Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
ИмеНаредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер210.18 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.forcom-bg.com/dds/1/doc/14.27.rtf
НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ

В сила от 01.01.2007 г.

Издадена от Министерството на финансите и Министерството на външните работи

Обн. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г.

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се определят редът и необходимите документи за възстановяване на платения данък върху добавената стойност и акциз на чуждестранни дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации, както и членовете на техния персонал, на дипломатически представителства и консулства на Република България в чужбина и на постоянните представителства на Република България към международни организации в чужбина.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Чуждестранните дипломатически представителства, консулствата, представителствата на междуправителствени организации, както и членовете на техния персонал, дипломатическите представителства и консулствата на Република България в чужбина и постоянните представителства на Република България към международни организации в чужбина закупуват стоки и услуги на територията на страната по цени с включен данък върху добавената стойност и акциз.

(3) Заплатените от лицата по ал. 2 данък върху добавената стойност и акциз се възстановяват по реда, определен в тази наредба или при спазване на принципа на реципрочност.

(4) Принципът на реципрочност предполага приложим режим за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на лицата по ал. 1, напълно съответстващ на този, приет и предоставен на дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствените организации на Република България в чужбина и на членовете на техния персонал.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Чуждестранните дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации, както и членовете на техния персонал уведомяват по дипломатически път дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи (МВнР) за избрания от тях ред за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз.

(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Дипломатическите представителства и консулства на Република България в чужбина и на постоянните представителства на Република България към международни организации в чужбина уведомяват по дипломатически път Министерството на външните работи за избрания от тях ред за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз.

(7) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Принципът на реципрочност не се прилага за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства и консулства на Република България в чужбина и на постоянните представителства на Република България към международни организации в чужбина.

Чл. 2. (1) Право на възстановяване на данъка върху добавена стойност и акциз имат:

1. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) дипломатическите представителства на чужди държави и дипломатическите представителства на Република България в чужбина, установени по реда на чл. 2 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения;

2. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) консулствата на чужди държави и консулствата на Република България в чужбина, които са установени по реда на чл. 2 от Виенската конвенция за консулските отношения;

3. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) представителствата на междуправителствени организации, които са установени на територията на Република България по силата на международен договор, сключен от Република България със съответната организация и постоянните представителства на Република България към международни организации в чужбина;

4. членовете на дипломатическия персонал, така както са определени в чл. 1, буква "d" от Виенската конвенция за дипломатическите отношения;

5. консулските длъжностни лица, така както са определени в чл. 1, буква "d" от Виенската конвенция за консулските отношения ;

6. членовете на персонала на представителствата по т. 3, приравнени към тези от т. 4;

7. членовете на административно-техническия персонал, определени в чл. 1, буква "f" от Виенската конвенция за дипломатическите отношения и чл. 1, буква "e" от Виенската конвенция за консулските отношения. Възстановяването в тези случаи се осъществява в рамките на стоките по чл. 3, ал. 2 при спазване на принципа на реципрочността.

(2) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за лицата по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7, които са:

1. български граждани;

2. лица с постоянно пребиваване в Република България;

3. лица с двойно гражданство, едното от които е българско;

4. почетни консулски длъжностни лица.

Чл. 3. (1) Дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствените организации по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 имат право на възстановяване на данъка върху добавената стойност за закупени и ползвани от тях стоки и услуги, необходими за дейността им, както следва:

1. леки автомобили и мотоциклети (с изключение на ремонта и резервните части за тях); броят на автомобилите не може да надхвърля общо броя на членовете на дипломатическия персонал, като може да се променя на принципа на реципрочност по преценка на МВнР;

2. мебели и стоки за обзавеждане и оборудване, санитарно-хигиенни материали;

3. електроуреди за бита само от следните видове: хладилна и топлинна техника, кухненски печки, перални и миялни машини, кухненски абсорбатори, кафе-машини, охладители за вода, прахосмукачки и климатична техника;

4. строителни материали и услуги, необходими за изграждане и поддържане на сградите и прилежащите терени (градини) или наема за такива, на резиденцията на ръководителя им, на представителството или консулството, както и за закупуването на сградите и прилежащите терени (градини), за резиденция на ръководителя им, за представителство или консулство;

5. аудио- и визуална техника, офисоборудване и офистехника, охранителна техника и охранителни услуги, консумативи и канцеларски материали, телефонна и телекомуникационна техника, ремонт и поддръжка на техниката;

6. телефонни услуги, електроенергия и топлинна енергия, вода, горива за локални топлофикационни инсталации, абонаменти за български периодични издания и за интернет услуги;

7. хотелски услуги за временно настаняване на новодошли дипломати - само за нощувки, но за не повече от 20 нощувки;

8. течни горива: до 300 л бензин или 250 л дизелово гориво на календарен месец за всеки служебен автомобил по т. 1 с регистрация "С" или "СС".

(2) Лицата по чл. 2, ал. 1, т. 4, 5 и 6 имат право на възстановяване на данъка върху добавената стойност за закупени и ползвани от тях стоки и услуги, както следва:

1. за леки автомобили и мотоциклети, с изключение на ремонта, допълнителното оборудване и резервните части за тях - едно превозно средство за лично ползване за несемейни и две превозни средства за семейни лица;

2. мебели за еднократно обзавеждане на едно жилище, закупени до 12 месеца от датата на встъпване в длъжност;

3. електроуреди за бита само от следните видове: хладилник, кухненска печка, фризер, пералня и миялна машина, абсорбатор, аудио- и визуална техника, климатична техника, компютърни конфигурации за нуждите на едно домакинство;

4. телефонни услуги, електроенергия, топлинна енергия и вода;

5. ремонт на жилище при смяна на неговия ползвател или веднъж на три години;

6. течни горива - само за първото регистрирано лично превозно средство до 200 л бензин или 150 л дизелово гориво на календарен месец за автомобил с регистрация "С" или "СС";

7. телефонна и телекомуникационна техника, ремонт и поддръжка на техниката - но не повече от 2 броя техника за несемейни и 4 броя за семейни.

(3) Не се възстановява данък на лицата за стоките по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2 и 3, ако са осъществили внос на такива стоки без заплащане на мита, данъци и такси до изтичане на 36 месеца от датата на вноса.

(4) Не се възстановява данък за стоките по ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3, които са закупени на територията на страната с цел да заменят стоки от същия вид, преди да са изтекли 36 месеца от възстановяването.

(5) За течните горива по ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 6 се възстановява и сумата на акциза в рамките на лимитираните количества при спазване на принципа на реципрочността.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъкът върху добавената стойност и акцизът, заплатени от дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствени организации, се възстановяват въз основа на искане от ръководителя на представителството или консулството по образец (приложение № 1), подадено до дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно до Министерството на външните работи.

(2) Данъкът върху добавената стойност и акцизът, заплатени от членовете на персонала по смисъла на чл. 3, ал. 2, се възстановява въз основа на подадено искане по образец (приложение № 2), заверено от ръководителя на дипломатическото представителство, консулството или международната организация.

(3) Към исканията по ал. 1 и 2 се прилагат следните документи:

1. данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис; когато се иска възстановяване и на акциз, се прилагат допълнително заверени копия на данъчните фактури за извършените покупки на акцизни стоки и техен опис;

2. в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 3, ал. 2, т. 5 към фактурите за извършените строително-ремонтни работи се прилага и копие от договора за извършената услуга;

3. в случаите на покупки на автомобили към фактурата за покупката на автомобила се прилага и копие от талона за регистрация на автомобила.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Исканията по ал. 1 и 2 заедно с документите по ал. 3 се подават в дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно в Министерството на външните работи, както следва:

1. за покупки, извършени от 1 ноември до 31 януари - от 1 до 28 февруари;

2. за покупки, извършени от 1 февруари до 30 април - от 1 до 31 май;

3. за покупки, извършени от 1 май до 31 юли - от 1 до 31 август;

4. за покупки, извършени от 1 август до 30 октомври - от 1 до 30 ноември.

(5) Ако лицето, подало искането, няма право на възстановяване на данък или акциз или иска възстановяване за стоки и услуги извън посочените в чл. 3, МВнР го уведомява и връща документите му.

Чл. 5. (1) Не се възстановява данък върху добавената стойност, когато:

1. данъкът по фактурата не е посочен на отделен ред;

2. фактурата е издадена от нерегистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност;

3. стоките или услугите са на стойност под 50 лв. по една фактура (с изключение на услугите, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 6 и чл. 3, ал. 2, т. 4).

(2) Не се възстановява акциз по фактури, в които акцизът не е посочен на отделен ред.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министерството на външните работи изпраща постъпилите искания с право на възстановяване в 30-дневен срок от изтичането на периода по чл. 4, ал. 4 до компетентния орган по приходите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Компетентният орган по приходите извършва проверка и в 30-дневен срок от получаването на искането възстановява данъка. Актът за възстановяване се изпраща на представителството/консулството, а в случаите на отказ, когато се отказва възстановяване - и до дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно до Министерството на външните работи.

(3) Сумите, подлежащи на възстановяване, се превеждат по банковата сметка, посочена в искането.

Чл. 7. (1) Когато се иска възстановяване и на акциз, МВнР изпраща постъпилите искания с право на възстановяване в 30-дневен срок от изтичането на периода по чл. 4, ал. 4 до компетентния митнически орган.

(2) Компетентният митнически орган извършва проверка, с която по безспорен начин установява, че исканият за възстановяване акциз е внесен.

(3) В 30-дневен срок от получаване на искането по ал. 1 компетентният митнически орган се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за възстановяване на акциз.

(4) Когато искането за възстановяване по ал. 1 е уважено изцяло или частично, с решението по ал. 3 компетентният митнически орган разпорежда връщане на акциза.

(5) Подлежащи на връщане суми на акциза се превеждат с платежно нареждане по банковата сметка, посочена в искането, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 3.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Решенията по ал. 3 се изпращат на представителството/консулството, а в случаите, когато се отказва възстановяване - и до дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно до Министерството на външните работи.

Чл. 8. (1) Чуждестранните дипломатически представителства, консулствата и представителствата на междуправителствени организации имат право на възстановяване на заплатения от тях данък върху добавената стойност за закупени на територията на страната стоки и услуги, заплатени с безвъзмездно получени средства, произхождащи от изпращащата страна, когато същите се използват за осъществяване на безвъзмездни доставки на стоки и услуги, по които получатели са:

1. учебни и здравни заведения на бюджетна издръжка;

2. научни, културни, просветни, социални и други организации на бюджетна издръжка;

3. национално представителни организации на хора с увреждания и национално представителни организации за хора с увреждания;

4. за подпомагане на пострадали от природни бедствия или тежки производствени аварии;

5. Българският Червен кръст;

6. министерства, ведомства, държавни и общински органи;

7. домове за социално слаби, хора с увреждания, деца с увредено здраве или без родители, за стари хора или домове за лица с физически или ментални увреждания.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъкът по ал. 1, заплатен от дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствени организации, се възстановява въз основа на искане от ръководителя на представителството или консулството по образец (приложение № 3), подадено до дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно до Министерството на външните работи.

(3) Към искането се прилагат следните документи:

1. копие от документите, удостоверяващи безвъзмездното предоставяне на паричните средства и предназначението им, получени от представителството/ консулството;

2. данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис;

3. писмено потвърждение от получателя, че закупените стоки и услуги са използвани от представителството/консулството за осъществяване на безвъзмездни доставки на стоки и услуги в полза на получателя.

(4) Искането по ал. 2 се подава до 30-о число на месеца, през който е извършена безвъзмездната доставка.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министерството на външните работи изпраща постъпилите искания с право на възстановяване в 7-дневен срок от постъпването им до компетентния орган по приходите.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Компетентният орган по приходите извършва проверка и в 30-дневен срок от получаването на искането възстановява данъка. Актът за възстановяване се изпраща на представителството/консулството, а в случаите, когато се отказва възстановяване - и до дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно до Министерството на външните работи.

(7) Ръководителят на посолството/консулството уведомява лицето, предоставило безвъзмездно средствата, за възстановения данък по реда на този член.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Компетентен орган по приходите" е териториалният директор на Териториална дирекция по приходите - София, или упълномощен от него орган по приходите.

2. "Компетентен митнически орган" е началникът на Митница София или упълномощен от него митнически орган.

3. "Консулства" са консулствата, ръководени от щатни консулски длъжностни лица, и консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица.

§ 2. (1) По реда на тази наредба се възстановява данък върху добавената стойност в случаите, когато това е предвидено в ратифицирано, обнародвано и влязло в сила споразумение за транзитно преминаване и пребиваване на територията на Република България на въоръжени сили на други държави, многонационални формирования, щабове и членовете на щабовете на многонационалните формирования.

(2) В случаите по ал. 1 не се прилагат ограниченията за видовете стоки и услуги, количества и стойност на доставките, предвидени в тази наредба.

(3) В случаите по ал. 1 искането по чл. 4 се представя в Министерството на отбраната, а заверката се извършва от упълномощено от министъра на отбраната лице.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2000 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (обн., ДВ, бр. 61 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 49 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2006 г.).

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 174 от Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 63 от 2006 г.) и чл. 21, ал. 3, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2006 г.).

§ 5. Разпоредбите на тази наредба по отношение възстановяването на акциз и данък върху добавената стойност за течни горива при зареждане на моторни превозни средства на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал се прилагат до въвеждането на нов режим за отчитане на течните горива с дебитни карти от вериги бензиностанции, избрани въз основа на конкурс, обявен от министъра на финансите.

§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-14 ОТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


§ 10. Срокът за депозиране на исканията по чл. 4, ал. 4, т. 1 за покупки, извършени от 1 януари 2007 г. до 31 януари 2007 г., се удължава до 30 април 2007 г.

§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1


(Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

ДО

.....................ИСКАНЕОт ....................................................................................

(име на ръководителя на представителството/консулството)

...........................................................................................

(адрес на представителството/консулството)

за възстановяване на данък върху добавената стойност в размер на: ............... лв. и акциза в размер на: ................. лв.

за покупки на стоки и услуги за периода

от .............. до ................Желая да ни бъдат възстановени данъкът върху добавената стойност и акцизът, които са заплатени при покупките на стоките и услуги за нуждите

на ....................................................................................

(представителство/консулството, държава/организация)

Прилагам данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис.

Желая сумата да бъде преведена по сметка на представителството/консулството:Банка

....................,

сметка № ...........................................

...........................................(дата)

(ръководител -

подпис и печат)Дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно Министерството на външните работи удостоверява, че представителството/консулството има право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз съгласно Наредбата за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.

...........................................................................................

(фамилия и длъжност)...............................................

(дата)(подпис и печат)

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2


(Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

ДО

.....................ИСКАНЕОт ....................................................................................

(име и длъжност на лицето)

...........................................................................................

(представителство/консулство, държава/организация, в което лицето е служител)

за възстановяване на данък върху добавената стойност в размер на: .............. лв. и акциза в размер на: .............. лв.

за покупки на стоки и услуги за периода

от ............ до ............Желая да ми бъдат възстановени данъкът върху добавената стойност и акцизът, които са заплатени при покупките на стоките и услугите за личните ми нужди съгласно Наредба № 5 от 2000 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.

Прилагам данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис.

Желая сумата да бъде преведена по сметка на представителството/консулството:

Банка .................................., сметка № ............................

..........................

(подпис на лицето)

........................................................................

(дата)(ръководител - подпис и печат)Дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно Министерството на външните работи удостоверява, че това лице има право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз съгласно Наредба № 5 от 2000 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.

...........................................................................................

(фамилия и длъжност)...............................................

(дата)(подпис и печат)

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2


(Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

ДО

.....................ИСКАНЕОт ....................................................................................

(име на ръководителя на представителството/консулството)

...........................................................................................

(адрес на представителството/консулството)

за възстановяване на данък върху добавената стойност в размер на: ............. лв. за покупки на стоки и услуги, използвани за осъществяването на безвъзмездни доставки на стоки и услуги, по които получател е:

...........................................................................................

(лицето, което е получател по доставките)Желая да ми бъде възстановен данъкът върху добавената стойност съгласно Наредба № 5 от 2000 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал, заплатен при покупките на стоките и услуги, закупени с безвъзмездно предоставени парични средства на представителството/консулството в размер на ............ и с левова равностойност ........................ лв.,

от .....................................................................................,

(лицето, от което са предоставени средствата)

предназначени за:

...........................................................................................

(предназначение на средствата)

Прилагам:

1. копие от документите, удостоверяващи безвъзмездното предоставяне на паричните средства и предназначението им, получени от представителството/консулството;

2. данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис;

3. писмено потвърждение от получателя, че закупените стоки и услуги са използвани от представителството/консулството за осъществяване на безвъзмездни доставки на стоки и услуги в полза на получателя.

Желая сумата да бъде преведена по сметка на представителството/ консулството:

Банка .................................., сметка № ............................

........................................................................

(дата)(ръководител - подпис и печат)Дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно Министерството на външните работи удостоверява, че представителството/ консулството има право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз съгласно наредбата.

...........................................................................................

(фамилия и длъжност)...............................................

(дата)(подпис и печат)Свързани:

Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал iconПредставителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Приложение №2 към чл. 4, ал. 2 от Наредба № н-14 от 27 септември 2006 г за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз...
Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал iconОт Наредба № н-14 от 27 септември 2006 г за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства
Приложение №1 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № н-14 от 27 септември 2006 г за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз...
Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал iconНаредба №14 от 15 септември 1999 Г. За митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал

Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал iconНаредба № н-11 от 24 август 2006 Г. За възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на общността
Те за възстановяване на правомерно начисления данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за...
Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал iconЗакон за данък върху добавената стойност
Възстановяване на Платен Данък върху Добавената Стойност на Чуждестранни Лица, Установени и Регистрирани за Целите на Данък Върху...
Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал iconНаредба № н-12 от 24 август 2006 Г. За възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на общността
Чл. С тази наредба се определят редът и документите за възстановяване на начисления и платен данък върху добавената стойност на чуждестранни...
Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал iconНаредба № н-12 от 24 август 2006 Г. За възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на
Наредба № н-12 от 24 август 2006 Г. За възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически...
Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал iconЗа възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на общността
Чл. С тази наредба се определят редът и документите за възстановяване на начисления и платен данък върху добавената стойност на чуждестранни...
Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал iconЗакон за данък върху добавената стойност
Възстановяване на Платен Данък върху Добавената Стойност на Чуждестранни Лица, Неустановени на Територията на Общността
Наредба № н-14 от 27 септември 2006 Г. За възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал iconНаредба № н-10 от 24 август 2006 Г. За възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом