Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница3/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.83 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Методология за извършване на настоящия анализПри изготвянето на настоящия анализ бяха използвани следните основни методи:

  • Дефиниране на понятия, на база на които се извършва настоящия анализ;

  • Проучване състоянието на туризма в България и на световно ниво чрез публични източници на информация;

  • Определяне на фактори за извършване на настоящото изследване;

  • Дефиниране на туристическия профил за община Крушари на база на идентифицираните фактори;

  • Идентифициране на добри практики от България, Румъния и Европейския съюз на база на факторен анализ;

  • Benchmarking анализ. 1. Алтернативен туризъм
  1. СъщностНе съществува единна дефиниция за алтернативен туризъм. Предложението, дадено от Българската асоциация за алтернативен туризъм е:

„… алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажиране на човешкия ресурс.”


Алтернативният туризъм има две изключително характерни особености. Той е:

 • Устойчив - има за цел не само да намали до минимум въздействието върху биологичната среда, но и да формира възгледите на туристите преди и по време на пътуването им, както и да предизвиква природощадящи туристически практики още в етапа на концепцията в пазарите, генериращи туристи. Това е свързано с еволюцията в туризма, която е съобразена, от една страна, с интересите на посрещащите, а от друга, с посетителите. Всички дейности в зоната на посрещане трябва да са съобразени с пределния капацитет на природните ресурси, т.е. да се спазва принципа за колкото се може по-икономично използване на ресурсите.
 • Солидарен - отговорният и солидарният туризъм поставят в центъра на пътешествието човека и съприкосновението с него. Участието на местното население в различните фази на даден туристически продукт, уважението към човешката личност, културата и природата, както и по-равностойното разпределение на печалбите от туристическата дейност са основите на устойчивият солидарен туризъм.


Основните характеристики на алтернативния туризъм са:


 • Дребномащабен с контролирано и регулирано развитие;

 • Голямо разнообразие от дейности на индивидуална или независима база;

 • Получаване на опит за местното наследство и запазване на традиционните ценности.


Според Европейския съюз, устойчиво туристическо развитие е това, което посреща настоящите нужди, без това да пречи на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди. То трябва да бъде благоприятно за околната среда, икономически изгодно и социално справедливо към местната общност. Активното участие на туризма изисква съвместни действия и участие на всички публични и частни институции, както и ефективно координиране на механизмите на всички нива (местно, регионално, национално и др.). Специалните форми на туризъм не заменят масовия туризъм, а добавят стойност към туристическия продукт, като го обогатяват, разширяват и диференцират. Специалните форми на туризъм се влияят от политическата среда, която създава нови тенденции в търсенето и кара факторите на туристическото предлагане да се адаптират към нови потребителски стандарти.

  1. ВидовеФорми на алтернативен туризъм са:

 • Селски

 • Екологичен

 • Планински

 • Приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, спускане в неосветени пещери, преминаване на алпийски маршрути с водач)

 • Тематичен, напр. свързан с културно-историческото наследство, туризъм свързан с езотеричното, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната музика и занаяти.


Специалните форми на туризъм са представени систематизирано в Табл. 1 .


Таблица 1. Специални форми на туризъм


 • Социален туризъм

 • Здравословен туризъм

 • Агротуризъм

 • Културен туризъм

 • Туризъм за възрастни хора

 • Образователен туризъм

 • Пътувания на хора в неравностойно положение

 • Посещения на организирани туристически селища (клубове по интереси)

 • Спортен туризъм

 • Бизнес туризъм

 • Трекинг туризъм

 • Планински-ски туризъм

 • Мореплавателен туризъм

 • Посещения на тематични паркове

 • Еко-туризъм

 • Религиозен туризъм

 • Приключенски туризъм


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом