Особености и цели на обучението по "човекът и обществото" в клас      Учебният предмет "Човекът и обществото" за клас надгражда на принципа на частичното
ИмеОсобености и цели на обучението по "човекът и обществото" в клас      Учебният предмет "Човекът и обществото" за клас надгражда на принципа на частичното
страница1/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.44 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/8096b15d-c707-47bf-b073-909e44c882a2/ЧО 4 клас.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


1.

ОСОБЕНОСТИ И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО “ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО” В 4. КЛАС

     Учебният предмет “Човекът и обществото” за 4. клас надгражда на принципа на частичното разширяване и задълбочаване на познанията на учениците за природната среда и за миналото на обществото.

     Той продължава развиването на ценностно отношение към културно-историческото ни наследство и към българската природа. Житейският и натрупаният до 3. клас познавателен опит се обобщават с понятията родина и общество.

     Чрез тях у четвъртокласниците се обогатява представата за заобикалящия ги свят по две линии. Първата е пространствена. Тя е проектирана да води логически последователно разбирането на света по старата педагогическа максима “от близкото познатото към далечното непознатото”. По тази логическа схема се започва от родния край и се продължава към родината, Балканите и Европа. Втората линия е времева. Както и при трети клас, тя включва миналото на нашата държава и актуалната съвременност. Търси единството и разнообразието в идентичността. Дава отговор на децата на въпроса кои сме ние с помощта на исторически и географски знания. Отваря очите им за различието и разнообразието в техния свят. Насочва ги към “откритието”, че това, което прави единството в това многообразие, е наличието на общи човешки ценности.

     Информационните ядра, около които се развива съдържанието в 4. клас по същество възпроизвеждат тематичния обхват на програмата от предходната учебна година: Роден край, Човекът и неговата среда, Национално и културно наследство, България ­ част от света, Аз и моят свят, Аз съм гражданин на моята държава, Аз и светът на възрастните, Източници на знания.

     Около тези ядра е организирано учебното съдържание с акценти върху мястото на България в Балканския регион и в Европа. В учебната програма те са зададени в шест основни теми: България ­ европейска и балканска страна, България през Средните векове (VII­ХVII в.), Българското възраждане (ХVIII­ХIХ в.), Българската държава (краят на ХIХ ­ края на ХХ в.), Българското общество ­ единство в многообразието, България ­ част от Европа и света.

     Така подбрано и структурирано учебното съдържание позволява да се въведат възлови моменти от историческото наследство и историческата перспектива на българското общество и да бъдат очертани до съвремието, в което четвъртокласниците започват да натрупват своя социален опит.

     В четвърти клас се залага прецизиране и надграждане на представите, понятията, уменията и отношенията, въведени в предходните класове.

     Същевременно последователно се систематизира и се обогатява индивидуалният опит на учениците по отношение на околната природа и обществената среда.

     Учебният предмет “Човекът и обществото” има голям потенциал за насочване на обучението към личностното развитие на ученика. Това изисква разбиране и уважение на индивидуалния потенциал на децата, съобразяване със стила на възприемане и учене, отчитане на темпа на работа, интересите и възможностите за усвояване на техники за познавателна дейност.

     Важни качества у децата се развиват при организация на обучение, базирана върху сътрудничеството и отчитане на индивидуалния принос на всяко дете за общия резултат.

     В процеса на обучение също така се насърчават интелектуалното и емоционалното развитие на децата.

      

     Основната особеност на предмета “Човекът и обществото” в завършващия клас на началния етап се състои в това, че в тематично отношение учебното съдържание в трети, четвърти и пети клас до голяма степен се преповтаря с различен брой часове. Това обстоятелство изисква добро познаване на материала за всеки един от тези класове поотделно независимо от образователния етап.

     Тази специфика налага още на етапа на подготовката на учебника и учебната тетрадка да се създадат дидактически условия за друг стил на планиране от учителите на процеса на обучение.

     Една голяма част от учебното съдържание се познава от учениците от предходната учебна година. Ето защо в основните текстове в учебника има известна на учениците информация, която е допълнена с нова и обединена, структурирана по друг начин. В този смисъл има познато съдържание за учениците и неговото разширяване и задълбочаване по същество обхваща малка по обем нова информация.

     Малкият хорариум (32 часа) при така формулирани основни теми в програмата (6 на брой) налага свиване на броя часове за специални упражнения в сравнение с трети клас. Но се запазва ритмичността на преговорно-обобщителните занятия. В тях остават като основни онези типове задачи, чрез които се създават условия за припомняне и прилагане на базисни умения.

     При работа с учебника е важно да се вземат под внимание няколко особености.

     Продължава последователно прокараната в трети клас линия на равномерно разполагане на основната информация в основния текст и в илюстрациите, които също се “четат” от учениците.

     Запазва се акцент върху емоционалното отношение на учениците към природата, миналото и настоящето на родината, но той преднамерено не е заложен преобладаващо в текста, а е вписан във видовете задачи, в рубриката “Открийте сами”, в илюстрациите.

     Допълнителни възможности за такъв акцент са включени в книгата за учителя. Тя съдържа допълнителна информация с незадължителен характер и позволява бърза реакция на възникнали въпроси или вмъкване на фрагменти в зависимост от специфичните потребности и интереси на децата.

     Обучението е разчетено на активното участие на децата при разработването на новото учебно съдържание. Поради това в тетрадката са включени задачи за директна работа в час и подходящи за домашна работа. Те са разчетени да насърчават интереса на малките ученици и понякога включват семейната среда за тяхното решаване.

     

2.

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО “ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО” И НЕЙНОТО ПРАКТИЧЕСКО ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

      

     2.1. Учебният план и перспективите, в които следва да се ориентираме

     За успешното реализиране на учебния процес по “Човекът и обществото” е особено важно познаването на идеите, съобразно с които е изработена учебната документация, тъй като те определят основните изисквания към съдържанието и организацията на процеса на обучение.

     В учебния план, ДОИ за учебно съдържание и учебната програма се очертават съдържателната рамка, основните цели и изисквания към резултата от работата с учениците.

     Учебният план не е само броят часове. Той е стратегията, която изисква да се осъществи общо планиране на учебния процес съобразно със замисъла за оформянето на културно-образователни области . Учебният предмет “Човекът и обществото” се включва в културно-образователната област Обществени науки, гражданско образование и религия.

     Тук следва да се очертае също взаимодействието на предмета “Човекът и обществото” с учебния предмет “Човекът и природата” от културно-образователната област Природни науки и екология. А така също и перспективата за обучението в пети клас по два отделни учебни предмета “История и цивилизация” и “География и икономика”.

     Определянето на един час седмично (в годишен план 32 часа) диктува по-различна организация спрямо досегашната практика и изисква друг тип планиране на занятията.      УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ     

     2.2. Държавните образователни изисквания за учебно съдържание позволяват да се проследи перспективата в целите на обучение за целия начален етап на образование и да се постави акцент върху регистриране на съвкупните резултати от него.

     Особено внимание в ДОИ за учебно съдържание следва да се обърне на равнищата на дейност на учениците , които конкретизират съответните ядра на учебното съдържание. Те са представени чрез глаголи, които задават различни познавателни дейности: познава, описва, различава, дава примери, разказва, определя и т.н.

     Тези елементи на стандарта продължават да се използват и в четвърти клас при съставянето на различни типове задачи за тренировъчни дейности и за оценка на постиженията на децата . Те са и изходният ориентир при определянето на съдържанието на практическите занятия. В този смисъл следващият документ е много важно практическо ръководство за организиране на дейността по предмета.

     Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

     Степен на образование: Основна

     Етап: Начален (I–IV клас)

      

     Ядра на учебно съдържание

     Стандарти

     I. Роден край

 1. Познава значението на семейството и рода.

 2. Описва родното селище и родния край.

 3. Различава училището като институция и общност.

 4. Различава основни държавни институции и органи на местната власт.

     II. Човекът и неговата среда

 1. Определя значението на някои природни дадености (вода, почва и др.) за живота на хората.

 2. Посочва връзката между особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората.

 3. Дава примери за последиците от взаимодействието между човека и околната среда .

 4. Дава примери за промени в околната среда и бита на хората, настъпили в резултат на някои технически нововъведения.

 5. Описва елементи от ежедневния живот на българите през различни епохи.

 6. Изрежда правила за безопасно движение по улиците.

     III. Национално и културно наследство

 1. Познава националните символи (знаме, герб, химн).

 2. Разпознава и определя във времето официални и битови празници в България.

 3. Дава примери за значими културни постижения на българския народ.

 4. Разказва за ярки личности и събития в българската история.

 5. Знае ролята на езика, религията и традициите за съхраняването и развитието на българския народ.

     IV. България – част от света

 1. Назовава столицата на Република България и нейните забележителности.

 2. Определя географското положение на България на Балканския полуостров и в Европа.

 3. Описва най-общо географските области в страната.

 4. Илюстрира с примери връзките на България с Европа и света.

     V. Източници на знания

 1. Разграничава материални от писмени източници на знания.

 2. Използва картата като източник на знания.

 3. Съставя кратки описания на обекти и събития.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Особености и цели на обучението по \"човекът и обществото\" в клас      Учебният предмет \"Човекът и обществото\" за клас надгражда на принципа на частичното iconИзисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците от ІV клас през учебната 2009/2010 година
Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото за началния етап на основното образование
Особености и цели на обучението по \"човекът и обществото\" в клас      Учебният предмет \"Човекът и обществото\" за клас надгражда на принципа на частичното iconЦелите на обучението по "Човекът и обществото" в трети клас са
Училището, учебната документация, класическите и интерактивните методи на обучение са част от възможностите за реализиране на тези...
Особености и цели на обучението по \"човекът и обществото\" в клас      Учебният предмет \"Човекът и обществото\" за клас надгражда на принципа на частичното iconЧовекът и обществото 4 клас

Особености и цели на обучението по \"човекът и обществото\" в клас      Учебният предмет \"Човекът и обществото\" за клас надгражда на принципа на частичното iconТест по човекът и обществото 3 клас

Особености и цели на обучението по \"човекът и обществото\" в клас      Учебният предмет \"Човекът и обществото\" за клас надгражда на принципа на частичното iconТест по човекът и обществото 3 клас

Особености и цели на обучението по \"човекът и обществото\" в клас      Учебният предмет \"Човекът и обществото\" за клас надгражда на принципа на частичното iconСамостоятелна работа по човекът и обществото
На ”А”клас
Особености и цели на обучението по \"човекът и обществото\" в клас      Учебният предмет \"Човекът и обществото\" за клас надгражда на принципа на частичното iconТест по човекът и обществото ІІІ клас

Особености и цели на обучението по \"човекът и обществото\" в клас      Учебният предмет \"Човекът и обществото\" за клас надгражда на принципа на частичното iconРезултати на учениците от 4 клас по човекът и обществото

Особености и цели на обучението по \"човекът и обществото\" в клас      Учебният предмет \"Човекът и обществото\" за клас надгражда на принципа на частичното iconТест по човекът и обществото – ІІІ клас

Особености и цели на обучението по \"човекът и обществото\" в клас      Учебният предмет \"Човекът и обществото\" за клас надгражда на принципа на частичното iconСамостоятелна работа по Човекът и обществото Пред картата на Родината – 3клас Име клас №
Име клас №
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом