Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г
страница2/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.19 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lica_Plovdiv_2012.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"


Ана Аристиева Корбетова - оценка на стопанско имущество.


Ана Петрова Гинева - техник по геодезия и картография, инж.-технически експ.


Ана Савова Зайкова - съдебна строително-техническа експертиза; оценител на недв. имоти.


Ангел Василев Първанов - съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа; инженерно-технологична експертиза.


Ангел Петров Петров - строителен инженер, строително-технически експертизи.


Анета Спирова Тодорова - съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.


Антон Димитров Тонев - съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична; строително-техническа експертиза; оценки на недвижими имоти, стр. надзор, инвест. контрол, тех. р-во на строежи, ценообразуване в строителството, обследване енергийна ефективност и сертифициране.


Атанас Иванов Ангелов - строителен инженер.


Атанас Петров Арапов - съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.


Бина Иванова Калчева-Христова - архитект, съдебна инженерно-технически и строително-технически експертизи.


Блага Романова Димитрова - оценки на недвижими имоти.


Борис Кирилов Гиздаков - оценител на недвижими имоти.


Боряна Константинова Неделчева - оценка на недвижими имоти.


Валентин Ивайлов Стоянов - електроинженер, ел. снабдяване на промишлени предприятия.


Ванюх Ставрев Пеев - пром. топлотехника, топлотехника.


Ваня Георгиева Ризова - оценител на недвижими имоти.


Васил Анатолиев Герасимов - съдебна инженерно-техническа експертиза.


Васил Томов Димов - съдебна пожаротехническа експертиза.


Василка Тенева Станева - инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза; оценител на недв. имоти и земеделски земи.


Вела Ботева Именова - съдебна строително-техническа експертиза; оценител на недв. имоти.


Величка Василева Христозова - съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза; оценки на недвижими имоти, цени и ценообразуване в строителството.


Величка Георгиева Кушева - съдебна строително-техническа експертиза; оценител на недвижими имоти.


Величко Тодоров Колев - авиационна техника.


Велко Стоянов Ендаров - инж. противопожарна техника и безопасност, специалист В и К, инженерно-техн. съдебни-пожаротехнически, противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.


Венцислав Борисов Ненов - съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; пазарни оценки на движимо имущество.


Веса Костадинова Ризова - съдебна строително-техническа експертиза; оценител на недвижими имоти и зем. земи, определяне на наеми.


Весела Иванова Колева - технология на металите и металообработваща техника.


Веселин Янков Хаджиев - инженер по озеленяване.


Веселина Борисова Запрянова - съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценки на материални активи, оценител на недвижими имоти и зем. земи.


Виолета Михайлова Русинова-Калчева - съдебна инженерно-техническа експертиза.


Виолета Николова Кумчева - съдебна инж.- техн. геодезия и картография, строително-техническа експертиза.


Виолета Тодорова Хаджиева - ПГС, инженерно-техническа, инж.-технологична и строително-техническа, цени и ценообразуване в строителството, оценка на недвижими имоти.


Владислав Георгиев Самоходов - съдебно-автотехнически експертизи при ПТП, оценки на автомобили, кари и щети по тях, инженер верижни и колесни машини - машинен инженер, автомобилен транспорт.


Гаврил Георгиев Костов - съдебна автотехническа експертиза.


Галина Ангелова Драголова - съдебна строително-техническа експертиза, оценка на предприятия.


Галина Тодорова Бакалска - съдебна инженерно-техническа експертиза.


Георги Атанасов Генчев - съдебна инженерно-техническа експертиза, автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.


Георги Боянов Попов - ДВГ, автотехнически и технически експ.


Георги Василев Чобанов - съдебна автотехническа експертиза.


Георги Гаврилов Костов - съдебна автотехническа експертиза.


Георги Иванов Генов - съдебна автотехническа експертиза; оценки на строително-монтажни машини, автомобили и съоръжения.


Георги Николов Камбуров - земеустройство, оценка на зем. земи и недвижими имоти.


Георги Николов Разслабенов - геодезия, фотограметрия и картография, кадастрално-регулационни, земеразделителни, гороразделителни и всички свързани с геодезията.


Георги Нончев Бейнов - технология на маш. и мет., пожаротехнически експ. и противопожарна техника и безопасност.


Георги Христозов Христозов - геодезия, фотограметрия и картография, оценки на недвижими имоти, определяне наемни цени за тях.


Гергана Иванова Кривошапкова - съдебна строително-техническа експертиза, транспортно пътно строителство, проектиране на улици, пътища, транспортни планове.


Григор Николов Субашев - двигатели с вътрешно горене, автотехнически експертизи.


Даниела Ангелова Брущилска - оценка на недвижими имоти.


Дело Спасов Спасов - автотехнически експертизи.


Деян Атанасов Гогалчев - геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.


Диляна Недялкова Танева - съдебна строително-техническа експертиза; оценки на недв. имоти.


Димитрийка Иванова Маринова - съдебна строително-техническа експертиза; оценител на недвижими имоти.


Димитър Бонев Димитров - инженерно-технически експертизи на ракетно- артилерийско въоръжение.


Димитър Делков Димитров - инж. ДВГ, съдебни инж.-технически, съд. автотехнически експертизи.


Димитър Желев Димитров - експертизи за изг. на пазарни оценки на дв. вещи и недвижими имоти, експертизи за изг. на пазарни оценки на недв. имоти.


Димитър Петков Калеков - икон. и орг. на строителство, строително- технически експ.


Димитър Стойчев Хаджиев - съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; строително-техническа експертиза.


Димитър Тодоров Бришимов - противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.


Диньо Славов Караславов - съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценки на недв. имоти.


Евгения Кирилова Попова-Петкова - съдебна инженерно-техническа експертиза, електроснабдяване и електрообзавеждане.


Евелина Ценова Панчева - организация на производството и управление на промишлеността.


Елена Ангелова Ковачева - пром. и гражд. строителство.


Елена Георгиева Димитрова - геодезист оценител.


Елена Йорданова Георгиева - оценител на недв. имоти и зем. земи; екология - експерт битови отпадъци, биоразнообразие, произв. опасни отпадъци.


Еленка Димитрова Иванова - геодезия и картография.


Емилия Василева Шидерова - геодезия, картография и кадастър.


Запрянка Дякова Райчева - машинен инженер, оценка на машини и съоръжения на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти, автоматизация на дискретното производство.


Здравко Георгиев Ранделов - инженерно-технически и строително-технически експертизи.


Златка Йорданова Генова - строителен инженер.


Зоя Янева Георгиева - промишлено и гражданско строителство.


Иван Кирилов Шопов - съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно- технологична експертиза; оценител на недв. имоти; съдебна строително- техническа експертиза.


Иван Любенов Атанасов - машинен инженер селскостопански машини.


Иван Найденов Генов - електроинженер, инженерно-технически и инженерно- технологични експертизи в областта на електроенергетиката.


Иван Пенев Пенев - инж. по радиоелектроника.


Иван Тодоров Демерджиев - лицензиран оценител на недвижими имоти.


Иванка Павлова Атанасова - строителен инженер по хидромелиоративно строителство.


Иванка Стоева Генова - строително-техническа експертиза; оценка на имоти и определяне на наеми, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Ивелин Любенов Бъчваров - електрически машини и апарати.


Ивко Пенков Иванов - фрактодиагностични автотехнически, пожаротехнически и строително-технически експертизи.


Илия Иванов Въчонов - геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недв. имоти и зем. земи, наеми, наемни цени на недв. имоти, аренди на зем. земи и др.


Йорданка Боянова Йорданова - съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезист, кадастър и регулация, делба и оценка на недвижими имоти и дв. вещи, оценки на недв. имоти и движими вещи.


Йорданка Димитрова Ангелова - съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; технология на строителното производство, оценки на недвижими имоти и движими вещи.


Камен Павлов Гоцев - съдебна инженерно-техническа и строително- техническа експертиза.


Кина Кръстева Иванова - оценка на недвижими имоти, на цели предприятия и земеделски земи.


Кольо Тонев Именов - съдебна инженерно-техническа експертиза; оценител на недв. имоти.


Константин Атанасов Минков - съдебна автотехническа експертиза.


Костадин Иванов Генев - оценител на земеделски земи, недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, инженерно-технически експертизи.


Костадин Тодоров Севрийски - съдебна строително-техническа експертиза.


Красимир Георгиев Панов - съдебна инженерно-техническа експертиза.


Красимир Макавеев Цеков - инженер авиационна техника.


Красимира Ненчева Кръшкова - строително-техническа експертиза.


Красин Димитров Цеков - съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценител на недв. имоти.


Кремена Пейкова Манова - съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството, пазарни оценки на недвижими имоти, оценка на недвижими имоти.


Кръстан Борисов Самарджиев - автоматизация на производството.


Кръстьо Атанасов Несторов - оценител на машини и съоръжения; машинен инженер.


Лиляна Райчева Бейчилова-Терзиева - строителен инженер ПГС, инженерно- технически, строително-технически, пазарни оценки на недвижими имоти, ценообразуване в строителството.


Лора Руменова Агопян - съд. инж.-технически експертизи, оценител на недвижими имоти.


Лусия Йосифова Кесова - патенти, изобретения и полезни модели.


Любка Иванова Шопова - съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; оценител на недвижими имоти.


Любомир Алексиев Баталов - автомобилен транспорт; трактори и кари; съдебни инженерно-технически експертизи.


Любомир Антонов Деников - специалист по изчислителна техника; компютри.


Любомир Панайотов Костов - електрически централи, мрежи и системи, иженерно-технически експертизи.


Людмила Методиева Ангелова-Цанова - архитект.


Людмила Христова Лендрова-Енева - строителен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; технология на строителното производство, оценки на недвижими имоти и движими вещи.


Малин Атанасов Калеников - геодезия и картография - средно образование, геодезия и картография.


Маргарита Розалинова Салчева - геодезия, фотограметрия и картография, експертизи, свързани с кадастър и регулация.


Мариана Петкова Боянова - строителен инженер ВиК, проектиране и ценообразуване в строителството - ВиК.


Марийка Апостолова Георгиева - съдебна строително-техническа експертиза; оценител на недвижими имоти.


Мария Борисова Рускова - съдебни инженерно-технически експертизи.


Мария Кирилова Тодорова - инженер-геодезист.


Мария Петрова Бойчева-Димитрова - мебелен инженер.


Мария Петрова Михайлова - съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценка на недв. имоти и движими вещи, оценка на зем. земи.


Мая Христева Янакиева - съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценител на недв. имоти.


Мая Христова Янчева - машинен инженер, инж. техническа експ., автооценъчна, оценка на машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства и недвижими дълготрайни активи, инженеринг, оценка на недвижими имоти и търговски предприятия.


Методи Найчев Консулов - радиотехника -


инженер.


Милка Енчева Енева - оценка на недв. имоти и наемни цени на имоти, на движими вещи и наемни цени на дв. вещи.


Минчо Николов Минев - електрически машини и апарати, съдебни инженерно- технически и инженерно-технологически експ. по въпроси на електроенергетиката, електробезопасността, топлоенергетиката и водоснабдяването.


Михаил Владимиров Харковски - машинен инженер, ДВГ, автомобили, трактори, зем. техника, горска техника, пътностроителна техника, експ. по ПТП.


Надка Колева Цинигарова - оценки на недвижими имоти и търговски предприятия.


Надя Ангелова Стефанова - оценки на недвижими имоти.


Недка Петкова Стефанова - строителен техник, геодезист.


Недялко Рашков Рашков - пожарна безопасност.


Нейко Гаврилов Ангелов - технолог на самолето- и вертолетостроенето.


Нели Иванова Сотирова - автоматизация на производството.


Нелияна Илиева Иванова - електроснабдяване и ел. обзавеждане, инженерно- технически експ., оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата промишленост.


Никола Райчев Бадев - земеустройство.


Николай Запрянов Писанов - противопожарна техника и безопасност, специалист ВиК.


Николай Стоянов Сотиров - инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.


Николай Танев Николов - инженер-земеустроител.


Нина Иванова Спасова - пазарни оценки и наеми на недвижими имоти.


Онник Харутюн Таракчиян - изчислителна техника.


Панайот Йонков Чепилски - противопожарна техника и безопасност, специалист ВиК.


Параскева Димитрова Миленкова - архитект, съдебна строително-техническа експертиза.


Петка Георгиева Ангелова - архитект.


Петко Динчев Тороманов - съдебни инженерно-технологични експертизи, оценка на машини.


Петко Енев Митев - специалист ПГС - конструкции, инженерно-технически експ.


Петко Койчев Семов - съдебна автотехническа експертиза.


Петър Димитров Димитров - машинен инженер.


Петър Любенов Равелов - съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.


Петя Иванова Златкова - съдебна строително-техническа експертиза, оценки на недвижими имоти.


Пеша Станчева Тодорова - техник - геодезия, картография и мелиорации.


Пламен Димитров Гърбов - военен инженер по технология на строителството, инженерно-техническа и строително-техническа експ.


Пламен Желев Желев - съдебна строително-техническа експертиза, оценки на недвижими имоти и наеми.


Пламен Иванов Кривошапков - инженер ПГС, конструкции на сгради и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценки на недв. имоти и определяне на наеми.


Пламен Стефанов Петров - машинен инженер, съдебни инженерно-технически, автотехнически, инженерно-технологични експертизи.


Поля Петрова Любенова - строителен инженер.


Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, пожаро- технически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.


Радка Ангелова Палазова - съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза, оценител на недвижими имоти.


Радка Станилова Димитрова - двигатели с вътрешно горене.


Радко Стоянов Калапанков - съдебно-стокова експертиза; строително- техническа експертиза; оценка на земеделски земи и подобрения върху тях.


Райна Борисова Паунова - съдебна инженерно-техническа експертиза.


Росица Славчева Манова - съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; оценител на недв. имоти.


Румен Любенов Мишков - автоматизация на производството.


Румен Николов Лемберов - съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза и оценител на недв. имоти, цени и ценообразуване в строителството.


Румен Николов Спасов - ПГС, инженерно-технически експ.


Румяна Ангелова Иванова-Николова - архитект - оценител на недвижими имоти.


Румяна Богданова Кирова - съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза - транспортна инфраструктура и комуникации; оценка на недвижими имоти и наем; оценка на цели предприятия; цени и ценообразуване в строителството.


Румяна Тодорова Бъчварова - инженерно-техническа експертиза; инженерно- технологична експертиза.


Румяна Христова Славкова - съдебна инженерно-техническа експертиза; оценки на недв. имоти, цели предприятия и земеделски земи.


Светослав Иванов Фъсов - архитект.


Светослав Маринов Вълчев - съобщителна техника.


Свилен Николов Пешев - инженер по пътно строителство.


Снежанка Тодорова Алексиева - технология на машиностроенето, технология на машиностроенето и металорежещи машини.


Станимир Михайлов Карапетков - хидравлически машини и средства за автоматизация, съдебна автотехническа експертиза.


Станимира Петрова Сакутска - оценки на недвижими имоти, оценки на машини и съоръжения.


Станислав Александров Златанкев - съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза, съд.-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.


Стела Цонева Божинова - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.


Стефан Каменов Мутафчиев - съдебна инженерно-техническа; автотехническа; инженерно-технологична експертиза.


Стефан Петров Жеков - строителен инженер ПГС, съдебна строително- техническа експертиза; оценка на недвижими имоти, строително-технически експертизи.


Стефан Савов Варнев - оценка на дълготрайни материални активи, на машини и съоръжения, автомобили, инженер ДВГ.


Стефка Стойчева Караманова - архитект, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.


Стоичко Дойчев Дойчев - автотехнически експертизи.


Стоян Димитров Мишинев - комуникационна техника и технологии.


Стоян Манов Стоянов - инженер-геодезист, кадастър, устройствени планове геодезично проектиране.


Стоян Тодоров Василиев - архитект, съдебна строително-техническа експертиза.


Сукиас Онник Дердерян - оценител на недв. имоти и наеми.


Таня Стоянова Бачовска - инженерно-технически експертизи; строително- технически експертизи; оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, на машини и съоръжения.


Теменужка Димова Грозева - строителен инженер по хидромелиоративно строителство.


Теменужка Иванова Узунова - строителен техник.


Тодор Емилов Калев - съдебна автотехническа експертиза.


Тодор Кръстев Златков - инженер промиш. и гражданско строителство, техн. експертизи по ЗТСУ, ДРА, оценки на сгради, жилища и имоти, строително конструктивни експ.


Тодор Павлов Павлов - каростроене и автотранспортна техника, инж. техн. автотехническа и инженерно-технологична експ.


Трендафил Недялков Новаков - машинен инженер; автотехнически експертизи.


Филип Николов Чукалов - каростроене и автотранспортна техника, автотехнически и автооценъчни експ.


Христина Йорданова Христозова - архитект, инженерно-технически, строително-технически експ.


Христо Аргиров Ставрев - военен инж. по експлоатация на авиационна техника и технологии.


Христо Георгиев Полонов - промишлено и гражданско строителство.


Цветан Петков Петков - строителен инженер по пътно строителство.


Цветанка Ангелова Лефтерова - строителен инженер - ПГС и конструкции, инж.-техническа експ., строителна техн.


Чавдар Илиев Косев - инженер земеустроител.


Чавдар Симеонов Пантев - оценка на имоти, оценка на машини и съоръжения.


Янка Георгиева Добрева - технология на пластмасите.


Янка Николова Ранделова - промишлено и гражданско строителство - конструкции.


Янна Колева Петрова-Шопова - геодезия, фотограметрия и картография.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом