К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У."Г. Д." №., област Благоевград
ИмеК. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У."Г. Д." №., област Благоевград
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер83.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://petrich.judiciary-bg.org/Courts/RC/Petrich/wa.nsf/4a1cf49970f8f217c225765c0058fdba/de405f
К. Н. С., ЕГН*, с постоянен адрес - град П., У.”Г. Д.” №., област Благоевград

обжалва по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ, издаденото от ОбСЗ град П. Решение

взето по Протокол № 1533/06.10.2009 г. на основание чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, в

частта, с която е постановен по същество отказ за възстановяване правото на

собственост в с плана за земеразделяне на наследниците на КГК

/НГК/ върху следните земеделски земи, находящи се в

землището на град П., област Благоевград: 1. „Нива от 6.000 дка в местността ”

Бяла черква”, при съседи – НК, ДТ и СИ, с мотив, че правото на собственост е възстановено по преписка вх.№ 496/1991 г. на наследници на ААЗ с решение № 496/24.01.2000 г., като с НА

№61/17.11.2000г. процесният недвижим имот е продаден на ИВП, а с НА №95/01.09.2002г. имота е продаден на ИАА.

Моли, атакуваното решение да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно,

като бъде възстановена собствеността върху претендираният земеделски имот.

Сочи, че е влязло в сила Решение на ВКС, с което е признато за установено по

отношение на заявителите по преписка №496/1991г. – наследници на ААЗ, че жалбоподателкатата и останалите наследници на КГК /НГК/са собственици на имот с площ от 6.000 дка., находящ се в местността „Бяла Черква” в землището на град П. при съседи:

НК, ДТ и СИ.

Въззиваемата страна ОбСЗ град П. не изразява становище по жалбата.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, въз основа на закона

и своето вътрешно убеждение, приема за установено следното от фактическа страна:

Жалбоподателката е законна наследница-низходяща от първи ред на КГК /НГК/, съгласно представеното удостоверение

занаследници/, б.ж. на град П., област Благоевград, поч. на 03.08.1964г., видно

от представеното по административната преписка удостоверение за наследници №

1739/15.11.1991 г.

Със заявление № 1533/11.02.1992 г. К. Н. С. е заявила претенция в ОбСЗ Г.П. /ПК

П./в срока по чл.11,ал.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността върху

земеделски земи, находящи се в землището на град П., като е посочила, че са

били собственост на КГК, поч. на 03.08.1964г., видно от

удостоверение за наследници. Със заявление №1533/26.09.2000г. на МН.

К, ЕГН* е заявила претенция в ОбСЗГ Г.П. /ПК П./в срока по чл.11,ал.1 от

ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността върху земеделска земя – нива от 6 /шест/

дка, находяща се в землището на град П., в местността „Бяла черква”, като е

посочила, че са били собственост на НГК, б.ж. на град П.,

поч. на 03.08.1964г. съгласно удостоверение за наследници №1565/19.04.1999г.

За доказване правото си на собственост по образуваната преписка №

1533/11.02.1992 г. наследниците на КГК /НГК/ са представили опис-декларация за непокрити имоти.

С Решение №1533/26.09.2000г. ПК-П. е признала правото на собственост на

наследниците на КГК върху земеделска земя – нива с площ 6

/шест/ дка в местността „Бяла черква” в землището на град П. с план за

земеразделяне по подадено от жалбоподателката К. Н. С. заявление, съобразно

влязло в сила съдебно решение №304/04.01.2000г. на РС-П., като отказва да

възстанови собствеността върху така описания имот поради наличието на спор за

материално право – същата нива е възстановена по преписка №496 на наследниците

АМЗ.

По преписката е представено влязло в сила Решение №524/13.07.2008г. на ВКС, ІV-

то гражданско отделение, с което е признато по отношение на ответниците А

АД, МИЗ, ХДЗ , РЕЗ – всички от град П. и ААА-Т– от град Благоевград, че К. Н. С., МН. К, М Н. Д, В Н. М, АИК, ГТК и СТК – всички от град П., като наследници на НГК са собственици

на нива от 6 /шест/ дка в землището на град П., местността „Бяла Черква”, при

съседи: НК, ДТ и СИ.

С оглед на така изложеното съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е постъпила в ОбСЗ град П. на 22.10.2009г., а атакуваното решение е

получена на 07.10.2009г., поради което е допустима като подадена в срока по чл.

14,ал.3 ЗСПЗЗ.

Разгледана по същество подадената жалба е основателна, поради следните

съображения:

Производството е по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ.

Предмет на обжалване е решение Решение взето по Протокол № 1533/06.10.2009г. на

основание чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, в частта, с която е постановен отказ за

възстановяване правото на собственост в нови реални граници /с план за

земеразделяне/ на наследниците на КГК върху нива с площ от 6

/шест/ дка, находяща се в землището на град П., в местността „Бяла черква”.

Производството по чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ е от административен характер и има за

предмет установяване на законосъобразността, респ. - незаконосъобразността на

постановения и атакуван акт - решение, на специалния орган по поземлената

реформа - съответната ОСЗГ. В рамките на съдебния процес е необходимо да се

изследва само това, дали са налице основанията, поради които ОСЗГ е отказала да

признае или възстанови имота на заявителите.

Съгласно 10,ал.1 ЗСПЗЗ изчерпателно са изброени земеделските земи, върху които

се възстановява собствеността при кумулативното наличие на изискванията, да са

били собственост на лицата или техните наследници преди образуването на ТКЗС и

да са били включени в него, да са били одържавени, да са отстъпени

безвъзмездно, отнети неправомерно и пр., като за целта собственика или неговите

наследници подават заявление в О. С. по земеделие и гори по реда на чл.12,ал.1

ЗСПЗЗ към което прилагат доказателства за собственост от посочените в чл.12,ал.

2 от ЗСПЗЗ, а именно: нотариални актове, делбени протоколи, протоколи от ТКЗС,

емлячни регистри, молби-декларации за членство в трудовокооперативно земеделско

стопанство и др.

Следователно предмет на решението на ОбСЗГ, а също така и на това на районния

съд при обжалването му, е наличието на кумулативно посочените в закона

изисквания.

За да е законосъобразен административният акт, следва, на първо място, да е

издаден от компетентен орган, оправомощен за това, в пределите на неговата

компетентност. Административният орган трябва да е компетентен по материя, по

място и по степен. На следващо място, за да е законосъобразен административният

акт, следва да е издаден в съответствие с правната норма - материална

законосъобразност; да е мотивиран; да е издаден в предвидената от закона форма;

да са спазени административно-производствените правила и да не е налице порокът

- превратно упражняване на власт. Нарушаването на административно-

производствените правила води до унищожаемост на административния акт, освен

ако е налице такова нарушение, което да доведе до липса на волеизявление на

административния орган, което от своя страна води до нищожност на

административния акт.

Установи се по безспорен начин в производството, че жалбоподателката е

представила пред ОбСЗ Г. П. обсъдените по-горе писмени доказателства, с които

желае да бъде призната като собственица на процесната земеделска земя в

качеството и на наследница на КГК. Установи се, че от ОбСЗ Г.

П. с Решение №1533/26.09.2000г. е постановено решение по реда на чл.14,ал.1,т.1

от ЗСПЗЗ по чл.18ж,ал.1 ППЗСПЗЗ, с което се е произнесла по признаване

правото и на собственост върху посочената земеделска земя с план за

земеразделяне. Атакуваното в настоящето производство решение е

незаконосъобразно в частта на постановения отказ по същество за възстановяване

с план за земеразделяне, тъй като искане от жалбоподателите за постановяването

на такова не е направено. Мотивът „Същата нива е възстановена на насл. На Али

Ахмедов Зевгелиев с решение №496/24.01.2000г. на ПК Г. П.. С НА за продажба

№61/17.11.2000г. имота е продаден на ИВП. С НА за

продажба №95/01.09.2002г. имота е продаден на ИАА. Необходимо

е да бъдат обявени от съда за нищожни нотариалните актова за продажба.”

неправилно е преценен от административния орган и незаконосъобразно е включен в

решение, с което се възстановяват земеделски земи на жалбоподателите с план за

земеразделяне.

При така изложеното се установява, че неправилно и незаконосъобразно органа по

поземлена собственост е постановил отказ по същество за възстановяване на

правото на собственост в нови реални граници в полза на К. Н. С. в качеството и

на наследник на КГК, тъй като е налице постановяване на

решение на съда, с което са признава правото на собственост върху

претендираната нива на наследниците на НГК с посочени размер

и граници.

От изложеното по горе следва, че атакуваното решение на ОбСЗ Г.П. е

незаконосъобразно, тъй като е постановено в противоречие с разпоредбата на

материалноправния закон в т.ч. чл.10 от ЗСПЗЗ и чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ.

От това следва, че подадената жалба е основателна и районният съд счита, че

следва да се отмени решението на ОбСЗ Г. П., като незаконосъобразно.

Тъй като разрешаването на въпросите по чл.10 от ЗСПЗЗ са изцяло в

компетентността на ОбСЗ Г.П. при условията на чл.173,ал.2 от АПК, съдът счита,

че следва да отмени като незаконосъобразен постановения акт и върне преписката

на ОбСЗ Г.П. за извършване на преценка и постановяване на решение по същество

на подаденото заявление.

Мотивиран от горното, съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно издаденото от ОбСЗ Г.П., Решение взето по

Протокол № 1533/06.10.2009г. на основание чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, в частта, с

която е постановен отказ за възстановяване правото на собственост в нови

реални граници /с план за земеразделяне/ на К. Н. С. - наследник на КГК върху нива с площ от 6 /шест/ дка в местността „Бяла Черква” в землището на град П. с мотив , че ” Същата нива е възстановена на насл. На ААЗ с решение №496/24.01.2000г. на ПК Г. П.. С НА за продажба

№61/17.11.2000г. имота е продаден на ИВП. С НА за продажба №95/01.09.2002г. имота е продаден на ИАА. Необходимо е да бъдат обявени от съда за нищожни нотариалните актова за продажба.

иВРЪЩА преписката на ОбСЗ Г.П. по заявление № 1533/11.02.1992г. на К. Н. С. - наследник на КГК за извършване на преценка и постановяване на решение по реда на чл.14,ал.1,т.1 от ЗСПЗЗ на основание чл.18ж,ал.1 от ЗСПЗЗ, съобразно дадените указания.

Преписката да се върне след влизане в сила на настоящето решение.

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд

Благоевград, в 14- дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено по

реда на АПК.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У.\"Г. Д.\" №., област Благоевград iconПостъпила е молба от Г. С. К. с Егн *, с постоянен адрес град Г. Д., улица „Д. Х. №, община Г. Д., област Благоевград и И. А. Т. К. с Егн *, с постоянен
Г. Д., улица „Д. Х." №, община Г. Д., област Благоевград и И. А. Т. К. с Егн *, с постоянен адрес град Г. Д., улица „Г. Д." №. община...
К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У.\"Г. Д.\" №., област Благоевград iconПредявен е иск от от С. К. Т., Егн*, с постоянен адрес град П., У."Б." №22, област Благоевград и съдебен адрес град П., У.", област Благоевград, чрез
Г. Г., Егн* като това решение на съда замести разрешението на бащата. Твърди се, че страните са бивши съпрузи, чийто брак е прекратен...
К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У.\"Г. Д.\" №., област Благоевград iconПредявен е иск от Н. И. П. с Егн с постоянен и настоящ адрес град Г. Д., община Г. Д., улица" Ц. Й." №,вход "" етаж, ап., област Б. и К. И. П. с Егн *,с
Валя Б. Теодосиева- р., против Е. Д. Т., с Егн с постоянен и настоящ адрес Б., община Б., ж к. "З. " блок, апартамент, област Б....
К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У.\"Г. Д.\" №., област Благоевград iconПредявен е иск от „ Е. с Еик по булстат, с адрес на управление: град, община съща, област с административен център град Стара Загора представлявано от
Г. Д., ул. „П. С. №31, община съща, област с административен център град Благоевград, с булстат 101072612,представлявано от управителя...
К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У.\"Г. Д.\" №., област Благоевград iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Д. А. Т., с Егн – *, с адрес град Б., ул. “Д. Х. Т.” №10, срещу К. С. Ч., с Егн – и З. В. Ч., с Егн – *, и двата на адрес: град Б.,...
К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У.\"Г. Д.\" №., област Благоевград iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Образувано е въз основа на искова молба, депозирана в рс б от А. Б. М., с Егн: и Н. Б. С., с Егн и двете с постоянен адрес село Ц.,...
К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У.\"Г. Д.\" №., област Благоевград iconПроизводството е образувано по искова молба предявена от В. С. Т., Егн*, с постоянен адрес град П., У."П. Т." №., област Б. град, Д. А. Т., с Егн: *

К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У.\"Г. Д.\" №., област Благоевград iconЖилище, находящо се в с. К., община Симитли, област Благоевград, ул. В
В. А. В. с Егн и Т. П. В. с Егн *, и двамата с адрес: с. К., община Симитли, област Благоевград, ул. “В. срещу Д. В. В. с Егн и с...
К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У.\"Г. Д.\" №., област Благоевград iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Н. И. С., с постоянен адрес – село Б., Община г б област и К. К. Н., с постоянен адрес град г в качеството им на управители на “К...
К. Н. С., Егн*, с постоянен адрес град П., У.\"Г. Д.\" №., област Благоевград iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Т., с постоянен адрес – село Б., Община Г. Д., Б. област и К. К. Н., с постоянен адрес град Г. Д., в качеството им на управители...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом