От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница1/9
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер0.81 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/protokol_8.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9П Р О Т О К О Л


8

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 17.04.2008 ГОД. ОТ 940 ЧАСА


На 17 април 2008 г. се проведе заседание на Общински съвет – Силистра. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 33 общински съветници. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет връчи поздравителни адреси и подаръци на групата общински съветници „АТАКА” по повод 3-годишнината на политическата партия, както и на общинските съветници Тодора Цонева и Аднан Реджебов, които са имали рождени дни в периода от миналото заседание на ОбС до настоящето. Председателят направи проверка на кворума. Съгласно данните от системата за електронно гласуване от общо 33 общински съветници в залата присъстваха 31 и на основание в чл.27, ал.2 от ЗМСМА председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление от групата „БСП” за промяна в състава и ръководството, както следва:

  1. Георги Балушев Георгиев – ръководител на групата;

  2. Йордан Тодоров Георгиев – секретар на групата;

и членове:

3. Георги Георгиев Атанасов

4. Борислав Николаев Борисов

5. Златка Йорданова Радушева

6. Елка Русева Петрова


Председателят на Общинския съвет даде думата за предложения за промяна по предварителния дневен ред.

Изпълняващият длъжността кмет заместник-кмет „Финанси” Милен Пенчев предложи в дневния ред да бъдат допълнени две нови точки – „Кандидатстване на Община Силистра с проект Прединвестиционно проучване, експертни анализи и проектиране на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ и частично изграждане/реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на с. Айдемир и с. Калипетрово по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Кохезионен фонд, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, за финансиране на проекти за техническа помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен № на процедурата: BG161PO005/08/1.30/01/01 и „Кандидатстване на Община Силистра с проект Прединвестиционно проучване, експертни анализи и проектиране на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ и частично изграждане/реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Силистра” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Кохезионен фонд, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, за финансиране на проекти за техническа помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен № на процедурата: BG161PO005/08/1.30/01/01. поради кратките срокове за кандидатстване.

Председателят на Общинския съвет обяви, че са подадени заявления от общинските съветници Георги Балушев Георгиев от БСП и Елка Русева Петрова от БСП за участие в постоянни комисии, както и предложение от групата „БСП” за заместник-председател на ОбС от квотата на БСП, поради което предложи да бъдат включени като нови точки в дневния ред.

Председателят стартира процедура за гласуване на направените предложения за включване на допълнителни точки по дневния ред.

С 31 гласа общо – 31 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и двама отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

168

ПРИЕМА предложението под номер 33 в дневния ред да бъде включена допълнителна точка „Кандидатстване на Община Силистра с проект Прединвестиционно проучване, експертни анализи и проектиране на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ и частично изграждане/реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на с. Айдемир и с. Калипетрово по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Кохезионен фонд, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, за финансиране на проекти за техническа помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен № на процедурата: BG161PO005/08/1.30/01/01.


С 32 гласа общо – 32 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и един отсъстващ Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

169


ПРИЕМА предложението в дневния ред да бъде включена допълнителна точка под номер 34 - „Кандидатстване на Община Силистра с проект Прединвестиционно проучване, експертни анализи и проектиране на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ и частично изграждане/реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Силистра” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Кохезионен фонд, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, за финансиране на проекти за техническа помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен № на процедурата: BG161PO005/08/1.30/01/01.”.


С 32 гласа общо – 32 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и един отсъстващ Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

170


ПРИЕМА предложението в дневния ред да бъде включена допълнителна точка под номер 35 – „Заявления за участия в постоянни комисии от общинските съветници Георги Балушев Георгиев – БСП и Елка Русева Петрова – БСП”.


С 32 гласа общо – 32 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и един отсъстващ Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

171


ПРИЕМА предложението в дневния ред да бъде включена допълнителна точка под номер 36 – „Предложение от групата общински съветници „БСП” за заместник-председател на Общински съвет – Силистра”.


Председателят подложи на гласуване предложения дневен ред с направените промени. С 32 гласа общо – 32 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и един отсъстващ Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

172

ПРИЕМА следния Дневен ред:

1. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Внася: Кметът на общината

2. Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Силистра.

Внася: Кметът на общината

3. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Силистра.

Внася: Кметът на общината

4. Актуализация на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества /НУРУПСООЧКТД/.

Внася: Кметът на общината

5. Определяне на правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни за 2008 г.

Внася: Кметът на общината

6. Отчет за работата на обществения посредник на Община Силистра за периода 02.2007-02.2008 г.

Внася: Румяна Чанкова - омбудсман

7. Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги през периода 2008 -2011 година, Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Силистра и План за работата на Съвета за 2008 г.

Внася: Кметът на общината

8. Проектно предложение на община Силистра по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 “Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Внася: Кметът на общината

9. Проектно предложение на община Силистра по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Приоритетна област 3 “Здравеопазване и грижа за децата”, Фокусна област “Рехабилитация на сгради, модернизация на оборудването и системите за управление”.

Внася: Кметът на общината

10. Отпускане на средства за подпомагане подготовката на състезателката Недялка Иванова Недкова, която е включена в разширения състав на Олимпийски игри Пекин 2008 г.

Внася: Мария Димитрова – Председател на ПК за децата, младежта и спорта и Борислав Борисов – Зам.-председател на ПК за децата, младежта и спорта .

11. Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2008 г.

Внася: Кметът на общината

12. Откриване процедура за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот ХІІІ заедно с построената в него едноетажна масивна сграда (бивше училище), намиращ се в кв. 14 по плана на с. Поп Кралево, община Силистра.

Внася: Кметът на общината

13. Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Смилец по чл. 86, ал. 2 от Наредбата за реда за при­добиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

Внася: Кметът на общината

14. Прекратяване на съсобственост на Общината чрез продажба на съсобствениците или чрез търг на незастроен имот в гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

15. Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост на Регионален исторически музей – Силистра.

Внася: Кметът на общината

16. Разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост в селата Калипетрово и Ветрен.

Внася: Кметът на общината

17. Разпореждане с незастроен имот – частна общинска собственост в гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

18. Разпореждане чрез търг с незастроен имот – частна общинска собственост в гр. Силистра, върху който може да се учреди право на строеж.

Внася: Кметът на общината

19. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез конкурс.

Внася: Кметът на общината

20. Отдаване под наем на имот – общинска собственост на спортен клуб /ССКЕ „Багаин”/.

Внася: Кметът на общината

21. Отдаване под наем на имот – общинска собственост на спортен клуб /СНЦ „Дунавски клуб”.

Внася: Кметът на общината

22. Учредяване право на строеж върху терен – частна общинска собственост на лица с установени жилищни нужди.

Внася: Кметът на общината

23. Допълване на решение № 125 от 29.01.2008 г. на Общински съвет – Силистра за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост на СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра”.

Внася: Кметът на общината

24. Промяна на решения №, № 1215 от 02.02.2007 г. и 1291 от 26.04.2007 г. на Общински съвет – Силистра.

Внася: Кметът на общината

25. Приемане на общински съветници за членове на Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

26. Становища по жалби на граждани

Докладва: Тодора Цонева - Председател на ПК „Граждански права, молби, жалби и борба с корупцията”

27. Декларация за признаване и осъждане на геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г.

Внася: Общински съветник Мирослав Калинов

28. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет.

Внася: Кметът на общината

29. Сформиране на работна група /Балансова комисия/ за приемане на годишния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите, разпределяне на печалбата и освобождаване от отговорност за 2007 г. на управителите на търговските дружества със 100 % общинско участие.

Внася: Кметът на общината

30. Определяне на състава на Надзорния съвет на Общинска агенция по приватизация.

Внася: Председателят на Общински съвет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом