Димитър енчев сираков
ИмеДимитър енчев сираков
страница1/4
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер269.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/2997/8830620141617997563.doc
  1   2   3   4
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


на ст.н.с. І ст. дфн. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ СИРАКОВ


Представен по конкурса за чл.кореспондент на БАН,

обявен във в. “Труд”, бр. 262 и в. “24 часа”, бр. 261 от 24.09.2007г.


стр.

А. Публикации, свързани с кандидатската дисертация (5)...........................................1

Б. Статии в научни списания и публикувани доклади, свързани с присъждане

на н.з. "Доцент" (20).................................................................................................1

В. Публикации, свързани с докторската дисертация (13)..............................................2

Г. Статии в научни списания и публикувани доклади от научни конференции с

международно участие (197)...................................................................................3

Д. Списък на отчети по международни теми и теми с национално значение с

права на публикации (25).......................................................................................17

Е. Списък на учебници и монографии (5)......................................................................19

Ж. Таблица със статистика на публикациите................................................................20


А. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С КАНДИДАТСКАТА ДИСЕРТАЦИЯ "Изследвания по спектралната теория на неизотропната турбулентност"


1. Syrakov D.: Energy spectrum of non-stratified turbulent shear flow with arbitrary degree of interaction between the mean and turbulent motions, Comptes rand. Bulg. Acad. Sci., v. 23, No 2, 1970.

2. Syrakov D.: Spectra of thermally stratified turbulent shear flow, Comptes rand. Bulg. Acad. Sci., 24, No 2, 1971.

3. Panchev S., D. Syrakov: Spectra of thermally stratified flow with no shear, TELLUS, XXIII, No 6, 1971.

4. Syrakov D.: Spectra of thermally stratified flows, Proc. of the Intеrn. Symp. on Stratified Flows - Novosibirsk 1972, American Scociety of Civil Engeneers, N Y, 1973.

5. Сираков Д.: Турбулентные спектры в нестратифицированном потоке со сдвигом, Известия на ГФИ-БАН, ХIХ, 1974.


Б. СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ,

СВЪРЗАНИ С ПРИСЪЖДАНЕ НА Н.З. "ДОЦЕНТ"


1. Панчев С., Д. Сираков: Изотропная турбулентная диффузия от сферического или кругового источника с неравномерно распределенной концентрацией в начальном моменте, Годишник на СУ, Физичически факултет, т.61, 1968.

2. Джолов Г., Д. Сираков: Разлагане на редици от хидрологични и метеорологични полета по естествени ортогонални съставящи, Хидрология и метеорология, т. ХVIII, Nо 1, 1969.

3. Сираков Д., Г. Джолов: Върху приложението на хармоничния анализ за изследване на хидрологични и метеорологични редици, Хидрология и метеорология, т. ХVIII, Nо 3, 1969.

4. Джолов, Г., Д. Сираков, С. Лингова: Възможна пряка слънчева радиация върху склонове с различни наклони и ориентации /Таблици/, Печатница на УХМ, 1970.

5. Джолов Г., Д. Сираков: Неизотропная турбулентная диффузияпри елипсоидальном источнике с гаусовым распределением концентрации примеси в начальномм моменте, Хидрология и метеорология, т. ХХ, Nо 1, 1971.

6. Джолов Г., Д. Сираков, П. Симеонов, Хр. Милев: Изменение горизонтальной скорости ветра под влиянием растительных преград в парковых условиях, Хидрология и метеорология, т. ХХ, Nо 2, 1971.

7. Сираков Д., Г. Джолов, С. Лингова: Определяне сумарната слънчева радиация по косвен начин, Хидрология и метеорологият. ХХ, Nо 3, 1971.

8. Сираков Д., Г. Джолов: Диффузия искуствено создаваемых облаков в верхней атмосфере, Хидрология и метеорология, т. ХХ, Nо 6, 1971.

9. Андреев В., Д. Сираков, К. Бонев, Хр. Милев: Към въпроса за определяне взаимодействието на изолиран термик с околната среда, Хидрология и метеорология, т. ХХI, Nо 1, 1972.

10. Сираков Д., В. Андреев: Одномерная конвекция изолированных термиков - численный эксперимент, Хидрология и метеорология, т. ХХI, Nо 5, 1972.

11. Андреев В., Д. Сираков: Одномерная модель облачной конвекции, Хидрология и метеорология, т. ХХIII, Nо 1, 1974.

12. Сираков Д., В. Андреев: Модельное исследование влияния начальных и краевых условий на облачную конвекцию, Хидрология и метеорология, т. ХХIII, Nо 2, 1974.

13. Андреев В., Д. Сираков, Г. Корчев: Международен атлантически тропичен експеримент - 1974 г., Хидрология и метеорология, т. ХХIV, Nо 3, 1975.

14. Сираков Д., В. Андреев, Р. Сливенска: Върху режима на задържащите слоеве в тропичната атмосфера, Хидрология и метеорология, т. ХХV, Nо 4, 1976.

15. Syrakov D.: Governing equations for nonisotropic energy spectra of the velocity components in an adiabatic turbulent shear flow, Bulgarian Geophysical Journal, No 4, 1976.

16. Syrakov D.: Nonisotropic energy spectra of the velocity components in an adiabatic homogeneous turbulent shear flow, Bulgarian Geophysical Journal, No 1, 1977.

17. Сираков Д., Г. Джолов, Н. Годев: Върху една програма за обективен анализ, Хидрология и метеорология, т. ХХVI, Nо 2, 1977.

18. Джолов Г., Д. Сираков: Върху един неявен метод за числено решение уравненията на граничния слой, Българско геофизично списание, т. 3, Nо 3, 1977.

19. Сираков Д., Н. Димитрова: О связи общего влагосодержания единичного столба атмосферы с приземными характеристиками влажности, Българско геофизично списание, т. 3, Nо 4, 1977.

20. Сираков Д.: Върху прилагането на петдиагонална матрична факторизация (петдиагонална прогонка) при числено решаване уравненията на граничния слой, Българско геофизично списание,т. 3, Nо 4, 1977.


В. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЯ

"Компютърна система за оценка, анализ и взимане на решения

при засяване на градови облаци"


1. Сираков Д.: Компютърна система за оценка, анализ и взимане на решения при засяване на градови облаци, Автореферат на докторска дисертация, Специализиран съвет по геофизика към ВАК, София, 1989.

2. Сираков Д., С.Каменов, В.Конинска, Об алгорифмизации действий руководителя воздействий в Полигоне для борьбы с градом- г.Грамада, Годишник СУ, Физически факултет, т.69, 1978/79.

3. Сираков Д., С.Каменов, В.Конинска, Сравнительный анализ операций по противоградовой защите с помощью ЭВМ, Годишник СУ, Физически факултет, т.69, 1978/79.

4. Сираков Д., С.Каменов, В.Конинска, Обективен анализ на операциите по активно въздействие върху градовите процеси у нас. Алгоритъм и програма, Годишник СУ, Физически факултет, т.69, 1978/79.

5. Сираков Д., С.Каменов, В.Конинска, Опит за обективизация на анализа на операциите по противоградова защита, Хидрология и метеорология, ХХVII, No 4, 1978.

6. Сираков Д., Върху автоматизацията на операциите по противоградова защита, Годишник СУ, Физически факултет, т.79 (1986), Университетско издателство "Климент Охридски", София, 1989.

7. Сираков Д., Оптимизиране действията на ръководителя на въздействието върху градовите процеси, Годишник СУ, Физически факултет, т.81, 1988.

8. Сираков Д., Н.Богачева, Компютърна система за анализ, оценка и вземане на решения при борбата с градушките, Годишник СУ, Физически факултет, т.82, 1992.

9. Сираков Д., Краен отчет по тема Nо 16605 "Автоматизирана система за обективен анализ на операциите по активно въздействие върху градовите процеси у нас", Научно-изследователски сектор, СУ "Кл.Охридски", 1977.

10. Сираков Д., Краен отчет по задача А-5.1 "Сравнителен анализ на операциите по противоградова зашита с помощта на ЕИМ" от ККП-1 "Проблеми на борбата с градушките и други неблагоприятни атмосферни явления", тема Nо 16144, Научно-изследователски сектор, СУ "Кл.Охридски", 1984.

11. Сираков Д., Програма за сравнителен анализ на операциите по противоградова защита, Програмна документация на продукт 1.3310.01054-01, ЦППБ, март,1984.

12. Сираков Д., Краен отчет по задача 16144-I "Оптимизация на дейностите в противоградовата система на НРБ", от ККП-2 "Проблеми на борбата с градушките и други неблагоприятни атмосферни явления", тема Nо 16144, Научно-изследователски сектор, СУ "Кл.Охридски", 1987.

13. Сираков Д., Пакет приложни програми за оптимизиране операциите по противоградова защита DDHAIL, Програмана документация на продукт 1.3470.01140-01, ЦППБ, декември 1987.


Г. СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ


1. Djolov G., D. Syrakov: Effect of molecular sublayer on diffusion flux close to earth's surface, Comptes rand. Bulg. Acad. Sci., v. 31, No 12, 1978.

2. Panchev S., D. Syrakov: A simple dimensional analitical treatment of turbulent spectra in stratified geophysical flows, Annuaire de l'Universite de Sofia, Faculte de Physique, v. 68, 1976/1978.

3. Сиракова М., Д. Сираков, Г. Джолов: Разлагане по естествени ортогонални функции полето на средните десетдневни температури за района на България, Хидрология и метеорология, т. ХХVIII, Nо 2, 1979.

4. Syrakov D., G. Djolov: Determination of universal function of molecular resistance during diffusion in the atmospferic surface layer, Comptes rand. Bulg. Acad. Sci., v. 32, No 4, 1979.

5. Syrakov D., G. Djolov: Atmospheric diffusion of admixture in calm conditions, Comptes rand. Bulg. Acad. Sci., v. 32, No 7, 1979.

6. Syrakov D., G. Djolov: Lagrangian model for long-range atmospheric pollutant transport, Comptes rand. Bulg. Acad. Sci., v. 32, No 9, 1979.

7. Djolov G., D. Syrakov: Numerical model of long-range transport of atmospheric pollutants, Comptes rand. Bulg. Acad. Sci., v. 32, No 12, 1979.

8. Yordanov D., G. Djolov, D. Syrakov: Effect of planetary boundary layer on long-range transport and diffusion of pollutants Comptes rand. Bulg. Acad. Sci.,v. 32, No 12, 1979.

9. Djolov G., D. Syrakov: On the influence of molecular layer and surface properties on turn-over time of climatically relevant gases, Environment international, v. 2, pp. 409-410, 1979.

10. Djolov G., D. Syrakov: Pressure and topography effects on long-range air pollutions transport, Proc. of WMO Symposium on the Long-Range Transport of Pollutants and its Relation to General Circulation including Tropospheric Exchange Processes, WMO, No 538, pp. 253-258, 1979.

11. Yordanov D., G. Djolov, D. Syrakov: Influence of vertical motions induced by frictional convergence in planetary boundary layer on long-range pollution, Proc. of WMO Symposium on the Long-Range Transport of Pollutants and its Relation to General Circulation including Tropospheric Exchange Processes, WMO, No 538, pp. 367-370, 1979.

12. Андреев В., Д. Сираков, Р. Мицева: Моделирование конвективного облако-образования как последовательно поднимающихся изолированных термиков, Българско геофизично списание, т. 5, Nо 1, 1979.

13. Андреев В., Д. Сираков, Р. Мицева: Турбулентная диффузия остановив-шегося неактивного облачного термика-численный эксперимент, Българско геофизично списание, т. 5, Nо 3, 1979.

14. Джолов Г., Д. Сираков: Бележки върху използването на един струен модел на облачна конвекция, Хидрология и метеорология, т. ХХVIII, Nо 5, 1979.

15. Сиракова М., Д. Сираков, А. Гочева: Разлагане по естествени ортогонални функции на полетата на някои температурни характерис­тики за района на България, Годишник на СУ, Физичически факултет, т. 70-71, 1979.

16. Джолов Г., Д. Сираков, Н. Кьосева: Физико-статистически метод за прогно-зиране общата замърсеност на въздуха в градовете, Хидрология и метеорология, т. ХХIХ, Nо 1, 1980.

17. Сираков Д., М. Сиракова, А. Драгоева: Пространствено-временна структура на полето на замърсяването в София по данни от експеримента "София-76", Хидрология и метеорология, т. ХХIХ, Nо 1, 1980.

18. Сираков Д., В. Андреев, Д. Гроздев: Статистическа структура на темпе-ратурата във височина по данни от метеорологичния експеримент "София-76", Хидрология и метеорология, т. ХХIХ, Nо 5, 1980.

19. Сираков Д., М. Коларова, Г. Джолов: Върху пресмятането на полето на концентрацията на примеси от висок точков източник, Хидрология и метеорология, т. ХХIХ, Nо 6, 1980.

20. Andreev V., D. Syrakov, R. Mitzeva: A cumulus cloud modeling using successive isolated thermals, Communication a la VII-eme Conf. International sur la Physique de Nuages, Clermon-Ferrand, France, pp. 373-377, 1980.

21. Йорданов Д., Д. Сираков, Г. Джолов: Баротропен модел на ПГС, Българско геофизично списание, т. VII, Nо 2, 1981.

22. Yordanov D., G. Djolov, D. Syrakov: Model temperature profiles in barotropic boundary layer, Comptes rand. Bulg. Acad. Sci., v. 34, No 8, 1981.

23. Сираков Д., М. Сиракова: Разлагане на някои температурни характеристики за района на България по естествени ортогонални функции на времето, Годишник на СУ, Физичически факултет, т. 74, 1981.

24. Сираков Д., Г. Джолов, Д. Йорданов: Моделирование дального переноса загрязнителей с учетом влияния планетарного пограничного слоя, Българско геофизично списание, т. VIII, Nо 1, 1982.

25. Syrakov D., G. Djolov, D. Yordanov: Pollution of planetary boundary layer in presence of inversion, Comptes rend. Bulg. Acad. Sci., v. 35, No 1, 1982.

26. Yordanov D., D. Syrakov, G. Djolov: A barotropic planetary boundary layer, Boundary Layer Meteorology, 25, pp. 363-373, 1983.

27. Syrakov D., G. Djolov, D. Yordanov: Incorporation of planetary boundary layer dynamics in a numerical model of long-range air pollution transport, Boundary Layer Meteorology, 26, pp. 1-13, 1983.

28. Джолов Г., Д. Сираков, Д. Йорданов: Исследование дальнего переноса загрязнителей атмосферы в районе Юго-Восточной Европы, Българско геофизично списание, т. IХ, Nо 3, 1983.

29. Djolov G., D. Syrakov, D. Yordanov: Modelling of meso-meteorological transfer of pollution in SL while recording the interaction effect of admixture with underlying surface, Compt. rend. Bulg. Acad. Sci., v. 36, No 5, 1983.

30. Сираков Д., М. Сиракова, Хр. Христов: Регресионен анализ чрез ортогонално преобразуване пространството на предикторите и някои метеорологични приложения, Годишник на СУ, Физичически факултет, т. 76, 1983.

31. Сираков Д., М. Сиракова: Дискриминантен анализ чрез ортогонално преобразуване пространството на предикторите и някои метеорологични приложения, Годишник на СУ, Физичически факултет, т. 76, 1983.

32. Йорданов Д., Г. Джолов, Д. Сираков: Влияние планетарного пограничного слоя атмосферы на распространение примесей, Труды КАПГ 15, Хуранов, ЧССР - май 1983, Прага, 1984.

33. Syrakov D., S. Kostov: An attempt for alternative prediction of hail situations in the region of Plovddiv, Proc. of II International Conference on Hailstorms and Hail Prevention, 20-24 Sept. 1982, Sofia, 1984.

34. Syrakov D., G. Djolov, D. Yordanov: Long-range admixture transport in atmosphere in presence of inversion, Comptes rand. Bulg. Acad. Sci., v. 38, No 3, 1985.

35. Йорданов Д., Г. Джолов, Д. Сираков: Дальний перенос загрязнения с учетом его оседания на поверхности суши и моря, Труды I Международного симпозиума по Комплексный Глобальный Мониторинг Мирового Океана - Таллин 1983, т. 2, Гидрометеоиздат, 1985.

36. Сираков Д., М.Сиракова: Върху прогнозата на гръмотевични бури около София, Годишник на СУ, Физически факултет, т.79 (1986), Университетско издателство "Климент Охридски", София, 1989.

37. Громкова Н., Г. Джолов, Д. Йорданов, Д. Сираков: Върху вертикалното разпределение на тензорния коефициент на турбулентна дифузия в планетарния граничен слой, Българско геофизично списание, т. ХIII, Nо 3, 1987.

38. Громкова Н., Д.Йорданов, Г.Джолов, Д.Сираков, М.Коларова: Влияние на тензора на турбулентна дифузия и профила на вятъра върху концентрацията от мигновен наземен източник, Българско геофизично списание, т. ХIII, Nо 3, 1987.

39. Djolov G., D. Yordanov, D. Syrakov: Modelling the long range transport of air pollutants with atmospheric boundary layer chemistry, Boundary Layer Meteorology, v. 41, 1987.

40. Simeonov P., D. Syrakov: On some characteristics determining the development of hail processes in Bulgaria, Proc. of 10th International Cloud Physics Conference - Bad Homburg 1988, v. II, 1988.

41. Djolov G., D. Syrakov, D. Yordanov: Modelling the long range transport and acidity of precipitation, Proc. of EMEP's Workshop on Modelling Transformation Processes and Transport of Air Pollution with Special Reference to Nitrogen Oxides - Potsdam, 1988.

42. Джолов Г., Д. Йорданов, Д. Сираков: Далечен пренос на тежки метали, Българско геофизично списание, т. ХV, Nо 1, 1989.

43. Kolarova M., G. Djolov, D. Yordanov, D. Syrakov: Diurnal evolution of the convective planetary boundary layer, Bulgarian Geophysical Journal, v. XV, No 1, 1989.

44. Коларова М., Д.Йорданов, Д.Сираков, Д.Караджов, Л.Александров: Параметризация конвективного планетарного пограничного слоя, Изв. АН СССР, Физика Атмосферы и Океана, т. 25, Nо 6, 1989.

45. Сираков Д., М. Коларова, Д. Перкаускас, К. Сенута, А. Микелинскене: Исследование дальнего переноса примесей в атмосфере в прибалтийском регионе, Сб. "Физика атмосферы", Академия наук Литовской ССР, Nо 13, "Мокслас", Вильнюс, 1989. Препечатка в "Проблемы фонового мониторинга", выпуск 7, Гидрометеоиздат, Л., 1989.

46. Yordanov D., G. Djolov, D. Syrakov: A baroklinic planetary boundary layer model, Proc. of XIV Intern. Conf. on Carpathian Meteorology, 25-30 Sept., Sofia, 1989.

47. Yordanov D., G.Djolov, D.Syrakov, M.Kolarova: Dynamics of inversion in closed valeys-Theory and Experiment: Proc. of XIV Intern. Conf. on Carpathian Meteorology, 25-30 Sept., Sofia, 1989.

48. Djolov G., D. Syrakov: Theoretical and experimental study of acidity of precipitations, Proc. of WMO Techn. Conf. on the Monitoring and Assessment of Changing Composition of Troposphere, Sofia, 23-27 Oct. 1989, WMO Special Environmental Report No. 17, 1989.

49. Djolov D., D. Syrakov, D. Yordanov: The influence of clouds and precipitations on the long-range transport of pollutants, Proc. of WMO Techn. Conf. on the Monitoring and Assessment of Changing Composition of Troposphere, Sofia, 23-27 Oct. 1989, WMO Special Environmental Report No. 17, 1989.

50. Kolarova M., D. Syrakov: Investigation of long range pollution transport in Baltic region, Proc. of WMO Techn. Conf. on the Monitoring and Assessment of Changing Composition of Troposphere, Sofia, 23-27 Oct. 1989, WMO Special Environmental Report No. 17, 1989.

51. Yordanov D., M. Kolarova, D. Syrakov, G. Djolov: Convective planetary boundary layer - theory and experiment, Proc. of Ninth Symposium on Turbulence and Diffusion - Roskilde, Denmark 1990, Publ. of American Meteorological Society, 1990.

52. Syrakov D.: Computer system for analysis, estimation and decision support during hail cloud seeding, Proc. of the Second Yugoslav conference on weather modification, v. I, Mavrovo, Macedonia, 2-4 April 1991.

53. Syrakov D.: Application of Statistical Methods in Meteorology and Hydrology - Bulgarian Experiance. Part 1: Multivariate Classification Problems, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, v.3, No.1, 1992.

54. Syrakov D.: Application of Statistical Methods in Meteorology and Hydrology - Bulgarian Experiance. Part 2: Multivariate Forecast Problems, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, v.3, No.1, pp.42-46, 1992.

55. Syrakov D.: Application of Statistical Methods in Meteorology and Hydrology - Bulgarian Experiance. Part 3: Statistcs of Stochastic Processes, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, v.3, No.2, pp.79-93, 1992.

56. Syrakov D.: Application of Statistical Methods in Meteorology and Hydrology - Bulgarian Experiance. Part 4: Advanced Statistical Techniques, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, v.3, No.2, pp.94-100, 1992.

57. Korcheva А., D.Syrakov, G.Korchev, D.Yordanov: A diagnostic method for computing surface wind over Black sea region, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, vol.4, No 1, 1993.

58. Syrakov D., M.Kolarova, D.Perkauskas, K.Senuta, A.Mikelinskene: Model of long-range pollutant dispersion and acidity of precipitation for the Baltic region, Journal of Ecological Chemistry, No 2-3, 1993.

59. Yordanov D., M.Kolarova, D.Syrakov: On Turbulent Regimes in Planetary Boundary Layer, in Mazumdar H., , "Some applied problems in fluid mechanics", Indian Statistical Institute, 1993.

60. Syrakov, D., D.Yordanov, M.Kolarova: On the time averaged distribution of concentration due to a point source, Comptes rand. Acad. Sc. Bulg., v.46, No 5, 1993.

61. Yordanov, D., D.Syrakov, M.Kolarova: On the relation between Pasquill stability classes and the external PBL parameters, Comptes rand. Acad. Sc. Bulg., v.46, No 6, 1993.

62. Syrakov D., M.Kolarova, D.Perkauskas, K.Senuta, A.Mikelinskene: Model of Long-range Pollutants Transport and Acidity of Precipitation for Baltic Region, Anual Report of Lithuanian Institute of Physics for 1992, Vilnius, 1993.

63. Kolarova, M., D.Syrakov, D.Yordanov: Pasquill stability classes and the external PBL parameters, Proceedings of the WMO Region VI Conference on the Measurement and Modelling of Atmosphere Composition Changes including Pollution Transport, Sofia, 4-8 Oct. 1993, WMO/TD-NO.563, 1993.

64. Prodanova M., D.Syrakov: Bulgarian ETEX Activities, Proceedings of the WMO Region VI Conference on the Measurement and Modelling of Atmosphere Composition Changes including Pollution Transport, Sofia, 4-8 Oct. 1993, WMO/TD-NO.563, 1993.

65. Borisova T., D.Syrakov: A Linerized Version of EMEP MSC/W Ammonia Cycle Model and its Incorporation in a LRPT Puff Model, Proceedings of the WMO Region VI Conference on the Measurement and Modelling of Atmosphere Composition Changes including Pollution Transport, Sofia, 4-8 Oct. 1993, WMO/TD-NO.563, 1993.

66. Syrakov D., M.Kolarova, D.Perkauskas, K.Senuta, A.Mike-leinskene: Model of Long-range Pollutants Transport and Acidity of Precipitation for Baltic Region, Proceedings of the WMO Region VI Conference on the Measurement and Modelling of Atmosphere Composition Changes including Pollution Transport, Sofia, 4-8 Oct. 1993, WMO/TD-NO.563, 1993.

67. Сираков Д., М.Проданова: ЕТЕХ и участието на НИМХ в него, Сб. доклади на Научно-техническия семинар "Математически модели в ядрената безопасност и радиaционната защита", София 7-8 април, 1993, КИАЕМЦ, изд. АТЕНА, София, 1993.

68. Дончева Л., М.Коларова, Д.Сираков, А.Антонов: Пресмятане полето на концентрацията на радиоактивни вещества в района на АЕЦ "Козлодуй", Сб. доклади на Научно-техническия семинар "Математически модели в ядрената безопасност и радиaционната защита", София 7-8 април, 1993, КИАЕМЦ, изд. АТЕНА, София, 1993.

69. Сираков Д., Д.Йорданов, М.Коларова, Л.Дончева: Върху многогодишното разпределение на концентрацията от точков източник, Сб. доклади на Научно-техническия семинар "Математически модели в ядрената безопасност и радияционната защита", София 7-8 април, 1993, КИАЕМЦ, изд. АТЕНА, София, 1993.

70. Сираков Д., М.Проданова: Система за ранно предупреждение на възможен трансграничен пренос на опасни вещества в мащаби от полукълбо до Балкански полуостров, Трyдове на II научно-практическа конференция по защита на населението при бедствия и аварии, София 28-29 септември, 1993.

71. Moussiopoulos N., D.Syrakov, P.Sham, J.Schommers, A.Proyou: Simulation of the Trans-boundary Transport of air pollutants from Bulgaria to Greece, The EUMAC Zooming Model- Model Structure and Applications, EUROTRAC, International Scientific Secretariat, Garmisch-Partenkirhen, March 1994.

72. Сираков Д., М.Проданова: Резултати от предварителните експерименти с модела за далечен пренос на замърсители (LED), проведени по програмата ЕТЕХ, III научнопрактическа конференция по превантивна дейност и защита на населението при бедствия и аварии, София, 8-9 декември 1994.

73. Syrakov D., M.Kolarova, D.Perkauskas, K.Senuta, A.Mikeleinskene:

Model of Long-range Pollutant Transport and Acidity of Precipitation for the Baltic Region, Proceedings of the EUROTRAC Symposium'94, The Netherlands, 1994, ed. by P.Borrell, 1994 SPB Acad. Publ., p.245-246.

74. Syrakov D., M.Prodanova: Europian Traser Experiment and Bulgarian Participation in its Dry Runs, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, vol.5, No 1-2, 1994.

75. Syrakov D., On a PC-oriented Eulerian Multy-Level Model for Long-Term Calculations of the Regional Sulphur Deposition, in Gryning S.-E. and F. Schiermeir “Air Pollution Modeling and its Application XI”, Plenum Press, N.Y., 1996, pp.645-646.

76. Batchvarova E., D.Syrakov, A.Tzenkova: Air Pollution Characteristics in a Region of Sofia on Data from Field Experiments (1992-1993), in Allegrini I. and DeSantis F. , "Urban Air Pollution - Monitoring and Control Strategies", NATO ASI Series, 2. Environment - Vol. 8, 1996.

77. Syrakov D., M.Syrakova: Space-Time Statistical Structure of the Pollution Field over Sofia, Bulgaria, in Allegrini I. and DeSantis F. , "Urban Air Pollution - Monitoring and Control Strategies", NATO ASI Series, 2.Environment - Vol.8, 1996.

78. Syrakov D., D.Yordanov, On the surface layer parameterization in an Eulerian multi-level dispersion model, Proc. of the 4th Workshop on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Vol.2, Oostende, Belgium, 6-9 May, 1996.

79. Yordanov D., D. Syrakov, M.Kolarova, The external to PBL parameters and their relation with Pasquill stability classes by daytime conditions, Compt. rend. Acad. Bulg. Sci., v.47, No 8, 1994.

80. Todorov T., G. Djolov, D. Syrakov, Calculation of the concentration field of radioactive admixtures, Compt. rend. Bulg. Acad. Sci., v. 36, No 5, 635-638, 1983.

81. Джолов Г., Д.Йорданов, Д.Сираков. Моделиране на далечния пренос на замърсители и атмосферната химия в планетарния граничен слой. Бълг. геофиз. сп., т.XIII, No.4, 5-14, 1987.

82. М.Коларова, Л.Александров, Д.Караджов, Д.Сираков, Г.Джолов, Д.Йорданов. Върху някои резултати от параметризацията на конвективен планетарен граничен слой. БГС, XIV, No.3, 32-40, 1988.

83. Джолов Г., Д.Йорданов, Д.Сираков. Изследване атмосферното замърсяване и взаимодействието на примесите с подстилащата повърхност. Бълг. Геофиз сп., т.XV, 42-49, 1989.

84. Ganev K., N. Gromkova, G. Djolov, D. Yordanov, D. Syrakov, E. Syrakov, T. Todorov, (1990) Modelling of the atmospheric pollution, 1-st Balkan Scientific Conference on Environmental protection in the Balkans, Sept. 20-23, Varna, 1988, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 1990, v.2, 113-124.

85. M.Kolarova, D.Yordanov, D.Syrakov, G.Djolov, D. Karadjov, L.Aleksandrov. Parameterization of a Convective Planetary Boundary Layer, Izvestiya, Acad. Sci. USSR, Atmosph. &Oceanic Physics, Vol.25, no6, 1989, p.484-488. (Eng. Edition) Jan. 1990.

86. Yordanov D., Syrakov D., Kolarova M. On the relationship between synoptic scale parameters and Pasquill stabiliy classes for the purposes of air pollution modelling. Proc. 20 ITM on air pollution modelling and its application. 29 Nov.-3 Dec. 1993. Valencia, Spain, pp.465-466. Publ. in NATO Challenges of Modern Soc. Vol.21, Air Pollution Modeling and Its Application X, S.-E. Gryning & M.M. Millan (Eds.), Plenum Press, N.Y., 1994, p. 601-602.

87. D. Syrakov, M. Kolarova, D. Perkauskas, et all. Model of long-range pollutants transport and acidity of precipitation for Baltic region, Proc. 20 ITM on Air Pollution Modelling and its application, 29 Nov- 3 Dec. 1993, Valencia, Spain, Publ. in NATO Challenges of Modern Soc. Vol.21, Air Pollution Modeling and Its Application X, S.-E. Gryning & M.M. Millan (Eds.), Plenum Press, N.Y., 1994, p. 137-142.

88. Сираков Д., Йорданов Д., Коларова М., Дончева Л. Върху многогодишното разпределение на концентрации от точков източник. БГС, т.20, кн.3, 26-37, 1994.

89. Йорданов Д., Сираков Д., Коларова М. Върху разпространението на безтегловен примес от ограничен линеен източник. БГС, Т.XXI, кн.1, 92-100, 1995.

  1   2   3   4

Свързани:

Димитър енчев сираков iconЕвгени Сираков Постъпила април 2003
Евгени Сираков, Йорданка Михайлова. Някои аспекти на влияние на стратификацията и инверсиите върху дифузията от мигновен точков източник...
Димитър енчев сираков iconОхридски Единствен кандидат в конкурса е доц дхн Веселин Енчев. В. Енчев е роден през 1954 г в Русе. Завършва специалност Химия-Органик в Софийски
Веселин Георгиев Енчев, представени в конкурса за професор по теоретична химия към Института по органична химия с център по фитохимия...
Димитър енчев сираков iconНаредба за
Зона “А”, включва централната част с граници : улици ”Стоил Финджеков”, ”Хаджи Димитър”, ”Захари Стоянов”, ”Гаврил Кръстевич”, ”Дойчо...
Димитър енчев сираков iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37
Цар Борис I” №27 длъжник по изпълнението, находящ се в гр. Търговище, кв.”Въбел”, ул.”Цар Борис I” №27, за удовлетворяване вземането...
Димитър енчев сираков iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Районен съд гр. Чирпан наддавателните предложения по публична продан на неподеляем недвижим имот, принадлежащ на Георги Видьов Енчев...
Димитър енчев сираков iconВ законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т
Росен Сираков по изп дело №758/2009г., представляващо запор върху мпс с дк№ к 8597 ар, за което твърди, че бил негова собственост...
Димитър енчев сираков iconАртур и Минимоите на
Филмът е озвучен на български с гласовете на Гала, Румънеца и Енчев, Любен Дилов-син и др
Димитър енчев сираков icon"Безпаметна любов" от Валентин Красногоров
Участват: Искра Радева, Станка Калчева, Пламен Сираков, Антон Радичев, Стефан Стефанов
Димитър енчев сираков iconПрограма на празниците
Откриване пътуваща изложба – творби от Худ галерия Борислав Стоев, Димитър Рашков, Димитър
Димитър енчев сираков iconСд фолк а
Помниш ли любе и химитлийско хоро т и муз. Мария Иванова ар и музика на хорото Димо Енчев- 4/120
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом