Отчет за дейността на
ИмеОтчет за дейността на
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер128.75 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.isda.bg/wp-content/uploads/2010/12/Отчет-за-2006-година.doc
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за дейността на

Фондация “Обществен фонд – Пазарджик”

за 2006 година


Осъществявайки основната си функция като изразител на интересите на различни групи и общности в региона и отчитайки приоритетите при решаване на важни за общността проблеми, през отчетния периода на 2006 година Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” изпълни някои основни задачи, поставени от проведения през 2004 година “Обществен форум”, и реализира редица значими за общността проекти.

В центъра на вниманието бяха такива проблеми като: съдействие на неправителствени организации и инициативни групи в изпълнение на техните задачи, развитие на дарителството, своевременна информираност на членовете от общността по важни за региона и страната процеси, активиране на гражданските инициативи, подпомагане развитието на гражданското общество, работата с младите хора, малцинствени групи и хора в неравностойно положение и др.

Благодарение на ролята си на обединител на интересите на различни организации и групи в региона, на ключовото си място на посредник между дарители и гражданското общество и възможността й да осъществява ролята на катализатор на процесите в общността, Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” вече е известна в общността, търсена като партньор и е една от водещите структури в Област Пазарджик.

През изтеклия отчетен период Фондацията подпомогна редица неправителствени организации и структури при осъществяване на техните програми. Съдейства при разработване и изпълнение на техни проекти, подпомогна подготовката и квалификацията редица кадри, включи се в разработването на стратегии, набиране на средства и др.

Паралелно с това Фондация “Обществен фонд – Пазарджик” разработи и осъществи редица собствени програми и проекти.


I. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД


1. ПРОЕКТ "ЗАЕДНО СРЕЩУ ДРОГАТА"

През 2006 год. продължи изпълнението на проект "Заедно срещу дрогата" на Фондация "Обществен фонд - Пазарджик" осъществяван с финансовата подкрепа на WORLD LEARNING и реализиран съвместно с музея на МВР - София. След откриване на експозицията „Заедно срещу дрогата” в фоайето на Младежки дом, гр.Пазарджик на 22 декември 2005 година (над 8 000 деца, младежи, родители и граждани през 2006 година са посетили експозицията) работата продължи с:

 • прожектирането на филми за употребата на психотропни вещества и тяхната опустошителна роля над човешката личност;

 • със съдействието на РДВР – Пазарджик се проведоха беседи, семинари и дискусии с участие на ученици и педагогически работници (поведените анкети след тези мероприятия показват, че в участниците ще останат трайни знания и желание за противопоставяне на дрогата);

 • издаването на информационна дипляна за вредата, превенцията и борбата с дрогата и др.


2. ПРОЕКТ "ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ – ПО-ЕФЕКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ДРОГАТА"

Този нов проект е продължение на дейността на Фондацията за превенция от зависимостите след изпълнението на проект "Заедно срещу дрогата" съфинансиран от World Learning.

В изпълнение на проект "Повече знания – по-ефективна превенция от дрогата", Фондация "Обществен фонд – Пазарджик" привлече специалисти - консултанти за подбор и редакция на материалите за 3 броя брошури, посветени на превенцията от дрогата.

Брошура №1: "Помогни на приятел в беда!" в която са включени теми като: рискове за обществото при употребата на дрога; инфекциозни заболявания; престъпност и маргинализация; как да реагираме при спешни случаи с хора, употребили дрога и др.;

Брошура №2: "Профилактика и лечение на наркоманията" - как да открием употребата на дрога у децата и младежите; профилактика и лечение на наркоманията;

Брошура №3: "Съвети към родители и учители"- превенция на децата от детска и юношеска възраст; съвети към родители и учители, как да работят за да предпазят децата от посягане към дрогата.

Съвместната работа на разработващия екип с групата експерти, лекари, родители, учители и ученици даде своите добри резултати. След проведените две дискусии през месец април в зала "Устрем" на Младежкия дом на гр. Пазарджик се формира и окончателната структура и цели, адресация и ползи на всяка една от разработваните три брошури.

Проектът "Повече знания – по-ефективна превенция от дрогата" беше още един етап от работата на Фондация "Обществен фонд – Пазарджик" в борбата със зависимостите и преди всичко в превенцията от дрогата.

3. ПРОЕКТ "ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ – ПИАНИСТИ ОТ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК"

Проектът „Организиране и провеждане на майсторски клас на талантливи деца - пианисти от област Пазарджик” е етап от работата на Фондация „Обществен фонд-Пазарджик” с децата и младежите в област Пазарджик. Акцент бе поставен върху възможността да се помогне на младите хора да изявят и доразвият своя талант и е първия цикъл на серия от майсторски класове за надарени деца от областта. Замисълът е, тези майсторски класове да се превърнат в традиционни и да имат различна насоченост – пиано, цигулка, рисуване, вокално пеене, танци и т.н.

В кастинга за набирането на участниците в майсторския клас се включиха над 40 деца. Голяма част от родителите също присъстваха, а учителите и специалистите проявиха професионален интерес.

Като цяло изпълнението на проекта се координираше от професор Анастас Славчев – ректор на Академията за музикално и театрално изкуство град Пловдив.
Кастингът бе проведен под ръководството на професор Анастас Славчев и г-жа Юлия Гергинова – дългогодишен преподавател по пиано в Национално училище по изкуствата “Добрин Петков” гр.Пловдив.

Обучението по време на майсторския клас се реализира от г-жа Кръстина Боева – дългогодишен преподавател по пиано в Академията за музикално и театрално изкуство гр.Пловдив, с участието на професор Анастас Славчев – ректор на АМТИ гр. Пловдив и доцент Дора Славчева – преподавател по пиано в същата академия. Участие в майсторския клас взе и вече утвърдилия се у нас и в чужбина млад български пианист Георги Славчев.

В проекта участваха деца и тийнейджъри, разделени в 3 възрастови групи (от 7 до 10 години; от 11 до 14 години; от 15 до 19 години). Избраните след кастинга единадесет деца се обучаваха интензивно в хотел „Клептуза” гр.Велинград от 24 юли до 02 юли 2006год. под ръководството на музикалния педагог г-жа Кръстина Боева. Курса премина при висока отговорност на водещ и обучавани. Завършването бе отбелязано с концерт на участниците.

4. ПРОЕКТ "ЗАЕДНО ДА СПРЕМ ТРАФИКА НА МЛАДИ ХОРА"

През 2006 год. стартира проект „Заедно да спрем трафикът на млади хора”. Той се финансира от Програма МАТРА/КАП към Посолството на Кралство Нидерландия и се изпълнява в партньорство с Община Пазарджик, Районния инспекторат по образование – Пазарджик, Областна дирекция на полицията и Фондация за грижи в общността «Дива», гр.Пловдив.

Проекта е насочен към намаляване на риска от въвличане в трафик с цел сексуална експлоатация на младите хора на възраст между 14 и 18 години като усилията се насочват изцяло върху превенция на това явление, тъй като превенцията е първостепенен и ключов елемент за активиране защитните механизми на обществото и за изграждане у децата и младите хора на способност да се е предпазват и противопоставят на различните начини за въвличане в трафик с цел сексуална експлоатация.

Конкретните цели на проекта са: Повишаване съзнанието на подрастващите за техните права и изграждане на умения да се противопоставят на начините за въвличане в трафик; Повишаване капацитета на учители и педагогически съветници за извършване на успешна превенция сред учениците, както и за придобиването на умения за работа с потенциални жертви на трафик; Повишаване осведомеността и чувствителността на обществото към трафика на млади хора и ангажирането му в конкретни дейности по проблема.

Дейностите на проекта са насочени към следните целеви групи:

 • ученици на възраст 14-18 години от училищата на територията на Община Пазарджик – с цел да се повиши тяхната информираност и се формира у тях устойчивост към явлението поради непрекъснато понижаващата се възрастова граница на въвлечените в трафик;

 • учители, педагогически съветници и специалисти от институции, свързани с проблема – с цел да бъдат подпомогнати за провеждане на успешна превенция в училищата и разпознаване на уязвими ученици от въвличане в трафик и насилствена проституция;

 • широка общественост - да се повиши чувствителността и информираността по въпроса за защита на децата от трафик и сексуална експлоатация и се повиши активността на местната общност за по-ефективна и непрекъсната превантивна работа сред младежите.


Основни стъпки осъществени по проекта или такива по които продължаваме да работим са:

1. Създаде се Обществен съвет с участието на местните заинтересовани страни за по-успешна превенция на трафика на хора сред младите хора и създаване на механизъм за сътрудничество и разпределяне на отговорностите;

2. Подготви се провеждането на представително проучване "Познания и нагласи на ученици и учители за трафика на деца с цел сексуална експлоатация" сред ученици на възраст 14-18 години и учители;

3. Стартира информационна кампания по проблема за трафика на млади хора;

4. Започна подготовката за обучителни семинари на учители, педагогически съветници и ученици:

 • Два двудневни обучителни семинара за 30 учители и педагогически съветници по програми за превенция на трафика сред учениците и умения за разпознаване на уязвими деца и юноши от въвличане в насилствена проституция и трафик.

 • Тридневен обучителен семинар за 30 ученици - младите хора ще бъдат обучавани в модулите: човешки права, антитрафик и мотивация и придобиване на житейски умения. Ще се акцентира върху тренинги за придобиване на умения за осъществяване на превантивни и обучителни кампании сред техните връстници и работа в екип.5. Предстои създаването на младежка секция към Обществения комитет с участието на обучените млади хора - по този начин младите хора ще бъдат ангажирани с конкретни действия за противопоставяне на проблема, поощрявани да участват в решаването на важни за тях проблеми, да провеждат кампании по превенция, да изразяват активна гражданска позиция.
6. Издаване и разпространение на брошура (500 броя) за популяризиране на резултатите от проекта, която ще бъде разпространена сред директори на училища, специалисти от институциите и НПО, работещи по проблема на територията на Област Пазарджик и други.

5. ПРОЕКТ "МЕСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РАЗВИТИЕ"

Проектът «Местните партньорства за развитие» се реализира с подкрепата на Програма ФАР на Европейския съюз.

Той се реализира на територията на общините Пазарджик, Батак и Лесичово в продължение на 15 месеца (декември 2006г. - февруари 2008г.) с финансовата подкрепа на Програма ФАР „Развитие на гражданското общество” 2004г. BG 2004/016-711.01.0. Общата стойност на проекта е 29 647.00 евро, от които - 26 682.30 евро са безвъзмездна помощ от Програма ФАР и 2 964.70 евро - собствен принос.

Главната цел на проекта е да допринесе за повишаване готовността на местната общност активно да се включи в процеса на усвояване на финансовата помощ от ЕС като се мобилизират широк кръг местни и регионални партньори, чрез изграждане на устойчиви публично-частни и междуобщински партньорства за иницииране и разработване на конкурентни, съобразени с местните стратегии за развитие и готови за изпълнение по Структурните фондове проекти.

Целеви групи на проекта са: областна и общински администрации (като основни участници в процеса на планиране и усвояване на средствата от Структурните фондове и изграждането на ПЧП за тази цел); местни бизнес структури (като основни участници с ресурси и иновативни подходи в рамките на ПЧП); неправителствени организации (като активни участници, изпълняващи ролята на полезен коректив в местното развитие).

За изпълнение на поставените цели проектът предвижда дейности, насочени към формиране на устойчив проектен капацитет на целевите групи и изграждане на действени партньорства; разработване на пакет от проектни предложения, готови за кандидатстване за финансиране пред Европейските фондове.

Основни дейности по проекта са:

 • Социологическо проучване на местния и регионален капацитет за реализиране на проекти чрез публично-частно партньорство (ПЧП);

 • Сформиране и функциониране на 3 Инициативни комитета за публично-частни партньорства във всяка община, които ще взаимодействат с местните общности за развитие. Тази дейност ще отговори на нуждата чрез иновационни подходи да се развият механизми за публично-частни партньорства и да се окаже подкрепа за развитие на устойчиво гражданско общество. Тези екипи (най-малко от по 8 човека) ще преминат през всички етапи на обучителната програма и ще имат водеща роля при мобилизирането на местните ресурси и при разработване на предвидените по проекта 4 проектни предложения, с които да се кандидатства за финансиране по различните фондове на Европейския съюз.

 • Обучения, консултации, експертна и методическа помощ на целевите групи:

Компонент 1 – Обучения за формиране на устойчив проектен капацитет и капацитет за изграждане на публично-частни партньорства сред действащите лица в общините (общински администрация, бизнес и НПО).
Модулните форми на обучение и работа ще обхващат базовите тематични области, като: разработване на проекти; управление на проекти; гражданско участие и изграждане на партньорства (публично-частни и междуобщински); застъпничество и лобиране; умения за проучвания и анализ, мониторинг и оценка на инициативи; работа в екип; комуникационни умения и работа в мрежа; регионалната политика на България в процеса на интеграция в Европейския съюз и общинските планове за развитие в контекста на идентифициране на проекти; обучение по Структурни фондове.
Компонент 2 – Експертна и методическа подкрепа на целевите групи за идентифициране на партньорски проекти и разработване на 4 проектни предложения, отговарящи на условията за финансиране от структурните фондове.
Тези проектни предложения, ще бъдат местна инициатива и ще са насочени към решаването на местните проблеми чрез широко гражданско участие. Освен това в края на проекта местната общност ще разполага с пакет от готови проекти, които да бъдат предложени за финансиране по Структурните фондове на Европейския съюз.

 • Обществени дискусионни форуми за местно развитие.

Предвижда се реализирането на основните дейности по проекта да има отворена характер, даващ възможност за включването на всички граждани, които проявяват интерес за участие. За целта ще се приложи технология за провеждане на обществени форуми. Общественият Форум ще даде възможност на различни групи граждани, организации и институции в обсъждането на важните местни проблеми и постигане на консенсус за тяхното решаване чрез проекти на ПЧП. В рамките на форума ще се проведат серия от 6 дискусии /по две във всяка община/, на които сформираните Инициативни комитети за публично-частни партньорства ще обсъждат със заинтересованите страни местните проблеми и приоритети в областта на социално-икономическото развитие.

 • Информационни дейности и дейности по промоция на проекта - пресконференции, публикации, дипляна за популяризиране на проекта, брошура за резултатите от проекта и др.


Партньорска организация по проекта е Сдружение 3НЕТ, което е специализирано в предоставяне на експертна помощ и оперативна подкрепа граждански формирования чрез обучения и консултации. Асоциирани партньори са общините Пазарджик, Лесичово и Батак.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат създадени благоприятни условия за повишаване на гражданската активност при изпълнение на местните планове за развитие; целевите групи ще преодолеят дефицитите в знанията и уменията си и ще придобият умения за идентифициране и разработка на партньорски проекти и за изграждане на публично-частни и междуобщински партньорства; ще бъдат установени устойчиви механизми на консултации и сътрудничество между местните власти, НПО и частния бизнес; изградена мрежа от човешки и организационни ресурси за разработване на партньорски проекти; подготвен пакет от проекти, готови за изпълнение по различните фондове на Европейския съюз.

В дългосрочен план местните общности за развитие ще натрупат достатъчно потенциал и практически опит в областта на публично-частното партньорство и междуобщинското сътрудничество, което ще гарантира успеха на бъдещи съвместни инициативи и проекти. По този начин ще се повиши готовността на местните действащи лица за успешно усвояване на финансовата помощ от Европейския съюз.

В резултат на подобрената среда за постигане на устойчиво местно развитие и повишената регионална интеграция и работата в мрежа ще бъдат създадени по-добри възможности за активно участие на региона в европейското териториално сътрудничество.

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРАНТОВЕ КЪМ ДРУГИ НПО-та ОТ ОБЩНОСТТА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ТРЪСТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

В края на 2006 година Фондация „Обществен фонд - Пазарджик” подписа договор с Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа за съфинансиране на проекти към четири неправителствени организации от общността (Сдружение „Бъдеще”-Пазарджик, Първична съюзна организация на слепите в Пазарджик, Български червен кръст – Пазарджик и Сдружение” и Общинска хранителна банка” гр.Пазарджик) с който се дава възможност да се разпредели сумата от 26 940 лв. под формата на грантове за реализиране на проекти свързани с дейности в социалната сфера. В ромския квартал се финансира извършването на ремонт и довършителни дейности на Център за социална интеграция и рехабилитация на хора с увреждания. С предоставените от нас финанси съюзна организация на слепите в Пазарджик, подпомага свои 20 члена с дърва за огрев през зимния период, ремонтира покривите на домове на съюзни членове, пострадали от наводнения през 2005г., закупува скенер и извършва обновяване на компютърната конфигурация, намираща се в офиса им. С получените средства от Фондацията БЧК – Пазарджик, ще закупи и раздаде 7 000 хранителни пакета за възрастни и социално слаби хора от Пазарджик.


II. СЪЗДАВАНЕ НА ПОИМЕННИ ДАРИТЕЛСКИ ФОНДОВЕ И ДАРИТЕЛСКИ КЛУБОВЕ


Поименните фондове и дарителските клубове /поименните фондове създадени от група физически и/или юридически лица/ са част от капитала на Фондация “Обществения фонд Пазарджик” и дават възможност за по-пълноценна реализация на разнообразните благотворителни цели на дарителите. Предназначението на средствата по тях могат да бъде по-широко или по-конкретно дефинирани, в зависимост от желанието на дарителя. Фондация “Обществен фонд - Пазарджик” поема отговорността за администрирането и своевременно информира на дарителя за резултатите от финансираните чрез поименния фонд проекти.

Предимствата на поименните фондове и дарителските клубове са много: сигурност за дарителя, че средствата, които е предоставил се изразходват за постигане на избраната от него цел; популяризират името на дарителя и неговата обществена ангажираност; наблюдение и обратна връзка която Фондация “Обществен фонд - Пазарджик” се ангажира да проследява на дарителя за целесъобразното разходване на средствата и редовно да информира същия за резултатите от финансираните от него проекти; увековечаване на името на дарителя и т.н.

През 2006 година към Фондация “Обществен фонд - Пазарджик” се създадоха нови 3 поименни фонда.


III. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ


 • Фондация “Обществен фонд - Пазарджик” е една от учредителките и активен участник в работата на Асоциацията на обществените фондации в България (АОФБ), чиято основна цел е да подкрепя развитието на филантропията чрез популяризирането на модела на обществената фондация и изграждането на капацитета на съществуващите обществени фондации в България.

 • Продължи работата си по привличане на нови дарители и стимулира развитието на филантропията в региона.

 • Фондацията излъчи, на заседание на Управителния си съвет, Дарител на годината – 2006, г-н Иван Василев Димитров, който получи грамота от Асоциацията на обществените фондации в България в началото на 2007 год. Той е дарителят, поставил началото на постоянния капитал за Фондация “Обществен фонд - Пазарджик”.


инж. Хартюн Ашикян
Председател на УС и
изпълнителен директор на
Фондация „Обществен фонд - Пазарджик”
25.04.2007 год.ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


І. ОБЩО ПРИХОДИ - 65 986,22 лв.

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ в това число: 7 027,71 лв.

ПРИХОДИ ОТ ДАРЕНИЯ: 18 750 лв.

ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ: 40 208,51 лв.

ІІ. РАЗХОДИ - 62 025,28 лв.

МАТЕРИАЛИ, в това число: 7 024,65 лв.
ВЪНШНИ УСЛУГИ, в това число: 34 006,63 лв.
АМОРТИЗАЦИИ: 6 988,06 лв.
ЗАПЛАТИ: 6 544,59 лв.
ОСИГУРОВКИ: 2 969,14 лв.
ДРУГИ РАЗХОДИ, в това число: 3 985,29 лв.
РАЗХОДИ ЗА БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ: 506,92 лв.

РЕЗУЛТАТ: 3 960,94 лв.

Свързани:

Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на одитния комитет на „елпром зем" ад, гр. София през 2011 г. Настоящият Отчет за дейността на Одитния комитет /ОК/ на „Елпром зем"
Правилника за дейността на ок, устава на дружеството, както и в съответствие с чл. 40 от Закона за независимия финансов одит /знфо/,...
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на
Съгласно изискванията по устава на куба, за мен е чест да представя отчет за дейността за 2008 год
Отчет за дейността на iconЕлхим-искра ад ул. Искра №9, 4400 Пазарджик тел.: +35934444548, факс: +35934443438
Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител,...
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на Общински съвет Костенец и неговите
Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда...
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на одитния комитет на „их българия ад през 2009 г
Правилника за дейността на ок, устава на дружеството, както и в съответствие с чл. 40 от Закона за независимия финансов одит /знфо/,...
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на одитния комитет на „машстрой ад, гр. Троян през 2009 г
Правилника за дейността на ок, устава на дружеството, както и в съответствие с чл. 40 от Закона за независимия финансов одит /знфо/,...
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на общински съвет враца за второ поугодие на 2010 година
Настоящият Отчет за дейността на Общински съвет – Враца е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от змсма и чл....
Отчет за дейността на iconОтчет за дейността на общински съвет враца за първо поугодие на 2011 година
Настоящият Отчет за дейността на Общински съвет – Враца е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от змсма и чл....
Отчет за дейността на iconЕлхим искра ад предложения на Съвета на директорите „Елхим Искра ад пред Общото събрание на акционерите
По точка Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран...
Отчет за дейността на iconТримесечен консолидиран финансов отчет за дейността междинен консолидиран финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2007 Г
Вътрешна информация по смисъла на чл. 4 От закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом