Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
ИмеНаредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
страница1/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.15 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.assoc.pension.bg/acts_file/1@fbg_Naredba_3_DV_07 10 11.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
НАРЕДБА № 3 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ОТ ЕДИН ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В ДРУГ СЪОТВЕТЕН ФОНД, УПРАВЛЯВАН ОТ ДРУГО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

В сила от 01.01.2004 г.

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.90 от 10 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.52 от 24 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и начинът за:

1. промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един фонд в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;

2. прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

3. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) прехвърляне на натрупаните средства от лични осигурителни вноски по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При или по повод промяна на участието и/или прехвърляне на средствата на осигурени лица при условията и по реда на тази наредба пенсионноосигурителните дружества, техни акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.


Раздел II.
Промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване


Чл. 2. (1) В случаите по чл. 171, ал. 1 - 3 и чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигуреното лице може да промени участието си и да прехвърли натрупаните суми по индивидуалната си партида от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 1 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Формулярите на заявления по ал. 1, наричани по-нататък "заявления за промяна на участие", се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А 4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване на заявлението съгласно приложение № 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Електронните формуляри на заявленията по ал. 1 и на сключваните във връзка с тях осигурителни договори се изготвят във формата и със съдържанието на образците на хартиен носител.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в офис на пенсионноосигурителното дружество чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).

(2) Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.

(3) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.

(4) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.

(5) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине. Договорът влиза в сила от момента на прекратяване съгласно чл. 8, ал. 1 на осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено. От влизане в сила на договора започва да тече срокът по чл. 171, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

(6) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.

(7) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в неработен ден.

(8) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.

(9) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.

(10) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление, актуална писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец съгласно приложение № 1а.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за промяна на участие се вписват в електронни регистри, каквито са длъжни да водят всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителното дружество води за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията за промяна на участие, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Вписването на заявлението за промяна на участие в съответния регистър се извършва в срок до три работни дни от деня на подаването му от осигуреното лице.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие започват в първия работен ден на месеца, следващ това тримесечие.

(2) В срок три работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за промяна на участие, уведомява писмено дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.

(3) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото заявление за промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.

(4) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието съгласно ал. 3, дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в регистъра по чл. 4, ал. 2 и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник - писмено срещу подпис.

(5) Дружество, приело предадено му по ал. 2 заявление, може да се произнесе по него с отказ за разглеждане или за промяна на участие само на основанията, предвидени в чл. 6, ал. 1 и 2.

(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 2:

1. вписва в регистрите на съответните фондове всички приети заявления за промяна на участие;

2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра на всяко заявление за промяна на участие;

3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни първи екземпляр на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е получило, в срок 7 работни дни от получаването му.

(7) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с квалифициран електронен подпис.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на лице, осигурено в управляван от него фонд, когато към момента на разглеждане на заявлението:

1. не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 - 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;

2. в срока и по реда на чл. 5, ал. 2 е получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие на едно и също осигурено лице.

(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за промяна на участие, когато:

1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8;

2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по чл. 171, ал. 1 - 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

(3) Когато лицето е служебно разпределено, при констатиране на несъответствия по ал. 2, т. 1 пенсионноосигурителното дружество изисква, преди да се произнесе, необходимата информация от Националната агенция за приходите и актуализира данните за лицето.

(4) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено, съответно електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 5, ал. 6, т. 3.

(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да премине. Към възражението се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 - и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.

(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази, като прилага към всяко възражение и първия екземпляр на заявлението за промяна на участие.

(7) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда възражението в срок 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното дружество може да отмени отказа, като се произнесе със съгласие за промяна на участие на осигуреното лице, или да потвърди отказа на същото основание.

(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.

(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението, го изпраща на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало.

(10) При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.

(11) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.

(12) Промяната на участие на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество е отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете по чл. 7 - 9 включително.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 8, ал. 2, и в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, лицето, което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на дружеството, в чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато не се дължи такава.

(2) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по ал. 1 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.

(3) Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в осигурителния договор и се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида.

(4) Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на дружеството в срока по ал. 1.

(5) До три дни от изтичането на срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества обменят следната информация:

1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в които тези лица са подали заявления за промяна на участие, за:

а) имената и ЕГН на лицата, които не са заплатили в срок дължимата такса за прехвърляне;

б) имената и ЕГН на лицата, за които са получени заявления по реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване;

2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за промяна на участие, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:

а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на заявлението си за промяна на участие;

б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, които желаят да променят участието си.

(6) На първия работен ден след получаване на информацията по ал. 5 пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявление за промяна на участие, изпраща уведомление, подписано с електронен подпис, до Националната агенция за приходите, съдържащо данни за лицето, определени в договора по чл. 159, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

(7) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:

1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;

2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;

3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;

4. пенсионноосигурителното дружество е получило от Националния осигурителен институт заявление по реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

(8) При прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 8, ал. 2. В случаите по ал. 7, т. 1 - 3 осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Средствата от индивидуалните партиди на всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена съгласно чл. 7, ал. 7, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което е осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на прехвърляне на средствата.

(2) Средствата по ал. 1 се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май - за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август - за лицата с регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември - за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари - за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези дати.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:

1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл. 193, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;

2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по реда на чл. 193, ал. 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;

3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.)

5. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда, до датата на прехвърляне;

6. (зал. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

(4) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества изпращат на дружествата, в чиито фондове са преминали лицата, писмена информация за техните индивидуални партиди.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества, прехвърлили средства, в срок 7 работни дни от деня на прехвърлянето, изпращат на всяко лице, чиито средства са прехвърлили извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) Писмената информация и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) След получаване на уведомлението по чл. 7, ал. 6 Националната агенция за приходите превежда на датите по чл. 8, ал. 2 дължимите осигурителни вноски, включително за предишни периоди, по банковите сметки на фондовете, в които осигурените лица са преминали.


Чл. 10 (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) Пенсионноосигурителните дружества са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор до 20-о число на месеците май, август, ноември и февруари справка по образец съгласно приложение № 2.

1. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.

(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества публикуват на страницата си в интернет образците на заявленията за промяна на участие, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на исканията по чл. 7, ал. 2, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество iconНаредб а
Промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг съответен...
Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество iconНаредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Чл. С наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество iconФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Наредба №19 от 12. 2004 г за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален...
Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество iconИнструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително...
Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество iconНаредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество iconНаредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество iconНаредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното
Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., Дв, бр. 109 от 16. 12. 2003 г., в сила от 07. 2004 г
Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество iconПравилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд "цкб-сила"
Доброволен пенсионен фонд “цкб-сила”, който се управлява от лицензираното Пенсионноосигурително акционерно дружество “цкб-сила” (лиценз...
Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество iconИздадена от Комисията за финансов надзор
Г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното...
Наредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество iconНаредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом