Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница5/33
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер3.29 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2010/Zastrahovki.doc.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

А. Запечатване и маркиране на пликовете


1. Офертата се представя с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне, съдържащ три плика, съгласно указаните по-долу изисквания. Ако се използват самозалепващи се пликове, то те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната част на лепенката (всеки равностоен метод се приема).


Забележка: В случай че участникът подава оферта за участие в процедурата за повече от една обособена ПОЗИЦИЯ, офертата по точка 1 съдържа: един плик № 1 и толкова на брой пликове № 2 и № 3, колкото са и обособените ПОЗИЦИИ, за които се участва в процедурата.


2. Върху плика с офертата се посочват :

  • адресът, определен за предаване на офертите, предметът на обществената поръчка, съответно ПОЗИЦИЯТА/ПОЗИЦИИТЕ, за която/които се участва;

  • името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, или електронен адрес.

  1. В плика с офертата, участникът следва да постави три отделни запечатани непрозрачни плика, както следва:

3.1. Първият плик - запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис Плик №1-„Документи за подбор”, в който се поставят попълнения и подписан образец на офертата, съгласно Приложение № 5, заедно със съпътстващите я документи – неразделна част от самата оферта, посочени в раздел ІІ, буква Б, т. 1, документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 11 – 12, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

3.2. Вторият плик - запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис Плик №2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” за Позиция №......., в който се поставят техническото предложение и документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания критерий и посочените в документацията изисквания.

3.3. Третият плик - запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис Плик № 3- „Предлагана цена (Застрахователна премия и начин на плащане)за Позиция №......, като неговото съдържание следва да отговаря на образец, съгласно Приложение № 6 и посоченото в т. 5 от раздел V, буква Б.

Б. Подаване и приемане на офертите


1. Офертата се подава от участника или негов надлежно упълномощен представител – лично или по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне. При лично представяне на офертата лицето следва да се легитимира с лична карта и/или копие от съдебно решение за регистрация, ако е законен представител, и с лична карта и съответно пълномощно, ако е упълномощен представител.

2. Срокът за подаване на офертата е 40 (четиридесет) календарни дни, от изпращане на обявлението за откриване на процедурата за обществена поръчка до “Държавен вестник” и Агенцията по обществени поръчки, на основание чл. 64, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП. В случай, че срокът изтича в неработен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия работен ден.

3. Оферти се приемат от 9:30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа всеки работен ден до изтичане на срока, посочен в т. 2, в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, в дирекция “Основни услуги и логистика”, етаж 2, стая № 211С, тел.: 02/949 3119, 949 3337.

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и точният час на получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5. Всички оферти, представени след срока по т. 2 не се приемат от възложителя. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра по т. 4.

6. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра по т. 4.

7. Участникът поема всички рискове по предаването, включително непреодолима сила.

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ...............”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом