Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
ИмеОкръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер31.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.judiciary-bg.org/Courts/DC/VelikoTarnovo/wa.nsf/e9ad594936a2d375c225765e00752e55/b8091
Производството е по реда на чл. 435 - 438 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадена от „Н.” Е. предприятие „АЕЦ Б.”, район „Площадка Б.”, гр. Б., чрез юриск. Зоя Петрова жалба против действие на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - П. – отказ да се изпрати изп. дело № 66/2006 г. по описа на СИС при Районен съд – П. до ЧСИ, рег. № 725 с район на действие Окръжен съд – Велико Търново.

От длъжника по изпълнителното дело А. А. Ч. от гр. П., ул. „Р.” № 34 не са постъпили писмени възражения по реда на чл. 436, ал. З от ГПК.

Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – П., е изложил мотиви по обжалваното действие.

Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното:

Изпълнително дело № 66/2006 г. по описа на СИС ри Районен съд – П., е образувано по молба на взискателя – „Н.” Е. клон „АЕЦ Б.”, гр. Б., ул. „Ф. Д.” № 1 и издаден в тяхна полза изпълнителен лист против А. А. Ч., ЕГН * от гр. П., ул. „Р.” № 34 за предаване държането върху следната вещ: ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ -30 с инв. № 1006 – предмет на наемен договор № 1282003 г. от 24.01.2003 г., както и да заплати следните суми: 441.60 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 10.08.2004 г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 17.66 лв.

На 29.10.2009 г. е постъпила молба от„Н.” Е. предприятие „АЕЦ Б.”, район „Площадка Б.”, гр. Б. за изпращане на изп. дело № 66/2006 г. по описа на СИС при Районен съд – П. до ЧСИ, рег. № 725 с район на действие Окръжен съд – Велико Търново.

С Постановление от 29.10.2009 г., по изп. дело № 66/2006 г. по описа на СИС при Районен съд – П. държавният съдебен изпълнител е отказал да изпрати изп. дело № 66/2006 г. по описа на СИС при Районен съд – П. на ЧСИ Виктор Георгиев, рег. № 725 с район на действие Окръжен съд – Велико Търново за продължаване на изпълнителното производство.

Жалбата е допустима. Разгледано по същество жалбата е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на § 3, ал.1, изр.1 от ПЗР на ЗЧСИ висящо изпълнително производство може да бъде продължено от частен съдебен изпълнител по възлагане от взискателя. Систематическото място на тази норма е в преходните и заключителните разпоредби на закона, в които законодателят е уредил заварените правоотношения. Следователно по смисъла на този параграф под “висящи” следва да се разбират започнали, но неприключили изпълнителни поризводства към момента на влизане в сила на ЗЧСИ / в сила от 1.09.2005 г./ Настоящото изпълнително дело е било образувано на 17.07.2006 г., т.е. след влизане в сила на закона, поради което при подаване на молбата за образуване на изпълнително производство, взискателят е разполагал с правото на избор дали да сезира държавен или частен съдебен изпълнител. Поради това същият не може да се ползва от временната привилегия от § 3, ал.1, изр.1 от ПЗР на ЗЧСИ, която е въведена само за тези взискатели, които не са могли да упражнят своето право на избор преди влизане в сила на ЗЧСИ.

Няма пречка, съобразно разпоредбата на чл. 433, ал. 1, т. 2 от ГПК, взискателят да поиска писмено изпълнителното производството да бъде прекратено и след влизане в сила на постановлението за прекратяване, да вземе изпълнителния лист и да поиска образуване на изпълнително производство пред частен съдебен изпълнител.

При извършената проверка за законосъобразност, съдът не констатира основания за отмяна на постановлението за отказ да бъде изпратено изпълнителното дело на частен съдебен изпълнител. Ето защо настоящият съдебен състав намира, че следва да се отхвърли като неоснователна подадената жалба срещу постановлението да изпрати изп. дело № 66/2006 г. по описа на СИС при Районен съд – П. на ЧСИ Виктор Георгиев, рег. № 725 с район на действие Окръжен съд – Велико Търново за продължаване на изпълнителното производство, поради което следва да бъде потвърден.

С оглед на изложеното, Окръжен съд – Велико Търново


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА действията на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - П., а именно – Постановление от 29.10.2009 г., по изп. дело № 66/2006 г. по описа на СИС при Районен съд – П., с което държавният съдебен изпълнител е отказал да изпрати изп. дело № 66/2006 г. по описа на СИС при Районен съд – П. на ЧСИ Виктор Георгиев, рег. № 725 с район на действие Окръжен съд – Велико Търново за продължаване на изпълнителното производство.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.

Свързани:

Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното iconОкръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното постановление, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Образувано е въз основа на подадена от К. И. К. и И. К. И. и двамата от гр. Д., ул. „П. Й. Й.” №3 жалба против действие на съдебен...
Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното iconОкръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното постановление, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Образувано е въз основа на подадена от Г. С. К. от гр. К., ул. „Д. В.” №6 жалба против действие на съдебен изпълнител Диана Колева,...
Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното iconОкръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното постановление, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Дияна Колева, с район на действие Окръжен съд – Велико Търново – Постановление от 18. 09. 2012 г по изпълнително дело №753/2012 г.,...
Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното iconОкръжен съд – В. Т., като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното постановление, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
И. И. К. от гр. Л., ул. „С. К.” №15, вх. Е, ап. 20 жалба против действие на съдебен изпълнител Дияна К., с район на действие Окръжен...
Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното iconОкръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Г. против действия на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Г. (командирован от Районен съд – Дряново) – отказ да се изпълни...
Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното iconОкръжен съд – В. Т., като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното постановление, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
В. Т., ул. „О.” №12, В. Д, А. 2, чрез адв. Петко Николев от ак разград жалба против действие на съдебен изпълнител Силвия Косева,...
Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното iconОкръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на законния представител на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното постановление, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Велико Търново – постановление за образуване на изп дело №13/2011 г и покана за доброволно...
Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното iconВеликотърновският окръжен съд, като взе предвид доводите на страните и данните по делото, провери обжалваното определение, съобрази правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
П. И. Б.”, клон Велико Търново против Определение от 28. 01. 2013 г на съдията по В. П. Районен съд Велико Търново по преписка №890/28....
Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното iconВеликотърновският окръжен съд, като взе предвид доводите на страните и данните по делото, провери обжалваното разпореждане, съобрази правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Производството е по реда на чл. 262, ал. 3 във вр с чл. 279 във вр с чл. 274 – 278 от гпк
Окръжен съд – Велико Търново, като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, провери обжалваното действие, съобразно правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното iconВеликотърновският окръжен съд, като взе предвид доводите на страните и данните по делото, провери обжалваното определение, съобрази правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното
Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 95, ал. 5 във връзка с чл. 278 от гпк
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом