Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница1/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.83 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеАнализ на европейския опит в областта на алтернативния туризъм


Представяне на добри практики

в алтернативния туризъм


октомври 2009 г.


Съдържание


1. Въведение 3

2.Понятия 4

3.Методология за извършване на настоящия анализ 5

4.Алтернативен туризъм 6

4.1.Същност 6

4.2.Видове 7

4.3.Предизвикателства и тенденции в развитието на туризма в световен мащаб 7

4.4.Състояние на туризма в България – развитие на алтернативния туризъм 9

5.Добри практики – Същност 13

6.Състояние на туризма в общините Крушари и Тервел 14

6.1.Състояние на туризма в община Крушари 14

6.2.Състояние на туризма в община Тервел 16

7.Определяне на фактори, дефиниращи добри практики в алтернативния туризъм 19

8.Добри практики 19

8.1. Европейски съюз 20

8.1.1. Италия – община Спечия 20

8.1.2. Испания - област Навара, община Лумбиер 21

8.1.3. Испания - Проект „Селски туризъм АМБЕР” 21

8.1.4. Австрия – Пиелахтал 22

8.1.5. Гърция – община Галаксиди 24

8.1.6. Мрежа от геопаркове 27

8.1.7. Полша – Долината Карпия 28

8.1.8. Финландия – Дивата Тайга 30

8.1.9. Ирландия – община Клонакилти 31

8.1.10. Малта - община Надур 33

8.1.11. Румъния - област Хатег и Национален парк Ретезат 35

8.2. България 36

8.2.1. Община Смолян - Клъстер - "Туризъм Родопи - БГ" 36

8.2.2. Община Карлово 38

8.2.3. Община Суворово и Каолиново – проект „Планиране на местното икономическо развитие на община Суворово и община Каолиново” 40

8.2.4. Община Разлог – проект „Алтернативен туризъм между четири планини в България и Македония” 41

8.2.5. Община Луковит - Геопарк Искър Панега 43

8.2.6. Община Враца – увеселителен парк „Приказката” 44

9.Модел за развитие на туризма в общините Крушари и Тервел 45

10.Използвани източници на информация 491. ВъведениеНастоящият анализ е подготвен по проект „Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общата цел на настоящия проект е Насърчаванe и подпомагане развитието на туризма на местно ниво в общините Крушари и Тервел от Североизточна България, чрез междурегионално сътрудничество с гръцкия партньор Община Ефкарпия. По-конкретно, проектът цели:

 • Да се установят контакти и да се развие устойчиво партньорство с община от друг регион на ЕС, извън България, за да се споделят знания, опит и най-добри практики в сферата на туризма;

 • Да се разработи дългосрочна стратегия и методология за проучване и адаптиране на най-добри европейски практики и benchmarking анализи в сферата на туризма за двете общини от Североизточна България, заимствайки предимствата на споделените от гръцкия партньор ноу-хау и най-добри практики;

 • Да се подобри използването на културните и природни забележителности и използването им за устойчивото развитие на туризма на местно и регионално равнище.Понастоящем общините Крушари и Тервел разполагат с богат потенциал за развитието на алтернативен туризъм, който за съжаление не е развит поради исторически заложеното развитие в областта на селското стопанство и силното обезлюдяване на региона. След приемането на България в Европейския съюз и използвайки възможностите за регионално развитие, които дават Структурните фондове се създават условия за двете общини да преодолеят своята изолираност чрез подобряването на инфраструктурата и развитието на алтернативни форми на туризъм. По този начин се инициира създаването на нови контакти, партньорства, обмяна на ноу-хау, опит и добри практики извън рамките на страната.

Чрез изготвянето на настоящия анализ се цели:

 • Изследване на предизвикателствата, пред които е изправен алтернативния туризъм и на тенденциите в неговото развитие;

 • Събиране на данни относно добрите практики и иновативни методи, които се прилагат на европейско ниво в областта на алтернативния туризъм;

 • Идентификация на добри практики в развитието на алтернативния туризъм в Европейския съюз и други региони на страната;

 • Оценка до каква степен идентифицираните добри практики са подходящи за прилагане;

 • Изготвянето на модел за развитието на туризма в общините Тервел и Крушари.На база на настоящия анализ, както и използвайки информация от предварително изготвения Анализ на потенциала на българските общини Крушари и Тервел за развитие на туризъм, ще бъде изготвена Дългосрочна стратегия за адаптиране на добрите практики в сферата на туризма в трите общини от България (Крушари и Тервел) и Гърция (Ефкарпия).


В рамките настоящия анализ са разгледани 11 добри практики от 9 различни европейски държави (Италия, Испания, Австрия, Гърция, Полша, Финландия, Ирландия, Малта и Румъния) и 6 практики от 7 български общини (Смолян, Карлово, Суворово, Каолиново, Разлог, Луковит и Враца). Предложените добри практики засягат теми, като:

 • Създаване на иновативни продукти;

 • Въвеждане на алтернативни източници на енергия;

 • Иницииране на програми за обучение в областта на селския туризъм;

 • Развитие на селска община като туристическа дестинация;

 • Създаване и реализиране на стратегия за развитие на алтернативен туризъм;

 • Развитие на риболовен и орнитоложки туризъм;

 • Развитие на гео- и еко-паркове;

 • Развитие на мрежи в сферата на еко-туризма и др.


За всяка практика е извършена оценка на нейната приложимост в двете целеви общини Крушари и Тервел.

На базата на анализираните практики е изготвен „Модел за развитие на туризма в общините Тервел и Крушари”, където са предложени мерки за подобряване на туристическата инфраструктура, повишаване капацитета на човешките ресурси и подобряване предлагането на туристически продукти.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом