Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер37.61 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/MS_INTERNET.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАДза резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки

и имуществото на Министерския съвет за периода

от 01.01.2003 г. до 30.06.2003 г.


Одитният доклад № 0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12.02.2004 г.


На основата на извършения одит и отразените констатации в одитния доклад се правят обобщения за:


 1. Действието на системите за финансово управление

и контрол в Министерския съвет.


 • Изготвена е Инструкция за функциите и задачите на системите за финансово управление и контрол (СФУК) за Администрацията на Министерския съвет (АМС), която не е утвърдена от министъра на държавната администрация и не се прилага към 30.06.2003 г.

 • Системите за финансово управление и контрол във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерския съвет не са разписани и изградени в съответствие с указанията на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК).

 • Не се удостоверява с контролен лист предварителният контрол преди поемането на задължението или извършването на разхода в АМС.

 • Не се спазва във всички случаи задължителната процедура на системата на двойния подпис.

 • Първостепенният разпоредител не е определил лицата, отговорни за изготвянето на досиета за всяко задължение или разход, превишаващи 10 000 лв., преди тяхното поемане или извършване, както и реда за съхраняването им. В АМС не са изготвяни досиета, които да съдържат реквизитите съобразно Указанията на АДВФК.

 • Към 30.06.2003 г. за АМС не са утвърдени счетоводна политика за 2003 г. и вътрешен правилник за движението на документите, свързани с финансовата дейност.

 • Не са утвърдени длъжностни характеристики за всички длъжности на лица, наети по трудови правоотношения в АМС.
 1. Планирането, утвърждаването, изпълнението и отчитането на бюджета и извънбюджетните сметки на Министерския съвет.
 • Проектът на бюджет на Министерския съвет за 2003 г. е разработен съгласно нормативните изисквания и е представен на министъра на финансите в определения срок.

 • Не са въведени контролни процедури за осигуряване на пълнота на информацията в счетоводните документи, свързани с командировките в чужбина и своевременното утвърждаване на извършените разходи от съответните длъжностни лица, което е предпоставка за допускане на пропуски и грешки и тяхното несвоевременно отстраняване.

 • Не се спазват принципите за предпазливост и документална обоснованост на стопанските операции при счетоводното отразяване на предоставените средства от бюджета на Министерския съвет чрез Националния съвет по етническите и демографските въпроси, като сумите се отнасят директно на разход преди получаването на документите за тяхното разходване.

 • Въпреки въведените контролни процедури от дирекция “Финансово–стопански дейности” по отношение на комплектността на отчетите и правилното отчитане по параграфите на Единната бюджетна класификация за 2003 г., не всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити са представили пълни и точни касови отчети, което затруднява обобщаването на информацията и е предпоставка за несвоевременно разкриване на пропуски и грешки.
 1. Спазването на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
 • Министърът на държавната администрация е утвърдил Правила за провеждане на процедурите за възлагане и отчитане на изпълнението на обществени поръчки от АМС, считано от 01.01.2003 г. Правилата осигуряват спазването на закона и наредбата към него при възлагане, отчитане, изпълнение, завеждане, съхраняване и ползване на документацията по възлагане на обществените поръчки от АМС.

 • За всяка от проведените процедури за възлагане на обществена поръчка в АМС са заведени досиета, които съдържат необходимите документи за законосъобразното и правилното провеждане на процедурите и избор на изпълнител, в съответствие с изискванията на ЗОП и Наредбата.
 1. Управлението на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени за ползване и управление на Министерския съвет.
 • Към 30.06.2003 г. за 12 недвижими имоти –държавна собственост, предоставени за ползване и управление на АМС, няма съставени актове за държавна собственост по образец‚ утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството‚ в съответствие с чл. 68‚ ал. 1 от Закона за държавната собственост.

 • По време на одита се установи, че част от ведомствените жилища не са отразени счетоводно поради липсата на оценка. В становището си по одитния доклад министърът на държавната администрация е посочил, че към 1 ноември 2003 г. всички жилища са оценени и заведени счетоводно.
 • Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити не са спазили изискванията на чл. 12, ал. 1 от Закона за държавната собственост за задължително застраховане на имотите – публична държавна собственост, като по този начин не са оценени и предвидени рисковете за съществуващия сграден фонд, произтичащи от природни бедствия или от умишлени действия.Живка ДИМИТРОВА,

член на Сметната палата и

ръководител на отделение ІІ

“Финансов одит”Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г и заповед на директора на Териториалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом