Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница7/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.83 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Състояние на туризма в община ТервелОбщина Тервел се намира в Североизточна България, като заема западната част на Добричка област с обща площ от 579,7 кв. км. Надморската височина е от 50 до 300 м. На север и северозапад общината граничи с общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа от област Силистра, на изток с Крушари и община Добричка от област Добрич, на юг с Вълчи дол от област Варна, и на югозапад с Никола Козлево и Каолиново от област Шумен. Административният център град Тервел се намира на 42 км от областния център - гр. Добрич, на 91 км от морското пристанище Варна и на 58 км от дунавското пристанище Силистра. Най-близката ж.п. гара в гр. Дулово отстои на 32 км от град Тервел. Редовни автобусни линии свързват общинския център с областните градове Добрич, Варна, Шумен, Русе и Силистра.


Фигура 3. Основни населени места в община Тервел
Източник: Министерство на държавната администрация и административната реформа


Потенциал за развитие на туризъм


Община Тервел и районът около нея разполага с богат потенциал и неусвоени ресурси за развитие на туризъм. Основна тежест имат природните ресурси. На територията на общината има редица атрактивни ландшафти и феномени. Повечето от тях са подходящи за развитие на туризъм и отдих.

Общината има потенциал за развитие на следните форми на алтернативен туризъм:

 • Еко- туризъм - местността“Суха река” - подходяща за наблюдения на уникални птици и растителни видове. На територията на общината има и редица скални манастири. – историческата местност “Калето” край село Балик, местността “Сандък пещера” по течението на река Суха е скално селище от късното средновековие разположено край село Оногур - изграждане на екопътеки, пункт за наблюдение на птици(орнитоложки туризъм), по “специални интереси” (археология).
 • Ловен туризъм - Държавна дивечовъдна станция “Тервел”. Изкуствените водоеми в северната част дават възможност за развитието на спортен риболов.
 • Културно-исторически туризъм – Историческият музей в град Тервел съдържа 240 художествени творби, етнографска сбирка с над 810 уникални експонати, археологическа експозиция с над 950 предмета от античната епоха и средновековието. Сред историческите забележителности на общината са античната крепост край с. Балик, античната и средновековна крепост “Калето” край с. Войниково, ранно-средновековната крепост “Скалата” край с. Кладенци, 360 тракийски некропола, Скалните манастири край с. Оногур, с. Балик и с. Брестница и още редица недвижими паметници на. Културният календар на Общината изобилства от селски сборове, фолклорни празници, събори и конкурси, сред които най популярен е Празникът на фолклора състоящ се на 6-ти май (Гергъовден).
 • Селски туризъм – общината разполага с редица добре запазени селски къщи с дворни пространства, които се предлагат за продажба.
 • Като съпътстваща туристическа продукция се разработва програма за конна езда в с. Войниково.


Състояние на туристическата база


Транспортната инфраструктура е сравнително добре развита. В общината има богато разклонена пътна мрежа. Общата дължина на републиканската пътна мрежа на територията на общината е 154,2 км, от които към момента 10,2 км са второкласни пътища. На територията няма изграден ж.п. транспорт. През общината има изграден второкласен път Добрич-Силистра през с. Коларци и третокласен път Добрич-Силистра през град Тервел, които гарантират излизането от състоянието на тупиков район.

Материалната база в Държавна дивечовъдна станция “Тервел” е представена от хижа в с. Каблешково и ловен дом в местността “Кьостата” край с. Войниково, разполагащи общо с 10 стаи, използвани за ловен туризъм. Физическото състояние на сградните фондове е добро, като в момента се извършва основен ремонт на ловната хижа в с. Каблешково.

Състоянието на ловната инфраструктура е добро, има запазено ловно-стопанско съоръжение на базата за интензивно развитие на дивеча с площ 24 ха в м. “Кьостата”.


Потребности за действия в областта на алтернативния туризъм

 • Необходимост от разработване на общ стратегически план за развитие на туризма;

 • Необходимост от изграждане и откриване на културно-информационен туристически център – в общината липсва единен център за организация на туризма;

 • Необходимост от подобряване качеството на туристическите услуги и опазване на културно-историческите обекти;

 • Необходимост от включване на местното население в сектора на туризма - на територията на общината с изключение на Държавна дивечовъдна станция “Тервел” (ловен туризъм) няма други фирми, които да се занимават с организиран туризъм;

 • Повишаване на капацитета на човешките ресурси - в община Тервел няма специализирани учебни заведения за обучение по туризъм. Липсват специализирани знания, умения и квалификация. Съществува необходимост от подобряване на информираността на населението относно възможностите за развитие на туризма и стартиране на собствен бизнес в този неразвит за общината отрасъл;

 • Необходимост от установяване на активни връзки с фирми от други общини и региони, както и по-добро сътрудничество с аграрния сектор и културните институции в общината;

 • Необходимост от създаване и сдружаване на туристическите фирми, установяване на връзки и сътрудничество с туроператорите;

 • Необходимост от провеждане на активен маркетинг, съвместно с общината, туристически фирми и НПО;

 • Необходимост от подобряване на материално-техническата база – подобряване на системата за визуална информация (указателни и информационни табели) и условията за посещение на туристи до природни и културни обекти (паркинги и др.);

 • Необходимост от увеличаване на броя на нощувките - реализираните нощувки за последните 5 години (2000 – 2004 г.) са средно по 30 на година и не отговарят на традициите и възможностите на ловното стопанство. Официалната статистиката за 2003 и 2004 г. не отчита наличие на средства за подслон (хотели, хижи, къмпинги).1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом