Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г
ИмеМеждинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г
страница1/15
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://kn.government.bg/images/stories/doc/MO_K2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Междинна оценка за

Изпълнението на

Областна стратегия за развитие

на Област Кюстендил 2005-2015 г.

Март 2011 г.


Междинната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2005-2015 г. е изготвена от екип на „Проинфраконсулт” ООД в изпълнение на договор с възложител Областен управител на област Кюстендил.

Ръководител на проекта: Юлия Спиридонова

Период на изпълнение: 15 декември 2010 г. – 31 март 2011 г.


Съдържание

Въведение 9

Ключови промени в политиката за интегрирано устойчиво развитие на национално ниво и на ниво ЕС 10

Оценка на релевантността на целите на ОСР и степента на тяхното достигане 11

оценка на изпълнението на ОСР 17

Стратегическа цел 1: Комплексно развитие на инфраструктурата и урбанизираните територии за достигане на европейските стандарти 17

Приоритет І - Развитие на комплексната инфраструктура 17

Стратегическа цел 2: Социално-икономическо развитие, на базата на устойчив икономически растеж, “икономика на знанието” и развитие на човешкия капитал. Прилагане на съвременни социални политики 34

Приоритет ІІ. Насърчаване на регионалната икономика и трансгранично сътрудничество 34

Приоритет ІІІ. Развитие на конкурентноспособно селско стопанство и преработветелна промишленост 38

Приоритет ІV. Социално развитие и човешки капитал 41

Стратегическа Цел 3 Съхраняване на уникалната природна среда, Културно- историческото наследство и идентичност и изявата им като основа за комплексно хармонично развитие на региона 56

СЦ 4. Развитие на туризма 57

ЦЕЛ1: Съхранение и опазване на околната среда 58

Приоритет V. Опазване и околна среда. Екологосъобразно управление на природните ресурси 58

основни Изводи и препоръки на междинната оценка на оср кюстендил: 74

Препоръки 75СПИСЪК НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Стр.

Графика 1: Визия, стратегически цели и приоритети на ОСР на област Кюстендил 9

Графика 2: Реализиран БВП. и БВП на човек - област Кюстендил за 2001-2007 г. 10

Графика 3: Динамика на БВП и БВП на човек – област Кюстендил 10

Графика 4: Коефициент на безработица за област Кюстендил по общини 2001-2010 г. 11

Графика 5: Коефициент на безработица за ЮЗР по области, 2001-2010 г. 11

Графика 6: Средногодишна работна заплата В ЮЗР по области 2005-2008 г. 11

Графика 7: Средногодишна работна заплата в област Кюстендил по сектори 2005-2008 г. 11

Графика 8: Динамика на естествения прираст В ЮЗР по области 2001-2009 г. (‰) 12

Графика 9: Динамика на естествения прираст в област Кюстендил по общини (‰) 12

Таблица 1: Механичен прираст на областите от ЮЗР и общините от област Кюстендил за периода 2001-2009 г. (‰) 12

Графика 10: БВП на човек от населението, ЮЗР по области, лв. 13

Графика 11: Равнище на безработица, ЮЗР по области, 2001-2010 г., % 13

Графика 12, Средна работна заплата, ЮЗР по области, 2005-2008 г., лв. 13

Графика 13: Естествен прираст на населението, ЮЗР по области, 2001-2010 г. (‰) 13

Таблица 2: Приоритети и цели на плановете за развитие на общините от област 15

Таблица 3 : Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 1.1: Комплексно планиране и устройство на територията 17

Таблица 4: Дължина на Републиканската пътната мрежа, 2005 и 2009 г., км 18

Таблица 5: Оценка на състоянието на републиканската пътна мрежа в област Кюстендил по класове на пътната мрежа, 2005 и 2009 г. (км) 18

Таблица 6: Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 1.2. Развитие на транспортна инфраструктура 19

Таблица 7: Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 1.2. Развитие на В и К системи 21

Таблица 8: Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 1.3. Развитие на В и К системи 22

Таблица 9: Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 1.4. Оптимизиране на енергийна инфраструктура 25

Таблица 10: Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 1.6: Развитие на съобщителнатата система – цифровизация 27

Таблица 11: Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 1.7 27

Таблица 12: Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 1.8 28

Таблица 13: Разпределение на средствата по източници на финансиране за изпълнение на Приоритет 1 29

Графика 14: Разпределение на средствата по източници на финансиране - Приоритет 1 29

Таблица 14: Концентрация на ресурсите по общини за изпълнение на Приоритет 1 31

Графика 15: Концентрация на ресурси по общини за изпълнение на Приоритет 1 33

Таблица 16: Финансови ресурси за изпълнение на Приоритет 2 36

Таблица 17. Оценка на напредъка в изпълнение на Приоритет 3. 38

Таблица 18: Изплатени средства по САПАРД и ПРСР за реализация на Приоритет 3 39

Таблица 19: Реализирани основни проекти по Специфична цел 4.1. Увеличаване на трудовата заетост в региона 42

Таблица 20: Реализирани основни проекти по Специфична цел 4.2. Укрепване на административния капацитет 43

Таблица 21: Реализирани основни проекти по Специфична цел 4.3. Социална интеграция на лица и групи в неравностойно положение и етнически малцинства 45

Таблица 22: Оценка на напредъка в изпълнение на специфична цел 4.4. Подобряване качеството на образованието и спорта 46

Таблица 23: Реализирани основни проекти по Специфична цел 4.7. Усъвършенстване на системата за социално подпомагане 52

Таблица 24: Стойност на финансовия ресурс за изпълнение на Приоритет 4 53

Графика 16: Териториално разпределение на финансовия ресурс - Приоритетт 4 53

Графика 17: Разпределение на финансовите средства по специфични цели на Приоритет 4 54

Таблица 25: Договорирани средства по ОП за изпълнение на Приоритет 4 54

Таблица 26: Приоритети и цели на ОПР на общините от област Кюстендил 54

Графика 18: Разпределение на договорирани средства по ОП за изпълнение на Приоритет 4 по общини 55

Таблица 27: Разходи за опазване на околната среда, 2004-2008 г. (в хил. лв.) 57

Таблица 28: Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО) по общини, 2009 г. 59

Таблица 29: Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 5.1. Усъвършенстване на системата за управление на ТБО 59

Таблица 30: Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 5.2. Опазване и поддържане на биоразнообразието на защитените територии 60

Таблица 31: Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 5.3. Нарушени и рисковите територии – инвентаризация и мерки за предотвратяване 62

Таблица 32 :Реализирани дейности/проекти в изпълнение на Специфична Цел 5.5. Ефективно използване и управление на горските ресурси 63

Таблица 33: Разпределение на средствата по източници на финансиране за изпълнение на Приоритет 5 63

Таблица 34: Концентрация на ресурсите по общини за изпълнение на Приоритет 5 64

Графика 18: Концентрация на ресурси по общини за изпълнение на Приоритет 5 65

Таблица 35: Реализирани дейности/проекти и оценка на напредъка в изпълнение на Приоритет 6 „Развитие на жизнеспособен туризъм” 68

Таблица 36: Разпределение на средствата по източници на финансиране за изпълнение на Приоритет 5 71

Таблица 37: Концентрация на ресурсите по общини 72

Графика 19: Концентрация на ресурсите по общини 72

Графика 20 Приходи от нощувки в област Кюстендил, 2005-2009 г., хил.лв. 73

Графика 21: Приходи от нощувки на общините в областта, 2005-2009 г., лв. 73


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АУПТ Активни услуги на пазара на труда

АЗ Агенция по заетостта

БВП Брутен вътрешен продукт

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници

ГКПП Гранично контролно-пропускателен пункт

ЕК Европейска комисия

Е2020 Статегия на ЕС за устойчив, интелигентен приобщаващ растеж Европа 2020

ЕС Европейски съюз

ДБТ Дирекция „Бюро по труда”

ЗРР (2008) Закон за регионалното развитие, приет 2008 г., действащ

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти в България

МИГ Местна инициативна група

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

МО Междинна оценка;

МОН Министрерство на образованието и науката

МОСВ Министерство на Околната среда и Водите;

МСП Малки и средни предприятия;

МТСП Министерство на труда и социалната политика

МФ Министерство на финансите

НИРД Научно-изследователска и развойна дейност

НПО Неправителствена организация;

НСИ Национален статистически институт;

НСРР Национална стратегия за регионално развитие

ОП Оперативна програма

ОПАК ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПР Общински план за развитие

ОПРКБИ ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ОПРР ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРЧР ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ ОП „Транспорт” 2007-2013

ОПТП ОП „Техническа помощ” 2007-2013

ОСР Областна стратегия за развитие

ПРСР Програма за развитие на селските райони 2007-2013

РПР Регионален план за развитие

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;

ТБО Твърди битови отпадъци

ТГС Трансгранично сътрудничество

ТС Териториално сътрудничество

УО Управителен орган

ЮЗР Югозападен район от ниво 2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г iconДоклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Варна (2005-2015)

Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г и на Актуализирания...
Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г iconАналитичен доклад за социално-икономическата ситуация и оценка на потребностите в сферата на социалните услуги област Кюстендил
Областна стратегия за планиране на социалните услуги в област Кюстендил 2011 – 2015
Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г iconМеждинна оценка на Общинския план за развитие междинна оценка
Въведение – необходимост от междинна оценка на изпълнението и актуализация на опр
Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г iconОкончателен доклад
Пазарджик от „Географика“ еоод и има за основна цел да представи извършената работа по изготвянето на междинна оценка на изпълнението...
Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г iconВъведение 1Предистория: как е създадена стратегията
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги вобщина Трекляно област Кюстендил 2011-2015 г
Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г iconЕкспертен встъпителен доклад
Настоящият експертен доклад е разработен във връзка с изпълнението на договор за изготвяне на междинна оценка на областната стратегия...
Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г iconОбласт варна стратегия за развитие 2005-2015
Ограничителни условия влияещи върху развитието на Варненска област, произтичащи от природните фактори 22
Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г icon2. 5 Уязвими групи и налични социални услуги
Обобщени резултати от Междинната оценка на Областната стратегия за развитие 2005 – 2015 г
Междинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом