Общи условия
ИмеОбщи условия
Дата на преобразуване30.10.2012
Размер171.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/letter_fs_iobfr_105_2012_a1_bg.doc


Приложение № 8

към т.60


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за обезпечаване на средствата
по сметки на бюджетните предприятия в банки
съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за текущата година


Съдържание

(1) Общи Положения 4

1.1 Цел. Целта на настоящите Общи Условия е, на основание на разпоредбите на ЗДБРБ за текущата година, да установят реда, начина, процедурите, правата и отговорностите на: 4

1.2 Обхват. Облигации на Р.България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ, не са обект на разпоредбите на тези Общи Условия. 4

1.3 Независимост и Безпристрастност. В качеството си на агент по Обезпечението, БНБ декларира че (1) няма собствен финансов интерес по отношение на Обезпечението и (2) ще се стреми да бъде независима и безпристрастна спрямо интересите на двете страни – съответната Банка и МФ – ръководейки се единствено от разпоредбите на законите, тези Общи Условия и обичайната пазарна практика. 4

1.4 Приложения. Всички Приложения са неразделна част от тези Общи Условия. 4

1.5 Реализация на обезпечението. Реализацията на обезпечението, формирано по реда на Общите условия за обезпечаване, се извършва по реда на Закона за особените залози и ЗДБРБ за текущата година. 4

(2) Описание на Обезпечението 4

2.1 Допустимо Обезпечение. МФ приема като Обезпечение единствено емисии от Облигации, съгласно ‘Списък на Емисиите’, посочен в Приложение А. 4

2.2 Недопустимо Обезпечение. В случай, че Банка трансферира свой актив, който не е допустимо обезпечение според изискванията на т. 2.1, БНБ ще върне на наредителя, за негова сметка и отговорност, съответния актив. 4

2.3 Регистър. БНБ изготвя и поддържа регистър на заложеното обезпечение. 4

(3) Откриване и водене на сметки 5

3.1 Ограниченост на Функциите. БНБ открива и обслужва всички описани в тези Общи Условия сметки на дадена Банка, както и осъществява транзакции с описаните активи на Банката, само и единствено във връзка с изпълнение на функцията си на агент по Обезпечението, произтичаща от разпоредбите на ЗДБРБ за текущата година. 5

3.2 Ограниченост на Обхвата. Всеки трансфер от страна на Банка на допустимо Обезпечение съгласно Приложение А, ще попада под ограничения обхват на тези сметки и ще се третира от БНБ съгласно разпоредбите на тези Общи Условия. 5

3.3 Откриване на Сметки: 5

3.4 Извлечения. БНБ изготвя и предоставя на съответната Банка: 5

3.5 Право на информация. МФ, в качеството си на заложен кредитор, или надлежно оторизиран от него агент, има право да получава копия на извлеченията, изготвяни съгласно т. 3.4, също както и други видове извлечения, изготвени от БНБ на базата на състоянието по сметките открити съгласно т. 3.3. (b), регистъра или от други информационни системи на БНБ. 5

3.6 Закриване на Сметките: 5

(4) Трансфери на Обезпечение 6

4.1 Начална Дата. Банките могат да започнат да трансферират обезпечение, съгласно Приложение А, от деня на получаване на уведомление съгласно т. 3.3 (с). 6

4.2 Инструкции за сетълмънт. БНБ ще уведоми всяка Банка подала Заявление съгласно Приложение Б, за номера на сметката и депозитара, където Банката следва да трансферира желаните от нея облигации. 6

4.3 Доставка на Обезпечение. Банка желаеща да трансферира обезпечение съгласно Приложение А, следва да инструктира своя депозитар (или контрагент) да трансферира съответното количество от дадена емисия допустимо обезпечение по посочената съгласно т. 4.2 от БНБ сметка, при условията на, едновременно: 6

4.4 Дата на Получаване: 6

4.5 Уведомление за доставка. Банките изпращат чрез S.W.I.F.T. съобщение предварително уведомление до БНБ за наредените от тях трансфери. 6

(5) Стойност на Обезпечението 6

5.1 Дефиниция. Стойността на Обезпечението е 98% от левовата равностойност, по официалния валутен курс обявяван от БНБ, на пазарната стойност на заложените облигации. 6

5.2 Изчисление. Стойността на Обезпечението се изчислява на базата на пазарните цени на заложените активи, получени по методиката описана в Приложение Г. 6

5.3 Периодичност. БНБ прави пазарна преоценка на Обезпечението всеки работен ден. 6

5.4 Методология. БНБ изчислява всички стойности на променливите в Приложение Г, вкл. всички преоценки, съгласно възприетите от БНБ вътрешни методики за управление на валутните й резерви. 6

(6) Освобождаване на Обезпечение 6

6.1 Право за Освобождаване. Банка има право да поиска освобождаване на Обезпечение във всеки един момент, което се извършва само и единствено след съгласие на МФ, или надлежно оторизиран от него агент. 6

6.2 Искане за Освобождаване. Банка, която желае да освободи частично или изцяло свои активи заложени като Обезпечение, изпраща до БНБ S.W.I.F.T. съобщение MT 599, съдържащо следните инструкции за сетълмент: 6

6.3 Авизиране. БНБ се задължава: 7

да авизира МФ, или надлежно оторизиран от него агент, за постъпилото искане. 7

6.4 Срок за разглеждане. Всички постъпили искания за освобождаване се разглеждат в сроковете предвидени в раздел Х от настоящите указания. 7

6.5 Дата на Освобождаване. При наличието на условия за извършване на освобождаване на Обезпечението в посочения вид и размер съгласно съобщението по т. 6.2, БНБ се задължава да трансферира съответното Обезпечение с вальор следващия работен ден от деня на получаване на съгласието, съгласно посочените от съответната Банка в съобщението по т. 6.2, сетълмент инструкции. 7

6.6 Отказ за Освобождаване. В случай на отказ за освобождаване, БНБ ще авизира съответната Банка, чрез S.W.I.F.T. съобщение MT 599 по най-бързия възможен начин. 7

6.7 Лихви и Падежи. БНБ ще превежда на съответната Банка получените лихви и главници по заложеното обезпечение в размера и с вальора, с който тя е била заверена и навреме авизирана от своя депозитар. БНБ ще превежда сумите по сметка съгласно „Стандартни инструкции за сетълмент” на съответната Банка, с които разполага, освен ако не е авизирана за друго. 7

(7) Такси и Комисиони 8

7.1 Декларация за Съгласие. Подавайки Искане за откриване на сметки (Приложение Б), Банката се съгласява да плаща или възстановява на БНБ, изброените в тези Общи Условия такси и комисиони, във връзка с изпълнението на нейните функции като агент по Обезпечението. 8

7.2 Видове. БНБ събира от Банките: 8

7.3 Периодичност. Таксите и комисионите се изчисляват и дължат на месечна календарна база. След изтичане на всеки календарен месец, БНБ изчислява дължимите от всяка банка суми. 8

7.4 Срок за плащане. В срок до пет работни дни след изтичане на всеки календарен месец, БНБ задължава сметката за сетълмент на съответната Банка при БНБ с дължимата сума на разноските. 8

7.5 Право за Промени. С цел покриване на разноските си, БНБ си запазва правото едностранно да променя видовете такси и комисиони, също както и процедурите за изчислението им, за което ще уведоми съответните Банки. 8

(8) Разни 8

8.1 Изменения. В случай на необходимост от промени в разпоредбите на тези Общи Условия, с оглед запазване на интересите на двете страни по Обезпечението, изготвения от МФ и БНБ проект на промени се изпраща за становище на Асоциацията на банките в България. Независимо от това, в качеството си на агент, БНБ си запазва правото, по свои съображения, да инициира промени в разпоредбите на тези Общи Условия, които ще стават валидни чрез съвместно писмо на БНБ и МФ до Банките. МФ има право да добавя други емисии към Списъка на Емисиите (Приложение А) без да се иска становище от Асоциацията на банките в България, което ще става валидно чрез съвместно писмо на БНБ и МФ до Банките. 8

8.2 Уведомления. Всички комуникации между БНБ и Банките се извършват чрез шифрирани S.W.I.F.T. съобщения във формат MT 599. Комуникациите между МФ, или надлежно оторизиран от него агент, и Банките могат да бъдат и в друга форма, като копие се изпраща за сведение и до БНБ. 8

8.3 Работен ден. За целите на тези Общи Условия, работен ден е денят, който е такъв едновременно за (i) Р. България, (ii) депозитара на БНБ, (iii) депозитара на съответната Банка и (iv) платежните системи на ЕВРО-зоната или Federal Reserve Bank of New York. 8

(9) Приложения 9

Приложение А 10

Приложение Б 11

Приложение В 12

Приложение Г 13

Приложение Д 14(1) Общи Положения

1.1 Цел. Целта на настоящите Общи Условия е, на основание на разпоредбите на ЗДБРБ за текущата година, да установят реда, начина, процедурите, правата и отговорностите на:


 1. Банките, обслужващи разпоредители с бюджетни кредити и общините, в качеството си на залогодател;

 2. Министерство на Финансите (МФ), в качеството си на заложен кредитор, или надлежно оторизиран от него агент; и

 3. Българската Народна Банка (БНБ), в качеството си на агент по Обезпечението;

в процеса на обезпечаване средствата на бюджетните предприятия в Банките съгласно ЗДБРБ за текущата година.

1.2 Обхват. Облигации на Р.България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба № 5 на МФ и БНБ, не са обект на разпоредбите на тези Общи Условия.

1.3 Независимост и Безпристрастност. В качеството си на агент по Обезпечението, БНБ декларира че (1) няма собствен финансов интерес по отношение на Обезпечението и (2) ще се стреми да бъде независима и безпристрастна спрямо интересите на двете страни – съответната Банка и МФ – ръководейки се единствено от разпоредбите на законите, тези Общи Условия и обичайната пазарна практика.

1.4 Приложения. Всички Приложения са неразделна част от тези Общи Условия.

1.5 Реализация на обезпечението. Реализацията на обезпечението, формирано по реда на Общите условия за обезпечаване, се извършва по реда на Закона за особените залози и ЗДБРБ за текущата година.

(2) Описание на Обезпечението

2.1 Допустимо Обезпечение. МФ приема като Обезпечение единствено емисии от Облигации, съгласно ‘Списък на Емисиите’, посочен в Приложение А.

2.2 Недопустимо Обезпечение. В случай, че Банка трансферира свой актив, който не е допустимо обезпечение според изискванията на т. 2.1, БНБ ще върне на наредителя, за негова сметка и отговорност, съответния актив.

2.3 Регистър. БНБ изготвя и поддържа регистър на заложеното обезпечение.
(3) Откриване и водене на сметки

3.1 Ограниченост на Функциите. БНБ открива и обслужва всички описани в тези Общи Условия сметки на дадена Банка, както и осъществява транзакции с описаните активи на Банката, само и единствено във връзка с изпълнение на функцията си на агент по Обезпечението, произтичаща от разпоредбите на ЗДБРБ за текущата година.

3.2 Ограниченост на Обхвата. Всеки трансфер от страна на Банка на допустимо Обезпечение съгласно Приложение А, ще попада под ограничения обхват на тези сметки и ще се третира от БНБ съгласно разпоредбите на тези Общи Условия.

3.3 Откриване на Сметки:


 1. Банка, която желае да обезпечава средствата по обслужваните от нея сметки на бюджетните предприятия с допустимо Обезпечение съгласно Приложение А, подава до БНБ Искане за откриване на сметки, във формата на Приложение Б.

 2. На базата на подаденото Искане, БНБ открива при себе си и поддържа в счетоводните си регистри необходимия брой специални, безлихвени сметки на името на съответната Банка, по които ще се отчитат всички активи на Обезпечението както и промените настъпили с тях.

 3. БНБ уведомява съответната Банка за вида и характера на сметките, които е открила съгласно т. 3.3. (b).

3.4 Извлечения. БНБ изготвя и предоставя на съответната Банка:


 1. извлечения от сметките, които е открила съгласно т. 3.3. (b), по обичайния начин, по който предоставя такава информация на клиентите си – при движение;

 2. извлечения от регистъра, които биват

 • за състоянието на обезпечението към дата – ежедневно

 • за промените по обезпечението за дата – при движение

3.5 Право на информация. МФ, в качеството си на заложен кредитор, или надлежно оторизиран от него агент, има право да получава копия на извлеченията, изготвяни съгласно т. 3.4, също както и други видове извлечения, изготвени от БНБ на базата на състоянието по сметките открити съгласно т. 3.3. (b), регистъра или от други информационни системи на БНБ.

3.6 Закриване на Сметките:


 1. Всички открити съгласно т. 3.3. (b) сметки, се закриват единствено едновременно като съвкупност, когато салдото по всяка една от тях е нулево.

 2. Банка, която желае да закрие откритите съгласно т. 3.3. (b) сметки, подава до БНБ Искане за закриване на сметки, във формата на Приложение В.

 3. На базата на подаденото Искане, БНБ закрива поддържаните в счетоводните си регистри сметки, при условията на т. 3.6 (a).

 4. БНБ уведомява съответната Банка и МФ за датата на закриването.

(4) Трансфери на Обезпечение

4.1 Начална Дата. Банките могат да започнат да трансферират обезпечение, съгласно Приложение А, от деня на получаване на уведомление съгласно т. 3.3 (с).

4.2 Инструкции за сетълмънт. БНБ ще уведоми всяка Банка подала Заявление съгласно Приложение Б, за номера на сметката и депозитара, където Банката следва да трансферира желаните от нея облигации.

4.3 Доставка на Обезпечение. Банка желаеща да трансферира обезпечение съгласно Приложение А, следва да инструктира своя депозитар (или контрагент) да трансферира съответното количество от дадена емисия допустимо обезпечение по посочената съгласно т. 4.2 от БНБ сметка, при условията на, едновременно:


 1. ‘доставка без плащане’ (delivery free);

 2. ‘доставка без насрещни инструкции’ (delivery without matching instructions);

4.4 Дата на Получаване:


 1. БНБ завежда дадено обезпечение в регистъра, след като е получила потвърждение от своя депозитар за заверка по сметката си.

 2. БНБ изготвя всички извлечения от регистъра необходими за целите на обезпечението към 14:00 ч. на текущия работен ден.

 3. Обезпечение, за което е получено потвърждение от депозитара на БНБ след 14:00 ч. местно време, се включва в извлеченията от регистъра на следващия работен ден.

4.5 Уведомление за доставка. Банките изпращат чрез S.W.I.F.T. съобщение предварително уведомление до БНБ за наредените от тях трансфери.

(5) Стойност на Обезпечението

5.1 Дефиниция. Стойността на Обезпечението е 98% от левовата равностойност, по официалния валутен курс обявяван от БНБ, на пазарната стойност на заложените облигации.

5.2 Изчисление. Стойността на Обезпечението се изчислява на базата на пазарните цени на заложените активи, получени по методиката описана в Приложение Г.

5.3 Периодичност. БНБ прави пазарна преоценка на Обезпечението всеки работен ден.

5.4 Методология. БНБ изчислява всички стойности на променливите в Приложение Г, вкл. всички преоценки, съгласно възприетите от БНБ вътрешни методики за управление на валутните й резерви.

(6) Освобождаване на Обезпечение

6.1 Право за Освобождаване. Банка има право да поиска освобождаване на Обезпечение във всеки един момент, което се извършва само и единствено след съгласие на МФ, или надлежно оторизиран от него агент.

6.2 Искане за Освобождаване. Банка, която желае да освободи частично или изцяло свои активи заложени като Обезпечение, изпраща до БНБ S.W.I.F.T. съобщение MT 599, съдържащо следните инструкции за сетълмент:


 • ISIN-код;

 • номинална стойност;

 • номер на сметка и титуляр;

 • депозитар;

6.3 Авизиране. БНБ се задължава:


- в случай, че съобщението по т.6.2 е получено до 16.00 ч. местно време в същия ден; и

- в случай, че съобщението по т.6.2 е получено след 16.00 ч. местно време най-късно през следващия работен ден;

да авизира МФ, или надлежно оторизиран от него агент, за постъпилото искане.

6.4 Срок за разглеждане. Всички постъпили искания за освобождаване се разглеждат в сроковете предвидени в раздел Х от настоящите указания.

6.5 Дата на Освобождаване. При наличието на условия за извършване на освобождаване на Обезпечението в посочения вид и размер съгласно съобщението по т. 6.2, БНБ се задължава да трансферира съответното Обезпечение с вальор следващия работен ден от деня на получаване на съгласието, съгласно посочените от съответната Банка в съобщението по т. 6.2, сетълмент инструкции.

6.6 Отказ за Освобождаване. В случай на отказ за освобождаване, БНБ ще авизира съответната Банка, чрез S.W.I.F.T. съобщение MT 599 по най-бързия възможен начин.

6.7 Лихви и Падежи. БНБ ще превежда на съответната Банка получените лихви и главници по заложеното обезпечение в размера и с вальора, с който тя е била заверена и навреме авизирана от своя депозитар. БНБ ще превежда сумите по сметка съгласно „Стандартни инструкции за сетълмент” на съответната Банка, с които разполага, освен ако не е авизирана за друго.

(7) Такси и Комисиони

7.1 Декларация за Съгласие. Подавайки Искане за откриване на сметки (Приложение Б), Банката се съгласява да плаща или възстановява на БНБ, изброените в тези Общи Условия такси и комисиони, във връзка с изпълнението на нейните функции като агент по Обезпечението.

7.2 Видове. БНБ събира от Банките:


 1. ‘такса за откриване и закриване на сметки’;

 2. ‘такса за съхранение’;

 3. ‘комисиона за трансфер’;

 4. ‘инцидентни разноски’

определяни по процедурата описана в Приложение Д.

7.3 Периодичност. Таксите и комисионите се изчисляват и дължат на месечна календарна база. След изтичане на всеки календарен месец, БНБ изчислява дължимите от всяка банка суми.

7.4 Срок за плащане. В срок до пет работни дни след изтичане на всеки календарен месец, БНБ задължава сметката за сетълмент на съответната Банка при БНБ с дължимата сума на разноските.

7.5 Право за Промени. С цел покриване на разноските си, БНБ си запазва правото едностранно да променя видовете такси и комисиони, също както и процедурите за изчислението им, за което ще уведоми съответните Банки.

(8) Разни

8.1 Изменения. В случай на необходимост от промени в разпоредбите на тези Общи Условия, с оглед запазване на интересите на двете страни по Обезпечението, изготвения от МФ и БНБ проект на промени се изпраща за становище на Асоциацията на банките в България. Независимо от това, в качеството си на агент, БНБ си запазва правото, по свои съображения, да инициира промени в разпоредбите на тези Общи Условия, които ще стават валидни чрез съвместно писмо на БНБ и МФ до Банките. МФ има право да добавя други емисии към Списъка на Емисиите (Приложение А) без да се иска становище от Асоциацията на банките в България, което ще става валидно чрез съвместно писмо на БНБ и МФ до Банките.

8.2 Уведомления. Всички комуникации между БНБ и Банките се извършват чрез шифрирани S.W.I.F.T. съобщения във формат MT 599. Комуникациите между МФ, или надлежно оторизиран от него агент, и Банките могат да бъдат и в друга форма, като копие се изпраща за сведение и до БНБ.

8.3 Работен ден. За целите на тези Общи Условия, работен ден е денят, който е такъв едновременно за (i) Р. България, (ii) депозитара на БНБ, (iii) депозитара на съответната Банка и (iv) платежните системи на ЕВРО-зоната или Federal Reserve Bank of New York.

(9) Приложения


Приложение А Списък на Емисиите

Приложение Б Искане за откриване на сметки

Приложение В Искане за закриване на сметки

Приложение Г Методика за изчисление на Пазарната Цена на Облигация

Приложение Д Процедура за определяне на Таксите и Комисионите

Приложение А


Списък на Емисиите


Следните емисии от облигации ще бъдат приемани от МФ като Обезпечение за целите на ЗДБРБ за текущата година:

(1) Bulgaria Rep. 8 ¼ 01/2015 USD ISIN XS0145623624

(2) Bulgaria Rep. 7 ½ 01/2013 EUR ISIN XS0145624432

(3) European Investment Bank 6 ¾ 07/2012 BGN ISIN XS0371328021

(4) European Investment Bank 5 ¼ 10/2012 BGN ISIN XS0325784543

(5) European Investment Bank Floating 06/2013 BGN ISIN XS0369879019


Приложение Б


Искане за откриване на сметки


До Българска Народна Банка Дата:______________

София


Относно: Обезпечаване на средствата по сметки на бюджетните предприятия в Банките по ЗДБРБ за текущата година


Госпожи и Господа,


С настоящето изразяваме намерението на ________(Банка)_______ да обезпечава средства по сметки на бюджетните предприятия с облигации, съгласно списъка на емисиите в Приложение А на ОБЩИ-те УСЛОВИЯ за обезпечаване на средствата по сметки на бюджетните предприятия в Банките по ЗДБРБ за текущата година.


В тази връзка, молим да откриете на името на ________(Банка)________ съответните сметки при БНБ, в __(EUR / USD / BGN)__, по които ще се отчита стойността на заложеното от нея Обезпечение във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за текущата година.


Оторизираме Ви да задължавате сметката ни за сетълмент при БНБ с дължимите от нас такси и комисиони, съгласно ОБЩИ-те УСЛОВИЯ.


Декларираме, че сме запознати и приемаме ОБЩИ-те УСЛОВИЯ за обезпечаване на средствата по сметки на бюджетните предприятия в Банките по ЗДБРБ за текущата година, както и всичките им изменения и допълнения към датата на настоящата декларация.


С Уважение,


За ________(Банка)________


(Оторизиран подпис) (Оторизиран подпис)

_____________________ _____________________

/име/ /име/

/позиция/ /позиция/

Приложение В


Искане за закриване на сметки


До Българска Народна Банка Дата:______________

София


Относно: Обезпечаване на средствата по сметки на бюджетните предприятия при Банките по ЗДБРБ за текущата година


Госпожи и Господа,


С настоящето изразяваме намерението на ________(Банка)________ да прекрати да обезпечава средства на разпоредители с бюджетни кредити и общините с облигации на Р.България, съгласно разпоредбите на ОБЩИ-те УСЛОВИЯ за обезпечаване на средствата по сметки на бюджетните предприятия в Банките по ЗДБРБ за текущата година.


В тази връзка, молим да закриете всички открити на името на ________(Банка)________ сметки при БНБ в __(EUR / USD / BGN)__, служещи за отчитане на стойността на залаганото от нас Обезпечение във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за текущата година.


С Уважение,


За ________(Банка)________


(Оторизиран подпис) (Оторизиран подпис)

_____________________ _____________________

/име/ /име/

/позиция/ /позиция/

Приложение Г


Методика за изчисление на Пазарната Цена на Облигация


 1. Източник на пазарни цени за всички облигации по Обезпечението е ‘Информационната Система на Компанията Bloomberg’ (Bloomberg).

 2. За Чиста Цена на облигациите се използват т. нар. ‘Bloomberg GeNeric цени’ – BGN, за предишния ден.

 1. Чистата цена се получава като се изпълни командата
  и в полето Market се избере котировка Mid/Last, а в полето Source - ценови източник BGN

 2. При липса на (BGN) цена за даден ден, облигацията ще се оценява по наличната такава от най-близкия предишен ден, за който има чиста цена.

 1. Натрупаната Лихва се изчислява до същия ден, за който се взема чиста цена.

 2. Пазарната Цена е равна на сумата от натрупаната лихва и чистата цена.

 3. Всички променливи в т.4 са за номинал 100Приложение Д


Процедура за определяне на Таксите и Комисионите 1. Такса за откриване и закриване на сметки. При подаване на Искане за откриване на сметки, БНБ събира еднократно 100 лв. При подаване на Искане за закриване на сметки, БНБ събира еднократно 100 лв.
 1. Такса за Съхранение. Таксата за съхранение (Т) се изчислява по следната формула:

Т = 50 лв. + 0.000138 х Д/360 х НС

където:

50 лв. = месечна такса за поддържане на сметки;

Д = брой дни в съответния календарен месец;

НС = левовата равностойност, по обменния курс на БНБ, на средно-дневната номинална стойност на наличните през месеца облигации 1. Комисиона за Трансфер. Комисионната за трансфери (К) е по-високата сума между

 1. К = 5 лв. х О + 20 лв. х П

където:

О = брой инструкции за трансфери и освобождавания на облигации;

П = брой инструкции за освобождавания на парични средства;

или

 1. 50 лева
 1. Инцидентни Разноски. Инцидентните (нерегулярните) разноски са такива, които са възникнали за БНБ по повод изпълнението на функциите й на агент по Обезпечението, с чиито размер БНБ ще авизира съответната Банка. Когато това е възможно, БНБ ще предоставя на съответната Банка доказателство за тяхното възникване.


Свързани:

Общи условия iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи условия iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Общи условия iconОбщи условия приложими към договорите с клиенти на
Чл (1) Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между клиентите и Финансова къща “евър” ад, наречено по нататък “инвестиционен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом