Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
страница7/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.19 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Plovdiv_2012.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"


6.4. Съдебно-ентомологична експертиза


Диана Джанкова Славова, Стара Загора, биолог-ентомолог, съдебно- ентомологична експертиза, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.


7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"


7.1. Съдебно-химическа експертиза


Руен Петров Павлов, Стара Загора, химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза.


Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара Загора, инженер-химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно- технологична експертиза.


Цветелина Танева Танева, Стара Загора, химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимична експертиза, съдебно-физическа експертиза.


7.2. Съдебно-физическа експертиза


Жеко Христов Едрев, Казанлък, физика, екология, съдебно-физическа експертиза, съдебно-екологична експертиза, екологичен контрол в областта на ядрената и атомната физика - радиоактивност, вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения, гама спектрометрични анализи за съдържание на радиоактивни елементи, шума, екологични оценки, оценки за въздействие върху околната среда, комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, комплексни разрешителни, екологичен риск, изготвяне на екологични оценки и оценки за въздействието върху околната среда.


8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"


8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза


Доц. д-р Атанас Тодоров Стоянов, Стара Загора, ветеринарна медицина, кандидат на ветеринарномедицинските науки, ветеринарномедицинско законодателство, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


Георги Димитров Бързев, Стара Загора, зооинженер (оценки на коне и селскостопанско имущество), съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


Димитър Любомиров Костов, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


Елена Николова Сиракова-Ганчева, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


Петко Танев Карушков, Стара Загора, зооинженер, планиране и евроинтеграция, оценка на стопанско имущество, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


Росица Колева Раевска, Казанлък, зооинженер, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


8.2. Съдебна агротехническа експертиза


Ангел Иванов Пройков, Стара Загора, инженер-агроном, съдебна агротехническа експертиза.


Антонина Иванова Пройкова-Пещерска, Стара Загора, инженер-агроном, полевъдство, оценител на земеделски земи, педагог, регионално планиране, съдебни агротехнически експертизи.


Ст.н.с.к.н. Васил Николов Базитов, Стара Загора, агроном-растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в страната, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебна агротехническа експертиза.


Иван Стоилов Митров, Стара Загора, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебни агротехнически експертизи.


Маргарита Желязкова Тенева, Стара Загора, инженер-агроном, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.


Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък, агроном лозаро-градинар, съдебна агротехническа експертиза.


Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък, агроном - лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.


Цочо Колев Лалев, Чирпан, агрономство, растениевъдство, фитопатология, съдебна агротехническа експертиза, съдебно-ентомологична експертиза.


9. Други съдебни експертизи


Върбан Желязков Колев, Стара Загора, икономист счетоводител, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на финансови активи и финансови институции.


Дияна Маринова Канева, Стара Загора, социални дейности, управление на социални услуги за деца и семейства, работа с деца в ситуация на домашно насилие, работа с деца, преживели сексуално насилие, превенция на трафик на жени чрез подкрепа на професионалната реализация, социална работа с деца и семейства, приемна грижа на деца.


Иванка Станева Господинова, Раднево, финанси, експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети, оценка на стопанско имущество.


Любомир Тонев Пировски, Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.


Милена Петкова Андонова, Чирпан, специална педагогика, детска педагогика, мениджмънт на социални и педагогически организации.


Пенка Недева Бойчева, Стара Загора, педагогика и психология, защита правата на подрастващите.


Пепа Желева Пеева, Стара Загора, икономист застраховател, оценка на стопанско имущество, калкулиране на щети по МПС.


Петър Николов Косев, Казанлък, финансово кредитно и застрахователно дело, трудово право, социално и здравно осигуряване, мениджър в социалната дейност.


Стойка Иванова Стоева-Димова, Стара Загора, инженер-химик, безопасност на труда.


Тихомир Митев Трифонов, Стара Загора, инженерна геоекология, екология, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност и охрана на труда в областта на енергетиката и строителството.


Цветанка Георгиева Стоянова, Стара Загора, техник по строителство и архитектура, оценка на стопанско имущество.


За съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд


1. Клас "Съдебномедицински експертизи"


Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.


Дияна Йорданова Ролева, акушерство и гинекология.


Емилия Иванова Будева, акушерство и гинекология.


Румяна Методиева Ангелова-Илиева, вътрешни болести, ТЕЛК.


Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.


Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно- биологични техники и идентификация.


Таня Запрянова Ангелова, неврология.


Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.


1.1. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход


Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.


Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно- биологични техники и идентификация.


Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.


1.2. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек


Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.


Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно- биологични техники и идентификация.


Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.


2. Клас "Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние"


Дамян Йорданов Гетев, психиатрия.


Диана Николова Пеева, психиатрия.


Димитрийка Димитрова Дъгова, психиатрия.


Анка Георгиева Вършилова, психиатрия.


Георги Пейков Велковски, психиатрия.


Николина Здравкова Узунова, психиатрия.


Поля Христова Базлянкова, психология.


Дарина Ваньова Атанасова, психиатрия.


Татяна Маринова Дикова, психиатрия.


Розалия Гошева Рангелова, психиатрия.


Десислава Красимирова Борисова, психиатрия.


Катя Христова Арачева, психиатрия.


3. Клас "Съдебно-икономически експертизи"


Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна отчетност; притежава разрешително за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно".


Делчо Николов Тенев, счетоводител.


Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна отчетност.


Иван Тодоров Демерджиев, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на недвижими имоти и на земеделски земи.


Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна отчетност.


Руси Кирилов Виденов, счетоводство и контрол; притежава разрешително за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно".


Изабела Константинова Николова, икономист.


Дора Златева Милева, Кърджали, икономика на търговията.


Иван Димов Назъров, Кърджали, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.


Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.


Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт- оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.


Светла Владкова Живанкина, икономика и управление на селското стопанство, финансов контрол.


Хафизе Неджатин Хасан, икономика, оценка на стопанско имущество.


Райчо Тодоров Капсъзов, икономист счетоводител.


Тодорка Костадинова Христова, счетоводство и контрол.


Людмил Димитров Александров, счетоводство и контрол.


Емилия Пейчева Александрова, финанси и кредит.


4. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"


4.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза


Константин Йорданов Самушев, електромашинен инженер, двигатели с вътрешно горене, минна електромеханика, автоматизация на производството, лицензиран оценител на машини и съоръжения.


Васил Танев Стайков, експерт по радиоелектронна техника; експерт по криминалистика.


4.2. Съдебна автотехническа експертиза


Вълчо Димитров Димитров, Кърджали, автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения.


Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер - двигатели с вътрешно горене, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения, автоексперт- оценител.


Иван Димитров Чанков, оценка на щети по МПС.


Инж. Петър Танев Ценов, машинен инженер.


4.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза


Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти и машини и съоръжения.


Ивко Пенков Иванов, технология на металите и металообработването.


4.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза


Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.


4.5. Съдебна строителнотехническа експертиза


Благовеста Ангелова Янева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.


Веска Вълкова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.


Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).


Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.


Донка Иванова Андонова, строителен инженер - пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт - оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.


Илия Запрянов Запрянов, строителен инженер по водоснабдяване и канализация.


Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство - конструкции.


Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.


Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.


Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.


Татяна Ангелова Янева, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.


Георги Иванов Карабашев, строителен инженер по транспортно строителство.


Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.


Митко Филипов Колев, строителен инженер по транспортно строителство.


Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Георги Костов Костов, архитектура.


Инж. Валентина Викторова Стойчева, ПГС, независим оценител на недвижими имоти.


Виолета Цветанова Тунч, строителство и архитектура.


Иван Тодоров Демерджиев, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на недвижими имоти и на земеделски земи.


Инж. Антон Димитров Тонев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.


Митко Георгиев Синабов, строителен инженер по водоснабдяване и канализация, инженер по противопожарна охрана и техника.


Елисавета Райнова Вакавлиева-Добрева, архитектура, член на Камарата на архитектите в България.


4.6. Съдебна пожаротехническа експертиза


Митко Георгиев Синабов, строителен инженер по водоснабдяване и канализация, инженер по противопожарна охрана и техника.


5. Клас "Съдебно-биологични експертизи"


Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.


Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно- биологични техники и идентификация.


6. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"


6.1. Съдебна агротехническа експертиза


Митко Бойков Младенов, горско стопанство


Иван Тодоров Демерджиев, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на недвижими имоти и на земеделски земи.


7. Клас "Съдебни изкуствоведски експертизи"


Милен Костов Камарев, археология, експерт - оценител на архитектурно и археологическо наследство и културно-историческо наследство.


8. Клас "Други съдебни експертизи"


Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.


Валентин Желязков Желязков, златарство, ювелирство.


Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.


Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно- биологични техники и идентификация.


За съдебен район на Хасковския окръжен и административен съд


1. Клас "Криминалистични експертизи"


Валентин Маринов Мишков, Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически, балистически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.


Тодор Славчев Тодоров, Димитровград, експерт-криминалист, графически, дактилоскопни, трасологически, балистически, техническо изследване на документи.


Христо Славчев Кирчев, Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.


2. Клас "Съдебномедицински експертизи"


Христо Димитров Еленски, Хасково, съдебна медицина.


Веселин Георгиев Карагеоргиев, Харманли, лекар-ординатор, специалност "Хирургия".


Д-р Михаил Крумов Икономов, Хасково, нервни болести и трудово-лекарска експертиза на нервните заболявания.


Мая Иванова Кичева, д-р по биохимия, специалност молекулярна и функционална биохимия, квалификация "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.


Николай Гинчев Тюфекчиев, София, специалист по молекулярна биология.


Борис Петров Шахов, София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом