Научното жури за провеждане
ИмеНаучното жури за провеждане
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер139.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.microbio.bas.bg/IMB web page/pzrasrb/Docents/К-доц.- М. Милева/ММ-рецензия-Л.Думанова
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА КОНКУРС ЗА „ДОЦЕНТ” ПО

ФАРМАКОЛОГИЯ” - 03.01.24


Р Е Ц Е Н З И Я


по конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” по научна специалност 03.01.24 „Фармакология”, обявен за нуждите на Отдела по вирусология при Института по микробиология” Стефан Ангелов” към БАН, обявен в Държавен вестник брой. 68/31 август 2010 год., с единствен кандидат Милка Милчева Милева, д-р.


РЕЦЕНЗЕНТ: доц. Любка Йорданова Думанова - Язаджиева, д-р, Институт по микробиология” Стефан Ангелов” към БАН

тел. 02 979 6356

e-mail: doumanova@microbio.bas.bg 1. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС


Конкурсът е обявен в ДВ брой 68/31 август 2010 г. за едно място по научна специалност 03.01.24 „Фармакология”. Обявата за конкурса е публикувана във вестник „Новинар”, брой 195 (5652)/24 август 2010 г. През двумесечния срок от датата на обявяване на конкурса в ДВ, документи е подал един единствен кандидат - д-р Милка Милчева Милева. Със заповед № I – 249/01.11.2010 г. на Директора на ИМикБ е назначена комисия, която е разгледала постъпилите документи и в протокол от 02.11. 2010 г. е дала своето мнение, че постъпилите документи са подадени в срок и може да се даде ход на процедурата за избор на кандидатката д-р Милка Милева за академичната длъжност „доцент”.

Кандидатката отговаря на условията за заемане на академичната длъжност „доцент”- притежава образователна и научна степен доктор и от 2005 г. е хоноруван преподавател на студенти в Медицински колеж ”Йорданка Филаретова” към Медицинския Университет, София.

На базата на тези данни считам, че конкурсът отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България /ДВ 138/21.05.2010, изм. и доп. 101/28.12.2010, чл. 24, ал. 1, 2 (б)/ и Правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академични длъжности в Българска академия на науките, касаещ главата Преходни разпоредби.


 1. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТКАТА


Д-р Милка Милева е родена на 08.01.1961 г. в гр. Карнобат. Средното си специално образование с квалификация химик - технолог получава в Техникума по индустриална химия в гр. Димитровград. През 1993 г. завършва висшето си образование, специалност химия в Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 2002 г. придобива образователната и научна степен „доктор” въз основа на защитена дисертация на тема „ Влияние на римантадина, витамин Е и студово-имобилизационния стрес върху оксидативните увреждания при експериментален модел на грипна вирусна инфекция”. Работила е като химик в Института по ботаника на БАН в секция „Лекарствени растения”, в Катедрата по физика и биофизика на Медицинския университет, София, а от 2009 г. работи в Института по микробиология ”Стефан Ангелов” - БАН. От 2002 - 2006 г. води семинарни занятия на студенти от магистърска степен по физика, а от 2005 г. досега води пълен курс на обучение по аналитична химия на студенти от специалността „Помощник - фармацевт” в Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към Медицинския Университет , София.

Член е от 1995 г. на Българска липидна лига, от 1996 г. - на Дружеството на хроматографистите в България, от 1999 г. - на Балканското дружество на микробиолозите, от 2006 г. - на Международното дружество по антивирусни изследвания, а от 2010 г. е член на СУБ, секция „Микробиология”.


 1. ОПИСАНИЕ И ГРУПИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ НА КАНДИДАТКАТА


В настоящия конкурс за ДОЦЕНТ д-р Милка Милева участва с общо 59 заглавия съгласно приложения „Списък на публикациите”, като обаче публикации с номера 53 и 55 са идентични, поради което ги приемам за една публикация, т.е. заглавията са 58.

Представен е отделен списък на 78 резюмета от участия в научни прояви. Тези заглавия могат да се групират по следния начин:

 1. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” -1 брой;

 2. Научни публикации към докторската дисертация - 4 броя;

 3. Научни публикации извън докторската дисертация - 53 броя, от които:

а/ публикации в чуждестранни списания списания с импакт фактор - 12 броя;

б/ публикации в български списания без импакт фактор - 12 броя;

в/ публикации в чуждестранни списания без импакт фактор - 5 броя;

 1. Публикации в чужди научни сборници - 8 броя, от които:

а/ чужди сборници с импакт фактор -2 броя;

б/ чужди сборници без импакт фактор - 6 броя;

 1. Публикации в български научни сборници - 15 броя;

 2. Обзорни статии – 1 брой;

 3. Учебни помагала - 1 брой;

 4. Участия в конференции - общо 78 / 59 постера и 19 доклада/, от които:

а/ на международно равнище - 52 броя;

б/ на национално равнище - 26 броя;

8. Други материали:

а/ документ за консултиране на докторант - 1 брой;

б/ документи за преподавателска дейност - 3 броя;

На рецензиране подлежат материалите без тези по т. 1 и т. 2, чиято научна стойност и приноси са оценени от рецензентите на докторската дисертация от СНС по фармакология към ВАК, където доктор Милка Милева е защитила дисертация си /Протокол № 15 от 22.10.2002 г./.


4. КРАТКА СПРАВКА ОТ ПРЕГЛЕДА НА ДОКУМЕНТИТЕ


 1. Представените по конкурса научни трудове на кандидатката напълно съответстват на представения „Списък на публикациите”;

 2. Представен е списък на резюметата от участия в научни форуми;

 3. Представена е справка за приносите в научната продукция;

 4. Представен е списък на забелязаните цитирания;

 5. Представена е справка – анализ на публикациите по вид, по място на публикуване, според участието на кандидатката, по тематични направления и списък на журнални статии, публикувани в списания с IF;

 6. Представена е справка за преподавателска заетост;

 7. Представени са и други документи /служебни бележки, писма и т.н/.
 1. АНАЛИЗ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ


Извършените от кандидатката изследвания засягат проблематиката на 7 основни направления:


1. Фармакологични подходи при овладяването на оксидативния стрес;

2. Биологично активни вещества - антиоксиданти;

3. Анализ на полифеноли, изолирани от растения;

4. Нови методи за анализ на лекарствени метаболити и маркери;

5. Антисенс ефект на олигонуклеотиди;

6. Синтез на бионанопроби за биомедицинска диагностика;

7. Методични приноси за обучението на студенти по медицина, дентална медицина и фармация.


По-подробен коментар за съответните резултати и произтичащите от тях приноси в публикациите, които ги съдържат:


Към първото и най-обширно направление „Фармакологични подходи при овладяването на оксидативния стрес” са включени 14 броя публикации, които условно могат да се разделят на 6 поднаправления:

Към първото поднаправление, отнасящо се до повлияване на оксидативния стрес при експериментален модел на грипна вирусна инфекция, са включени авторефератът и 4-те публикации, вече рецензирани за дисертационния труд, но и публикации №№ 20, 22, 24, 25. В тях се дискутира, че студово-имобилизационният стрес и последващата вирусна инокулация моделират антиоксидантен дефицит в черния дроб, който утежнява развитието на грипната вирусна инфекция в организма, повишава степента на белодробната хепатизация, белодробния вирусен титър и степента на стомашната улцерация. Оригинален принос са данните за влиянието на студовата имобилизация в последваща вирусна инокулация върху маркерите на оксидативния стрес в стомах на мишки.

Второто поднаправление се отнася до някои подходи при овладяване на оксидативния стрес при експериментален модел на улцерогенеза. В публикации №№ 17 и 18 са проучени някои аспекти на оксидативните увреждания при стрес-предизвикана улцерация в условията на хипомедна диета. Изследвайки маркерите и биохимичните показатели на оксидативния стрес е направен важен за терапевтичната практика извод, че при плъхове Н2 блокерът ранитидин проявява про-улцерогенно действие. Проучени са и някои начини на повлияване на процесите на формиране на остри лигавични лезии в стомаха. В други две статии /№№ 28 и 29/ са изследвани нивата на маркерите на оксидативния стрес при животни, подлагани на различен хронобиологичен режим и приемали като инхибитор на ацетилхолинестеразата и мелатонина веществото галантамин хидрохлорид.

Друга серия от публикации /№№ 12, 26, 34/ третира влиянието на витамин Е, каптоприл и облъчването с Не - Nе лазер като антикатартогенни средства при експериментален модел на катарактогенеза, което е третото поднаправление в трудовете на Милка Милева. Важен принос е адаптирането на прооксидантен експериментален модел на дикватдибромид - индуцирана катарактогенеза при зайци, като за първи път е установено, че нискоинтензивното Не - Nе лъчение като антикатарактогенен агент, не повлиява прозрачността на лещите, както и не променя стойностите на биохимичните маркери на оксидативния стрес.

Само една статия /№ 38/ е включена към поднаправление четири-„Хелатотерапевтичен подход при овладяване на оксидативния стрес при експериментален модел на Diabetes mellitus. Тя е една по проблема, но има много важен оригинален принос, тъй като за първи път в света са изследвани антиоксидантните и антиангиогенезисните свойства на специфичния хелатор на медни йони тетратиомолибдат в различни моделни системи с цел прилагането му като хелатотерапевтичен агент при експериментален модел на стрептозотоцин - индуциран диабет при мишки. Проследени са някои патологични промени в черен дроб, панкреас и бъбреци на експериментални животни.

Следва научен труд № 7 относно петото поднаправление „Ролята на оксидативния стрес при атерогенеза”, като след проследяване на два основни фактора, отговорни за окислителното модифициране на липопротеините с ниска плътност (ЛНП) се прави обобщението, че тяхното окислителното модифициране е главен рисков фактор за атерогенезата.

Към последното, шесто поднаправление, „Остра токсичност на М1 инхибитора на вирусния репликативен цикъл мопиридон върху съдържанието на CYP /цитохром Р-450 зависимите монооксигенази/ и активностите на чернодробните лекарствометаболизиращи ензими” се отнася статия №5, където оригиналният принос е в проведения анализ на маркерите на острата токсичност на новосинтезирания български противовирусен препарат мопиридон, известен като единственият М1 специфичен инхибитор на грипната вирусна инфекция чрез проследяване съдържанието на CYP-450 и cyt B-5, кинетиката на активностите на микрозомалните монооксигенази – амидопирин N-деметилаза, бензпирен N-деметилаза, анилин-хидроксилаза, етоксикумарин О-деетилаза и цитохром с -редуктаза.


От резултатите във второто направление, а именно „Биологично активни вещества - антиоксиданти” могат да се определят следните приноси, базирани на изследванията на различни видове оксиданти.

- За първи път са анализирани маркерите на оксидативния стрес и проследени механизмите, по които специфичният NA инхибитор на грипната вирусна инфекция оселтамивир фосфат повлиява оксидативните увреждания в хода на експерименталната грипна инфекция с грипен вирус A/Aichi/2/68 (H3N2). Изказана е оригинална хипотеза, че механизмите, по които оселтамивир повлиява оксидативните увреждания в хода на грипната инфекция, вероятно се дължат на неговите специфични антивирусни свойства, а именно специфично свързване с вирусната невраминидаза и инхибиране на нейното действие в хода както на вирусната ендоцитоза, така и при сглобяване на новообразуваните вириони в края на вирусния репликативен цикъл /№ 47/.

- Доказано е протективното действие на витамин Е (дозо-зависимо), както и на римантадин върху маркерите на оксидативния стрес в чернодробни микрозоми – диенови конюгати и малонов диалдехид /№№ 13, 14/. Доказана е и протективната роля на комбинацията от витамин Е и витамин С върху съдържанието на същите биомаркери, както и върху активностите на чернодробните монооксигенази при експериментална грипна инфекция, като се дискутира ролята на водоразтворимия витамин С за подпомагане на регенерацията на липоразтворимия витамин Е и реализирането на ефективна антиоксидантна защита /№ 23/. Друг принос в тази насока е и резултатът, че биофлавоноидите кверцетин и неговият гликозид (рутинозид) рутин понижават нивото на маркерите на оксидативния стрес, предизвикан в хода на експериманталната грипна инфекция /Публикации №№ 30, 31, 36, 39, 45/.

- В публикация № 15 е проследена динамиката на антиоксидантното действие на алфа-токоферола и неговите деривати с различна дължина на веригата. Тук оригиналният принос е че, за първи път в експеримент in vitro е установено, че дериватите С1 и С6 са субстрати на цитохром Р-450 зависимите монооксигенази /CYP/, тяхната биотрансформация се извършва в черния дроб и те се екскретират по-бързо от организма в сравнение с токоферола и неговите естери, както и че токофероловите деривати с малка дължина на веригата (С1, С6) имат по-къс полуживот в тъканите в сравнение с алфа-токоферола и неговите естери.

- Публикация № 21 се отнася за изследвано влиянието на антиоксидантно действие на различни невролептици и на два антидепресанта върху луминол - зависимата хемилуминесценция, индуцирана от супероксидни, хидроксидни и хипохлоритни радикали. За първи път в света оценката на получените резултати показва, че всички лекарства акцептират хидроксидни и супероксидни радикали, с изключение на хлорпротиксена, имипрамина и амитриптилина, които не прихващат супероксид.

- Четири статии /№№ 32, 33, 44, 48/ са посветени на изследване на антиоксидантните и прооксидантните свойства на циклофосфамида в различни моделни системи като акцептор на супероксид и индуктор на липидна пероксидация.

Към направление „Анализ на полифеноли, изолирани от някои растения” се отнасят публикации №№ 6, 8, 9 и 43, в които се отбелязва за първи път в света установяване наличието на два флавоноидни гликозида в български находища от растения, като в последната статия /№ 43/ за първи път в света се изследва фотолуминисцентния спектър на флавоноиди, вградени в твърда матрица.

Милка Милева в своята разнообразна по тематика научна работа е обръщала специално внимание и има постижения в областта на прилагане на Нови методи за анализ на лекарствени метаболити и маркери. Усвоени, адаптирани, създадени и оригинално приложении са редица такива методи, чието приложение е описано в 4 статии /№№ 10, 11, 16, 46/.

В следващи три стати /№№ 27, 35, 37/, третиращи направление Антисенс ефекта на олигонуклеотиди, се отбелязва оригинално изследване върху ролята на олигонуклеотидни конюгати с галактозамин върху възможностите за трансфекция на олигонуклеотида в живи клетки, като е предположено, че те имат потенциал да бъдат използвани при разработването на генетични (антисенс) лекарствени средства.

Резултатите от статия № 50 към направление Синтез на бионанопроби за биомедицинска диагностика имат приложен характер. Разработката е оригинална, синтезираните оригинални наночастици с мултимодални свойства са приложени за визуализиране на живи клетки с помощта на конфокална флуоресцентна микроскопия и ядрено-магнитна резонансна томография. За първи път в света е изследван ефектът на силициевите наночастици върху параметрите на мозъчната микроциркулация.

Последното направление ”Методични приноси за обучението на студенти по медицина, дентална медицина и фармация” обхваща 25% от творчеството на кандидатката и дооформя нейния профил на задълбочен учен и търсен преподавател. 11 - те публикации /№№ 40, 41, 42, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58/ са свързани с методични решения за повишаване мотивацията на студенти, създаването на интердисциплинарна група „Вертикална и хоризонтална интеграция на предклинични дисциплини”, методично обучение с техниките на образната диагностика и разработка на различни форми на обратна връзка при обучението на студентите - тестове, анкети, контролни реферати и др.

Публикациите на Милка Милева са оценени положително от българската и чуждестранна научна общност, като са представени 115 цитирания на 18 публикации. Общият импакт фактор от публикациите на кандидатката е 21, 072.

Милка Милева е била ръководител на три научни проекта и съизпълнител на четири.


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ:

Учебната ангажираност на Милка Милева, според представените документи, включва четене на лекции - 110 ч., провеждане на упражнения - 200 ч. по дисциплина „Аналитична химия” на студенти от специалността „Помощник-фармацевт” от Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към МУ, както и провеждане на семинари на магистри по биофизика към БФ на СУ и председателстване на изпитни комисии.

Консултант е на дисертационен труд „Повлияване на радиационните увреждания от модификаторите на биологичния отговор Респистим плюс и Респивакс в условия на остър радиационен синдром” на д-р Иван Киндеков.

Представя за конкурса едно учебно помагало ”Лекции по аналитична химия” за студентите от специалност „Помощник-фармацефт” към Медицински колеж - Медицински университет, София, което е качествено по съдържание, подходящо илюстрирано и много добре оформено за печат.

Милка Милева има много добра езикова и компютърна подготовка.


7. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ

Бележки по научните публикации не правя, тъй като те са вече рецензирани преди публикуване. Трябва да отбележа обаче, че статии с номера 53 и 55 са идентични, като след устно обяснение се оказа, че е допусната досадна техническа грешка, затова ги приемам и рецензирам като една публикация.

Имам бележки и по някои неточности в представената документация. Има известно несъответствие в броя на посочените в таблиците – анализ на трудовете. Напр. в таблица 3 - само 29 са представени, а не 59, в табл. 4 - грешен сбор от 63 броя публикации, вместо 59. Авторефератът и научните трудове, свързани с дисертацията са 4, а не 11. Импакт факторът не се формира от резюмета.


8. ЛИЧЕН ПРИНОС НА КАНДИДАТКАТА

От приложената справка - анализ на трудовете според участието на автора се вижда, че Милка Милева е водещ автор в 16 от приложените публикации, от които за рецензиране не подлежат 5 /20, 37%/, в 4 от тях е втори автор /7,5%/, а в 16-трети и следващ. В учебното помагало е първи и единствен автор. Независимо, че не е посочена справка за различно участие в представените публикации, за мен недвусмислено ясно проличава нейния личен принос, изразен с ясния и професионален профил на изследовател специалист основно в областта на анализа и трансформациите на биологично активни вещества и специфичната за тази област методологична подготовка. Нямам съвместни публикации с Милка Милева


9. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТКАТА

Познавам Милка Милева още от периода, в който работеше в катедрата по Биофизика на Медицинския университет. Винаги е оставяла у мен впечатлението за динамичен, коректен и отзивчив колега, организиран и ерудиран изследовател, много добър и търсен преподавател с богат опит и умение в планирането и извеждането на учебния процес на студентите. Ползва се сред студентите с уважение и авторитет. 1. ПРЕПОТЪКИ НА РЕЦЕНЗЕНТА ЗА БЪДЕЩИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТКАТА

Анализирайки и рецензирайки научните трудове и приноси на д-р Милева, си позволявам да споделя една препоръка за бъдещи научни разработки. Свидетели сме на голямо природно бедствие в Япония, довело до повишаване на радиационния фон вследствие на аварията в АЕЦ Фукишима. Хората, намиращи се в близост до събитието, са били облъчени с високи радиационни дози. Вероятността от увреждания, предизвикани от остри вирусни инфекции сред поразените е доста голяма. Д-р Милева е консултирала докторската дисертация на лекар – радиолог във връзка с протекцията на острия радиационен синдром. Затова си позволявам да препоръчам на д-р Милева да обърне внимание на възможностите за проследяване усложненията от комбинирани поражения радиация – вирус, както и търсене на нови подходи за превенция и терапия.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представените за конкурса материали от д-р Милка Милева отговарят напълно на изискванията на ЗРАСРБ, както и на Правилника на БАН за заемане на академичната длъжност „доцент”.

Научноизследователската и приложна дейности, както и учебно-преподавателската дейност на д-р Милка Милева са на високо професионално ниво, отбелязани са съществени приноси в тези дейности /отразени в справката/, постиженията й са намерили признание сред сродните специалисти у нас и в чужбина /115 цитирания, 38 участия в чужбина на международни конференции, 14 участия на национални конференции с международно участие и 26 на български научни форуми/.

Със своите качества и подготовка на компетентен специалист, д-р Милка Милева ще допринесе за обогатяване на дейността на Департамента по вирусология към ИМикБ-БАН с развитие на анализа и трансформациите на биологично активни вещества и модификатори на биологичния отговор на организма при различни физиологични и патологични състояния.

Въз основа на положителната оценка на изследователската и преподавателската дейности и на база съответствието на конкурса, с пълна убеденост предлагам на почитаемото жури да присъди академичната длъжност «доцент» по научна специалност ”Фармакология”, шифър 03. 01. 24 на д-р Милка Милева.


16.05.2011

София Рецензент:…………


Свързани:

Научното жури за провеждане iconОт 14. 00 Часа в зала 104 ет. 1 На института за икономически изследвания софия, ул."Аксаков" №3 ще се проведе откритото заседание на научното жури по защитата
Аучното жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, съобщават, че на 20 декември 2011 година от 14. 00 Часа в зала...
Научното жури за провеждане iconОт имена, длъжност, инициира предложението в качеството си председател на научно жури Относно: Сключване на договори и изплащане на възнаграждения на външни членове на научно жури
Оля на основание Закона за развитие на академичния състав и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане...
Научното жури за провеждане iconПредседателя на Научното жури
Биосинтез на галантамин от растителни in vitro системи на Leucojum aestivum L.”
Научното жури за провеждане icon2 Членовете на научното жури се избират чрез жребий от Национална листа на журита по научни области, а при възможност и по направления и специалности
Националната листа включва хабилитирани лица – български или чуждестранни граждани, със стаж най-малко 3 години след хабилитацията,...
Научното жури за провеждане iconСтановищ е
Вилиам Симеонов Монев, дм, член на научното жури по обявен конкурс за „доцент по епидемиология” от му-плевен (зап.№2563 от 26. 09....
Научното жури за провеждане iconНа дисертационния труд
Итти марково, /определен за член на научното жури със заповед рд-16-39/15. 09. 2011 г на председателя на сса/ върху дисертационен...
Научното жури за провеждане iconБългарска академия на науките
Бан и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на г от часа в залата на иеес при бан,...
Научното жури за провеждане iconСтановище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д по процедурата за заемане на академичната...
Научното жури за провеждане iconПопълва се служебно
Главно жури; жури на фипресси; селекционна комисия Jameson; програмни консултанти
Научното жури за провеждане iconПопълва се служебно
Главно жури; жури на фипресси; селекционна комисия Jameson; програмни консултанти
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом