Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
страница8/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.19 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Plovdiv_2012.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"


Йордан Павлов Михайлов, Хасково, психиатър.


Гергана Веселинова Мургова-Георгиева, Харманли, специалност психология.


Стефка Ангелова Дойкова, Димитровград, експерт по психиатрично- психологични експертизи.


Валентина Иванова Панагонова-Тянкова, Хасково, специалист по психиатрия.


Мария Стоянова Кирева, Хасково, психолог-консултант.


4. Клас "Съдебно-икономическа експертиза"


Елмон Жирай Дайлерян, Хасково, икономист- счетоводител, специалност счетоводна отчетност, експерт - оценител на недвижими имоти.


Мария Лукова Цанева, Хасково, счетоводство и контрол.


Кети Вълкова Райчева, Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.


Руска Милкова Кръстева, Хасково, счетоводител.


Снежанка Ненкова Ненкова, Хасково, счетоводител.


Костадинка Георгиева Ненова, Харманли, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Калинка Господинова Иванова, Хасково, икономист-счетоводител.


Мими Делчева Иванова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.


Красимира Кирилова Иванова, Харманли, счетоводни експертизи.


Мария Райчева Крайчева, Харманли, специалист по счетоводство и контрол и финанси.


Елеонора Данаилова Пенчева, Хасково, счетоводител.


Калин Александров Найденов, Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.


Димитър Методиев Топалов, Хасково, финансово счетоводни експертизи.


Красимир Димов Грозев, Свиленград, експерт по съдебно-счетоводни, финансово-ценови и автотехнически експертизи, съдебно-митнически експертизи, експерт - оценител на машини, съоръжения, активи.


Дарина Димова Димова, Хасково - счетоводни експертизи.


Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково - съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Иван Григоров Петрунов, Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти.


Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, икономист-счетоводител, спец. банки и банково дело, експерт - оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, оценител на недвижими имоти, експерт - оценител на земеделски земи и трайни насаждения, експерт - оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно митнически експертизи.


Стефания Добрева Иванова, Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.


Златка Николова Митева, Хасково, икономист-счетоводител.


Петьо Косев Иванов, Димитровград, експерт - оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.


Елена Атанасова Вълчева, Димитровград, специалист ТРЗ.


Таня Иванова Зъмбарова, Хасково, ТРЗ.


Любомир Цветков Йотов, София, икономист, специалност международни икономически отношения, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.


Красимира Тенева Тонева, Харманли, специалност организация на производството и управление в промишлеността и международни счетоводни стандарти.


Славяна Христозова Господинова, Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.


Иванка Колева Вълкова, Димитровград, експерт по финансово-счетоводни проблеми.


Маринка Василева Кавракирова, Хасково, оценител на машини и съоръжения.


Мариана Димова Ангелова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансови експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.


Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител на машини и съоръжения.


Стоянка Михайлова Славова, Хасково, оценител на зем. земи и подобрения върху тях, ТРЗ.


Нина Иванова Вълкова, Хасково, експерт по цени на оборотни материални активи.


Иванка Борисова Христова, Хасково, лицензиран оценител на недвижими имоти.


Златка Атанасова Христова, Димитровград, експерт - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Владимир Георгиев Матеев, Хасково, инженер по горско стопанство.


Дарина Георгиева Кафтанска, Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.


Димо Иванов Бояджиев, Димитровград, съдебно-счетоводни и стокови експертизи.


Георги Костов Митрев, Хасково, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Пламен Димитров Гаджев, Хасково, аграрикономист.


Петър Ангелов Венков, Хасково, машинен инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.


Шинко Георгиев Забунов, Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).


Радина Николова Мазгалова, Хасково, специалност финанси, квалификация "Банкер".


Миглена Велинова Велинова, Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.


5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"


Петър Ангелов Венков, Хасково, машинен инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.


Михаил Ангелов Хаджиангелов, Хасково, машинен инженер-електромеханик - минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.


Христо Асенов Араклиев, Хасково, специалност съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация - измерване в кабелни линии и съоръжения, селищни и магистрални кабелни линии, трафик в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност на сгради и сертифициране на сгради.


Антони Иванов Тодоров, Харманли, инженер по механизация на горското стопанство, горската промишленост и дърводобива.


Петко Стоянов Петров, Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.


Недялко Атанасов Апостолов, Хасково, двигатели с вътрешно горене.


Христо Генов Русев, Хасково, специалист по двигатели с вътрешно горене, автотехнически и оценителни експертизи.


Станимир Костов Петров, Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.


Василка Ангелова Димова, Хасково, архитект, оценител на инвестиционни проекти.


Никола Тодев Делчев, Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт - оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, и на зем. земи.


Лидия Пенчева Господинова, Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.


Веселинка Лозева Русева-Ангелова, Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.


Татяна Милкова Мирчева, Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.


Донка Иванова Янчева, Хасково, инженер по геодезия, картография и фотограметрия, оценител на недвижими имоти, правоспособно лице по кадастъра.


Христо Петров Стоев, Хасково, стр. техник и геодезист, оценител на недвижими имоти.


Екатерина Александрова Стоева, Хасково, инженер - промишлено и гражданско строителство, конструкции, оценка на недвижими имоти.


Димчо Стефанов Трендафилов, Харманли, строителнотехнически и оценъчни експертизи.


Димитрия Минкова Желева, Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.


Стоян Николов Къналиев, Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.


Марияна Христова Иванова, Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.


Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.


Инж. Недялко Атанасов Апостолов, Хасково, инженерно-технически експертизи.


Грозю Иванов Митев, Хасково, автоекспертизи и оценки.


Василка Стоева Лозева, Харманли, строителен инженер по промишлено строителство, оценка на недвижими имоти.


Емилия Димитрова Пенева, Димитровград, архитект, проектант.


Любомир Щерев Милушев, Хасково, експлоатация на автотранспортна техника.


Инж. Албена Рускова Желязкова, Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.


Инж. Светла Димитрова Стоилова, Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.


Мариана Тодорова Тодорова, Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.


Златка Василева Игнатова, Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт - оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.


Димитър Иванов Иванов, Любимец, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, машинен инженер, специалност хидравлична и пневматична техника, механик осигурителна техника.


Инж. Петър Христов Колев, Хасково, машинен инженер, съдебна инженерно- техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза.


Инж. Антон Димитров Тонев, Пловдив, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.


6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"


Мая Иванова Кичева, София, д-р по биохимия, специалност молекулярна и функционална биохимия, квалификация "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.


7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"


8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"


Делчо Петров Дойков, Харманли, ветеринарен техник.


Стефан Любенов Вангелов, Хасково, агроном, оценител на земеделски земи.


Васил Петров Петров, Харманли, агроном - полевъд.


9. Клас "Съдебни изкуствоведски експертизи"


10. Клас "Други съдебни експертизи"


Валентина Димитрова Димитрова, Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и внос.


Мая Иванова Кичева, София, д-р по биохимия, специалност молекулярна и функционална биохимия, квалификация "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.


Петко Генчев Колев, Хасково, минен техник, проектант на взривни работи втора степен.


За съдебен район на Смолянския окръжен и административен съд


1. Клас "Криминалистични експертизи"


Георги Христов Тодоров, съдебно-химически и всички видове криминалистични експертизи.


Румен Стефанов Глухов, всички видове криминалистични експертизи.


Георги Николов Кюлханов, всички видове криминалистични и съдебни компютърнотехнически експертизи.


Илия Атанасов Поповски, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.


Евгени Перов Николов, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи и съдебно-химични експертизи.


Здравко Николаев Деспотов, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.


Велизар Огнянов Димитров, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.


Здравко Серафимов Гаджев, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.


Митко Иванов Димитров, трасологични дактилоскопни експертизи.


Панайот Тодоров Чешмеджиев, трасологични дактилоскопни експертизи.


Митко Дяков Димитров, трасологични дактилоскопни ескпертизи и съдебно- химични експертизи - концентрация на алкохол в кръвта.


Иван Гошев Богданов, трасологични дактилоскопни ескпертизи.


Светослав Костадинов Бозов, трасологични дактилоскопни експертизи.


Антон Емилов Байрактаров, трасологични дактилоскопни експертизи.


2. Клас "Съдебномедицински експертизи"


2.1. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход


Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност биохимия и микробиология, квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.


Мая Иванова Кичева, специалност молекулярна и функционална биология, квалификация биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.


Борис Петров Шахов, специалност молекулярна биология, квалификация молекулярен биолог със специализация микробиология.


2.2. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек


Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност биохимия и микробиология, квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.


Мая Иванова Кичева, специалност молекулярна и функционална биология, квалификация биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.


Борис Петров Шахов, специалност молекулярна биология, квалификация молекулярен биолог със специализация микробиология.


3. Клас "Съдебна експертиза на психично състояние"


3.1. Съдебно-психологична експертиза


Даниела Христова Топова, социална приложна психология; съдебна психология.


Емилия Младенова Кръстева, социална приложна психология, психолог.


Толя Вълчева Узунова-Грудева, психология, военна психология.


4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"


Стойка Георгиева Найденова, народно стопанско планиране.


Симеон Радев Танев, счетоводство и контрол.


Румяна Запрянова Карагрошева, счетоводна отчетност.


Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и контрол, квалификация - съдебно- счетоводен експерт; експерт - оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.


Стефка Петкова Велева, счетоводна отчетност, квалификация съдебно- счетоводен експерт.


Геновева Атанасова Балиева, счетоводство и контрол, квалификация съдебно-счетоводен експерт.


Милко Иванов Мачоков, счетоводител и консултант, квалификация съдебно- счетоводен експерт.


Катерина Христова Маркова, счетоводство и контрол, квалификация съдебно- счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.


Елена Костадинова Кабасанова, икономика и управление на строителството, квалификация съдебно-счетоводен експерт.


Георги Апостолов Русев, икономика и управление на машиностроенето; квалификация съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.


Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика и управление на социално- културните дейности; квалификация съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.


Таня Славчева Андонова, счетоводство и контрол; квалификация съдебно- счетоводен експерт.


Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация съдебно- счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт - оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Розета Юриева Пелтекова, икономика на промишлеността; квалификация съдебно-счетоводен експерт.


Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране и планиране на икономическата система; квалификация съдебно-счетоводен експерт.


Елена Костадинова Рафаилова, счетоводство и контрол.


Страхил Манолов Лалов, счетоводство, финанси и контрол.


Васил Димитров Измирлиев, икономика на вътрешната търговия.


Десислав Росенов Георгиев, финанси.


Борис Стойков Бабачев, счетоводна отчетност.


Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация оценител на недвижими имоти; квалификация оценител на земеделски земи; квалификация оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.


Дора Христова Бабачева, организация на производството и управлението в промишлеността.


Янко Димитров Петров, квалификация икономист-застраховател.


Величка Димитрова Бечева, икономика на вътрешната търговия.


Люба Илиева Ангелова, икономика, планиране и отчет.


Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева, финанси; квалификация международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.


Севдалин Росенов Странджалиев, счетоводство и контрол.


Бистра Здравкова Русева, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.


Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство и контрол и финанси, квалификация експерт по финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат - вътрешен одитор в публичния сектор.


Росица Филипова Копчева, аграрна икономика.


Величка Георгиева Чолакова, счетоводна отчетност.


Лидия Калинова Делиева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт- счетоводител.


Костадин Веселинов Хараламбов, макроикономика.


Димитър Щерев Кермедчиев, специалност счетоводна отчетност и контрол.


Димчо Тонев Каров, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.


Бисер Славеев Минчев, специалност икономика и организация на труда; квалификация съдебно-счетоводен експерт.


Петя Симеонова Коровска, специалност финансов мениджмънт.


Юлия Василева Исакова, специалност аграрна икономика и квалификация икономист.


Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.


Лидия Филипова Карамитева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт- счетоводител.


Пенка Станчова Чувитева, счетоводна отчетност, квалификация икономист- счетоводител, сертификат за мениджмънт, сертификат за управление на качеството.


Росица Руменова Димитрова, счетоводство и контрол, регистриран одитор - дипломиран експерт-счетоводител, член на Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.


Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност финанси, оценител на земеделски земи.


Елица Милкова Татарова, счетоводство и контрол, магистър по икономика, професионална квалификация по съдебно-счетоводни експертизи, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти.


Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на строителството, квалификация икономист счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом