Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница11/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.83 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Модел за развитие на туризма в общините Крушари и ТервелНастоящият модел цели да идентифицира основните стъпки за подобряване състоянието на туристическите обекти в общините, повишаване на потенциала на човешките ресурси, заети в планирането и управлението на туризма и подобряване предоставянето на туристическите услуги. Той ще бъде развит като стратегия в следващия продукт по настоящия договор.


Стъпка 1: Планиране на работни срещи, на които да се обсъждат и идентифицират приоритетите в общините


Препоръчително е провеждането на една до две работни срещи в разстояние на не повече от един месец. На срещите трябва да бъдат поканени служители от общината, които имат отношение в сферата на туризма – кмет, заместник кметове, служители от специализирани дирекции.


Стъпка 2: Изготвяне на детайлен анализ на текущото състояние


Анализът се извършва на базата на проведените работни срещи. Той трябва да включва характеристика на туристическия потенциал на общината, състоянието на туристическите обекти, налична туристическа база, потенциални къщи за гости и семейни хотели, състояние на потенциала на човешките ресурси и др. Изключително важно е в този анализ да бъде включено и проучване на обществените нагласи по отношение на развитието на туристическия сектор в общината.


Стъпка 3: Идентифициране на потребностите от обучение


Идентифицирането на потребностите се извършва на базата на предходните две стъпки.


Стъпка 4: Провеждане на обучение за общинската администрация


Обучението трябва да се съсредоточи върху теми, засягащи стратегическото планиране, планирането в областта на туризма, развитието на туристическите дестинации, маркетинга на туристическата дестинация, брандинг (създаване на марка) и др. Препоръчва се в тази фаза засилено сътрудничество с университетски преподаватели, специализирани организации в сферата на туризма, общини с опит и не на последно място с консултантски компании, тъй като те следят последните тенденции в областта на планирането и развитието. При извършването на обучения се препоръчва и издаването на наръчник за местната администрация, съдържащ основните теоретични моменти, необходими за провеждането на обучението.


Стъпка 5: Изготвяне на Общинска стратегия за развитие на туризма (туристическата дестинация)


Стратегията трябва да е в съответствие с „Областна стратегия за регионално развитие на Област Добрич 2005-2015 г.”, както и с националните политики за развитието на туризма. Стратегията трябва да е насочена в следните четири посоки:

   1. Реструктуриране на общинската администрация – създаване на звено или друга структура, която да ръководи и координира общинските дейности в областта на туризма.

   2. Мерки за подобряване на туристическата инфраструктура – осигуряване на достъпност до местните туристически обекти, извършване на дейности по реставрация, изграждане на заслони, беседки, пейки, поставянето на указателни табели, подобряване на пътната инфраструктура и др.

   3. Мерки за повишаване на икономическата активност на местното население – те трябва да бъдат насочени към привличане на нови инвестиции и стимулиране на местното население да участва в сектора на туризма. Предприетите мерки ще бъдат определени както на базата на извършения Анализ на текущото състояние, така и на изготвения Анализ с добри европейски практики и опита на община Ефкарпия. Ролята на общината трябва да се състои в създаването на предпоставки и стимули, както и в оказването на подкрепа на развитието на местния бизнес. Тук трябва да се наблегне на ролята на публично-частното партньорство като ключ към изграждането на устойчив бизнес. Подбраните мерки трябва да бъдат съобразени с факта, че общината трябва да оказва подкрепяща, а не водеща роля в развитието на бизнеса, като създава предпоставки, а не ограничения.

   4. Мерки за повишаване на капацитета на човешките ресурси:

 • Осигуряване на обучения и форуми за целеви в сферата на туризма (основно за местните доставчици на туристически услуги, като хотелиери, ресторантьори и производителин на туристически продукти). За целта най-важно е предварително да се определи целевата група от местното население, към която да бъдат адресирани обученията. Препоръчително в териториите около туристическите обекти е да се проведат анкети или интервюта, с които да се установят местните нагласи по отношение на развитието на туристическия сектор. На второ място, обученията трябва да бъдат разгласени сред местното население, за да се привлекат максимален брой участници.

 • Подготовка и отпечатване на печатни материали – наръчници, дипляни, които да бъдат достъпни за местното население. По този начин се цели повишаване на познанията на хората в областта на туризма, предлагането на туристически продукти и създаването на собствен бизнес.

 • Маркетингова кампания, чрез която да се достигнат местните жители и да бъдат убедени в ползата от развитието на туризма за подобряване на социално-икономическото състояние в общините.

 • Изграждане на туристически информационен център - провеждането на обучения и реализиране на маркетинговата кампания могат да бъдат възложени на специализирана структура – туристически информационен център, който да бъде връзката между местните предприемачи и пристигащите туристи.


Стъпка 6: Изготвяне на маркетингов комуникационен план за рекламиране на туристическата дестинация


Планът трябва да цели опазване, иницииране, документиране, оценка и развитие на основни и второстепенни елементи, съставящи туристическия продукт на общините. Предвид състоянието на туризма в общините Тервел и Крушари, е необходимо маркетинговият план да бъде насочен в две посоки:

 • Към населението от региона или туристи, които вече са избрали региона за почивка (напр. туристите по северните Черноморските курорти, в старите столици – Плиска, Преслав и т.н.) – за популяризиране на общината като туристическа дестинация на местно ниво и за привличането на туристите в региона към туристически възможности в общините. За тази целева група може да се изготвят брошури и дипляни с възможностите за посещение на туристически обекти, които да бъдат разпространени в хотелите и местата за настаняване в региона.

 • Към потенциалните нови посетители – използването на маркетингови способи за привличането на повече външни туристи (както от България, така и от чужбина, напр. Румъния). Тук могат да се използват стандартните инструменти, като създаване и разпространение на информационни брощури и дискове, създаване туристически интернет портал и др. Важно е предвиждането на реклама в местната, националната и международната преса, участието в национални и международни туристически изложения, както и интернет рекламата.


Като широко използвана и доказана практика за развитието на алтернативния туризъм се препоръчва създаването на офис за туристическо и културно популяризиране.


Стъпка 7: Изпълнение на Общинската стратегия за развитие на туризма и изготвения маркетингов план


Изпълнението трябва да се извършва под ръководството на общините, като се акцентира върху текущата отчетност и документиране на постигнатите резултати. Препоръчва се изпълнението на отделните мерки да протича паралелно, а не последователно, тъй като по този начин се осигурява по-лесното интегриране на отделните елементи в изпълнението на цялостната политика на общината в сферата на туризма.


Стъпка 8: Отчетност

Необходимо е да се води редовна статистика за проследяване на туристическия поток и развитието на туристическата база (хотели, ресторанти, брой ангажирани в тях) с цел въвеждане на изпреварващи действия за отговаряне на туристическото търсене и за предприемането на адекватни действия за развитие на туристическата дестинация.


 1. Използвани източници на информация

 • Световна организация по туризъм, Барометър, септември 2009 г

 • Европейска комисия по туризъм, „Европейският туризъм през 2009 г.: перспективи и възможности”, тримесечен доклад 1/2009 г.

 • Еuropean destinations of excellence, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/good-practices/index_en.htm

 • Стратегически план за развитието на културния туризъм в България, Еxecutive summary, 2009

 • Общински план за развитие на община Крушари за периода 2007 – 2013 г.

 • Alternative Tourism in Galaxidi Fokidos - A Strategic Planning Approach, N. Theocharis and N. Klada
Проект № BG161РО001/4.2-01/2008/010 „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел”
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом