 14 месеците на обучение съответстват на указаните в поканата и попълнените в договора за студентска мобилност с ТУ - София.

Документът се попълва от студента и се предава в Дирекция “СВО”за съхранение в досието на Еразъм студента.


№ 21 СЕРТИФИКАТ ЗА ЕРАЗЪМ СУБСИДИЯ – 3 екз.

Сертификатът се изготвя от студента и се предава на Дирекция “СВО” за подпис от Зам.Ректора – институционален координатор на ТУ – София/Директора на Дирекция “СВО”. В сертификата се записва приемащата институция и субсидията, която се изплаща на студента от ТУ – София.

Дирекция “СВО” предава на студента 2 екз. от подписания сертификат и оставя 1 екз. за съхранение в досието на Еразъм студента.

Този сертификат се представя при нужда в посолства, в полицията при регистрация след пристигане в чужбина, при удължаване престоя на студента в чужбина и.т.н.


№ 22 ПОКАНА ОТ ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 1 екз.

Поканата се изготвя на бланка на приемащия университет и съдържа следните данни:

 • Трите имена на студента

 • Обучение по програма Еразъм

 • Задания на обучението:

 • Продължителност на периода: например 6 месеца

 • Начало и край на периода: например 01.01.2008 – 01.07.2008.

 • Поканата се изпраща първо по факс в Дирекция “СВО”на № 00359 2 987 78 70 или факултета, а след това в оригинал.

Може да е адресирана до студента, до Дирекция “СВО” или до координатора на договора.

Дирекция “СВО” предава 1 екз. от поканата на студента, 1 екз. служи като аргумент за издаване на заповедта за командировка и 1 екз. остава в дирекция “СВО” за съхранение в досието на Еразъм студента.


№23 ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВКА В ЧУЖБИНА – 2 екз.

За изготвяне на заповед за командировка, студентът представя в Дирекция “СВО” следните документи:

 • Покана от приемащия университет съгласно т. 22 от списъка на документите за практика.

 • Декларация от факултета за признаване на практиката и кредитите в чужбина –по т.11.

Дирекция “СВО” изготвя заповедта и събира съответните подписи. След това дава 2 екземпляра на командирования (1 екземпляр за лицето и 1 екземпляр за факултетната канцелария/отдел “Докторанти и български студенти)и 1 екз. остава в Дирекция “СВО” за съхранение в досието на Еразъм студента.


№ 24 ДРУГИ ДОКУМЕНТИ – обезпечават се от отдел “АОК” по желание на студента –БЛ. 1 ЕТ. 2 СТАЯ № 1245, тел. 965 34-34.


№ 25 БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ - обезпечава се по желание на студента от отдел “АОК”

БЛ. 1 ЕТ. 2 СТАЯ № 1245, тел. 965 34-34, Дирекция “СВО” маг. инж. Олег Духлев - Н-к отдел “Международна дейност” , БЛ. 1 ЕТ. 2 СТАЯ № 1238, тел. 965 20-46 или от фирмите, които предлагат туристически услуги и/ или застраховане.

.

№ 26 ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА КАРТА или МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА “ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ” - Европейската здравна карта -задължително се изисква от ЕК. Обезпечават се по желание на студента от отдел “АОК”- БЛ. 1 ЕТ. 2 СТАЯ № 1245, тел. 965 34-34, Дирекция “СВО” маг. инж. Олег Духлев - Н-к отдел “Международна дейност” , БЛ. 1 ЕТ. 2 СТАЯ № 1238, тел. 965 20-46 или от фирмите, които предлагат здравни услуги или застраховане

Свързани:

Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно iconУказания за попълване на документи за заминаване на преподавателски и непреподавтелски състав за участие в мобилност с цел обучение много важно
Ако няма други указания, всички преподаватели/работници вземат по 1 екз. От долупосочените документи със себе си в чужбина
Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно iconУказания за попълване на документи за заминаване на преподаватели много важно
Ако няма други указания към всеки долупосочен документ за заминаване, всички преподаватели вземат по 1 екз. От долупосочените документи...
Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно iconВажно! важно! важно!
Приемът на документи за обучение по новата магистърска програма „ветеринарна администрация” държавна поръчка, ще се извършва от 01....
Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно iconОписателен отчет от студента до институцията практика erasmus Student Report Form Erasmus форма за
Драги студенти, отчетът за вашето обучение ще предостави на програмата Erasmus ценна информация, която ще е полезна за бъдещите студенти/практиканти,но...
Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно iconУказания за попълване на разделите на отчетния доклад и утвърждаване на доклада
...
Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно iconМетодически указания за контролните функции на инспекторатите и за тяхното взаимодействие
Чл. (1) С методическите указания се определят функциите и процедурите за работа на инспекторатите в съответствие с чл. 46 и 46а от...
Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно iconУказания за попълване на офертата
Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към кандидатите за участие в открита процедура...
Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно iconОбучение на преподаватели по физика в европейските страни
Работните Групи 2 и 1 и примери на добра практика. Сравнението на различни системи за подготовка на преподаватели по Физика в границите...
Заминаване на студенти за обучение – etaп 2 последователност на процедурите и указания за попълване на документите много важно iconУказания за попълване на формуляра и изисквания за кандидатстване

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом