Медицински университет софия факултет по обществено здраве
ИмеМедицински университет софия факултет по обществено здраве
страница1/3
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер405.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://foz.mu-sofia.bg/system/files/Image/uc.pl_.-ak.- 11-12 g - posl..doc
  1   2   3
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ


УТВЪРЖДАВАМ: ВЛИЗА В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА

(проф. д-р Ваньо Митев, д.м., д.б.н. 2011 / 2012 г.

Ректор


У Ч Е Б Е Н П Л А Н


СПЕЦИАЛНОСТ “АКУШЕРКА”

ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНИ


София

2011 г.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН


Учебният план влиза в сила от учебната 2011/2012 г. Съобразен е с изискванията на Закона за висше образование и с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи” /ДВ 88 от 09.11.2010 г./, както и с Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.

Продължителността на обучение е 4 (четири) години.

Образователно-квалификационна степен – бакалавър.


Общо часове от теоретична и практическа подготовка, консултации, курсови работи, семестриални и държавни изпити – 5448 академични часове

Хорариум теория – 2175 академични часа от които:

- задължителни дисциплини – 2145 часа

- избираеми – 30 часа

Практическо обучение – 3273 академични часа

- Учебна /клинична/ - практика- 1,2,3,4,5,6 учебни семестри – 1140 часа

- Преддипломен /клиничен/ стаж –1600 астрономични часа ( 2133 академични часа)


Кредити:

Един кредит съответства на 15 часа студентска заетост.

Кредити от курса на обучение – 230.00

Кредити от държавни изпити – 10.00

Максимален брой кредити – 240.00


Кратък анализ на обучението


Учебният план отразява теоретичната и практическа подготовка на студентите от специалността акушерка. Учебните предмети и практики са разпределени по години и семестри.

Теоретичната подготовка е на предметен принцип.

Теоретичните часове и упражненията се преподават от хабилитирани преподаватели и главни асистенти, които са над 70% от общия брой, съобразно изискванията на Закона за висшето образование.

Практическото обучение:

Практическото обучение осигурява усвояването на професионални знания, умения и поведение.

Обучението е поетапно:

Първи етап – Запознаване със същността на професията, нейният професионален профил, философия и въведение в сестринските и акушерски грижи..

Втори етап – Чрез теоретични знания и упражнения в учебно-практически кабинети се изграждат професионални умения и поведение.

Студентите се подготвят за клинична работа и директен контакт с бременни, родилки и гинекологично болни. За тази цел в учебно-практическия кабинет студента:

- Наблюдава, разпознава, описва и извършва елементи от умението или цялото умение.

- Умението се отработва под наблюдението на преподавател по здравни грижи;

- Студентът отработва умението до отлично, много добро и добро ниво.

Трети етап – учебно практическа работа в реална обстановка – 1140 часа клинична практика.

Студентите от 1,2,3,4,5 и 6-ти семестър работят под ръководството и наблюдението на преподавател и акушерка – наставник. Основното е усвояването на професионални умения. За тази цел са разработени всички умения, които студентът трябва да усвои в различните фази на обучението си – по години и семестри, по медицински и социални направления, съобразно действащия план за практическо обучение.

Учебно-практическата дейност на студентите е отразена в дневници – Студентски дневник за клинична практика. В дневниците са отразени дейностите, подпис за извършената дейност от наставника и оценка от преподавателя.


Четвърти етап – преддипломен стаж 2133 часа – по 1067 академични часа на семестър.


Спазват се часовете предвидени в учебния план и планираните клинични бази за обучение.

Студентите работят в реална обстановка с графика на акушерка – наставник. Преподавателят по практическо обучение изработва графика, контролира изпълнението му и наблюдава дейностите на студента.

Студентите водят Дневник на стажанта.

Дневникът за преддипломен стаж отразява дейностите на стажанта, броя на интервенциите, които студента трябва да изпълни, оценката от наставника и преподавателя. Наставниците от Учебно-практическите бази се определят по определени критерии.

Обучението във всяко отделение приключва чрез оценка на практическите умения.


Обучението за образователно-квалификационна степен «бакалавър» по специалност «Акушерка» включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Задължителните дисциплини осигуряват солидна фундаментална подготовка по избраната широко профилна специалност от професионалното направление. Хорариумът на този вид дисциплини и кредитите, които се получават са регламентирани в този учебен план.

Избираемите дисциплини осигуряват специфични, профилиращи знания и компетенции в по-тесни професионални области на специалността.

Факултативните дисциплини дават възможност за знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “АКУШЕРКА” НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години


ДИСЦИПЛИНИ

ОЦЕНКИ

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТРИ

Кредити


Изпити


Брой семе-стриВсичко


Теория


Упражн.

СеминариІ


ІІ


ІІІ


ІV


V

VІІ


VІІІ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Философия и въведение в сестринските и акушерските грижи Теоретични основи.

2

1; 2

120

55

65

55

658

2.

Практически основи на сестрин-ските и акушерски те грижи при бременни, родилки и гинеколоично болни жени

3,4,5,6

3,4,5,6

435


2.1.

Специални грижи в акушерството2.1.1.

Специални грижи при бременни с нормална и патологична бременност43; 4603030

35254

2.1.2.

Специални грижи при раждащи с нормално и патологично раждане


4


3; 4


90


45


45
45


45


6


2.1.3.

Спец. гр. при жени с норм. и патологичен пуерпериум


5


4; 5


60


25


3525


354

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.2.

Спец. гр. при жени с гинекологични заболявания


6


6


45


20


25

45
3

2.3.

Специални грижи за бременни и родилки в анестезиологията и интензивната терапия5530151530
2

2.4.

Специални грижи за бременни и родилки с хирургични заболявания.


5


5


30


15


15


302

2.5.

Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни със соматични заболявания331578

15


1

2.6.Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни с инфекциозни и венерологични заболявания661578


15

1

2.7.

Специални грижи за деца в неонатологията и педиатрията
4


3; 4


60


30


30
30


30


4

2.8.

Акушерски и сестрински грижи за онкологично болни жени.


6


6


30


15


15

30
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3.

Акушерство

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6

300

150

150
60

60

60

60

6020

4.

Гинекология

3,4,5,6

3,4,5,6

180

100

8045

45

45

4512

5.

Неонатология

3

3

30

15

1530
2

6.

Детски болести

4

4

30

15

15


30

2

7.

Анатомия и обща клин. пат. На човека


1


1


60


30


30


604

8.

Физиология и патофизиология на човека


1


1


60


30


30


604
  1   2   3

Свързани:

Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
От специалност "обществено здраве и здравен мениджмънт" редовно и задочно обучение
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconМедицински университет-софия факултет по обществено здраве
Обучението се провежда в медицински колеж „И. Филаретова” на ул. „Й. Филаретова №3„
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconМедицински Университет София, Факултет по Обществено Здраве и Фармацевтичен Факултет
Опит за въвеждане на новото европейско лекарствено законодателство – “период на защита на данните” и правила за прозрачност
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconМедицински университет факултет по обществено здраве
По обществено здраве и здравен мениджмънт І курс ІІ семестър за учебната 2010/2011 година ( 11. 04. – 22. 04. 2011 Г.)
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconСправочник за прием на студенти
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите специалностите “медицинска...
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconНа гл ас. Захарина ангелова савова,дм асистент в катедра «Медицинска педагогика», Факултет Обществено здраве, Медицински университет, София Домашен адрес
Домашен адрес: София, квартал Дървеница,ул. Жеко войвода 33 бл. 1ап. 13; телефон: 8743535, gsm: 0887608255
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: проект за решение за преобразуване на факултет „Обществено здраве” в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев”...
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconБългарският възрожденски буквар. Педагого-методически аспекти
Теория на обучението. Дидактика. Учебник за студенти от Факултета по обществено здраве. Медицински университет – София. София, „Топографика”...
Медицински университет софия факултет по обществено здраве icon" Акушерка ", " Медицинска сестра ", „ Управление на здравните грижи ", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт" и „ Трудова медицина "
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите “Акушерка”, “Медицинска сестра”,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом