На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер228.84 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/dokumentacia1.doc
ДОКУМЕНТАЦИЯ


за


участие в ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА:


Доставка на петролни продукти /бензин – А – 95 Н и Дизелово моторно гориво 0,005 % S/ за нуждите на

Община Полски Тръмбеш”


СЪГЛАСНО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

И

ЧЛ. 56-57 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


2012г


СЪДЪРЖАНИЕ


на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на петролни продукти /бензин – А – 95 Н и Дизелово моторно гориво 0,005 % S/ за нуждите на Община Полски Тръмбеш”


 1. Публична покана;

 2. Описание на предмета на поръчката;

 3. Технически спецификации;

 4. Условия за подготовка на офертата;

 5. Методика за определяне на комплексната оценка;

 6. Оферта - образец;

 7. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение Декларация Обр. 1/;

 8. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение Декларация Обр.2/;

 9. Договор - проект;До заинтересованите лица


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наименованието на обекта е: “Доставка на петролни продукти /бензин – А – 95 Н и Дизелово моторно гориво 0,005 % S/ за нуждите на Община Полски Тръмбеш”

Превозните средства се намират на територията на Община Полски Тръмбеш.

Общината разполага със следните транспортни средства:

-АУДИ 80 ВТ 52-00 АТ

- МЕРЦЕДЕС БЕНЦ 190Е ВТ 05-50 АТ

-ФОРД ТРАНЗИТ ВТ 57-89 АТ

-ЖУК А-06 ВТ 74-09 АК

-УАЗ 3741 ВТ 94-56 АМ

-ИЖ 2717 ВТ 72-91 АК

-УАЗ 452D ВТ 48-40 АМ

-МОСКВИЧ ИЖ ВТ 30-23 АМ

-ФОРД ИВЕКО ВТ 33-19 ВА

- ФОРД ЕСКОРТ ВТ 69-63 АХ

- МЕРЦЕДЕС 208 Д ВТ 4048 ВМ

- ЛАДА НИВА ВАЗ 21213 ВТ 2091АК

- МОСКВИЧ ИЖ 2715 ВТ 9023АМ

- САМОХОДНО ШАСИ ВТ 58-86 ЕТ

- САМОХОДНО ШАСИ ВТ Е -3276

- КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЮМЗ – 6 L ВТ 07-29 ЕЛ

- СИМСОН ВТМ 28-72

- СИМСОН 50 ВТ 28-73М

- ФОЛКСВАГЕН КАДИ ВТ 83 – 25 ВМ

- ФОЛКСВАГЕН КАДИ ВТ 83 – 26 ВМ

- ОПЕЛ ЗАФИРА N-Joy ВТ 9310 ВР

От посочените транспортни средства АУДИ 80 ВТ 52-00 АТ, МЕРЦЕДЕС БЕНЦ 190Е ВТ 05-50 АТ и ФОРД ТРАНЗИТ ВТ 57-89 АТ, Опел Зафира N-Joy ВТ 9310 ВР пътуват и извън област В.Търново.

Транспортните средства обслужващи Домашен социален патронаж към Община Полски Тръмбеш / ЖУК А-06 ВТ 74-09 АК;УАЗ 3741 ВТ 94-56 АМ; ИЖ 2717 ВТ 72-91 АК; УАЗ 452D ВТ 48-40 АМ ФОЛКСВАГЕН КАДИ ВТ 83 – 25 ВМ,ФОЛКСВАГЕН КАДИ ВТ 83 – 26 ВМ/ извършват разнос на храна само на граждани, живущи в Община Полски Тръмбеш.Същите не се движат извън община Полски Тръмбеш.

ФОРД ИВЕКО ВТ 33-19 ВА /автовишка/,Мерцедес 208 Д ВТ 4048 ВМ - товарен, Лада Нива ВАЗ 21213 ВТ 2091АК ; Москвич ИЖ 2715 ВТ 9023АМ, ВТ 72-91 АК – обслужват специализирано звено към общинска администрация ОП „ПРОИ” .Посочените превозни средства се движат предимно на територията на община Полски Тръмбеш.

Мотоциклет Симсон ВТМ 2872 и Симсон 50 ВТ 2873М се движат на територията на община Полски Тръмбеш и обслужват специализирано звено към общинска администрация – ОП „ПРОИ” .

ФОРД ЕСКОРТ ВТ 69-63 АХ обслужва нуждите на Дом за деца в с.Страхилово.

Моторни косачки – Stihl FS 350 – 3 броя, Stihl FS 130 – 1 брой, Viking -1 брой, моторен трион Stihl 29 и моторен трион Stihl 26 обслужват специализирано звено към общинска администрация – ОП „ПРОИ” и се ползват на територията на общината.

Моторни косачки-20 броя за град Полски Тръмбеш и 14 Кметства;

Моторен трион – 8 броя


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


09100000,09132000

Описание:

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 66 000 ,00 лева без ДДС лв. ( шестдесет и шест хиляди лева) без включен ДДС.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66 000,00 лв. без ДДС BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Полски Тръмбеш


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в конкурсната документация и условията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участника трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Участникът трябва да определи срок на валидност на офертата,който не може да бъде по кратък от 60 календарни дни от датата на подаване на офертата.

Срокът за изпълнение на поръчката е от 01.10.2012 г. до 01.10.2013г.

Настоящата поръчка може да се изпълнява само от лица,отговарящи на следното условие:

-могат да осигурят място за зареждане на МПС на територията на община Полски Тръмбеш. Това обстоятелство се доказва с регистрация на обекта.


Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от максималната стойност на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при Централна кооперативна банка - клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 СЕСВ 97903310223300, BIC: CECBBGSF.

Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Разплащането се извършва по следния начин: Цената ,която възложителят ще заплати е единичната цена за 1 литър гориво по официално обявена цена на колонката в момента на зареждането и начислена отстъпка в %, съгласно офертата на Изпълнителя.

Разплащането е в български левове по банков път с платежно нареждане 2 пъти в месеца в 10-дневен срок след представяне на следните документи: фактура на изпълнителя придружена с касови бележки, декларация за съответствие на доставените петролни продукти и приемно-предавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

най-ниска цена, съгласно приложената методика


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/08/2012 17:00 на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. «Черно море» № 4, етаж 3, стая 305


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет сайта на общината. Адреса на интернет сайта е посочен в раздел І.1) от настоящата покана. Документация може да се тегли до 22.08.2012 г.

Офертата за кандидатстване се попълва по ОБРАЗЕЦ, предложен от Възложителя и следва да съдържа следното:

1.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от ЗТР - оригинал или нотариално заверено копие;


3. Документ, доказващ регистрацията на собствена или наета база, която осигурява място за зареждане на територията на Община Полски Тръмбеш.


4.Описание на техническото оборудване с което разполага кандидата или участникът за изпълнение на поръчката;


5. Сертификати , издадени от акредитирани институции или агенции за управлението на качеството , удостоверяващи съответствието на продуктите със съответните спецификации и стандарти

6.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение - Декларация обр. 1/,

7.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение - Декларация обр. 2/;

8.Попълнен , подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец;

9.Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец;


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/08/2012
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

по Заповед №РД-01-05-638/03.08.2012 г.

/ИНЖ.КИРО МАРИНОВ/


ОПИСАНИЕ

НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


Предметът на поръчката е “Доставка на петролни продукти/бензин-А-95Н и Дизелово моторно гориво 0,005% S/ за нуждите на Община Полски Тръмбеш”


Превозните средства се намират на територията на Община Полски Тръмбеш.

Общината разполага със следните транспортни средства:

-АУДИ 80 ВТ 52-00 АТ

- МЕРЦЕДЕС БЕНЦ 190Е ВТ 05-50 АТ

-ФОРД ТРАНЗИТ ВТ 57-89 АТ

-ЖУК А-06 ВТ 74-09 АК

-УАЗ 3741 ВТ 94-56 АМ

-ИЖ 2717 ВТ 72-91 АК

-УАЗ 452D ВТ 48-40 АМ

-МОСКВИЧ ИЖ ВТ 30-23 АМ

-ФОРД ИВЕКО ВТ 33-19 ВА

- ФОРД ЕСКОРТ ВТ 69-63 АХ

- МЕРЦЕДЕС 208 Д ВТ 4048 ВМ

- ЛАДА НИВА ВАЗ 21213 ВТ 2091АК

- МОСКВИЧ ИЖ 2715 ВТ 9023АМ

- САМОХОДНО ШАСИ ВТ 58-86 ЕТ

- САМОХОДНО ШАСИ ВТ Е -3276

- КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЮМЗ – 6 L ВТ 07-29 ЕЛ

- СИМСОН ВТМ 28-72

- СИМСОН 50 ВТ 28-73М

- ФОЛКСВАГЕН КАДИ ВТ 83 – 25 ВМ

- ФОЛКСВАГЕН КАДИ ВТ 83 – 26 ВМ

- ОПЕЛ ЗАФИРА N-Joy ВТ 9310 ВР

От посочените транспортни средства АУДИ 80 ВТ 52-00 АТ, МЕРЦЕДЕС БЕНЦ 190Е ВТ 05-50 АТ и ФОРД ТРАНЗИТ ВТ 57-89 АТ, Опел Зафира N-Joy ВТ 9310 ВР пътуват и извън област В.Търново.

Транспортните средства обслужващи Домашен социален патронаж към Община Полски Тръмбеш / ЖУК А-06 ВТ 74-09 АК;УАЗ 3741 ВТ 94-56 АМ; ИЖ 2717 ВТ 72-91 АК; УАЗ 452D ВТ 48-40 АМ ФОЛКСВАГЕН КАДИ ВТ 83 – 25 ВМ,ФОЛКСВАГЕН КАДИ ВТ 83 – 26 ВМ/ извършват разнос на храна само на граждани, живущи в Община Полски Тръмбеш.Същите не се движат извън община Полски Тръмбеш.

ФОРД ИВЕКО ВТ 33-19 ВА /автовишка/,Мерцедес 208 Д ВТ 4048 ВМ - товарен, Лада Нива ВАЗ 21213 ВТ 2091АК ; Москвич ИЖ 2715 ВТ 9023АМ, ВТ 72-91 АК – обслужват специализирано звено към общинска администрация ОП „ПРОИ” .Посочените превозни средства се движат предимно на територията на община Полски Тръмбеш.

Мотоциклет Симсон ВТМ 2872 и Симсон 50 ВТ 2873М се движат на територията на община Полски Тръмбеш и обслужват специализирано звено към общинска администрация – ОП „ПРОИ” .

ФОРД ЕСКОРТ ВТ 69-63 АХ обслужва нуждите на Дом за деца в с.Страхилово.

Моторни косачки – Stihl FS 350 – 3 броя, Stihl FS 130 – 1 брой, Viking -1 брой, моторен трион Stihl 29 и моторен трион Stihl 26 обслужват специализирано звено към общинска администрация – ОП „ПРОИ” и се ползват на територията на общината.

Моторни косачки-20 броя за град Полски Тръмбеш и 14 Кметства;

Моторен трион – 8 броя

Гореизброените обстоятелство показват,че почти всички транспортни средства, обслужващи Община Полски Тръмбеш се движат само на територията на Общината.


По тази причина условието на Възложителят е фирмите доставчици на петролни продукти /бензин – А- 95 Н и дизелово моторно гориво 0,005% S да могат да осигурят место за зареждане на МПС на територията на община Полски Тръмбеш.


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Целта на поръчката е “Доставка на петролни продукти/бензин-А-95Н и Дизелово моторно гориво 0,005% S/ за нуждите на Община Полски Тръмбеш”


Доставените количества горива трябва да са придружени със Сертификати или декларации за съответствие /заверено с „Вярно с оригинала”/, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти.

Всяка отделна доставка на петролни продукти трябва да отговаря на изискванията на БДС, съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начин на техния контрол/ НИКТГУРНТК/ приета с Постановление №156 от 2003 г и измененията й публикувани в ДВ бр.69, 78 от 2005 г., ДВ бр.40 от 2006 г., ДВ бр.76 от 2007 г.

Доставката на горивото следва да бъде доказано с Декларация за съответствие или заверено копие от нея на лицата, които транспортират, разпространяват и използват течни горива, съгласно чл.12 на НИКТГУРНТК , удостоверяващ вида, качеството и обема на горивото, както и годността му за ползване по предназначение.


УСЛОВИЯ

за подготовка на офертата за участие в избор на изпълнител за: “Доставка на петролни продукти/бензин-А-95Н и Дизелово моторно гориво 0,005% S/ за нуждите на Община Полски Тръмбеш”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ АДРЕС : ул."Черно море " № 4, гр. Полски Тръмбеш За контакти: тел. 06141/4141, факс 06141/69-54


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител лично или по пощата. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата и час на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приема оферта в плик, който е незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

Офертата се предава окомплектована със следните документи:

1.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от ЗТР - оригинал или нотариално заверено копие;


3. Документ, доказващ регистрацията на собствена или наета база, която осигурява място за зареждане на територията на Община Полски Тръмбеш.


4.Описание на техническото оборудване с което разполага кандидата или участникът за изпълнение на поръчката;


5. Сертификати , издадени от акредитирани институции или агенции за управлението на качеството , удостоверяващи съответствието на продуктите със съответните спецификации и стандарти

6.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение - Декларация обр. 1/,

7.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение - Декларация обр. 2/;

8.Попълнен , подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец;

9.Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец;

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в конкурсната документация и условията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участника трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Участникът трябва да определи срок на валидност на офертата,който не може да бъде по кратък от 60 календарни дни от датата на подаване на офертата.

Срокът за изпълнение на поръчката е от 01.10.2012 г. до 01.10.2013г.


Настоящата поръчка може да се изпълнява само от лица,отговарящи на следното условие:

-могат да осигурят място за зареждане на МПС на територията на община Полски Тръмбеш. Това обстоятелство се доказва с регистрация на обекта.


Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 % от максималната стойност на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при Централна кооперативна банка - клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 СЕСВ 97903310223300, BIC: CECBBGSF.

Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Разплащането се извършва по следния начин: Цената ,която възложителят ще заплати е единичната цена за 1 литър гориво по официално обявена цена на колонката в момента на зареждането и начислена отстъпка в %, съгласно офертата на Изпълнителя.

Разплащането е в български левове по банков път с платежно нареждане 2 пъти в месеца в 10-дневен срок след представяне на следните документи: фактура на изпълнителя придружена с касови бележки, декларация за съответствие на доставените петролни продукти и приемно-предавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА


Класирането на офертите се извършва по утвърдена от Кмета на Общината методика, изразяваща се в определяне на комплексна оценка, изчислена на база икономически критерий, като се търси икономически най-изгодната оферта.Отстъпка от цената О = О1 +О2 , където:

О1 – Отстъпка от цената за бензин-А-95Н – 60%,

О2 - Отстъпка от цената за Дизелово моторно гориво 0,005% S – 40%,
където:


О отстъпка участника

О1 = ———————— х 60%, където

О макс.отстъпка.

О отстъпка участника е предложението на оценявания участник по критерия “Отстъпка в цената” за бензин-А-95Н , О максимална отстъпка.- е най-високото предложение по същия критерий, а 60% е коефициент на тежест

О отстъпка участника

О2 = ———————— х 40%, където

О макс.отстъпка.

О отстъпка участника е предложението на оценявания участник по критерия “Отстъпка в цената” за Дизелово моторно гориво 0,005% S, О максимална отстъпка.- е най-високото предложение по същия критерий, а 40% е коефициент на тежест

Максималната оценка, която може да бъде получена е 100 процента.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.


Образец 1


ДО

ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


ОФЕРТА

От………………………………………………………………………………………………..

Със седалище и адрес на управление…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Представлявано от …………………………………………………………………………….

ЕГН…………………………….., телефон за контакти……………………………………...

Адрес……………………………………………………………………………………………

ЕИК…………………………………………………………………


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявения от Вас конкурс за избор на изпълнител за: “Доставка на петролни продукти/бензин-А-95Н и Дизелово моторно гориво 0,005% S/ за нуждите на Община Полски Тръмбеш”.

С настоящото Ви уведомяваме, че фирмата ни разполага с необходимото оборудване за изпълнението на поръчката и можем да осигурим място за зареждане с гориво на МПС на територията на община Полски Тръмбеш.

При изпълнение на поръчката ще се придържаме точно към УКАЗАНИЯТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно документацията за участие.

Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документацията образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считаме обвързани със задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

Задължаваме се да изпълним доставката, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предлагаме:


1.Бензин – А- 95Н


1.1. Отстъпка …………………..%


2 Дизелово моторно гориво 0,005% S


2.1.Отстъпка………………………..%


Съгласни сме Възложителят да ни заплаща единичната цена за 1 литър гориво по официално обявена цена на колонката в момента на зареждането и начислена отстъпка, съгласно нашата оферта.

Съгласни сме срокът за изпълнение на поръчката да е 12 месеца и да започне да тече от 01.10.2012 година.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да внесем парична гаранция за изпълнение в размер на 2 % от максималната стойност на поръчката.

Съгласни сме гаранцията да бъде освободена до 10 дни след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Срок на валидност на офертата е 60 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

С уважение:

/ подпис и печат/


ОБРАЗЕЦ № 1


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

ЕИК:……………………………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на петролни продукти/бензин-А-95Н и Дизелово моторно гориво 0,005% S/ за нуждите на Община Полски Тръмбеш”

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ


 1. Не съм осъден/ а с влязла в сила присъда за:

1.1.престъпление против финансовата,данъчната или осигурителната система,включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

1.2.подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

1.3.участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

1.4.престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

1.5.престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

 1. Не съм обявен/ а в несъстоятелност.

 2. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 3. Аз и членовете на управителните и контролните органи,както и временно изпълняващите тези длъжности, не сме свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 4. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


…………………..2012 г. Декларатор:

гр./с/…………………… /…………………………/


ОБРАЗЕЦ №2


ДЕКЛАРАЦИЯ


По чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

ЕИК:……………………………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на петролни продукти/бензин-А-95Н и Дизелово моторно гориво 0,005% S/ за нуждите на Община Полски Тръмбеш”

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ 1. Не съм в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не съм сключил/а извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

 2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам професията и дейността си.

 3. Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,или парични задължения,свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата.

 4. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

 5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


…………………..2012 г. Декларатор:

гр./с/…………………… /…………….…/


Проект


Д О Г О В О Р № ………….

за доставка


Днес………………. между Община Полски Тръмбеш, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричани по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и ……………………………………………,ЕИК ……………………..със седалище и адрес на управление ……………………………., ул. ……………………………, представлявано от ………………………………………………… наричан по-долу за краткост ”ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл.280 от Закона за задълженията и договорите и Заповед №СА-03-04-656/09.08.2012 г. на Възложителя се сключи настоящия договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното: “Доставка на петролни продукти/бензин-А-95Н и Дизелово моторно гориво 0,005% S/ за нуждите на Община Полски Тръмбеш”

Неразделна част от настоящия договор е следното приложение:

-оферта по образец , представена от Изпълнителя

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Общия срок за изпълнение на настоящия договор е 12 месеца и започва да тече от 01.10.2012 г.

IІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 4. Общата стойност на настоящия договор е до 66 000 лв. без ДДС.

Чл. 5. Разплащането се извършва по следния начин: Цената ,която възложителят ще заплати е единичната цена за 1 литър гориво по официално обявена цена на колонката в момента на зареждането и начислена отстъпка в %, съгласно офертата на Изпълнителя.

Разплащането е в български левове по банков път с платежно нареждане 2 пъти в месеца в 10-дневен срок след представяне на документите по чл.6

Чл. 6. Основание за плащане са следните документи: фактура на изпълнителя придружена с касови бележки, декларация за съответствие на доставените петролни продукти и приемно-предавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 7 Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по сметка

IBAN:………………………………………………………………………

BIC:………………………………………………………………………..

Банка: …………………………………………………………………….

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури средства за финансирането на поръчката;

Чл. 9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право ;

1. Да проверява изпълнението по този договор по всяко време и по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Да откаже плащането за доставка, ако горивата не отговарят на нормативните изисквания.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1 Да изпълни договорената поръчка, като организира и координира цялостния процес на работата в съответствие с :

 • приетата оферта;

 • условия и изисквания на конкурсната документация;

 • действуващата нормативна уредба в Република България

Чл.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително и незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да изпълни получената заявка , поради повреди в техниката или други уважителни причини.

VІ. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.12. Гаранцията за изпълнение на поръчката в размер на 2 % от максималната стойност на поръчката и се освобождава до 10 дни след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Чл.13. При неспазване на сроковете по този договор, виновната страна ще заплаща неустойка на изправната страна в размер на 0.2% от стойността на договорените работи за всеки ден забавяне, но не по-вече от 10%.

Чл.14 . Всички щети и пропуснати ползи , понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото изпълнение на поръчката, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие чрез подписване на двустранно споразумение.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора чрез писмено уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следните случаи:

-ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения ,

-при доставка на некачествени горива

Условията по този член се установяват с протокол съставен и подписан от комисия назначена от Възложителя


VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор се решават чрез провеждане на преговори от страните , а когато това е невъзможно – по реда на Гражданско – процесуалния кодекс.

§2. Изменения и допълнения на този договор не се допускат съгласно чл.43 , ал.1 от Закона за обществените поръчки

§3. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредби на Закона за задълженията и договорите и действуващото законодателство.

§4. Адреси за кореспонденция на страните са адресите на седалищата им, посочени в този договор.

§5. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Съгласуван с юрист: .........................

/ ………………../


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :………………….

Гл.счетоводител :…………………

/Сн.Стефанова/


КМЕТ:………………..

/Г.Чакъров /

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет iconДо участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет
Във връзка с постъпило запитване от фирма, закупила документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на мобилна станция...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом