Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница1/33
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер3.29 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2010/Zastrahovki.doc.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕЯН ДЪНЕШКИ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА


участие в открита процедура ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”,

СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:


ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”.


2011 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

А. Възложител на обществената поръчка

Б. Обект на обществената поръчка


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

А. Условия за участие в обществената поръчка

Б. Документи, представяни от участника


ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 

ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Общи положения

Б. Съдържание на офертите

 

. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Запечатване и маркиране на пликове

Б. Подаване и приемане на офертите

 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Отваряне и разглеждане на офертите

Б. Оценяване и класиране на офертите

В. Протокол на комисията

Г. Определяне на изпълнител на обществената поръчка

Д. Прекратяване на процедурата

 

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ


ПРИЛОЖЕНИЯ:


Приложение № 1 – Заповед № РД–08-64 /28.03.2011 г. на главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Български пощи” ЕАД”, със следните обособени позиции:


ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”.


Приложение № 22А/2Б/2В/2Г/2Д - Технически изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

Приложение № 3а - Образец на декларация;

Приложение № 3б - Образец на декларация;

Приложение № 3в - Образец на декларация;

Приложение № 3г Образец на декларация.

Приложение № 4 - Образец на справка – административни сведения за участника;

Приложение № 5 - Образец на оферта;

Приложение № 6 – Образец на ценова оферта;

Приложение № 7 – Проект на договор;

Приложение № 8а - Образец на банкова гаранция за участие;

Приложение № 86 - Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор;

Приложение № 9 - Списък за изпълнени договори;

Приложение № 10 - Списък с адреси;

Приложение № 11 – Списък на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД;

Приложение № 12 – Образец на декларация;

Приложение № 13 - Образец на декларация.

Приложение № 14 - Образец на декларация.

Приложение № 15 - Образец на декларация.

Приложение № 16 – Основни изискуеми рискове по обособени позиции.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Процедурата за възлагане на обществената поръчка с обект: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Български пощи" ЕАД”, със следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”,

се провежда въз основа на решение по т. 6 от протокол № 24/11.10.2010 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД и Заповед №. РД–08-64 /28.03.2011 г. на главния изпълнителен директор (Приложение № 1 към документацията).

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, назначена от възложителя на основание чл. 34 от ЗОП.

 

А. Възложител на обществената поръчка

По смисъла на тази документация и на основание чл. 7, т. 5 и чл. 7г от ЗОП, възложител на обществената поръчка е “Български пощи” ЕАД, с адрес: 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

Б. Обект на обществената поръчка

1. “Български пощи” ЕАД, на основание чл.103, ал.1, във връзка с чл. З, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.1, буква „б”, чл. 7г и чл.16, ал.4 от ЗОП възлага обществена поръчка с обект: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Български пощи" ЕАД”, със следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”.


2. Обществената поръчка е с място на изпълнение: 1 регионално управление, 23 териториални поделения, 1 специализирано поделение на територията на гр. София и Централно управление на „Български пощи” ЕАД (Приложение № 10 към документацията).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом