Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница6/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.83 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Добри практики – СъщностДобрите практики е техника/метод/процес/действие, което се счита за по-ефективно при предоставянето на конкретен резултат от всяка друга техника, метод или процес. Идеята се състои в това, че с провеждането на подходящи процеси, проверки, тестове, може да се получи желания краен резултат с по-малко проблеми и непредвидени усложнения. Добрите практики могат да се определят, като най-ефикасен (с най-малко усилия) и ефективен (най-добри резултати) начин за изпълнението на задача, базирана на повтаряеми процедури, доказани във времето пред широк кръг от хора.

Въпреки нуждата от подобрението на процесите във времето, добрите практики се считат за бизнес понятие, използвано при описването на процеси на развитие и следване на стандартен път за изпълнение на дадена практика, които много организации могат да прилагат в своето управление, организационни политики и особено в сферата на информационните технологии.

С еволюцията на понятието постепенно терминът „добри практики” става носител на смисъла ”добри идеи”.


 1. Състояние на туризма в общините Крушари и Тервел
  1. Състояние на туризма в община КрушариОбщина Крушари се намира в източната част на Дунавската равнина в рамките на област Добрич, състои се от 19 населени места с обща площ 417,5 км2. Административният й център е с. Крушари. Общината граничи на север с Република Румъния, на изток с Община Ген. Тошево, на запад с Община Кайнарджа обл. Силистра и Община Тервел, на юг граничи с Община Добричка. Крушари се намира на 32 км. от областния център, на 85 км. от гр. Варна, на 70 км. от градовете Балчик и Силистра.


Фигура 2. Основни населени места в община Крушари
Източник: Министерство на държавната администрация и административната реформа


Потенциал за развитие на туризъм


 • Еко-туризъм – изключително чиста околна среда, незамърсени води, въздух и почва. В общинската стратегия за развитие е заложено определянето на някои райони на общината за защитени. Местността „Сухата река” предоставя възможности за развитието туристически маршрути, постройки за наблюдение на птици и развитието на любителски риболов.

 • Ловен туризъм – заложено е обогатяването на местната флора и фауна.

 • Селски туризъм – в общината селското стопанство е водещ отрасъл и източник за препитание на местното население. В общинската стратегия за развитие 2007 – 2013 г. е заложено неговото стимулиране и развитие като приоритетно.

 • Културно-исторически туризъм – на територията на общината има 19 археологически забележителности, сред които укрепени селища, римски път, некрополи, Крепост Залдапа (най-големият укрепен античен център в земите на днешна Добруджа), Светилището на Каиб деде в с. Поручик Кърджиево, Двуобредното светилище Мустафа Канаат – Св. Илия край с. Александрия, известно още като „Текето”, Светилището на Каиб Деде в с. Поручик Кърджиево, манастир „Св.Пророк Илия” край село Александрия, местност „Сухата река”, където са открити редица пещери и скални манастири (напр. манастирът “Гяур евлери”, чието име означава “християнски къщи”). В културен план голямо значение за посетителите има провеждането на регионалния фолклорен събор в местността “Текето”.


Състояние на туристическата база


Транспортната инфраструктура не е в особено добро състояние, тъй като голяма част от преобладаващите пътища са ІІІ и ІV клас. Съществуват редица пътища както в населени, така и в междуселски области, които не са асфалтирани.

Крушари се характеризира със сравнително ниско ниво на човешките ресурси, необходими за развитието на туристическия сектор. Това е общината с най-малобройно население в област Добрич (6092 души за 2004 г.), като съществуват села с население под 50 души. Населението показва тенденция на застаряване. В община Крушари етническият състав е 42% българи, 40% турци, 13% роми и 5% неопределили се. Общината се характеризира с висока степен на търпимост между отделните етноси и липса на етнически конфликти.

Образователното ниво в община Крушари е сравнително ниско, като едва 2,5% от населението има висше образование, а преобладаващата част е с начално и основно образование. На територията на общината има 4 училища – 3 основни и 1 средно образователно училище. Жителите на общината имат ограничени възможности за получаване на знания и умения в сферата на туризма.

В общината няма развит достъп до интернет, съвременна литература, театри и кина, което е благоприятен фактор за развитието на автентичен еко- и селски туризъм, далеч от градския шум, създавайки атмосфера на уединение и отмора.

Изключително благоприятното съчетание на природо- климатичните условия в региона са реална предпоставка за високата степен на развитие на селското стопанство. То винаги е било и сега също е един от приоритетните отрасли в икономиката на общината. Селското стопанство е застъпено във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие, като остава единствен и основен източник на доходи за населението. Развитото селско стопанство, което е предпочитаният източник на доход за местното население, създава предпоставки за развитието на селски туризъм. За това допринасят и планираните мерки за развитието на сектора от страна на общинската администрация.


Потребности за действия в областта на алтернативния туризъм


 • Създаване на общинска програма за алтернативен туризъм, в която да се експонира културно-историческото и природното ни наследство;

 • Създаване на специализирана инфраструктурна схема благоприятстваща развитието на туризъм в общината;

 • Проучване на интегрирани природно-културни маршрути на територията на общината и Североизточния район;

 • Включване на местното население в развитието на туристическия сектор - информиране на населението за възможните инициативи и достъпните финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на туристически услуги;

 • Промоция и реклама на туристически продукти за привличане на инвеститорски интерес;

 • Обучение на специалисти в интерпретиране и маркетинг на културно - историческото и природното наследство;

 • Създаване на общински туристически информационен център за предлагане на туристически услуги;

 • Проучване, обогатяване и популяризиране на видовия състав на флората и фауната в територията на общината;

 • Изграждане на екотуристическа инфраструктура - направа на екопътеки, пейки, детски площадки, места за палене на огън, биваци и др. съоръжения с цел опазване на биологичното разнообразие.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом